Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v roku 2023 za rok 2022
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v roku 2023 za rok 2022

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v roku 2023 za rok 2022
Norbert Seneši
19. 09. 2023
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se10
Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v roku 2023 za rok 2022

Obsah

  Vyplatenie podielov na zisku obchodnej spoločnosti jej spoločníkom so sebou prináša aj aspekty týkajúce sa zdanenia. Zdaňovanie podielov na zisku sa uskutočňuje odlišne podľa toho, či ide o fyzickú osobou alebo o právnickú osobu, či táto osoba má nejakú účasť na majetku alebo vedení spoločnosti a odkiaľ táto osoba pochádza. Vyplateniu dividend, ako sa podiely na zisku označujú, však predchádza aj určitý proces v rámci obchodnej spoločnosti.

  Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku

  Pravidlá zdaňovania podielov na zisku upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Ich vyplateniu však predchádza schválenie účtovnej závierky. Akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným sú povinné predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje. V týchto typoch obchodných spoločností ju schvaľuje valné zhromaždenie.

  Po schválení účtovnej závierky, ak spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia, môže valné zhromaždenie rozhodnúť o tom, ako sa s ním vysporiada. Najskôr je však potrebné skúmať to, či spoločnosť ešte nie je povinná zo zisku doplniť rezervný fond alebo uhradiť stratu minulých rokov. Až potom je možné rozhodnúť o ďalšom použití zisku. Možností je viacero, napríklad zvýšenie základného imania, ponechanie nerozdeleného zisku alebo rozdelenie zisku spoločníkom. Práve poslednej menovanej možnosti sa budeme venovať v tomto článku z hľadiska zdanenia.

  Pre úplnosť ešte uvádzame, že spoločnosť nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk, ak tým spôsobí svoj úpadok, a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie spoločníkov, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe.

  Zdanenie dividend (podielov na zisku) podľa typu a miesta usadenia osoby

  Podiely na zisku slovenskej obchodnej spoločnosti vyplácané v roku 2023 za rok 2022 sa zdaňujú v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, od toho, či je alebo nie zainteresovaná na majetku alebo vedení spoločnosti a od toho, kde má táto osoba bydlisko alebo sídlo. Preto existujú viaceré varianty zdanenia vyplácaných dividend, pričom v tomto článku sa venujeme nasledujúcim skupinám prijímateľov dividend:

  • dividendy vyplácané fyzickej osobe, ktorá je spoločníkom,
  • dividendy vyplácané fyzickej osobe, ktorá je členom štatutárneho alebo dozorného orgánu,
  • dividendy vyplácané fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom alebo konateľom,
  • dividendy vyplácané právnickej osobe, ktorá je spoločníkom.

  Dividendy vyplácané fyzickej osobe, ktorá je spoločníkom spoločnosti

  Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti fyzickým osobám, ktoré sa podieľajú na jej základnom imaní, sa:

  • zdaňuje zrážkou v sadzbe 7 %, ak sú títo spoločníci daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (majú na Slovensku trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavajú),
  • zdaňuje zrážkou v sadzbe 7 %, ak sú títo spoločníci daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou zo spolupracujúceho štátu (majú trvalý pobyt v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky), pričom sa prihliadne aj na znenie medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
  • zdaňuje zrážkou v sadzbe 35 %, ak sú títo spoločníci daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou z nespolupracujúceho štátu (nemajú trvalý pobyt v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky).

  Zrážku dane je povinná vykonať obchodná spoločnosť vyplácajúca podiely na zisku, a to pri ich výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech spoločníka. Základom dane pri zdaňovaní dividend je iba príjem, teda celý vyplácaný podiel na zisku bez možnosti uplatnenia akýchkoľvek výdavkov. To znamená, že ak má slovenský spoločník v s. r. o. podiel na zisku vo výške 1 000 eur, obchodná spoločnosť mu z jeho dividendy pri jej výplate zrazí 70 eur a vyplatí mu už len 930 eur.

  Obchodná spoločnosť je povinná zrazenú daň odviesť daňovému úradu najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Súčasne je v rovnakej lehote povinná odoslať daňovému úradu oznámenie o zrazení a odvedení dane na formulári označovanom ako „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“.

  Spoločník má tým, že mu obchodná spoločnosť už vyplatila dividendu zníženú o zrazenú daň a za neho ju odviedla daňovému úradu, daňovú povinnosť splnenú. Kvôli vyplateným podielom na zisku preto už nie je povinný podávať daňové priznanie a uvádzať v ňom dividendy.

  Dividendy vyplácané členovi štatutárneho alebo dozorného orgánu

  Ďalšou skupinou príjemcov podielov na zisku obchodnej spoločnosti sú fyzické osoby, ktoré sú členmi jej štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu a nemajú podiel na jej základnom imaní. Pozor si však treba dať na to, že podľa interpretácie Finančnej správy Slovenskej republiky sa rozlišuje medzi štatutárnym orgánom a členom štatutárneho orgánu. V zmysle tohto výkladu je konateľ s. r. o. pokladaný za štatutárny orgán a člen predstavenstva v a. s. alebo j. s. a. za člena štatutárneho orgánu. Uvedené má vplyv na rozdielne zdaňovanie podielov na zisku týchto osôb.

  Podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti fyzickým osobám, ktoré sú členom jej štatutárneho orgánu (členovia predstavenstva v a. s. alebo j. s. a.) alebo dozorného orgánu (členovia dozornej rady v s. r. o., a. s. alebo j. s. a.), sa zdaňujú rovnako ako podiely na zisku vyplácané osobám s podielom na základnom imaní obchodnej spoločnosti podľa predchádzajúcej časti článku. Uvedené znamená to, že sa zdania zrážkou buď v sadzbe 7 %, ak sú tieto fyzické osoby daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosť zo spolupracujúceho štátu, alebo v sadzbe 35 %, ak sú tieto fyzické osoby daňovníkmi z nespolupracujúceho štátu.

  Zrážkovú daň vyplácajúca obchodná spoločnosť členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu zrazí pri výplate dividend a odvedie ju daňovému úradu do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V rovnakej lehote mu odošle aj oznámenie o zrazení a odvedení dane.

  O zdaňovaní podielov na zisku (dividend) vyplácaných konateľom s. r. o. bez účasti na základnom imaní je nasledujúca časť článku.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Dividendy vyplácané zamestnancovi alebo konateľovi spoločnosti

  V prípade, že podiel na zisku je vyplácaný zamestnancovi spoločnosti alebo konateľovi spoločnosti, ktorí nemajú účasť na základnom imaní tejto spoločnosti, ide podľa zákona o dani z príjmov o príjem zo závislej činnosti. Uvedené znamená to, že dividendy vyplácané zamestnancom alebo konateľom, ktorí nie sú zároveň spoločníkmi spoločnosti, sa zdaňujú rovnako ako mzda.

  Z tohto príjmu teda bude zamestnancovi alebo konateľovi vypočítané a zrazené sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ktoré navyše samozrejme zaplatí za neho aj obchodná spoločnosť ako zamestnávateľ. Na vypočítaný základ dane z príjmov je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zo základu dane z príjmov sa potom vypočíta 19 % alebo 25 % preddavok na daň z príjmov, ktorý zamestnávateľ (obchodná spoločnosť vyplácajúca dividendu) zrazí zamestnancovi alebo konateľovi z príjmu a odvedie daňového úradu. Pri výpočte preddavku na daň z príjmov je možné prihliadnuť na daňový bonus na dieťa.

  Dividendy vyplácané právnickej osobe, ktorá je spoločníkom spoločnosti

  V prípade právnických osôb, ktoré sú spoločníkmi spoločnosti, podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti nie je predmetom dane v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku. Dividendy sú im vyplatené v plnej sume. Uvedené platí len pre právnické osoby – spoločníkov, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (majú sídlo alebo miesto skutočného vedenia na Slovensku) alebo daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou zo spolupracujúceho štátu. Ide napríklad o slovenskú s. r. o., ktorá je spoločníkom v inej slovenskej s. r. o.

  Ak je právnická osoba – spoločník, ktorej sa dividenda vypláca, daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou z nespolupracujúceho štátu, vyberie sa z vyplácaného podielu na zisku daň zrážkou s použitím sadzby 35 %. Vyplácajúca právnická osoba túto zrazenú daň potom do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca odvedie daňovému úradu a v rovnakej lehote mu pošle aj oznámenie o zrazení a odvedení dane.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.