Dane / Daň z pridanej hodnoty/Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH

Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH
Seyfor Slovensko, a.s.
19. 10. 2021
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se4
Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH

Obsah

  Podnikateľská verejnosť má vcelku dobre povedomie o tom, za akých podmienok sa subjekt môže stať platiteľom DPH, aké sú zdaňovacie obdobia z pohľadu DPH a aké povinnosti sú s povinnou registráciou na DPH spojené. To sa nedá tvrdiť o tzv. zdaniteľnej osobe, ktoré nie sú platiteľmi DPH. V tomto článku si povieme viac práve o postavení a povinnostiach zdaniteľnej osoby identifikovanej na daň.

  Zákon o dani z príjmov č. 222/2004 Z. z. (ďalej len „ZDPH“) hovorí o zdaniteľnej osobe na rôznych miestach.

  Kto je zdaniteľnou osobou

  Definíciu zdaniteľnej osoby uvádza §3 ZDPH: Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou (ďalej len „podnikanie“) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, ako napr. lekári, právnici, znalci tlmočníci, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku; ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.

  Zdaniteľná osoba je povinná registrovať sa na DPH v prípadoch, ak:

  • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur (§7)
  • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby (§7a),
  • zdaniteľná osoba dodáva službu osobe z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 ZDPH je v členskom štáte, kde je príjemca služby usadený (kde má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava) a povinnosť platiť DPH zo služby má príjemca služby (§7a),

  Je veľmi dôležité povedať, že registráciou na DPH podľa §7 alebo §7a sa zdaniteľná osoba nestáva platiteľom DPH, čiže si nemôže DPH na vstupe odpočítať v daňovom priznaní k DPH. Má povinnosť iba daň odviesť.  

  Nárok na odpočet

  Zdaniteľná osoba registrovaná na daň nemá nárok na odpočet DPH. Z dôvodov možnosti uplatniť si nárok na odpočet je vždy vhodné preskúmať, či nie je ekonomicky výhodnejšie, aby sa stal napr. dobrovoľným platiteľom DPH.

  Zdaňovací období

  V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu alebo nadobudnutí služby z iného členského štátu alebo zahraničia je zdaniteľným obdobím kalendárny mesiac. V prípade dodania služby do iného členského štátu sa tieto obchody uvádzajú v súhrnnom výkaze a zdaniteľný obdobím je štvrťrok.

  Daňové priznanie

  Daňové priznanie sa podáva iba vtedy, ak sa v danom zdaňovacom období vyskytla povinnosť daň priznať, a to do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia. V rovnakej lehote je daň splatná, neplatí sa iba v prípade, že nepresiahne 5€. Všetky výkazy a daňové priznania sa podávajú elektronicky. Nuloví daňové priznanie sa nepodáva.

  Kontrolný výkaz

  Povinnosť podať kontrolný výkaz nevzniká.

  Súhrnný výkaz

  Pokiaľ zdaniteľná osoba registrovaná na daň poskytla služby s miestom plnenia v inom členskom štáte, s výnimkou služby, ktorí je v inom členskom štáte oslobodená od DPH, zdaniteľnej osobe identifikovanej na daň v inom členskom štáte a pokiaľ je povinná priznať daň príjemca služby, vzniká jej povinnosť podať súhrnný výkaz do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo dodanie uskutočnené. Súhrnný výkaz sa posiela elektronicky.

  Pre zdaniteľné osoby registrované na daň platí, že nie je potrebné podávať súhrnný výkaz a daňové priznanie, ak nenastala niektorá zo skutočností, ktorá jej dáva za povinnosť priznať daň alebo priznať dodanie služby.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Zrušenie registrácie pre daň osobe registrovanej podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH

  Zdaniteľné osoby registrované pre daň podľa § 7 ZDPH môžu požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 82 ods. 1 ZDPH, ak spĺňajú súčasne nasledujúce  podmienky:

  • v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur, 
  • v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahla 14 000 eur.

  Daňový úrad zruší registráciu pre daň na základe žiadosti osoby. Zrušením registrácie pre daň zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň. V lehote do 10 dní od zrušenia registrácie je osoba povinná odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registráciu pre daň; ak právnická osoba alebo fyzická osoba uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o DPH, platnosť identifikačného čísla pre daň na účely uplatňovania tejto osobitnej úpravy nezaniká. Osoba registrovaná podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH je podľa § 82 ods. 2 zákona o DPH povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď končí v tuzemsku podnikanie.

  Daňový úrad zruší registráciu pre daň:

  • na žiadosť osoby registrovanej podľa § 7 alebo 7a ZDPH, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie na daň,
  • z úradnej moci, ak osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a ZDPH nesplnila povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie pre daň,
  • z úradnej moci, ak sa osoba registrovaná podľa § 7 alebo 7a ZDPH stala platiteľom ku dňu, keď sa stala platiteľom. Daňový úrad rozhodnutie o zrušení registrácie nevydáva.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.