Úvod / Návody / Osobitná úprava uplatňovania dane pri prijatí platby
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Osobitná úprava uplatňovania dane pri prijatí platby

Od 1. 1. 2016 Zákon o DPH umožňuje využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane pri prijatí platby za dodanie tovaru a služieb. Malí a strední podnikatelia sa môžu rozhodnúť, že tento režim využijú a nebudú platiť DPH z faktúr, ktoré im ich odberatelia nezaplatili. Daňová povinnosť vzniká až v momente, keď príjmu platbu. Súčasne však platí, že DPH z prijatých faktúr si môžu odpočítať až potom, keď zaplatia svojim dodávateľom.

Aktuálne podmienky pre uplatnenie osobitnej úpravy sú nasledujúce:

 • Ide o dobrovoľný režim, ktorý si môžu zvoliť platitelia DPH (registrovaní podľa § 4) ak ich ročný obrat je nižší ako 100 000 EUR a odôvodnene predpokladajú, že tento obrat v aktuálnom kalendárnom roku neprekročia. Zároveň na nich nesmie byť vyhlásený konkurz a nevstúpili do likvidácie.

Pravidlá pre uplatnenie osobitnej úpravy:

 • Režim sa vzťahuje iba na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku (neuplatňuje sa napr. pri vývoze, dodaní tovaru do členského štátu EÚ)
 • Princípom osobitného režimu je, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká až v momente prijatia platby od odberateľa a to z prijatej platby.  Na druhej strane nárok na odpočet DPH  z prijatých plnení bude možný až v období , v ktorom platiteľ zaplatil svojmu dodávateľovi (napr. pri platbe bankovým prevodom  až po pripísaní platby na účet dodávateľa).
 • Pri čiastočných úhradách vzniká právo na odpočítanie dane pomerne podľa zaplatenej sumy.
 • Faktúry musia obsahovať zreteľnú informáciu o použití osobitnej úpravy. Požadovaný text je priamo súčasťou zákona: „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Jedinou výnimkou sú zjednodušené faktúry (napr. doklad z elektronickej registračnej pokladnice, podkladová  časť diaľničnej známky...) vystavené oproti prijatiu platby, na ktorých nie je nutné túto informáciu uvádzať.

Využívanie osobitnej úpravy ovplyvní nielen firmy, ktoré sa pre tento režim rozhodnú, ale aj ich odberateľov platiteľov DPH. Právo na odpočítanie dane z faktúr, kde sa daň uplatňuje na základe prijatia platby, im vzniká až po úhrade dodávateľovi.

A) Platiteľ DPH využíva osobitnú úpravu uplatňovania DPH po prijatí platby

Nastavenie účtovného roka

Ak ste sa rozhodli pre používanie osobitnej úpravy v Nastavení účtovného roku  (Karta Money / Možnosti a nastavenia) si môžete vybrať Typ subjektu : Platiteľ - uplatňovanie DPH po prijatí platby.

dph01

Evidencia dokladov

Pre správnu evidenciu dokladov, na ktoré sa vzťahuje uplatnenie dane po prijatí platby je rozhodujúce správne nastavenie údaja Režim vstupu do DPH na doklade. Tento údaj určuje či doklad bude vstupovať do dph automaticky pri jeho zaevidovaní v Money alebo neskôr- napr. pri úhrade.

a. Vystavenie faktúry (na dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku) u platiteľa DPH v osobitnom režime

Priamo na vystavenej faktúre (pohľadávke) môžete určiť, že ide o faktúru, kde sa daň uplatňuje na základe prijatia platby. Z roletovej ponuky Režim vstupu do DPH vyberiete režim „Zaplatením".


POZNÁMKA: Na vystavených faktúrach je výber režimu vstupu do DPH povolený iba v prípade, ak ste si v Nastavení účtovného roku zvolili Typ subjektu: Platiteľ – upl. DPH po prijatí platby. Zároveň sa v takomto prípade nastaví režim vstupu do DPH „Zaplatením“ automaticky pri pridaní novej faktúry pre tuzemského partnera.

dph02

Ďalej postupujete pri vystavení faktúry bežným spôsobom. Vyplníte povinné náležitosti faktúry (vrátane členenia DPH) a zadáte položky v príslušnej sadzbe DPH

Tlač faktúry:

Ak je faktúra v režime vstupu do DPH „zaplatením“, na vytlačenom doklade sa bude zobrazovať zákonom predpísaný text:

„Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“

dph03

Text režimu vstupu do DPH sa automaticky zobrazuje na všetkých formulároch vystavených faktúr, ktoré dodávame s programom. V prípade, ak používate vlastné upravené formuláre, premennú „Režim vstupu do DPH“ si môžete do formuláru vložiť prostredníctvom Editora formulárov.

b. Prijatie faktúry (za dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku) u odberateľa, ktorý je platiteľom DPH v osobitnom režime.

Pri prijatí faktúry platí pre platiteľa DPH, ktorý používa osobitnú úpravu uplatňovania DPH po prijatí platby, rovnaký spôsob evidencie ako pri vystavených faktúrach.

Na prijatej faktúre nastavíte Režim vstupu do DPH „Zaplatením“.

Program automaticky tento režim prednastaví na faktúrach prijatých od tuzemských dodávateľov. Kvôli správnej evidencii DPH zadajte na faktúre členenie DPH a položky v zodpovedajúcich sadzbách DPH.

c. Vystavenie / Prijatie faktúry, na ktoré sa nevzťahuje osobitná úprava uplatnenia dane po prijatí platby

Aj v prípade, ak ste platiteľom DPH, ktorý používa osobitnú úpravu uplatnenia DPH po prijatí platby, môžu nastať situácie, v ktorých je potrebné zaevidovať doklad, ktorý tomuto režimu nepodlieha.

Ide napríklad o situácie:

 • Vystavenie faktúry platiteľom DPH do EÚ
 • Vystavenie faktúry v režime MOSS
 • Prijatie faktúry od zahraničného dodávateľa
 • Prijatie dobropisu od tuzemského dodávateľa

Na dokladoch, na ktoré sa uplatnenie DPH po prijatí platby nevzťahuje nastavíte Režim vstupu do DPH  „Zaúčtovaním“.


POZNÁMKA: Tieto situácie v Money sledujeme a v prípade, ak si na doklade vyberiete zahraničného partnera, alebo vystavíte faktúru v režime MOSS – režim vstupu do DPH sa automaticky prepne na „zaúčtovaním“.

dph04

d. Vystavenie daňového dokladu (faktúry) k prijatej platbe

Vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe je špeciálnym prípadom vystavenej faktúry. Na tomto type dokladu nie je režim vstupu do DPH voliteľný. Aj v prípade platiteľa DPH s osobitnou úpravou tento doklad vstupuje do DPH automaticky po jeho vytvorení podľa dátumu platby zadanom na doklade. Spôsob vystavenia dokladu je rovnaký ako ste používali doteraz.

Aj na daňovom doklade je ale podľa aktuálnych informácií potrebné formálne uvádzať text „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Pri vystavení daňového dokladu môžete tento text doplniť napríklad do Textov za cenami  (tlačidlo Texty na karte dokladu). Informácia sa potom bude zobrazovať na vytlačenej faktúre k prijatej platbe.

dph05

B) Platiteľ DPH v bežnom režime (nepoužíva osobitnú úpravu uplatňovania DPH po prijatí platby)

Platiteľa DPH v „bežnom režime“ sa môže nová legislatívna úprava dotknúť v prípade, ak sa jeho dodávatelia rozhodli, že budú používať osobitnú úpravu uplatňovania DPH po prijatí platby. Nárok na odpočet z faktúr od takýchto dodávateľov mu vznikne až po ich úhrade.

Evidencia dokladov

Pre správnu evidenciu dokladov, na ktoré sa vzťahuje uplatnenie dane po prijatí platby je rozhodujúce správne nastavenie údaja Režim vstupu do DPH na doklade. Tento údaj určuje či doklad bude vstupovať do DPH automaticky pri jeho zaevidovaní v Money alebo neskôr- pri úhrade.

a. Prijatá faktúra od platiteľa DPH, ktorý využíva osobitnú úpravu uplatňovania DPH po prijatí platby

Priamo na prijatej faktúre (záväzku) môžete určiť, že ide o faktúru, kde sa daň uplatňuje na základe prijatia platby. Z roletovej ponuky Režim vstupu do DPH vyberiete režim „Zaplatením".  Pri zaevidovaní dokladu už pokračujete štandardným spôsobom.

Kvôli správnej evidencii DPH zadajte na faktúre členenie DPH a položky v zodpovedajúcich sadzbách DPH.

dph06

b. Prijatý dobropis od platiteľa DPH, ktorý využíva osobitnú úpravu uplatňovania DPH po prijatí platby

Pri prijatí dobropisu od platiteľa DPH v osobitnom režime vzniká daňová povinnosť v období, v ktorom ste dobropis obdržali (nie až po úhrade) – Režim vstupu do DPH preto nastavte na „Zaúčtovaním“.

dph07

C) Vstup dokladov v osobitnom režime do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu (spoločná časť pre platiteľov DPH s bežným aj osobitným režimom)

Doklady, na ktorých ste nastavili režim vstupu do DPH „zaplatením“ nevstupujú do DPH automaticky pri ich  zapísaní do Money (dátum vstupu do DPH, resp. dátum uplatnenia je na takýchto dokladoch prázdny).

Faktúra ovplyvní daňové priznanie k DPH alebo kontrolný výkaz až keď je k nej vytvorená úhrada.

Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo pohľadávky, ktorá bude v režime vstupu do DPH „zaplatením“, Money automaticky vygeneruje interný doklad na vyúčtovanie DPH. Tento interný doklad bude vstupovať do daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu v období, v ktorom došlo k úhrade.

Interný doklad na vyúčtovanie DPH

Na interný doklad sa prevezmú údaje z faktúry – členenia DPH, sumy základov a DPH zosumarizované podľa jednotlivých členení DPH použitých na faktúre. Pri čiastočných úhradách sa suma úhrady pomerne rozpočíta na jednotlivé použité členenia a sadzby DPH.

Dátum vstupu do DPHDátum vstupu do Kontrolného výkazu sa vyplnia podľa dátumu platby.

dph08

Ďalšie údaje – číselný rad, predkontácie pre zaúčtovanie, popisy položiek, ktoré sa majú na internom doklade použiť- si môžete prednastaviť v Nastavení účtovného roka (karta Money / Možnosti a nastavenia ) v záložke Účtovníctvo – Režim DPH po zaplatení.

dph09

Interný doklad na vyúčtovanie neuplatnenej DPH sa bude automaticky generovať aj v nasledujúcich prípadoch:

- pri odpočte záloh - ak faktúra v režime "zaplatením" obsahuje odpočet zálohy, ku ktorému  nebol vytvorený daňový doklad k prijatej platbe (prepínač "zdanená" je na odpočtovej položke vypnutý), suma odpočtu sa pomerne rozpočíta podľa sadzieb a členení DPH neodpočtových položiek

- pri vytvorení vzájomného zápočtu - ak doklad v režime "zaplatením zahrniete do vzájomného zápočtu, vytvorí sa interný doklad vo výške, ktorú ste započítali.

Obmedzenia automatickej tvorby interného dokladu na vyúčtovanie DPH

Interný doklad sa nebude automaticky vytvárať

- pri dokladoch vystavených v cudzej mene.

- pri dokladoch, kde je na položkách použitý Typ ceny "iba základ" alebo "iba DPH"

DPH z takýchto dokladov môžete vysporiadať ručne prostredníctvom funkcie Vyúčtovanie DPH, ktorá je dostupná v Zozname vystavených a prijatých faktúr, zozname záväzkov a pohľadávok.

D) Vyúčtovanie DPH (spoločná časť pre platiteľov DPH v bežnom aj osobitnom režime)

Pre doklady, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava uplatňovania dane pri prijatí platby (majú v Money nastavený režim vstupu do DPH „zaplatením“) je k dispozícii funkcia Vyúčtovanie DPH.

V zozname faktúr, záväzkov, pohľadávok si môžete po stlačení tlačidla Vyúčtovanie DPH prezerať a editovať všetky interné doklady na vyúčtovanie DPH, ktoré boli k príslušnému dokladu pod kurzorom vystavené.

V zozname interných dokladov na vyúčtovanie  DPH je možné vytvárať aj nové interné doklady prostredníctvom tlačidla Pridať. Takto môžete vysporiadať DPH napr. pri ukončení používania osobitnej úpravy.

dph10

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia