Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.301
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.301

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.301
Seyfor Slovensko, a.s.
08. 04. 2021
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se25
Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.301

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.203 a verziou 21.301

Hromadná zmena formy stravného

 • V niektorých situáciách pri hromadnom nastavení formy stravného pomocou funkcie Hromadné zmeny sa na Karte zamestnanca zmena neprejavila. Upravili sme funkciu hromadnej zmeny, aby k tomuto stavu nedochádzalo.

Denný vymeriavací základ pre PN

 • Ak je na Karte zamestnanca zvolený spôsob doplnenia denného vymeriavacieho základu „vypočítať z minulého kal. roka“, potom sa pri zadaní neprítomnosti (choroba), ktorú prepláca zamestnávateľ automaticky na Karte mzdy vypočítava denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu z miezd predchádzajúceho roka. Výpočet sme upravili, tak aby zohľadňoval aj počet kalendárnych dní karantény zadaných v minulom roku.

Tieto zmeny boli dostupné už vo verzii 21.300:

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

Finančný príspevok na stravovanie

Novela Zákonníka práce priniesla zmeny v stravovaní zamestnancov. S platnosťou od 1. marca 2021 sa zamestnanec môže rozhodovať, či mu zamestnávateľ poskytne stravné vo forme stravovacích poukážok alebo finančného príspevku. Nová verzia Money na tieto zmeny reaguje:

 • Na Karte zamestnanca / Mzdy / Platby – tlačidlo Stravné môžete po novom nastaviť formu poskytovaného stravného – stravovacia poukážka / karta alebo finančný príspevok. Výšku finančného príspevku zamestnávateľa a príspevku z fondov zadáte v percentách z denného stravného alebo priamo v eurách.

TIP: Na hromadné nastavenie formy stravného pre všetkých alebo vybraných zamestnancov môžete využiť Hromadné zmeny.

 • Upravili sme výpočet mzdy, tak aby zohľadňoval formu poskytovaného stravného. Na Karte mzdy / Vyúčtovanie zamestnanec sa zobrazuje nová sekcia Finančný príspevok na stravovanie. V tejto časti zadáte všetky potrebné údaje pre výpočet a vyúčtovanie poskytnutých finančných príspevkov:
  • nárok zamestnanca na finančný príspevok na stravovanie na aktuálny mesiac
  • odpočítanie vyplateného príspevku
  • záloha stravného na nasledujúce obdobie

Suma nároku zamestnanca, odpočítanie vyplateného príspevku a záloha na nasledujúce obdobie ovplyvňujú vyúčtovanie mzdy. Suma nároku a záloha navyšujú vyúčtovanie mzdy (sumu k výplate) a suma odpočtu znižuje vyúčtovanie mzdy.

 • Údaje súvisiace s finančným príspevkom môžete zaúčtovať pomocou automatického zaúčtovania miezd. Účtovanie je voliteľné. Funkcia je dostupná pre agendy s podvojným účtovníctvom. Pre každý druh položky mzdy (nárok na príspevok – náklady zamestnávateľa a príspevok z fondov, odpočet a záloha) sa vytvorí samostatný interný doklad s riadkami za všetkých zamestnancov.

Pripravili sme pre vás  podrobný návod ako pracovať s finančným príspevkom na stravovanie.

Nový druh OČR – dlhodobé ošetrovné

 • Podľa aktuálne platného znenia Zákona o sociálnom poistení sa od apríla 2021 predlžuje doba poskytovania „bežného“ ošetrovného z 10 na 14 dní a zároveň sa zavádza nová dávka dlhodobé ošetrovné, pri ktorom sa ošetrovné poskytuje až 90 dní. Aby ste mohli neprítomnosti evidovať správne od prvého dňa, pridali sme nový druh OČR. Na Karte neprítomnosti sa po výbere neprítomnosti typu OČR sprístupní roletová ponuka, z ktorej si Dlhodobé ošetrovné môžete vybrať.

Prehľadnejšia evidencia dôchodkov

 • Informácie o dôchodkoch zamestnanca sme z mzdového obdobia presunuli do samostatného zoznamu Dôchodky. Nový zoznam vám umožní jednoduchšiu evidenciu a rýchlejšiu orientáciu v priznaných dôchodkoch zamestnanca. Evidované údaje môžete doplniť o dátum rozhodnutia o priznaní dôchodku, zapísať údaje o dovŕšení dôchodkového veku, určiť obdobia poberania / nepoberania predčasného starobného dôchodku.
 • Po novom program pri ukladaní mzdového obdobia alebo mzdy zamestnanca zohľadňuje informácie o dôchodkoch zamestnanca a kontroluje nastavenie odvodov v pracovnom pomere zamestnanca. V prípade, ak je vypnuté platenie niektorých typov poistenia, kontroluje sa, či je zadaný dôchodok, pri ktorom je takúto úľavu na poistnom možné uplatniť.

Ostatné vylepšenia

 • Na Kartu zamestnanca – záložka Mzdy / Ostatné údaje pre SP sme doplnili novú časť Údaje o majetkovej účasti, kde môžete evidovať, že ide o zamestnanca (štatutára)  s najmenej 50 % účasťou na majetku spoločnosti.
 • Na Kartu mzdy –  záložka Mzdy / Odpracované sme pridali polia Počet kalendárnych dní platenia sociálneho poistenia a Typ zamestnanca pre SP. Aby ste mali lepší prehľad, zobrazuje sa kód pre listinnú formu Mesačného výkazu a Výkazu pre nepravidelné príjmy a rovnako aj kód, ktorý sa používa v elektronickej forme výkazov. Typ zamestnanca sa určuje podľa nastavenia Pracovného pomeru.

Vylepšenia v účtovníctve

 • Funkciu Krátiť daňové náklady sme sprístupnili aj na uložených položkách Výdajového pokladničného dokladu, Výdajového bankového dokladu, Záväzku, Interného dokladu a Faktúry prijatej. Jednoduché rozdelenie nákladov na daňovú a nedaňovú časť, tak môžete využiť aj v prípade, ak chcete náklady krátiť dodatočne alebo pri kopírovaní dokladov.
 • Rozšírili sme Hromadné preúčtovanie dokladov o ďalší parameter. Po novom môžete na položkách dokladov hromadne nastaviť Párovací symbol. Preúčtovať je možné Párovací symbol na rozúčtovacích položkách Pokladničných dokladov, Záväzkov, Pohľadávok a Interných dokladov.
 • Do tlačovej zostavy Zoznamu  dokladov vstupujúcich do priznania k DPH sme doplnili nové premenné Uplatnená DPH v základnej a zníženej sadzbe a Uplatnená DPH Celkom. Tieto premenné zobrazujú hodnotu odpočítavanej (uplatnenej) DPH dokladu po krátení koeficientom. Premenné si môžete vložiť do vami používaných formulárov zoznamu dokladov pomocou Editora formulárov.
 • Do zoznamu Bankových dokladov sme pridali nový stĺpec Poznámka. Zobrazenie stĺpca zapnete vo Výbere stĺpcov.

Nové funkcie vo faktúrach a skladových dokladoch

 • Pripravili sme novú funkciu, ktorá zabezpečí, aby sa na skladovú Predajku vždy prevzala predajná cena s DPH.  Ak sú na Zásobách zadané predajné ceny bez DPH, program ich automaticky pri pridaní  do Predajky prepočíta na cenu s daňou. K prepočítaniu dôjde aj pri preberaní Objednávok prijatých, Ponúk a Dopytov do Predajky. Novú funkciu využijete najmä pri komunikácii s on-line registračnými pokladnicami (e-kasa klient). On-line registračné pokladnice zvyčajne pri výpočte cien za doklad pracujú s cenou s DPH, preto je dôležité používať rovnaký typ ceny aj v Money.

Preberanie cien s DPH je voliteľné, funkciu si môžete zapnúť v Nastavení účtovného roka pomocou prepínača Jednotkovú predajnú cenu uvádzať s DPH.

 • Pri načítaní textov pred a za cenami na Faktúre vystavenej máte po novom možnosť vybrať Kódovanie načítaného súboru. Program zaistí automatickú detekciu formátu daného súboru, ale v prípade potreby môžete kódovanie sami zmeniť.
 • Do hlavičky Faktúry prijatej, Skladovej príjemky a Prijatého dodacieho listu sme doplnili sumu rozpúšťaných nákladov zo skladových položiek. Získate tak prehľad o celkových vedľajších nákladoch, ktoré ste doteraz na doklad zadali. Pole je viditeľné v prípade, ak aspoň jedna položka vedľajšie Náklady

Automatické vybavenie objednávok pri XML importe

Od verzie 21.300 môžu používatelia, ktorí majú zakúpený modul XMLDE využívať XML import dodacích listov s automatickým vybavovaním objednávok. Funkcionalita je rovnaká ako pri vybavovaní objednávok s faktúrami.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia