Mzdy a personalistika / Sociálne a zdravotné poistenie/Zníženie sociálnych odvodov v potravinárstve: Kedy a pre koho platí?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zníženie sociálnych odvodov v potravinárstve: Kedy a pre koho platí?

Zníženie sociálnych odvodov v potravinárstve: Kedy a pre koho platí?
Norbert Seneši
30. 08. 2023
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se0
Zníženie sociálnych odvodov v potravinárstve: Kedy a pre koho platí?

Obsah

  Zamestnávatelia podnikajúci v potravinárstve a v živočíšnej výrobe nebudú pol roka platiť za svojich zamestnancov sociálne poistenie. Zamestnancom sa tým dôchodkové nároky neznížia. Cieľom prijatého opatrenia je zníženie ceny práce pre výrobcov a spracovateľov potravín, ktoré má viesť k zníženiu koncových cien základných potravín v maloobchode na Slovensku.

  Obdobie, na ktoré sa zavádza výnimka z platenia sociálnych odvodov

  Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prináša úľavu pre niektorých zamestnávateľov. Tí za svojich zamestnancov nebudú musieť pol roka platiť sociálne poistenie. Výnimka z platenia sociálneho poistenia sa konkrétne uplatní na sociálne poistenie za obdobie od 1. augusta 2023 (normálne by bolo splatné v septembri 2023) do 31. januára 2024 (normálne by bolo splatné vo februári 2024). Ide teda o výnimku vzťahujúcu sa na mzdy zamestnancov priznané za mesiace august 2023 až január 2024.

  Ktorí zamestnávatelia nebudú musieť pol roka platiť sociálne odvody

  Ako však bolo naznačené vyššie, toto zvýhodnenie sa nebude týkať všetkých zamestnávateľov, ale len toho zamestnávateľa, ktorý vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2:

  • v sekcii A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV, divízii 01, skupine 01.4 okrem ekonomických činností v triedach 01.43, 01.44 a 01.49 a
  • v sekcii C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA, divízii 10 okrem ekonomických činností v triedach 10.52, 10.62, 10.72, 10.82 a 10.92 a v divízii 11, triede 11.07.

  Hlavnou ekonomickou činnosťou sa na tieto účely rozumie ekonomická činnosť zapísaná v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Sociálna poisťovňa preto dotknutým zamestnávateľom odporúča, aby si skontrolovali a prípadne aktualizovali svoj SK NACE kód vedený v tomto registri. O zmenu tohto kódu je možné požiadať osobne, písomne alebo elektronicky Štatistický úrad Slovenskej republiky.

  V nasledujúcej tabuľke prinášame konkrétny zoznam kódov tried SK NACE Rev. 2, z ktorých niektorý ak má zamestnávateľ zapísaný v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako ekonomickú činnosť, môže si uplatniť s výnimkou z platenia sociálneho poistenia za svojich zamestnancov od augusta 2023 do januára 2024.

  Trieda SK NACE Rev. 2 Názov triedy SK NACE Rev. 2
  01.41 Chov dojníc
  01.42 Chov ostatného dobytka a byvolov
  01.45 Chov oviec a kôz
  01.46 Chov ošípaných
  01.47 Chov hydiny
  10.11 Spracovanie a konzervovanie mäsa
  10.12 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
  10.13 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
  10.20 Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
  10.31 Spracovanie a konzervovanie zemiakov
  10.32 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
  10.39 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  10.41 Výroba olejov a tukov
  10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
  10.51 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
  10.61 Výroba mlynských výrobkov
  10.71 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
  10.73 Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov
  10.81 Výroba cukru
  10.83 Spracovanie čaju a kávy
  10.84 Výroba korenín a chuťových prísad
  10.85 Výroba pripravených pokrmov a jedla
  10.86 Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
  10.89 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
  10.91 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
  11.07 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd

  Zamestnanci budú platiť plné sociálne odvody, zamestnávateľ len symbolické

  Je dôležité si uvedomiť to, že výnimka z povinnosti platiť sociálne poistenie sa vzťahuje len na poistenie platené zamestnávateľom za zamestnancov. Sociálne poistenie platené zamestnancom, ktoré mu z hrubej mzdy zráža a za neho odvádza jeho zamestnávateľ, zostáva bezo zmeny. Zníženie sociálnych odvodov tak pocítia len zamestnávatelia.

  Úľava z povinnosti zamestnávateľa platiť sociálne poistenie za zamestnanca bude limitovaná a za kalendárny mesiac sa uplatní v sume vymeriavacieho základu vo výške:

  Zamestnávatelia nie sú povinní od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 zaplatiť za zamestnanca z vyššie uvedeného limitovaného vymeriavacieho základu poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity. Spolu ide o sociálne poistenie vo výške 24,15 % z hrubej mzdy. V tomto období budú z uvedeného limitovaného vymeriavacieho základu platiť len úrazové a garančné poistenie spolu vo výške 1,05 %.

  Z tej časti vymeriavacieho základu, ktorá presiahne vyššie uvedený limit, už zamestnávateľ bude musieť za svojho zamestnanca sociálne poistenie odviesť. Napríklad pri mzde 800 eur sociálne poistenie platené za zamestnanca vypočítané zo sumy 700 eur zamestnávateľ nemusí odviesť (okrem úrazového a garančného poistenia). Sociálne poistenie vypočítané zo sumy 100 eur, ktorá prevyšuje limit úľavy 700 eur, už bude musieť zamestnávateľ za zamestnanca zaplatiť.

  Výnimka sa dotkne všetkých zamestnancov zamestnávateľa

  Výnimka z platenia sociálneho poistenia sa dotkne všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Nezáleží pri tom na tom, či sú zamestnaní na pracovný pomer alebo dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Takisto nie je rozhodujúce ani to, akú činnosť konkrétny zamestnanec vykonáva. Výnimka tak pokryje sociálne odvody za úplne všetkých zamestnancov zamestnávateľa vykonávajúceho vybranú ekonomickú činnosť v potravinárstve a v živočíšnej výrobe, napríklad aj za zamestnanca vykonávajúceho administratívnu činnosť.

  Zamestnávateľ bude Sociálnej poisťovni posielať „plné“ výkazy

  V povinnostiach zamestnávateľa sa v dôsledku zavedenia úľavy zo sociálneho poistenia plateného za zamestnancov vo všeobecnosti zmení len jedna vec: odvody za zamestnanca vypočítané z vymeriavacieho základu vo výške maximálne 700 eur jednoducho nezaplatí. Výnimkou je len spomínané úrazové a garančné poistenie. Žiadna z ostatných povinností zamestnávateľa sa nemení, len jednoducho nedôjde k prevodu určitej časti z celkového vypočítaného sociálneho poistenia na účet Sociálnej poisťovne.

  Povinnosťou zamestnávateľa tak bude naďalej riadnym spôsobom vypočítavať mzdu, odvody, dane a posielať príslušné výkazy. Vo výkazoch pre Sociálnu poisťovňu bude sociálne poistenie tiež vykázané v „plnej“ výške aj keď zamestnávateľ časť z neho nebude povinný zaplatiť.

  Z pohľadu zamestnancov je dôležité, že na účely ich dôchodkových nárokov sa zamestnávateľom vykázané sociálne poistenie, ktoré nebol povinný zaplatiť, považuje za zaplatené v plnej výške. Rovnako boli prijaté opatrenia zamerané na to, aby nedošlo k poškodeniu dôchodkových nárokov ani tých zamestnancov, ktorí si tzv. „sporia na dôchodok v druhom pilieri“.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príklad na odvody zamestnávateľa v potravinárstve a v živočíšnej výrobe s úľavou

  Pozrime sa na úľavu zo sociálneho poistenia zamestnávateľa v potravinárstve a v živočíšnej výrobe na konkrétnom príklade. V našom príklade predpokladajme, že zamestnanec za kalendárny mesiac dosiahne hrubú mzdu 800 eur. Na účely uplatnenie úľavy bude potrebné pri výpočte sociálneho poistenia plateného zamestnávateľom za zamestnanca tento vymeriavací základ rozdeliť na časť 700 eur a časť 100 eur, ktorá tento limitovaný vymeriavací základ prevyšuje.

  Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
  Hrubá mzda zamestnanca 800 € 800 €
  Sociálne poistenie zo sumy 800 € 700 € 100 €
  Nemocenské poistenie 1,40 % 11,20 € 1,40 % 9,80 € 1,40 % 1,40 €
  Starobné poistenie 4 % 32 € 14 % 98 € 14 % 14 €
  Invalidné poistenie 3 % 24 € 3 % 21 € 3 % 3 €
  Poistenie v nezamestnanosti 1 % 8 € 1 % 7 € 1 % 1 €
  Garančné poistenie x x 0,25 % 1,75 € 0,25 % 0,25 €
  Úrazové poistenie x x 0,80 % 5,60 € 0,80 % 0,80 €
  Rezervný fond solidarity x x 4,75 % 33,25 € 4,75 % 4,75 €
  Sociálne poistenie spolu x 75,20 € x 176,40 € x 25,20 €

  Z výpočtov v tabuľke vidieť, že zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca 800 eur vypočíta sociálne poistenie platené zamestnancom spolu vo výške 75,20 eura. Zrazí mu ho zo mzdy a odvedie ho za neho Sociálnej poisťovni. Zo sociálneho poistenia, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, vypočítaného z limitovaného vymeriavacieho základu 700 eur spolu vo výške 176,40 eura bude musieť Sociálnej poisťovni odviesť len garančné a úrazové poistenie spolu vo výške 7,35 eura. Zamestnávateľova úspora na sociálnom poistení vplyvom úľavy je tak v konečnom dôsledku 169,05 eura. Okrem toho Sociálnej poisťovni odvedie aj v plnej výške vypočítané sociálne poistenie z presahujúcej časti limitovaného vymeriavacieho základu 100 eur spolu vo výške 25,20 eura.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.