Mzdy a personalistika / Sociálne a zdravotné poistenie/Covid-19: Ako vírus ovplyvnil sociálne poistenie
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Covid-19: Ako vírus ovplyvnil sociálne poistenie

Covid-19: Ako vírus ovplyvnil sociálne poistenie
Seyfor Slovensko, a.s.
28. 09. 2021
Doba čtení5 minút čítania
Covid-19: Ako vírus ovplyvnil sociálne poistenie

Obsah

  Pandémia Covid-19 zasiahla všetky oblasti života, vrátane ekonomiky. Na uľahčenie strát, resp. vedenia firiem a podpory zamestnanosti v čase koronakrízy štát vytvoril niekoľko podporných nástrojov – schém pre podnikateľov, ktoré sú k 30.6.2021 pozastavené, resp. ukončené. V systéme sociálneho poistenia zostali tri dávky, ktorí sa viažu na mimoriadnu situáciu, a to pandemické nemocenské, pandemické ošetrovné a pandemický rodičovský príspevok.

  Pandemické nemocenské

  Ak zamestnancovi bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, tento už nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nakoľko na ňu nemá nárok. V takomto prípade kontaktuje zamestnanec ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý mu na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne. Rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby.

  Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj telefónne číslo poistenca, na ktorom Sociálna poisťovňa môže kontaktovať poisteného pre účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov. Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci. Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, v prípadoch keď bola nariadená karanténa alebo izolácia, čiže zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe, bude Sociálna poisťovňa vyplácať dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

  Pandemické ošetrovné

  Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou počas trvania mimoriadnej situácie. Jej účelom je aspoň čiastočne finančne kompenzovať starostlivosť o blízkeho na úkor zárobkovej činnosti.

  Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným (tzv. OČR) a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje na vopred neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba na 10 kalendárnych dní.

  Na pandemické ošetrovné má nárok zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),   dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO), fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Na pandemické ošetrovné má poistenec nárok, ak musí svojmu dieťaťu poskytovať osobné a celodenné ošetrovanie/osobnú a celodennú starostlivosť alebo musíte poskytovať osobnú celodennú starostlivosť blízkemu príbuznému (okrem dieťaťa rodičovi, súrodencovi, starému rodičovi, vnúčaťu alebo svokrovcom). Žiadosť o pandemické ošetrovné sa podáva počas celej krízovej situácie len raz, keď sa nárok uplatňuje prvýkrát. Ak bol už raz schválený, pri opätovnej potrebe postarať sa o dieťa alebo blízkeho príbuzného počas krízovej situácie stačí podať čestné vyhlásenie za dni, ktoré bola starostlivosť poskytnutá. Čestné vyhlásenie sa podáva za každý mesiac, kedy sa pandemické ošetrovné uplatňuje, a to vždy ku koncu mesiaca.

  Pandemický rodičovský príspevok

  Od 01.11.2020 sa pokračuje vo výplate rodičovského príspevku v čase COVID – 19 (ďalej aj „RP COVID-19“) tým poberateľom, ktorým sa do 15.10.2020 tento príspevok poskytoval, z dôvodu splnenia podmienok nároku v zmysle nariadenia vlády SR. Nie je potrebné, aby oprávnené osoby, ktorým sa doposiaľ RP COVID-19 vyplácal a ktorým sa bude vo výplate od 01.11.2020 kontinuálne pokračovať, opätovne na úrad zasielali čestné vyhlásenia o príjme. Tieto oprávnené osoby majú až v prípade zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na trvanie nároku na RP COVID-19 povinnosť všetky zmeny platiteľovi – úradu oznámiť.

  Nárok na RP COVID-19 patrí od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol zákonný nárok na rodičovský príspevok, a to v sume, v akej bol poskytovaný do zákonného zániku nároku, napr. dovŕšením 3 rokov veku alebo ak podľa posudku už dieťa v rozpätí od 3 do 6 rokov veku ďalej nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, dovŕšením šiestich rokov veku a pod.

  RP COVID-19 má prísne obmedzenia jeho nároku. Rodičovský príspevok nepatrí oprávnenej osobe – rodičovi, ktorá má príjem zo závislej činnosti. Za príjem sa považuje aj odmena za výkon funkcie konateľa, pokiaľ mu táto vyplýva zo stanov spoločnosti; príjem z dohody alebo náhradu mzdy alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

  Tiež mu nepatrí príspevok, ak je  poberateľom dávky sociálneho poistenia. Tu patrí napr. materské, ošetrovné, PN, predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a pod.., ďalej tiež dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia vojakov a policajtov alebo peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa alebo má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu. Ak má oprávnená osoba v starostlivosti mladšie dieťa, na ktoré si môže uplatniť zákonný nárok na rodičovský príspevok, je potrebné, aby si tento nárok prednostne uplatnila podaním žiadosti.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príklad:

  Oprávnená osoba poberala RP COVID-19, avšak počas jeho poberania sa zamestnala, z tejto činnosti jej vznikol nárok na príjem – nárok na RP COVID preto zanikol. V novembri 2020 opätovne nemá príjem. Nárok na RP COVID-19 nevzniká, dôvodom je nesplnenie podmienky nároku v zmysle § 1a ods. 1 nariadenia vlády SR, pretože oprávnená osoba sa počas poberania RP COVID-19 zamestnala a z tejto činnosti mala príjem, z tohto dôvodu má právo požiadať zamestnávateľa o ošetrovné a i napriek tomu, ak by jej ošetrovné bolo priznané v nižšej sume ako je suma rodičovského príspevku, nárok na RP COVID-19 jej už nevzniká. Počas poberania došlo z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti k prerušeniu výplaty RP COVID-19.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.