Úvod / Návody / Mzdy - Finančný príspevok na stravovanie
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Mzdy - Finančný príspevok na stravovanie

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2021 priniesla zmeny v stravovaní zamestnancov. Zamestnanec by mal mať možnosť výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Pre spracovanie je potrebná verzia Money S3 minimálne 21.300.

Legislatíva

Finančný príspevok na stravovanie poskytuje zamestnávateľ ako alternatívu k stravovacím poukážkam. Ide o účelový príspevok, ktorého maximálna a minimálna výška je určená Zákonníkom práce (§152, ods. 8).

Minimálna suma je stanovená ako 55 % zo 75 % a maximálna suma je 55% zo 100 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Pre rok 2021 platí minimálna výška príspevku 2,11 EUR a maximálna 2,81 EUR. Takto poskytované príspevky sú pre zamestnanca príjmom, ktorý je oslobodený od dane a odvodov.

Podobne ako pri zabezpečení stravného napr. stravovacími poukážkami má zamestnanec nárok na príspevok za každý pracovný deň, v rámci vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. A v prípade, ak počas pracovnej zmeny odpracuje viac ako 11 hodín, môže zamestnávateľ poskytnúť ďalší finančný príspevok.

Výber je na zamestnancovi

Ak nejde o výnimky striktne stanovené v Zákonníku práce, má zamestnávateľ povinnosť umožniť zamestnancovi výber medzi stravovacími poukážkami (kartami) a finančným príspevkom na stravovanie. Zamestnanec je svojim výberom viazaný 12 mesiacov a až po tejto dobe môže zvolenú formu poskytovaného stravného zmeniť.

Podmienky určuje zamestnávateľ

Podrobnosti a postupy výberu nie sú v Zákonníku práce špecifikované a zamestnávateľ môže tieto pravidlá nastaviť v interných predpisoch.

Prechodná doba

Novela počíta aj s prechodnou dobou a postupným „nábehom“ zamestnávateľov na systém finančných príspevkov na stravovanie. Zamestnávatelia, ktorí majú podpísané zmluvy so spoločnosťami vydávajúcimi stravovacie poukážky nie sú povinní pri stravnom postupovať podľa novely, až od skončenia účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.12.2021.

Ako na to v Money S3

Do modulu miezd a personalistiky sme pridali nové funkcie, ktoré vám umožnia výplatu a zúčtovanie finančných príspevkov na stravovanie v mzde.

Forma príspevku na stravovanie na Karte zamestnanca

Formu poskytovania stravného je možné zamestnancovi nastaviť na Karte zamestnanca na záložke Mzdy / Platby – tlačidlo Stravné. Voliť môžete medzi doterajším systémom zabezpečením stravných lístkov a finančným príspevkom.

Výšku finančného príspevku zamestnávateľa a príspevku z fondov zadáte v percentách z denného stravného alebo priamo v eurách.

Kvôli zachovaniu histórie odporúčame pri zmene formy stravného založiť nové obdobie platnosti údajov napr. Apríl 2021 a nastavenie vykonať v tomto období.

TIP: na hromadné nastavenie formy stravného pre všetkých alebo vybraných zamestnancov využite Hromadné zmeny. Program automaticky založí nové obdobie platnosti a prevezme údaje, ktoré ste si v Hromadných zmenách nastavili.

Zúčtovanie a výplata príspevku na mzde

Všetky údaje súvisiace s príspevkami na stravovanie môžete zadať na spracovávanej mzde. Pripravili sme na to špeciálne riadky v Karte mzdy na záložke Vyúčtovanie zamestnanec:

- nárok zamestnanca na finančný príspevok na stravovanie

Po zadaní počtu dní sa automaticky prepočíta výška nároku na príspevok zamestnávateľa a príspevok z fondov podľa nastavenia v Karte zamestnanca. Do poľa Počet dní zadávate nárok za aktuálne spracovávané mzdové obdobie. Riadky pre zadanie nároku sa zobrazujú iba v prípade, ak je v Karte zamestnanca zvolená forma poskytovaného stravného Finančný príspevok.

- odpočítanie vyplateného príspevku

Ak zamestnancov vyplácate príspevok na stravné vopred (v hotovosti alebo na účet mimo spracovania miezd, alebo ako zálohu v mzde za predošlé obdobie), tu môžete zadať už vyplatenú sumu.

- záloha na nasledujúce obdobie

Ak zamestnancovi chcete vyplatiť stravné vopred, tu môžete zadať údaje pre výplatu zálohy na nasledujúce obdobie. Do Počtu dní doplníte predpokladaný nárok zamestnanca na stravné v nasledujúcom období (mesiaci). Money automaticky vypočíta sumu na stravné podľa výšky príspevkov zamestnávateľa a príspevkov z fondov zadaných na Karte zamestnanca. Pre výpočet sa použijú sadzby platné pre obdobie aktuálne spracovávanej mzdy.

UPOZORNENIE: suma nároku zamestnanca, odpočítanie vyplateného príspevku a záloha na nasledujúce obdobie vstupujú ovplyvňujú vyúčtovanie mzdy. Suma nároku a záloha navyšujú vyúčtovanie mzdy (sumu k výplate) a suma odpočtu znižuje vyúčtovanie mzdy.

Riadky Odpočítanie vyplateného príspevku a Záloha na nasledujúce obdobie sa budú zobrazovať aj na mzde zamestnanca, ktorý má zvolenú formu stravného „stravovacia poukážka / karta“, aby sme ich mohli použiť pri zmene formy zabezpečenia stravovania.

Zaúčtovanie súvisiacich údajov

Ak používate podvojné účtovníctvo, môžete údaje súvisiace s finančným príspevkom zaúčtovať pomocou automatického zaúčtovania miezd. Účtovanie je voliteľné.

Na Karte zaúčtovania miezd si zvolíte
- Nákladový účet MD pre zaúčtovanie finančného príspevku zamestnávateľa (napr. 527)
- Účet MD pre čerpanie príspevkov z fondov (napr. 472)
- Účet DAL pre zaúčtovanie odpočítania vyplatených príspevkov (záník pohľadávky voči zamestnancovi napr. 335)
- Účet MD pre výplatu zálohy na nasledujúce obdobie (vznik pohľadávky voči zamestnancovi – napr. 335)
- Ako protiúčet jednotlivých účtovných zápisov sa prevezme účet zamestnanca z Karty zamestnanca (331).

Pre každý druh položky mzdy (nárok na príspevok - náklady zamestnávateľa a príspevok z fondov, odpočet a záloha) sa vytvorí samostatný interný doklad s riadkami za všetkých zamestnancov.

Do zaúčtovania príspevkov za zamestnávateľa a príspevkov z fondov vstupujú len finančné príspevky. Nepeňažné príspevky (na stravné lístky) do automatického zaúčtovania nevstupujú, pretože neovplyvňujú vyúčtovanie mzdy.

Príklad evidencie príspevkov na stravovanie

Zamestnankyňa Veselá Viera si vybrala spôsob poskytovanie stravného vo forme finančného príspevku od apríla 2021. Podľa interných podmienok zamestnávateľa je možné uskutočniť k 1. dňu nasledujúceho mesiaca od nahlásenia zmeny. Spoločnosť poskytuje príspevky zamestnancovi vopred a zúčtovanie príspevkov sa realizuje na mzde. Výška príspevku zamestnávateľa je 2,81 EUR na deň.

Vyplatenie 1. príspevku vopred mimo mzdy

V prechodnom období, keď dochádza k zmene spôsobu zabezpečenia stravovania zo stravných lístkov vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi 1. príspevok na apríl mimo spracovávaných miezd – na účet/ v hotovosti. Suma vychádza z predpokladaného nároku na nasledujúci mesiac :
Počet pracovných dní 20 * 2,81 = 56,20

POZNÁMKA: vzhľadom na to, že výplatu príspevkov na ďalšie obdobia chce zamestnávateľ realizovať spolu so mzdou vo výplatnom termíne, navýšil sumu poskytnutého príspevku o pracovné dní do výplatného termínu (napr. výplatný termín 6. v mesiaci = 4 prac. dni * 2,81).

Vyúčtovanie príspevku na mzde

Pri spracovaní mzdy za Apríl 2021 zamestnávateľ zúčtuje poskytnutý príspevok so skutočným nárokom zamestnanca

- Skutočný nárok – zamestnanec čerpal v apríli 2 dni dovolenky, počas ktorej zamestnávateľ neposkytuje príspevok, skutočný nárok na príspevok na stravovanie = 18 dní
- Poskytnutý príspevok na apríl – 20 dní (56,20)

Skutočný nárok a aj odpočítanie vyplateného príspevku ovplyvňuje sumu k výplate. Rozdiel medzi skutočným nárokom a poskytnutým príspevkom sa zrazí zo mzdy.

Vyplatenie príspevku na nasledujúce obdobie

Zamestnávateľ zároveň v mzde za Apríl vypláca príspevok na nasledujúce obdobie Máj v sume plného predpokladaného nároku 59,01 (21 * 2,81)

POZNÁMKA: v prípade, ak bol 1. príspevok navýšený o sumu zodpovedajúcu stravnému „do výplatného termínu“ – v našom prípade 4 dni = 11,24, bude potrebné (napr. v poslednej mzde zamestnanca (pri skončení prac. pomeru) toto zohľadniť a odpočítať nielen sumu vyplateného príspevku z minulej mzdy ale aj sumu navýšenia).

Vo výplatnom lístku sa zamestnancovi zobrazuje iba jedna výsledná suma príspevku, ktorý sa mu má vyplatiť, resp. suma, ktorá sa má zraziť.

Konkrétne postupy závisia od interných pravidiel zamestnávateľa. Ak by sa napr. rozhodol odpočítanie prvého vyplateného príspevku realizovať až pri skončení pracovného pomeru alebo v inom ako mesačnom intervale, potom riadky Odpočítanie vyplateného príspevku a Záloha na nasledujúce obdobie zostávajú nulové.

Zamestnanec bude mať v rámci mzdy vždy vyplatený aktuálny nárok, ktorý bude zároveň slúžiť ako preddavok na nasledujúce obdobie a zároveň v prvom príspevku bude „rezerva“ na vykrytie prípadného nesúladu medzi pracovnými dňami v jednotlivých mesiacoch. Prvý poskytnutý príspevok sa odpočíta napr. v poslednej mzde pri skončení pracovného pomeru.

Výplata a zúčtovanie poskytovaných finančných príspevkov „cez mzdu“ je len jednou z možných alternatív ako sa s touto situáciou vysporiadať.

TIP: Prečítajte si, ako na výpočet čistej mzdy.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia