Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.063
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.063

Seyfor Slovensko, a.s.
30. 03. 2010
Doba čtení3 minúty čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.062 (v distribúcii od 19.2.2010) a verziou 11.063 (v distribúcii od 31.3.2010).[toc]

Účtovníctvo

 • Vybrané tlačové zostavy je teraz možné priamo vytlačiť z Money S3 a odovzdať na Daňovom úrade. Bol vytvorený aparát umožňujúci tlač a export originálnych tlačív podľa vzorov vydaných Ministerstvom financií SR. Nový aparát je k dispozícii k tlačovým zostavám: Daňové priznanie k Dani z pridanej hodnoty (vrátane Potvrdenia o podaní priznania), účtovné výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát pre podnikateľské subjekty, Prehľad o zrazenej dani z príjmov (vrátane Potvrdenia o podaní prehľadu). Tlač originálnych tlačív spustíte kliknutím na tlačidlo „Tlačivo MF SR“ v nastavení tlače. Takéto tlačivá, vytlačené zo softvéru prostredníctvom tzv. fdf súboru, sú považované za originálne a mali by byť zo strany daňových úradov plne akceptované. Viac informácií tu.
 • V Sprievodcovi tlačou účtovných výkazov je teraz možné zadať kód ekonomickej klasifikácie činností SK NACE.
 • Doteraz bolo možné pri precenení záväzkov, pohľadávok, bankových účtov a pokladníc a pri prevode ich počiatočného stavu preberať výhradne kurzový lístok aktuálneho dátumu precenenia. Od verzie 11.063 sa aparát precenenia rozširuje o možnosť voľby či sa má kurz pre precenenie a prevod počiatočných stavov prevziať z kurzového lístka platného pre aktuálny deň alebo nasledujúci deň. Určuje to nastavenie prepínača v menu Nástroje/Nastavenie/Účtovný rok v záložke Účtovníctvo/Uzávierkové operácie (platí pre podvojné účtovníctvo), respektíve v záložke Účtovníctvo/Pokladnica(Banka) (platí pre jednoduché účtovníctvo).
 • Pri precenení záväzkov a pohľadávok bola zrušená kontrola, či je dátum vystavenia rovný dátumu precenenia. Teraz je možné doklady s rovnakým dátumom vystavenia ako je dátum precenenia bez problémov preceniť.

Fakturácia

 • Rozpustené náklady aplikované na položky prijatej faktúry sa chybne zobrazovali aj na položkách ďalších vytvorených faktúr.

Sklady

 • Celková obstarávacia cena výrobku sa nezvyšovala o obstarávaciu cenu komponenty typu Služba. Vo výrobke, na komponente výrobku typu Služba, bola preto sprístupnená na editáciu obstarávacia cena služby. Vo výrobke bolo opravené správanie sa nákupnej ceny výrobku (pole Cena). Editácia nákupnej ceny (poľa Cena) na jednotlivých komponentoch zmení i celkovú nákupnú cenu výrobku. Bol zavedený prepínač Pevná cena na karte zásoby typu Služba. Po zaškrtnutí tohto prepínača je možné editovať obstarávaciu cenu služby priamo na karte zásoby. V predchádzajúcich verziách programu bolo možné obstarávaciu cenu služby upraviť iba prostredníctvom príjmového pohybu. Ak je zakliknutý prepínač Pevná cena na karte zásoby typu Služba, prepisuje príjmový pohyb iba nákupnú cenu služby, obstarávacia cena na karte zásoby zostáva bez zmeny.

Mzdy

 • V súvislosti so zavedením zamestnaneckej prémie bola upravená karta mzdy. Teraz je možné zadať vyplatenú zamestnaneckú prémiu z ročného zúčtovania dane priamo do mzdy zamestnanca – záložky Vyúčtovanie zamestnanca.
 • Tlačová zostava Prehľad o zrazených preddavkoch (štvrťročný) bola aktualizovaná podľa vzoru platného pre rok 2010. K dispozícii je aj tlač originálneho tlačiva prehľadu a potvrdenia o podaní prehľadu.
 • Aparát ročného zúčtovania zdravotného poistenia bol aktualizovaný. Boli upravené exporty ročných zúčtovaní a oznámení pre poisťovne, vrátane sprievodných listov k dávkam podľa nového rozhrania exportu dávok 541, 542.

Ostatné

 • Prenos dát medzi centrálou a pobočkou nebol korektne dokončený v prípade, že v prenosovom súbore existovala nová skladová skupina, ktorá na cieľovom sklade neexistovala. Problém bol náhodný, záviselo na čísle záznamu, ktorý mohol byť v určitých situáciách duplicitný.
 • XML import zásob, ktoré majú zadanú relatívnu cestu k obrázkom, ponúkal hlásenie o zmenách na kmeňovej karte pri interaktívnom, ale aj dávkovom režime. Toto hlásenie bolo pri importe potlačené.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia