Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.000
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.000

Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.000
Seyfor Slovensko, a.s.
02. 11. 2011
Doba čtení10 minút čítania
Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.000

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.096 (v distribúcii od 22.07.2011) a verziou 12.000 (v distribúcii od 02.11.2011).[toc]

Nový modul Money S3 Servis

Do verzie 12.000 sme pripravili nový modul Money S3 Servis, ktorý umožňuje  efektívne riešiť organizáciu, evidenciu aj riadenie všetkých činností súvisiacich so servisom, reklamáciami či  dodávateľskými opravami – od vybavovania zákaziek záručného aj pozáručného servisu, po evidenciu opráv, ktoré ste zadali vašim dodávateľom.  Modul je možné prispôsobiť ľubovoľnej oblasti podnikania. Umožňuje sledovanie histórie opráv, klientov a ich platobnej morálky. Výhodu je úzka previazanosť s ostatnými agendami ekonomického systému (adresár, sklad, účtovníctvo či fakturácia).

Modul Money S3 Servis je možné dokúpiť k ľubovoľnému kompletu Money S3. Jeho plnú funkčnosť si môžete vyskúšať vo verzii ŠTART.

Export tlačových zostáv do Excelu

Chcete odoslať Vášmu odberateľovi cenník, či odovzdať klientovi výsledovku v excelovskom súbore. Od verzie 12.000 to Money S3 umožňuje.  Všetky tlačové zostavy je už možné exportovať priamo do formátu .xls. Export dokumentu do tohto formátu si môžete vybrať v nastavení tlače, prostredníctvom tlačidla Export.

Databáza súhrnných výkazov

Najmä účtovníkom ale aj spoločnostiam obchodujúcim s krajinami EÚ je určený  aparát evidencie podaných súhrnných výkazov.

Podobne ako Priznania k DPH je teraz možné ukladať do databázy podané súhrnné výkazy. Program potom automaticky dokáže vytvoriť nielen riadne ale aj opravné, či dodatočné súhrnné výkazy za zvolené obdobie.

Nová funkcia je dostupná v menu Účtovníctvo/Zoznam podaní alebo priamo v sprievodcovi tlačou Súhrnného výkazu.

Logobox – logá Vašich obchodných partnerov priamo do Money S3

Money S3 komunikuje od verzie 12.000  s databázou log českých a slovenských firiem Logobox. V prípade, ak v tejto databáze existuje logo firmy s IČOm zadaným v karte adresára Money S3 jednoduchým spôsobom si ho môžete do Money stiahnuť.

Identifikačný PIN – jednoduchšia komunikácia s hotline

Zaviedli sme nové sedemmiestne číslo priradené k Vašej licencii Money S3 – využite ho pri komunikácii s nami (napr. s technickou podporou alebo pri on-line nákupe doplnkových modulov a licencií) namiesto dlhého a zložitého čísla licencie.

Identifikačný PIN nájdete v pravom dolnom rohu okna Money. Ak ho tu nie je vidno, stačí kliknúť na ikonu v pravom dolnom rohu okna Money a program si PIN načíta cez internet z registračného servera.

Fiškálne úhrady faktúr v hotovosti

Vystavujete hotovostné faktúry, ale nevyužívate sklad? Práve Vám je určená nová funkcionalita Money S3. Rozšírili sme podporu hotovostného predaja prostredníctvom elektronických registračných pokladníc, resp. fiškálnych tlačiarní aj na komplety Money S3 bez skladového hospodárstva.

Od verzie 12.000 sú všetky funkcie on-line komunikácie (denné, intervalové uzávierky, vklady/výbery hotovosti) s fiškálnymi tlačiarňami  k dispozícii aj v menu Účtovníctvo / Pokladnica /Fiškálne tlačiarne. (Podmienkou zobrazenia v menu je licencia na komunikáciu s ERP a aktívna ERP priradená danému používateľovi).

Účtovníctvo

 • Vylepšili sme tlačovú zostavu Výsledovka (nájdete ju v menu Účtovníctvo / Tlačové zostavy /Výsledovka) – ak je tlačová zostava obmedzená podľa dátumu plnenia DPH, načítajú sa počiatočné stavy z predchádzajúceho obdobia.
 • Hlásenie „Dátum uplatnenia DPH musí byť vyššie alebo rovné dátumu vystavenia“ sa už nebude zobrazovať pri vystavovaní dokladov v agendách neplatcov DPH.

Fakturácia

 • Počet vybavených MJ na zdrojových položkách Objednávok, Zálohových faktúr a Dodacích listov s väzbou na Prijatú faktúru sa teraz znižuje, až keď sa podarí cieľovú faktúru naozaj zmazať. V prípadoch, keď sa faktúra zmazať nedá (napr. z dodávky, ktorú faktúra tvorí, už bolo vydané), počet vybavených MJ na zdrojových položkách týchto dokladov zostáva v pôvodnej výške.
 • Pri odpočte zálohovej faktúry vo vyúčtovacej faktúre pomocou voľby OK s položkami už nedochádza k nadbytočnému preberaniu niektorých hodnôt (ako je napr. typ záručnej doby, stredisko, množstevná jednotka atď.) na položku odpočtu zálohy.
 • Vylepšili sme funkčnosť tlače prijatých faktúr. Teraz sa tlačia aj Poznámky neskladových položiek prijatých faktúr.
 • V niektorých situáciách sa pri tlači vystavenej faktúry preberal aktuálny názov odberateľa v adresári, teraz sa vždy tlačí názov odberateľa tak, ako je uvedený na faktúre.

Sklady

 • Menu Vklady / Výbery prevádzkových pokladníc sme teraz presunuli do menu Fiškálne tlačiarne / Vklady/Výbery hotovosti.
 • Skladové položky dokladov vedené vo vedľajších merných jednotkách používajú ako základ pre výpočet zľavy aktuálnu cenu na položke dokladu (aj v prípade, keď je používateľom dosadená ručne)
 • Pri filtrovaní zoznamu Zásoby na sklade vyvolaného prostredníctvom tlačidla Informácie / Pohyby sa nastavený filter uplatňuje len na pohyby vybranej zásoby.
 • Po novom je možné tlačiť predajné ceny zásob aj na  Príjemke. Používateľ môže pomocou editora formulárov vytvoriť formulár obsahujúci premenné predajných cien jednotlivých skladových položiek, a to pri všetkých typoch zásob, vrátane zložených kariet a ich komponentov.
 • Ak je v predajných skladových dokladoch a objednávkach zadaná adresa bez väzby na adresár a zároveň je fakturačná adresa zhodná s adresou odberateľa, uloží sa teraz zadaná fakturačná adresa – doteraz sa ukladala adresa konečného príjemcu.

Objednávky

 • V niektorých situáciách, nebolo možné objednávku prevziať do faktúry, skladového dokladu alebo inej objednávky (išlo najmä o prípady, keď bola objednávka v inej mene ako doklad do ktorého sa mala prevziať). Teraz je možné po dodatočnom nastavení zhodnej meny v cieľovom doklade objednávku prevziať.

Analýzy

 • Upravili sme funkciu hľadania v zozname Účtovné analýzy pre premennú Párovací symbol použitú v štruktúre analýzy na inom než prvom (najvyššom mieste).

Mzdy

 • V karte zaúčtovanie miezd (V menu Mzdy / Zaúčtovanie záloh a Zaúčtovanie miezd) už môžete nastaviť dátum vytváraných dokladov pomocou klávesu F12. Kláves nastaví rovnakú hodnotu pre všetky polia obsahujúce dátum.

Majetok

 • Rozšírili sme funkciu automatického uzatvárania roka v pohyboch majetku. Uzatvorenie roka sa automaticky vytvorí po poslednom daňovom alebo účtovnom pohybe daného roka, aj v prípade, ak hospodársky rok nie je zhodný s kalendárnym rokom.
 • Aktualizovali sme výpočet daňových odpisov pri majetku, u ktorého nebol v roku zaradenia uplatnený daňový odpis a zároveň v druhom roku po zaradení bolo uskutočnené technické zhodnotenie.
 • Upravili sme výpočet daňových odpisov pre prípady, keď došlo v roku zaradenia do používania aj k zvýšeniu vstupnej ceny a v nasledujúcom období  bolo vykonané technické zhodnotenie majetku.

Cestovné náhrady

 • Jednotlivé čerpania pohonných hmôt z karty vozidla je možné priradiť konkrétnej etape jazdy, a to buď ručne alebo automaticky podľa parametrov zadaných v nastavení agendy.
 • Modul Kniha jázd a cestovné náhrady umožňuje automaticky vytvárať záznamy do Knihy jázd na základe vytvorených faktúr a dodacích listov, ak uložený doklad obsahuje zásobu typu Služba, ktorá je uvedená v zozname služieb na karte Nastavenia agendy. Pri vytvorení jazdy z predajného alebo nákupného dokladu sa medzi jazdou a faktúrou (resp. dodacím listom) vytvorí väzba.

Ostatné

 • Zmenili sme spôsob nastavenia elektronického platobného styku. V prvom kroku si používateľ vyberie peňažný ústav, ktorého je klientom a po výbere sa mu ponúknu len homebankingy, ktoré sú pre tento peňažný ústav vhodné.
 • Zmeny v licencovaní – Od verzie 12.000  sa v inštalačnom programe nezadáva licenčné číslo, ale volí sa len, či bude licencia lokálna alebo sieťová. Licenčné číslo sa zadáva až pri prvom spustení Money S3. Program sa s blížiacim termínom exspirácie aktivačného kódu každý deň pokúsi automaticky obnoviť tento aktivačný kód bez nutnosti zásahu používateľa.
 • Jednotlivé moduly programu Money S3 je možné teraz jednoducho dokúpiť pomocou tzv. prídavného kódu bez nutnosti zmeny hlavného licenčného čísla. Prídavné kódy môžu mať vlastnú exspiráciu aktualizácie. Rovnako bola zavedená možnosť tzv. vyhradenia licencie, ktorá je prístupná iba pre používateľov sieťovej licencie a je ju možné využiť pre spúšťanie Money S3 – napr. pri odpojení notebooku zo siete, v ktorej je spustený správca sieťových licencií.
 • Po novom môžete využívať prehľadné zobrazenie kmeňových dát vašej firmy v stromčekovom tvare. Rýchly prehľad ale aj úpravu nastavení účtovného roka, rozdelenie firmy na strediská aj s prehľadom pridelených zdrojov (sklady, zamestnanci atď.) získate po kliknutí na odkaz Naša firma.
 • Do novej verzie sme zaviedli funkciu Infobox – informačné okno, ktoré sa zobrazí pri štarte programu. Prostredníctvom neho vás môžeme pružne informovať nielen o novinkách týkajúcich programu, ale aj o legislatívnych novinkách.
 • Od verzie 12.000 už nie je možné prepísanie slovenskej verzie programu českou a naopak.
 • Upravili sme zobrazovanie kariet pri zväčšení textu na 125 % alebo 150% veľkosti v prostredí Windows 7.
 • V Prístupových právach je teraz možné používateľom povoliť/zakázať ručné vybavovanie objednávok
 • Pri zmene Cenníku alebo Cenovej hladiny na skladových položkách vo vedľajších MJ vystavených objednávok a vystavených zálohových faktúr sa zmena ceny na položke teraz prejaví ihneď po zadaní.
 • Vylepšili sme funkčnosť Pripravených exportov tlače. Synchronizáciu  exportov tlačových zostáv z pripravených zoznamov už nie je potrebné vykonávať ručne, vykoná sa automaticky.
 • Rozšírili sme možnosti reindexácie dát – v prípade, ak reindexácia nájde poškodenú databázu, reindexácia sa preruší a používateľ dostane informáciu o tom, ktorá databáza je poškodená.
 • Používatelia, ktorí majú v Prístupových právach zakázanú editáciu ponúknutej Predajnej ceny, budú mať odteraz neprístupné pole Cena na skladových položkách dokladov vo vedľajších MJ.
 • E-shop konektor odteraz umožňuje nastaviť zásobám alternatívny tovar aj v prípade, keď na sklade nie je tovar, ktorý zákazník požaduje.
 • Import dát pomocou e-shop konektoru od verzie 12.000 umožňuje korektný import objednávok prijatých s položkami s rovnakým popisom.
 • Upravili sme funkčnosť Importu XML tak, že u dát objemnejších rozmerov dochádza k vnútornému rozdeleniu  dát na menšie časti, tak aby XML parser zvládol spracovať aj veľké dáta.
 • Zmenili sme funkciu načítania evidenčných stavov inventúry – teraz program vyžaduje načítanie evidenčných stavov iba v prípade, keď sa zmena týka výberu skladovej skupiny alebo skladu.
 • V prípade ak využívate E-shop konektor alebo modul Účtovnej centrály alebo klienta záloha vašej agendy bude odteraz obsahovať aj konfiguračné súbory týchto modulov.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia