Mzdy a personalistika/Dohoda o brigádnickej práci študenta: Aké sú podmienky v roku 2023?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Dohoda o brigádnickej práci študenta: Aké sú podmienky v roku 2023?

Dohoda o brigádnickej práci študenta: Aké sú podmienky v roku 2023?
Norbert Seneši
28. 06. 2023
Doba čtení9 minút čítania
Líbilo se18
Dohoda o brigádnickej práci študenta: Aké sú podmienky v roku 2023?

Obsah

  Nielen počas letných prázdnin, ale aj v priebehu roka zamestnávatelia často vykrývajú potrebu pracovnej sily pomocou študentov. Buď potrebujú pracovnú silu na pár hodín týždenne počas celého roka alebo na celé dni až týždne počas letných prázdnin. Na tieto účely sa ideálne hodí zamestnávanie prostredníctvom dohody o brigádnickej práci študentov. Má vyhovujúce podmienky práce a navyše je spojená s nízkym odvodovým zaťažením.

  S kým možno uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov

  Ako už vyplýva z jej názvu, dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s len s tým, kto má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a zároveň nedovŕšil 26 rokov. Po dovŕšení 26 rokov môže študent pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov ešte do konca tohto kalendárneho roka.

  Po skončení strednej školy alebo po skončení prvého stupňa vysokej školy je tiež možné aj počas prázdnin pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov. Za žiaka strednej školy sa totižto považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Za študenta dennej formy vysokoškolského štúdia sa považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka.

  Ako uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov

  Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť uzatvorená v písomnej podobe, inak je neplatná. Jedno jej vyhotovenie je zamestnávateľ povinný dať zamestnancovi. Dohodu o brigádnickej práci študentov je možné uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

  Podstatnými náležitosťami dohody o brigádnickej práci študentov sú:

  • dohodnutá práca,
  • dohodnutá mzda,
  • dohodnutý rozsah pracovného času,
  • dohodnutá doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

  Ak priemerný týždenný pracovný čas presiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov, musí dohoda obsahovať aj miesto výkonu práce. Rovnako je zamestnávateľ vtedy povinný poskytnúť zamestnancovi aj písomnú informáciu o spôsobe určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce (ak sú dohodnuté viaceré miesta výkonu práce), o splatnosti mzdy a výplate mzdy vrátane výplatných termínov (ak tieto informácie nie sú uvedené v dohode). Lehota na ich poskytnutie je do siedmich dní nasledujúcich po dni, v ktorom došlo k presiahnutiu pracovného času tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov.

  Povinnou súčasťou (prílohou) dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokej školy, čiže potvrdenie o návšteve školy. Výnimkou je situácia, kedy sa dohoda uzatvára po skončení strednej školy alebo po skončení prvého stupňa vysokej školy, kedy sa potvrdenie o návšteve školy nahrádza dokladom o riadnom ukončení štúdia (napríklad vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške alebo vysokoškolský diplom).

  Maximálny pracovný čas pri brigádnickej práci študentov

  Pracovný čas študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov nesmie presiahnuť 12 hodín v priebehu 24 hodín. U mladistvého zamestnanca (mladší ako 18 rokov) nesmie pracovný čas presiahnuť 8 hodín v priebehu 24 hodín. Práca nadčas je všeobecne pre všetkých zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zakázaná. Nemožno ju s nimi dohodnúť ani im ju nariadiť.

  Čo sa týka týždenného pracovného času, tak na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. A práve posledné spojenie „v priemere“ je dôležité. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov teda môže týždenne odpracovať aj 40 hodín, ak za obdobie od začiatku do skončenia dohody nie je týždenný priemer viac ako 20 hodín. Napríklad počas júla a augusta môže študent odpracovať aj 320 hodín spolu, ale ak je dohoda uzatvorená na 5 mesiacov (20 týždňov) a mimo toho už pracovať nebude, tak je to v priemere len 16 hodín za týždeň.

  TIP: Prečítajte si, akými náležitosťami sa líšia od klasickej pracovnej zmluvy.

  Mzda pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov

  Mzda zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. V roku 2023 je to 4,023 eura za hodinu vykonanej práce. Ani na túto dohodu sa ale nevzťahujú minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti práce. Z toho vyplýva, že aj keď zamestnanec vykonáva náročnejšiu prácu, pri ktorej by musel dať zamestnávateľ zamestnancovi pracujúcemu na pracovnú zmluvu vyššiu mzdu, tak zamestnancovi pracujúcemu na dohodu o brigádnickej práci študentov môže dať len základnú minimálnu mzdu.

  Príplatky  za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci sú rovnaké ako pre zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy. V sobotu je to najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy navyše, v nedeľu je to najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy navyše a v noci je to najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy navyše. Za prácu vo sviatok zamestnanec pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov dostane navyše najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy.

  Mzda za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

  Daň z príjmov pri dohode o brigádnickej práci študentov

  Na príjmy študentov plynúce im z dohody o brigádnickej práci študentov sa z hľadiska zdanenia vzťahujú rovnaké podmienky, ako na akýchkoľvek iných zamestnancov. Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane z príjmov, ktorý v príslušnom kalendárnom mesiaci nepresiahne 3 453,79 eura. Z presahujúcej výšky základu dane z príjmov sa platí 25 % daň z príjmov.

  Aj študenti si môžu na dohodu o brigádnickej práci študentov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov na daňovníka vo výške 410,24 eura mesačne. Na to je povinnosťou študenta predložiť zamestnávateľovi vyhlásenie, že si neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u iného zamestnávateľa. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže študent uplatňovať v jednom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Zdravotné a sociálne odvody pri dohodách so študentmi

  Z dohody o brigádnickej práci študentov neplatí zdravotné odvody ani zamestnanec a ani jeho zamestnávateľ. Nejde totižto o zárobkovú činnosť podľa zákona o zdravotnom poistení.

  V prípade sociálnych odvodov je to o niečo zložitejšie. Zamestnanec platí len dôchodkové poistenie (starobné aj invalidné). Za neho jeho zamestnávateľ platí dôchodkové poistenie, garančné poistenie, úrazové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

  Avšak študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov má právo určiť si dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky so sociálneho poistenia. Z príjmu nepresahujúceho sumu 200 eur mesačne nebude tento študent ani jeho zamestnávateľ platiť sociálne odvody. Sociálne odvody sa budú platiť len z príjmu presahujúceho sumu 200 eur. Výnimkou je len úrazové a garančné poistenie platené zamestnávateľom, ktoré sa platí z plnej hrubej mzdy zamestnanca a neznižuje sa o odvodovú odpočítateľnú položku.

  Na tento účel musí študent predložiť zamestnávateľovi na formulári Sociálnej poisťovne oznámenie a čestné vyhlásenie na uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky. Ak mu toto oznámenie predloží najneskôr v deň vzniku dohody, začne sa odvodová odpočítateľná položka uplatňovať už pri prvej výplate, inak až od nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Študent si môže odvodovú odpočítateľnú položku uplatniť v jednom kalendárnom mesiaci len na jednu dohodu. Ak by mal v tom istom kalendárnom mesiaci viac brigád, nemôže si ju uplatniť na každú z nich. Zamestnávateľa musí študent na rovnakom formulári informovať aj o ukončení uplatňovania odvodovej odpočítateľnej položky.

  Položka Poistné pri uplatňovaní odvodovej odpočítateľnej položky z tej časti hrubej mzdy, ktorá presahuje 200 eur a poistné z celej hrubej mzdy, ak sa odvodová odpočítateľná položka neuplatňuje vôbec Poistné pri uplatňovaní odvodovej odpočítateľnej položky z tej časti hrubej mzdy, ktorá nepresahuje 200 eur
  Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
  Starobné poistenie 4 % 14 % x x
  Invalidné poistenie 3 % 3 % x x
  Garančné poistenie x 0,25 % x 0,25 %
  Úrazové poistenie x 0,8 % x 0,8 %
  Rezervný fond solidarity x 4,75 % x x
  Spolu 7 % 22,8 % 0 % 1,05 %

  Príklad na výpočet mzdy a odvodov za brigádujúceho študenta

  Výpočet čistej mzdy a odvodov pri dohode o brigádnickej práci študentov si ukážeme na názornom príklade s číslami. Predpokladajme, že náš študent zarobí za mesiac 800 eur (odpracuje 160 hodín a má mzdu 5 eur za hodinu). Zamestnávateľovi predložil vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyhlásenie na uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky.

  Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
  Hrubá mzda 800 eur
  Odvodová odpočítateľná položka 200 eur
  Vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia (okrem garančného poistenia a úrazového poistenia) znížený o odvodovú odpočítateľnú položku 600 eur
  Starobné poistenie 4,00 % 24 eur 14,00 % 84 eur
  Invalidné poistenie 3,00 % 18 eur 3,00 % 18 eur
  Garančné poistenie x x 0,25 % 2 eurá
  Úrazové poistenie x x 0,80 % 6,40 eura
  Rezervný fond solidarity x x 4,75 % 28,50 eura
  Poistenie spolu 7,00 % 42 eur 22,80 % 138,90 eura
  Základ dane z príjmov 758 eur x
  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 410,24 eura x
  Základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 347,76 eura x
  Preddavok na daň z príjmov 66,07 eura x
  Čistá mzda 691,93 eura x
  Celková cena práce x 938,90 eura

  Ako ukončiť dohodu o brigádnickej práci študentov

  Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže skončiť niekoľkými spôsobmi:

  • spôsobom uvedeným priamo v nej,
  • uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
  • dohodou zamestnanca a zamestnávateľa na jej ukončení,
  • okamžite v prípadoch, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer,
  • jednostrannou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou.

  Pri skončení dohody zamestnávateľ vydá zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z jeho odmeny vykonávajú zrážky, v čí prospech sa vykonávajú, v akej výške sa vykonávajú a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

  TIP: Zistite aké sú spôsoby ukončenia pracovného pomeru pri klasickej pracovnej zmluve.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.