Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Zákon o dani z príjmov: čo obsahuje
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zákon o dani z príjmov: čo obsahuje

Zákon o dani z príjmov: čo obsahuje
Seyfor Slovensko, a.s.
05. 04. 2023
Doba čtení4 minúty čítania
Zákon o dani z príjmov: čo obsahuje

Obsah

  Zákon o dani z príjmov (ZDP) je jedným z kľúčových daňových predpisov Slovenskej republiky. Vznikol v roku 2003 a od tej doby dochádza k jeho pravidelným novelizáciám – naposledy v roku 2022. Stretnete sa s ním, či už podnikáte, alebo ste zamestnaní. Prečítajte si, ako sa v ňom zorientovať a čo sa z neho dozviete.

  Čo zákon o dani z príjmov obsahuje

  Znalosť zákona o dani z príjmov sa hodí nielen firmám, ale tiež fyzickým osobám (SZČO a zamestnancom). Upravuje totiž podmienky pre zdanenie všetkých druhov príjmov.

  Rozdelenie zákona o dani z príjmov je nasledovné:

  • Prvá časť: Základné ustanovenia (§ 1 – § 2)
  • Druhá časť: Daň fyzickej osoby (§ 3 – § 11)
  • Tretia časť: Daň právnickej osoby (§ 12 – § 14)
  • Štvrtá časť: Spoločné ustanovenia (§ 15-§ 31)
  • Piata časť: Vyberanie a platenie dane (§ 32 – § 50)
  • Šiesta časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 51 – § 54)
  • Prílohy
  • Poznámky

  Prvá časť: Základné ustanovenia (§ 1 – § 2)

  Prvá časť ZDP sa venuje základným ustanoveniam a hovorí o:

  Paragraf

  Názov

  Čo sa dozviete

  § 1

  Predmet úpravy

  Čo upravuje zákon

  § 2

  Základné pojmy

  Základné pojmy používané v zákone a definície pojmov

  Druhá časť: Daň fyzickej osoby (§ 3 – § 11)

  Druhá časť ZDP pojednáva o:

  Paragraf

  Názov

  Čo sa dozviete

  § 3

  Predmet dane

  Čo je predmetom dane: príjem zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, vyplatené podiely, a čo nie je predmetom dane

  § 4

  Základ dane

  Čo tvorí základ dane, výpočet základu dane

  § 5

  Príjmy zo závislej činnosti

  Čo všetko je príjmom zo závislej činnosti

  § 6

  Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

  Čo všetko patrí k týmto príjmom a akým spôsobom sa tieto príjmy zdaňujú

  § 7

  Osobitný základ dane z kapitálového majetku

  Ako sa zdaňuje príjem a čo je príjem z kapitálového majetku

  § 8

  Ostatné príjmy

  Čo patrí k ostatným príjmom a ako sa zdaňujú ostatné príjmy

  § 9

  Príjmy oslobodené od dane

  Aké príjmy sú oslobodené od dane

  § 10

  Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou

  Rieši zdaňovanie príjmov a výpočet základu dane pre združenia bez právnej subjektivity

  § 11

  Nezdaniteľné časti základu dane

  V akej výške, za akých podmienok je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane

  Tretia časť: Daň právnickej osoby (§ 12 – § 14)

  V tretej časti ZDP sú uvedené ustanovenia, ktorá sú špecifikujú daň z príjmov právnických osôb.

  Paragraf

  Názov

  Čo sa dozviete

  § 12

  Predmet dane

  Čo je predmetom dane právnických osôb

  § 13

  Oslobodenie od dane

  Čo je oslobodené od dane v prípade právnických osôb

  § 14

  Základ dane

  Špecifikuje výpočet základu dane právnických osôb

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Štvrtá časť: Spoločné ustanovenia (§ 15 – § 31)

  Štvrtá časť obsahuje spoločné ustanovenia pre fyzické aj právnické osoby.

  Paragraf

  Názov

  Čo sa dozviete

  § 15

  Sadzba dane

  Špecifikuje sadzu dane pre fyzické a právnické osoby

  § 15a

  Oslobodenie od dane

   Sadzba dane verejných činiteľov

  § 16

  Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

  Zdaňovanie príjmov nerezidentov

   

  § 17

  Všeobecné ustanovenia o zisťovaní

  základu dane

  Zisťovanie základu dane jednotlivých daňovníkov, výsledok hospodárenia a rozdiel medzi príjmami a výdavkami, oceňovanie pri predaji podniku, pri nepeňažnom vklade, zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností, pri presune podnikania do zahraničia, pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti, hybridné nesúlady

   

  § 18

  Úprava základu dane závislých osôb

  Ako sa upravuje základ dane, ak ide o závislé osoby

  § 19

  Daňové výdavky

  Obsiahly paragraf obsahujúci zákonom povolené daňové výdavky

  § 20

  Rezervy a opravné položky

  Obsahuje špecifikáciu zákonných rezerv a opravných položiek

  § 21 a §21a

   

  Špecifikácia výdavkov, ktoré nie sú daňovými výdavkami a pravidlá nízkej kapitalizácie

  § 22

  Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

  Dôležitý paragraf o tvorbe daňových odpisov

  § 23

  Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

  Špecifikovanie neodpisovaného majetku

  § 24 až

  § 29

   

  Pravidlá odpisovania

  § 30

  Odpočet daňovej straty

  Pravidlá ako odpisovať daňovú stratu

  § 30a až

  § 30e

   

  Špecifické prípady pre prijímateľov investícií, stimulov, pri investíciách a pod.

  § 31

  Prepočítací kurz

  Určuje pravidlá na prepočet cudzej meny

  Piata časť: Vyberanie a platenie dane (§ 32 – § 31)

  Piata časť je rozdelená na tri oddiely:

  Prvý oddiel Daň fyzickej osoby (§ 32 – § 40) špecifikuje náležitosti daňového priznania fyzickej osoby, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu na dieťa, daňového bonusu na zaplatené úroky, platenia preddavkov na daň, povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane.

  Druhý oddiel Daň právnickej osoby (§ 41 – § 42) špecifikuje náležitosti daňového priznania právnickej osoby a platenia preddavkov na daň.

  Tretí oddiel Spoločné ustanovenia na vyberanie a platenie dane (§43 – § 50) definuje daň vyberanú zrážkou, zamedzenie dvojitého zdanenia, minimálnu výšku dane fyzickej osoby, lehoty na podávanie daňových priznaní, registračné a oznamovacie povinnosti a pravidlá na použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

  Šiesta časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 51 – § 54)

  Posledná časť ZDP hovorí o samostatnom základe dane, osobitným základoch dane a prechodných ustanoveniach z jednotlivých noviel zákona.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.