Ročné zúčtovanie dane 2022 – príklady výpočtu nárokov daňového bonusu

Návod popisuje modelové situácie pri Ročnom zúčtovaní dane ohľadom výpočtu nárokov daňových bonusov. V RZD za rok 2022 sa vypočítavajú nároky na daňový bonus na vyživované dieťa samostatne pre mesiace 1-6 (nárok sa zapisuje do riadku 09a) a samostatne pre mesiace 7-12 (nárok sa zapisuje do riadku 09b). Deti, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus […]

6

Prihlasovanie zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 do Sociálnej poisťovne

Pri prihlasovaní nových zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 postupujte podľa nasledujúcich krokov. Nastavte pracovný pomer nového zamestnanca Kvôli bezproblémovému prihlasovaniu zamestnancov do Soc. poisťovne a vykazovaniu v mesačných výkazoch je potrebné zvoliť správny typ zamestnanca na pracovnom pomere. Dohody o prac. činnosti, výkone práce, brigádnickej činnosti študentov Pri dohodách o pracovnej činnosti, dohodách o […]

23

Postup pri dohodách s výnimkami pokračujúcimi v roku 2023

Novela zákona o sociálnom poistení prinesie k 1.1.2023 množstvo zásadných zmien vo vykazovaní sociálneho poistenia. Na niektoré nové povinnosti sa musia zamestnávatelia pripraviť už v tomto roku. Legislatívne zmeny Odvodová odpočítateľná položka (OOP) OOP od nového roka nahrádza doterajšiu výnimku z dôchodkového poistenia, ktorú si mohli uplatňovať študenti a dôchodcovia na jednu dohodu o brigádnickej […]

25

Tuzemský Reverse charge (samozdanenie)

Ak obdržíte od dodávateľa faktúru v režime prenesenia daňovej povinnosti, ste povinný vykonať samozdanenie (Reverse charge). Celý postup popisuje tento návod.

37

Režim prenesenia daňovej povinnosti

Ak Vaša spoločnosť obchoduje s komoditami, ktoré podliehajú tuzemskému preneseniu daňovej povinnosti, tieto je potrebné pre slovenských odberateľov DPH fakturovať bez vyčíslenej DPH. Ako na to popisuje tento návod.

6

Oprava odpočítanej dane podľa § 53b, ods. 1 a 2 (prijaté FA 100 dní po splatnosti)

Tento návod popisuje postup ak ste odberateľ a evidujete prijatú FA po splatnosti viac ako 100 dní.

28

Kontrolný výkaz k DPH

Od roku 2014 sú platitelia dane povinný podávať Kontrolný výkaz. V tomto návode sú popísané typické účtovné prípady a ich nastavenie pre vstup do požadovaného oddielu.

4

Osobitná úprava uplatňovania dane pri prijatí platby

Od 1. 1. 2016 Zákon o DPH umožňuje využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane pri prijatí platby za dodanie tovaru a služieb. Malí a strední podnikatelia sa môžu rozhodnúť, že tento režim využijú a nebudú platiť DPH z faktúr, ktoré im ich odberatelia nezaplatili. Daňová povinnosť vzniká až v momente, keď príjmu platbu. Súčasne však platí, že DPH z prijatých faktúr […]

1

Zvýšenie domáceho stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel od 1.9.2022

S platnosťou od 1.9.2022 sa zvyšujú sadzby domáceho stravného poskytovaného pri pracovných cestách. Rovnako sa mení aj základná náhrada pri použití súkromných vozidiel na pracovné cesty. Pre správnu funkčnosť je potrebná verzia Money S3 22.700. Mzdy a personalistika Zvýšenie sumy stravného má vplyv na minimálne a maximálne hodnoty stravného, ktoré môže poskytovať zamestnávateľ svojim zamestnancom. Od 1.9.2022 […]

0

Osobitná úprava dane – jednotné kontaktné miesto (OSS)

Ak zasielate tovar spotrebiteľom v EÚ, potom sa vás môže týkať OSS. Podrobnosti nájdete na https://www.money.sk/dane-a-uctovnictvo/posielate-tovar-spotrebitelom-v-eu-od-1-jula-2021-sa-vas-tyka-oss/. Podnikatelia, ktorí za kalendárny rok predali konečným spotrebiteľom do krajín EÚ (mimo SR) tovar alebo služby v hodnote cez 10 000 eur, sa môžu zaregistrovať do osobitnej úpravy dane OSS (One Stop Shop). Vďaka OSS sa už nemusia registrovať […]

1