Mzdy a personalistika/Nové sumy pre stravovanie zamestnancov od roku 2023
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Nové sumy pre stravovanie zamestnancov od roku 2023

Nové sumy pre stravovanie zamestnancov od roku 2023
Norbert Seneši
29. 03. 2023
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se48
Nové sumy pre stravovanie zamestnancov od roku 2023

Obsah

  Aké sumy stravného platia od 1. januára 2023 a akou sumou bude prispievať zamestnávateľ zamestnancom na stravovanie? Aká bude na základe toho výška finančného príspevku na stravovanie alebo stravného lístku? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v tomto článku.

  Možnosti zamestnávateľa ako zabezpečiť stravovanie zamestnancov

  Na úvod základná informácia: zamestnanec má nárok na na zabezpečenie stravovania len vtedy, ak v rámci pracovnej zmeny vykonával prácu viac ako štyri hodiny (a aj keď bol vyslaný na pracovnú cestu, ale na svojom pravidelnom pracovisku odpracoval viac ako štyri hodiny). Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie len zamestnancom v pracovnom pomere, teda pracujúcim na základe pracovnej zmluvy. Iným ho môže zabezpečiť dobrovoľne.

  Zamestnávateľ môže zamestnancom zabezpečiť stravovanie niekoľkými spôsobmi:

  • poskytnutím jedla vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • poskytnutím jedla v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
  • poskytnutím stravovacích poukážok, resp. stravných lístkov, čo je odborne v legislatíve označované ako prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

  Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný dať možnosť zamestnancovi vybrať si medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Ide teda o štvrtú možnosť ako môže zamestnávateľ uspokojiť stravovacie nároky zamestnanca. Každá z týchto štyroch možností sa vyznačuje rôznou formou jej vykonania a prípadne aj výškou príspevku zamestnávateľa.

  Nové sumy stravného platné od 1. januára 2023

  Akou sumou prispieva zamestnávateľ na stravovanie zamestnancom, aká je výška finančného príspevku na stravovanie a aká je výška stravného lístku – tieto všetky veličiny sa odvíjajú primárne od sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Sumy stravného poskytované pri pracovných cestách zamestnancov upravuje najnovšie opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného.

  Sumy stravného platné od 1. januára 2023 pre časové pásma sú:

  • 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

  Zabezpečenie stravovania poskytnutím jedla

  Prvou možnosťou zabezpečenia stravovania je poskytnutie hotového jedla. Ako sme spomínali vyššie, na účely zabezpečenia stravovania zamestnancov je rozhodujúca suma stravného 6,80 eura platná pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Podľa § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákonník práce“) je zamestnávateľ povinný prispievať na stravovanie zamestnancov v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Takto vypočítaný príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

  Ak sa teda zamestnancom zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, zamestnávateľ zamestnancovi od 1. januára 2023 prispieva v sume najmenej 55 % ceny jedla, maximálne sumou 3,74 eura na jedno jedlo. Ak napríklad cena jedla bude 5 eur, zamestnávateľ musí zamestnancovi naň prispieť sumou najmenej 2,75 eura (55 % z ceny jedla), ale môže mu naň prispieť až sumou 3,74 eura.

  Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov

  Ďalším spôsobom zabezpečenia stravovania je prostredníctvom stravovacích poukážok zvaných aj ako stravné lístky alebo gastrolístky. Podľa Zákonníka práce musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. To znamená, že minimálna hodnota gastrolístka od 1. januára 2023 je 5,10 eura.

  Aj na stravný lístok je zamestnávateľ povinný zamestnancovi prispievať v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Pri stravných lístkoch je cenou jedla ich hodnota. Keďže minimálna hodnota stravného lístka je 5,10 eura, tak od 1. januára 2023 zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravný lístok sumou najmenej 2,81 eura (55 % z 5,10 eura). Maximálna suma príspevku zamestnávateľa na stravný lístok je zase ohraničená sumou 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo je od 1. januára 2023 suma 3,74 eura.

  Doteraz sme sa bavili o minimálnej hodnote gastrolístku, ale aká je jeho maximálna hodnota? Tá nie je ustanovená, ale maximálny príspevok zamestnávateľa na stravný lístok je 3,74 eura. Z toho potom vychádza, že maximálna hodnota stravného lístku, pri ktorej je ešte celý príspevok zamestnávateľa daňovo uznaným výdavkom, je 6,80 eura. Pri tejto hodnote stravného lístku ešte totižto 55 % z jeho hodnoty zodpovedá sume 3,74 eura.

  Pre úplnosť pripomíname, že od roku 2023 musia mať stravovacie poukážky elektronickú formu, teda formu stravovacej karty, ktorá sa používa podobne ako bežná platobná karta. Výnimkou je situácia, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné. Ide napríklad o situáciu, keď zamestnanec pracuje v lese, kde nie je možnosť si počas prestávky kúpiť jedlo. Takýmto zamestnancom môže zamestnávateľ aj naďalej poskytovať papierové stravné lístky.

  Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie

  Tam, kde zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie poskytnutím jedla, či už vo vlastnej jedálni alebo v jedálni iného zamestnávateľa, prichádza na rad zamestnancov výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Z finančného hľadiska ide pre zamestnanca o rovnocenné alternatívy. Rozdiel je hlavne v tom, že pri stravných lístkoch dostane príspevok zamestnávateľa vo forme časovo limitovaného kreditu na stravovacej karte a pri finančnom príspevku na stravovanie dostane od zamestnávateľa peniaze priamo na svoj bankový účet, prípadne v hotovosti.

  Podľa Zákonníka práce je suma finančného príspevku na stravovanie suma, ktorou prispieva zamestnávateľ na stravovanie iným zamestnancom so stravnými lístkami. Preto ide z finančného hľadiska pre zamestnanca o rovnocenné alternatívy. Z uvedeného vyplýva, že minimálna suma finančného príspevku na stravovanie od 1. januára 2023 je 2,81 eura (ide o sumu zhodnú so sumou minimálneho príspevku zamestnávateľa na stravný lístok v minimálnej hodnote 5,10 eura).

  Čo však v prípade, ak u zamestnávateľa žiadny zamestnanec nepoberá stravné lístky a teda nie je možné od nikoho „prevziať“ spravodlivú výšku finančného príspevku na stravovanie? Vtedy je suma finančného príspevku na stravovanie najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravného lístku, najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. januára 2023 je v týchto prípadoch suma finančného príspevku na stravovanie minimálne 2,81 eura a maximálne 3,74 eura. Ide o rovnaké hraničné sumy ako pri stravných lístkoch.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príspevky zamestnávateľa nad zákonom stanovený limit

  Minimálnu a maximálnu sumu zamestnávateľovho príspevku na jedlo, príspevku na stravný lístok alebo finančného príspevku na stravovanie sme v článku už uviedli. V rámci týchto limitov je pre neho príspevok daňovým výdavkom a pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane z príjmov.

  Nad rámec svojho príspevku môže zamestnávateľ na stravovanie zamestnancov a na finančný príspevok na stravovanie prispievať aj zo sociálneho fondu vo výške, ktorá sa určí v kolektívnej zmluve alebo v internom predpise zamestnávateľa na základe jeho rozhodnutia (ak u neho nepôsobí odborová organizácia). Jeho tvorba je pre zamestnávateľa daňovým výdavkom a jeho čerpanie je pre zamestnanca tiež príjmom oslobodeným od dane z príjmov.

  Zamestnávateľ však môže zamestnancovi prispievať na stravovanie alebo mu poskytovať finančný príspevok na stravovanie v sume vyššej ako je maximálna suma týchto príspevkov 3,74 eura platná od 1. januára 2023 podľa Zákonníka práce aj z vlastných prostriedkov (nie zo sociálneho fondu) formou zamestnaneckého benefitu. Z pohľadu zamestnanca pôjde v každom prípade o zdaniteľný príjem. U zamestnávateľa bude tento zamestnanecký benefit daňovým výdavkom len po splnení podmienky, že bol dohodnutý so zamestnancom v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve alebo v internom predpise zamestnávateľa. Inak ide o nedaňový výdavok.

  Zhrnutie

  V nasledujúcej tabuľke uvádzame zhrnutie minimálnych a maximálnych zákonných príspevkov zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania zamestnancov platných od 1. januára 2023. Mimo nich môže zamestnávateľ stravovanie zamestnancom zvýhodňovať aj príspevkami zo sociálneho fondu alebo z vlastných zdrojov, o čom bol predchádzajúci odsek.

  Spôsob zabezpečenia stravovania Minimálna suma príspevku zamestnávateľa Maximálna suma príspevku zamestnávateľa
  Poskytnutie jedla vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa 55 % ceny jedla 3,74 eura
  Stravovacia poukážka (stravný lístok) 2,81 eura (pri minimálnej hodnota stravného lístku 5,10 eura) 3,74 eura (pri maximálnej hodnote stravného lístku 6,80 eura)
  Finančný príspevok na stravovanie 2,81 eura (suma, ktorou prispieva na stravovanie iným zamestnancom so stravnými lístkami) 3,74 eura (suma, ktorou prispieva na stravovanie iným zamestnancom so stravnými lístkami)

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.