Mzdy a personalistika/Nová dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Nová dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Nová dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
Norbert Seneši
24. 03. 2023
Doba čtení10 minút čítania
Líbilo se11
Nová dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Obsah

  Od roku 2023 je možné so zamestnancami uzatvárať aj nový typ dohody o pracovnej činnosti, a to dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. V článku sa dozviete to, na aké činnosti ju môžete uzatvárať, koľko hodín môže zamestnanec odpracovať a aké odvody sa z nej platia.

  Na akú prácu je možné uzatvoriť novú dohodu na výkon sezónnej práce

  Vo všeobecnosti platí, že všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné uzatvárať len výnimočne. Zamestnávateľ by teda nimi nemal nahrádzať zamestnanie na trvalý pracovný pomer, ak zamestnanca potrebuje na plnenie predvídateľných a pravidelne sa opakujúcich úloh. Pri novej dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce to nie je podmienkou a môžete ju využiť aj vtedy, ak zamestnanca potrebujete na bežné pracovné úlohy.

  Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je však možné použiť iba na sezónne práce uvedené v prílohe č. 1b Zákonníka práce. Musí ísť o sezónne práce, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku.

  Sezónne práce, na ktoré je možné uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

  Sezónne práce v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní:

  1. vybraných druhov ovocia, najmä jahôd, liesky obyčajnej, bazy čiernej, egrešov, malín, ríbezlí, ruže jabĺčkovej, broskýň, čerešní, marhúľ, nektáriniek, ringlôt, sliviek, jabĺk, hrušiek a višní,

  2. vybraných druhov zeleniny, najmä šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, ružičkového kelu, cvikly, mrkvy, reďkvi a reďkovky, petržlenu, špargle, baklažánu, cukety, dyne, kukurice cukrovej, melónu, papriky, tekvice okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorky nakladačky, uhorky šalátovej a rajčiakov,

  3. viniča, zemiakov, chmeľu, osivovej kukurice určenej na kastráciu,

  4. rastlinného množiteľského materiálu uvedeného v prvom až treťom bode.

  Sezónne práce v potravinárstve pri spracovaní vyššie uvedených poľnohospodárskych produktov.

  Sezónne práce v cestovnom ruchu pri:

  1. preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc,

  2. prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb,

  3. prevádzkovaní táborov,

  4. prevádzke umelých vodných plôch,

  5. prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov,

  6. prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,

  7. prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode.

  Sezónne práce v lesnom hospodárstve pri:

  1. produkcii lesného reprodukčného materiálu,

  2. zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesa.

  Uzatvorenie a skončenie dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

  Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce musí byť uzatvorená písomne. Môžete ju uzatvoriť maximálne na 8 mesiacov. Jej podstatnými náležitosťami sú dohodnutá práca, odmena za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa uzatvára.

  Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa skončí typicky uplynutím doby, na ktorú sa uzatvorila. Okrem toho sa môže skončiť aj spôsobom dohodnutým v dohode, dohodou na jej skončení medzi zamestnávateľom a zamestnancom, či výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou. Okamžité skončenie dohody je možné len v prípadoch, kedy je možné okamžite skončiť trvalý pracovný pomer (napríklad pri práci pod vplyvom alkoholu).

  Koľko možno odpracovať na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

  Na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce môže zamestnanec odpracovať 520 hodín v kalendárnom roku. Do tohto maximálneho rozsahu sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. To znamená, že keď s tým istým zamestnancom uzatvoríte v kalendárnom roku viacero dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, celkový odpracovaný čas na základe nich sa spočítava a nesmie byť vyšší ako 520 hodín.

  Pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je ustanovený aj limit priemerného týždenného pracovného času. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 40 hodín za dobu trvania dohody, najviac však za 4 mesiace. Čo to znamená? Aj keď možno túto dohodu uzatvoriť až na 8 mesiacov (čo je spolu 32 týždňov), tak pri výpočte priemerného týždenného pracovného času je potrebné počet odpracovaných hodín za celú dobu trvania dohody vydeliť skutočným počtom týždňov trvania dohody, maximálne však číslom 16 týždňov (4 mesiace).

  Okrem toho platí všeobecná úprava pracovného času ako pri iných dohodároch. Ani pracovný čas zamestnanca pracujúceho na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín, resp. 8 hodín u zamestnanca mladšieho ako 18 rokov. Pre úplnosť pripomíname, že s dohodárom nemôžete dohodnúť ani mu nariadiť nadčasy.

  TIP: Priemerný týždenný pracovný čas sa vypočítava za obdobie trvania dohody, nie za obdobie vykonávania práce na základe nej. Niekedy je preto výhodné ponechať dohodu „otvorenú“ aj po tom, ako už prácu zamestnanca nebudete potrebovať. Priemerný týždenný pracovný čas sa zníži.

  Odvodová odpočítateľná položka na sociálne poistenie pri sezónnej práci

  Osobitosť dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa prejavuje v sociálnom poistení. Na každú takúto dohodu bez akejkoľvek výnimky sa totižto pri výpočte sociálneho poistenia uplatňuje tzv. „odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci“. Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci sa uplatňuje automaticky, bez toho aby bolo potrebné o jej uplatňovaní písomne informovať zamestnávateľa, ako je tomu pri odvodovej odpočítateľnej položke týkajúcej sa dohôd o brigádnickej práci študentov a dohôd dôchodcov.

  Zároveň je odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci špecifická aj v tom, že sa môže uplatňovať aj na viacero dohôd súčasne. V jednom kalendárnom mesiaci môže mať zamestnanec uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a na každú z nich sa bude automaticky uplatňovať odpočítateľná položka.

  Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci funguje tak, že sa o ňu znižuje vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítava poistné na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti, a to tak pre zamestnanca, ako aj pre jeho zamestnávateľa. Ostatné zložky sociálneho poistenia sa platia z celej sumy príjmu v plnej výške. Jednoducho povedané, zamestnanec aj zamestnávateľ platia poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z hrubej mzdy zníženej o odvodovú odpočítateľnú položku.

  Výška odpočítateľnej položky pri sezónnej práci je 50 % priemernej mesačnej hrubej mzdy na Slovensku za druhý kalendárny rok dozadu. V roku 2023 sa teda berie do úvahy priemerná mesačná hrubá mzda za rok 2021. Jej výška bola 1 211 eur, takže v roku 2023 je odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci 605,50 eura mesačne.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Dane a odvody pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

  Zamestnanec pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce platí 19 % daň z príjmov rovnako ako každý zamestnanec. Ak tak neurobil u iného zamestnávateľa, môže si predložením vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka u neho toto daňové zvýhodnenie uplatňovať a platiť nižšie preddavky na daň z príjmov.

  Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, tak z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce platí zamestnanec 4 % a zamestnávateľ 10 %. Avšak žiadne zdravotné odvody neplatí zamestnanec ani zamestnávateľ vtedy, ak ide o poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom alebo poberateľa invalidného výsluhového dôchodku.

  Ako sme spomínali, na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti (ktoré sú súčasťou sociálneho poistenia) sa pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce uplatňuje odvodová odpočítateľná položka. Do príjmu nepresahujúceho sumu odpočítateľnej položky pri sezónnej práci platí sociálne poistenie zamestnanec spolu 4,40 % a zamestnávateľ spolu 10,20 %. Z časti príjmu presahujúceho odvodovú odpočítateľnú položku sa už platí plné sociálne poistenie.

  Aj v sociálnom poistení platia výnimky pre dôchodcov. Pri poberateľoch starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom sa neplatí invalidné poistenie. Pri poberateľoch starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu viac ako 70 % poklesu schopnosti pracovať a invalidného dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom sa neplatí poistenie v nezamestnanosti.

  Pozrite sa v nasledujúcej tabuľke na odvody platené pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce za predpokladu, že zamestnanec nie je poberateľom žiadneho dôchodku:

  Druh poistenia Percentuálna sadzba poistného z tej časti mzdy, ktorá sumu odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci:
  nepresahuje presahuje
  Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
  Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %
  Invalidné poistenie 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
  Starobné poistenie X X 4,0 % 14,0 %
  Rezervný fond solidarity X 4,75 % X 4,75 %
  Poistenie v nezamestnanosti X X 1,0 % 1,0 %
  Garančné poistenie X 0,25 % X 0,25 %
  Úrazové poistenie X 0,8 % X 0,8 %
  Sociálne poistenie spolu 4,4 % 10,2 % 9,4 % 25,2 %
  Zdravotné poistenie 4 % 10 % 4 % 10 %
  Poistenie spolu 8,4 % 20,2 % 13,4 % 35,2 %

  Výpočet mzdy a odvodov pri dohode na výkon sezónnej práce v roku 2023

  Pozrite sa na hrubú mzdu, čistú mzdu, odvody zamestnanca, odvody zamestnávateľa a celkovú cenu práce zamestnávateľa v roku 2023 pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce na konkrétnom príklade. V našom príklade predpokladajme, že zamestnanec (nie je poberateľom žiadneho dôchodku) v jednom mesiaci zarobí 605,50 eura a v ďalšom mesiaci zarobí 800 eur.

  V mesiaci, v ktorom zamestnanec zarobí 605,50 eura, čo je presne maximálna suma odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci, nebudú zamestnanec ani zamestnávateľ platiť starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. V mesiaci, v ktorom zamestnanec zarobí 800 eur, už budú zamestnanec aj zamestnávateľ platiť starobné poistenie aj poistenie v nezamestnanosti, avšak len zo sumy, ktorá presahuje výšku odpočítateľnej položky, čo je suma 194,50 eura.

  Hrubá mzda 605,50 eura 800 eur
  Sociálne poistenie (zamestnanec) 26,63 eura 44,9 eura
  Zdravotné poistenie (zamestnanec) 24,22 eura 32 eur
  Základ dane z príjmov 554,65 eura 723,1 eura
  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 410,24 eura 410,24 eura
  Zdaniteľná mzda 144,41 eura 312,86 eura
  Preddavok na daň z príjmov 27,44 eura 59,44 eura
  Čistá mzda zamestnanca 527,21 eura 663,66 eura
  Sociálne poistenie (zamestnávateľ) 61,74 eura 110,72 eura
  Zdravotné poistenie (zamestnávateľ) 60,55 eura 80 eur
  Celková cena práce zamestnávateľa 727,79 eura 990,72 eura

  TIP: Lámete si hlavu na zložitými výpočtami a uplatňovaním odvodovej odpočítateľnej položky pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce? Vyskúšajte účtovný program Money S3, v ktorom si iba nastavíte požadovaný typ zamestnanca a on už všetko ostatné vypočíta za vás.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.