Mzdy a personalistika / Sociálne a zdravotné poistenie/Ako sa počíta poistné na sociálne poistenie a kedy platíte minimum
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako sa počíta poistné na sociálne poistenie a kedy platíte minimum

Ako sa počíta poistné na sociálne poistenie a kedy platíte minimum
Seyfor Slovensko, a.s.
13. 03. 2023
Doba čtení6 minút čítania
Ako sa počíta poistné na sociálne poistenie a kedy platíte minimum

Obsah

  Výška minimálneho poistného sa v roku 2023 zvyšuje na 200,72 eura. Pokiaľ vaše zárobky z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprekročia rozhodujúcu sumu, tak sociálne poistné neplatíte vôbec.

  Výška minimálneho mesačného poistného sa počíta ako 33,15 % (resp. 4,40 % + 18 % + 6 % + 4,75 %, čo sú sadzby jednotlivých zložiek poistného pre sociálne poistenie) z tzv. minimálneho mesačného vymeriavacieho základu pre výpočet poistného u SZČO. Ten zodpovedá polovici priemernej hrubej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Na sociálne poistenie platené v roku 2023 sa teda vzťahuje priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2021, čo je suma 1 211 eur. Túto sumu nájdete za každý rok na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky.

  Výška minimálneho mesačného sociálneho poistenie pre rok 2023 teda vychádza na 200,72 eura. Platí bez ohľadu na to, či podnikanie vykonávate ako hlavnú činnosť alebo ho máte ako vedľajšiu činnosť popri zamestnaní alebo štúdiu. Jedine tí, ktorým bol priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok alebo sú poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, neplatia invalidné poistenie a tak je pre nich minimálne mesačné sociálne poistenie 164,39 eura.

  Čo zahŕňa sociálne poistenie SZČO

  Poistné má štyri povinné zložky, ktoré tvoria celkovú sadzbu 33,15 %:

  • 4,40 % nemocenské poistenie,
  • 18 % starobné dôchodkové poistenie,
  • 6 % invalidné dôchodkové poistenie,
  • 4,75 % rezervný fond solidarity.

  Piatou zložkou je poistenie v nezamestnanosti, ktoré je pre SZČO dobrovoľné. Z poistenia v nezamestnanosti SZČO je vám vyplácaná dávka v nezamestnanosti.

  Pokiaľ sa pre poistenie v nezamestnanosti rozhodnete, platíte navyše 2 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Pre rok 2023 je to suma 12,11 eura mesačne.

  To, či budete platiť sociálne poistenie, závisí od výšky príjmov

  Či už vykonávate podnikanie ako hlavnú činnosť alebo je to vašou vedľajšou činnosťou, sociálne poistenie platíte iba vtedy, ak vaše príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci rok presiahli rozhodujúcu sumu. Dôležité je, že do úvahy sa berú hrubé príjmy, nie zisk. Pre príjmy za rok 2022 je stanovená rozhodujúca suma 7 266 eur. Pokiaľ ju za rok 2022 prekročíte, tak od 1. júla 2023 (resp. od 1. októbra 2023, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) budete platiť poistné.

  Na účely sociálneho poistenie SZČO je dôležité uviesť, že povinné sociálne poistenie trvá vždy od 1. júla kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Potom sa vznik alebo zánik povinnosti platiť sociálne poistenie posudzuje podľa príjmov znovu. Pri predĺžených lehotách na podanie daňového priznania sa tieto termíny posúvajú na 1. október kalendárneho roka pre vznik a 30. september nasledujúceho kalendárneho roka pre zánik povinného sociálneho poistenia.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako sa počíta sociálne poistenie

  1. V prvom roku poistné neplatíte

  V prvom kalendárnom roku podnikania nemáte povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, a to ani v jeho minimálnej výške. Presnejšie povedané, do 30. júna (resp. 30. septembra, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom začnete podnikať, nemusíte žiadne sociálne poistenie platiť. Ak ste teda začali podnikať v roku 2022, tak do 30. júna 2023 (resp. 30. septembra 2023) nemusíte platiť žiadne sociálne poistenie.

  Za prvý rok podnikania podáte daňové priznanie a orientujete sa podľa rozhodujúcej sumy. Ak sú vaše hrubé príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za príslušný rok:

  • nižšie ako rozhodujúca suma (7 266 eur za rok 2022) – poistné spätne nedoplácate, ani od 1. júla nasledujúceho roka (resp. 1. októbra, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) poistné neplatíte,
  • vyššie ako rozhodujúca suma (7 266 eur za rok 2022) – poistné spätne nedoplácate, ale od 1. júla nasledujúceho roka (resp. 1. októbra, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) začínate platiť poistné.

  2. V ďalších rokoch podnikania

  V ďalších rokoch podnikania znovu podávate daňové priznania a orientujete sa podľa rozhodujúcej sumy. Ak sú vaše hrubé príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:

  • nižšie ako rozhodujúca suma za príslušný rok a
   • ak ste doposiaľ poistné neplatili, tak ho nebudete platiť ani do 30. júna (resp. do 30. septembra) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ste podali daňové priznanie s takýmito príjmami,
   • ak ste doposiaľ poistné platili, tak ho prestanete platiť od 1. júla (resp. od 1. októbra) kalendárneho roka, v ktorom ste podali daňové priznanie s takýmito príjmami,
  • vyššie ako rozhodujúca suma za príslušný rok a
   • ak ste doposiaľ poistné neplatili, tak ho začnete platiť od 1. júla (resp. od 1. októbra) kalendárneho roka, v ktorom ste podali daňové priznanie s takýmito príjmami,
   • ak ste doposiaľ poistné platili, tak ho budete naďalej platiť do 30. júna (resp. do 30. septembra) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ste podali daňové priznanie s takýmito príjmami.

  Celkové poistné sa počíta ako 4,40 % + 18 % + 6 % + 4,75 % z tzv. skutočného vymeriavacieho základu (spolu je to 33,15 %), pričom každá takto vypočítaná zložka sociálneho poistenia sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Skutočný vymeriavací základ sa vypočíta podľa vzorca: (základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti + zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie) / 12 / koeficient 1,486. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.

  Pokiaľ váš skutočný vymeriavací základ nedosiahne výšku minimálneho vymeriavacieho základu (605,50 eura pre rok 2023), poistné vypočítate práve z minimálneho vymeriavacieho základu. Následne budete platiť poistné na sociálne poistenie v minimálnej výške.

  Príklad:

  Podnikateľka Jarmila dosiahne z podnikania v roku 2022 hrubé príjmy 20 000 eur a základ dane z príjmov 8 000 eur. V roku 2022 na zdravotnom poistení a sociálnom poistení zaplatila spolu 2 000 eur. Skutočný vymeriavací základ vo výške 560,78 eura [(8 000 eur + 2 000 eur) / 12 / 1,486] je nižší ako minimálny vymeriavací základ (605,50 eura pre rok 2023). Pre výpočet celkového poistného teda použije sumu 605,50 eura (nie iba 560,78 eura) a na sociálne poistenie bude od 1. júla nasledujúceho roka platiť poistné v minimálnej výške.

  Pri sociálnom poistení navyše platí aj maximálny vymeriavací základ. Na rok 2023 činí 8 477 eur. Pokiaľ váš skutočný vymeriavací základ túto hranicu prekročí, zo sumy navyše poistné počítať nebudete. Použijete sumu maximálneho vymeriavacieho základu stanovenú pre daný rok.

  Sociálne poistenie je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poistné platí. Za deň platby sa považuje deň, kedy dôjde k pripísaniu poistného na účet Sociálnej poisťovne. Avšak poistné sa považuje za zaplatené včas aj vtedy, ak je pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu uvedený posledný deň splatnosti poistného alebo ak sa pri platení poštovou poukážkou poistné poukázalo v posledný deň splatnosti poistného.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.