Úvod / Návody / Režim prenesenia daňovej povinnosti
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Režim prenesenia daňovej povinnosti

Ak Vaša spoločnosť obchoduje s komoditami, ktoré podliehajú tuzemskému preneseniu daňovej povinnosti, tieto je potrebné pre slovenských odberateľov DPH fakturovať bez vyčíslenej DPH. Ako na to popisuje tento návod.

Režim prenesenia daňovej povinnosti (RPDP) platí pre vybrané komodity podľa § 69, ods 12 písm. f) až i) Zákona od DPH – ide napr. o dodávky mobilných telefónov, integrovaných obvodov, obilnín, železa a ocele a predmetov z nich.

Cieľom tejto právnej úpravy, ktorá platí od roku 2014, je zamedzenie daňových únikov.

UPOZORNENIE: od 01.01.2018 bol pre ostatné komodity (okrem mobilných telefónov a integrovaných obvodov, pre ktoré bol limit zachovaný) zrušený limit 5000€ pre uplatnenie RPDP. Pre uplatnenie tejto zmeny je potrebné mať nainštalovanú verziu minimálne 18.001.

Hodnota limitu pre tuzemský režim prenesenia daňovej povinnosti je v Money S3 sledovaná v Nastavení účtovného roka v záložke Účtovníctvo / Reverse charge / Tuzemský.

Do režimu prenesenia daňovej povinnosti vstupujú len faktúry s príslušnými komoditami pre slovenských platcov DPH. Faktúry pre neplatcov DPH alebo pre zahraničných odberateľov do tohto režimu nevstupujú. Money S3 teda na základe zvolenej adrese na faktúre uplatní alebo neuplatní RPDP na predmetných položkách.

Ako na to v Money S3:

1) Nastavenie členení DPH

Na faktúry alebo položky v RPDP sa vzťahuje špeciálne vykazovanie v kontrolnom výkaze. Preto bude potrebné pre všetky druhy (prípadne skupiny kódov podľa colného sadzobníka) takéhoto tovaru vytvoriť samostatné členenie DPH a nastaviť na ňom príslušný druh alebo kód tovaru a mernú jednotku, v ktorej sa bude tovar v kontrolnom výkaze uvádzať.

UPOZORNENIE: Vystavené faktúry v režime prenesenia daňovej povinnosti nevstupujú do priznania k DPH, predmet plnenia (kód alebo druh tovaru) je možné preto nastaviť iba na členeniach neovplyvňujúcich priznanie k DPH.

V predmete plnenia nastavte príslušný kód, pod ktorým sa budú fakturované položky uvádzať v kontrolnom výkaze. Je možný výber z troch skupín: MT – mobilné telefóny, IO – integrované obvody a Ostatné. Pri výbere Ostatné program ponúkne výber zo zoznamu kódov kombinovanej nomenklatúry (z vybraného kódu sa prevezmú prvé 4 znaky, tak ako je to potrebné pre správne vyplnenie kontrolného výkazu).

Vyberte mernú jednotku, ktorú používate pri fakturácii.  Aby bolo množstvo tovaru v kontrolnom výkaze uvedené správne je nutné na faktúre uvádzať  - tzn. predávať v rovnakých merných jednotkách ako je nastavené v členení DPH.

UPOZORNENIE:  Kontrolný výkaz určuje, v akých merných jednotkách je možné množstvo tovaru vykazovať – tie, ktoré sú vyžadované sú k dispozícii v roletovej ponuke MJ.

Príklady nastavenia druhu alebo kódu tovaru:Príslušné členenie DPH je potom potrebné použiť na vystavovanom doklade alebo položke dokladu, ktorá tomuto režimu podlieha.
a) PRÍKLAD – Vystavená faktúra v režime tuzemského prenesenia daňovej povinnosti
Faktúra vystavená pre slovenského platiteľa DPH za dodávku mobilných telefónov nad 5000€ bez skladových položiek, s vytvoreným vlastným členením DPH „20U 00PDPMT“ (viď obrázok vyššie) – vstúpi do oddielu A.2

POZNÁMKA: Doklady v režime tuzemského prenesenia daňovej povinnosti, ktoré sa vykazujú v kontrolnom výkaze môžete vystaviť iba voči slovenským platiteľom DPH a nebude na nich uvedená suma DPH.

2) Priradenie predmetu plnenia (kódu) tovaru skladovým položkám

Ak používate modul skladového hospodárstva, skladovým položkám, ktoré podliehajú režimu prenesenia, priraďte kód tovaru, pod ktorým sa budú vykazovať v kontrolnom výkaze.

Na skladovej karte nastavte sadzbu DPH pre predaj (zadajte sadzbu, ktorá sa na položku vzťahuje v prípade, ak nepodlieha režimu prenesenia – napr. 20 %).

TIP: Na priradenie kódu tovaru na existujúce skladové karty využite hromadné operácie (Zásoby na sklade / Hromadné operácie / Zmena konfiguračných údajov zásob).

Údaje o kóde tovaru sa budú automaticky preberať do vystavených faktúr a Money bude kontrolovať, či faktúra spĺňa podmienky pre uplatnenie režimu prenesenia daňovej povinnosti.

3) Automatická kontrola uplatnenia RPDP podľa odberateľa

Režim prenesenia daňovej povinnosti sa uplatňuje len pre slovenských odberateľov, ktorý sú platcovia dane. Money S3 teda na základe zvolenej adrese na faktúre uplatní alebo neuplatní RPDP na predmetných položkách.
b) PRÍKLAD – Vystavená faktúra pre slovenského platiteľa DPH
Na faktúre sú položky, ktoré vstupujú do RPDP (na skladovej karte je nastavený Predmet plnenia RPDP, ktorý sa automaticky prevzal pri pridaní položky), aj položky ktoré do RPDP nevstupujú.

UPOZORNENIE: Položky, ktoré vstupujú do RPDP vystavujte ako bežne v 20% sadzbe (nie v nulovej sadzbe). 

Na hlavičke dokladu je použité členenie DPH 20U R01_03, ktoré má smerovanie do oddielu KV A.1.

Po kliknutí na tlačidlo OK pred uložením dokladu sa spustí kontrola položiek v RPDP a zobrazí sa ponuka na nastavenie správnych členení DPH pre položky v prenesení.

Po kliknutí na tlačidlo „Nastaviť RPDP“ Money automaticky prevezme na položky vhodné členenie DPH s rovnakým predmetom plnenia ako je uvedený na položke a nastaví typ ceny položky na hodnotu „iba základ“.

Položky, na ktorých nie je vyplnený predmet plnenia zostávajú bez zmeny. Budú v kontrolnom výkaze uvedené v oddiele A.1. podľa smerovania členenia DPH uvedeného na hlavičke dokladu.

INFO: Od verzie 18.301 sa na formulároch tlačí automaticky text "Prenesenie daňovej povinnosti" a v záverečnom rozpise DPH zvlášť sumarizácia za bežný režim a zvlášť za dodanie v režime prenesenia daňovej povinnosti. Tiež v zmysle aktuálneho vyjadrenia Finančnej správy sa pri položkách v režime prenesenia daňovej povinnosti už netlačí žiadna sadzba DPH.

Podmienky pre uplatnenie:

  • na faktúre (pri kombinovaných dokladoch na položke faktúry) je nastavené členenie DPH s kolónkou "Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) - neovplyvňuje priznanie k DPH"
  • položky v režime prenesenia majú nastavený typ ceny "iba základ" a základnú sadzbu DPH (20%) (táto podmienka neplatí pre (ne)zobrazenie sadzby pri položke).

UPOZORNENIE:  Nová funkcionalita bola doplnená na štandardných formulároch 2010VFAK, 2010VDAN, 2010VFAV. Ak používate vlastné formuláre, tak je pre doplnenie nových možností potrebné si ich zeditovať v Editore formulárov. 

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia