Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.091
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.091

Seyfor Slovensko, a.s.
31. 01. 2011
Doba čtení6 minút čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.081 (v distribúcii od 25.10.2011) a verziou 11.091 (v distribúcii od 31.01.2011).

[toc]

Účtovníctvo

 • Na karte Používateľskej konfigurácie pribudol nový prepínač Nezobrazovať zmazané záznamy. Implicitne je prepínač vypnutý. Po jeho zakliknutí sa v zoznamoch dokladov prestanú zobrazovať zmazané záznamy a nebudú sa zobrazovať ani v tlačových zostavách. Ide o zoznamy faktúr vydaných, faktúr prijatých, pokladničných a bankových odkladov, interných dokladov, záväzkov, pohľadávok, účtovného a peňažného denníka. Ak je prepínač vypnutý a dôjde k zmazaniu ktoréhokoľvek dokladu, zobrazí sa dialóg, pomocou ktorého sa dá prepínač aktivovať.
 • Nastavenie Homebankingu ABO sa po novom ukladá pre každú agendu individuálne.
 • Po zmene kurzu cudzej meny sa pri oprave pokladničných a bankových dokladov s položkami prepočíta domáca mena v hlavičke dokladov podľa novo nastaveného kurzu.
 • Pri záväzkoch a pohľadávkach sa pri kopírovaní položky preberá Typ ceny a Sadzba DPH z kopírovanej položky.
 • V Pripravených zoznamoch sú k dispozícii nové definície účtovných výkazov pre podnikateľské subjekty pre rok 2011, do účtovej osnovy boli doplnené nové účty platné od roku 2011.
 • Bol pridaný nový formulár Daňového priznania k DPH platný od januára 2011, vrátane možnosti tlače originálneho tlačiva (použitím tlačidla Tlačivo MF SR v Nastavení tlače). Originálne tlačivo je možné po vytlačení editovať a uložiť.
 • Pôvodné pdf súbory pre tlač originálnych tlačív Účtovných výkazov(Súvaha, Výkaz ziskov a strát) boli nahradené novými pdf súbormi, ktoré je možné po exporte z Money editovať a zmeny uložiť.

Adresár

 • V Predajnom košíku (menu Adresár, záložka Produkty) je nová možnosť nastaviť ešte pred generovaním dokladu ľubovoľnú cenovú hladinu, cenník, pevnú predajnú cenu, zľavu, typ ceny, sadzbu DPH a alternatívne jednotky. Týmto sa používateľom umožňuje pracovať s položkou košíka  v rovnakom rozsahu ako na karte položky skutočného predajného dokladu.

Sklady

 • Na zásobách typu Jednoduchá karta a Služba je možné si nastaviť dve vedľajšie množstvové jednotky a koeficient ich prepočtu vzhľadom k hlavnej množstvovej jednotke. Je tiež možné zadať zvlášť predvolenú množstvovú jednotku pre nákup a predaj. Na položkách faktúr skladových dokladov a objednávok sa zobrazujú všetky hodnoty tak, aby zodpovedali aktuálne zvolenej množstvovej jednotke. Rovnaké úpravy boli uskutočnené pre tlač a v stĺpcoch zoznamov.

Objednávky

 • Na vystavených objednávkach sa pri položkách s väzbou na sklad teraz zobrazuje aj priemerná obstarávacia cena. Úprava podlieha nastaveniu obstarávacích cien v Prístupových právach používateľa. 

Majetok

 • V prípade, že je na karte majetku nastavené Účtovať odpisy ako Vlastné, je teraz možné si na karte generovania daňových odpisov nastaviť inú vstupnú cenu, než aká je uvedená na pohybe zaradenia do používania. Pohodlne sa tak dá daňovo odpisovať z inej vstupnej ceny, než je použitá pre účtovné odpisy.
 • Na kartách jednotlivých daňových odpisov je možné po novom editovať tzv. starú zostatkovú cenu. Takto sa dá napr. vyrovnať nenulová zostatková cena pri vyradení majetku predajom.
 • Pri opravnom generovaní plánu účtovných odpisov sa do prvého odpisu dosadzuje správny dátum a ponúka sa správna vstupná cena.

Cestovné náhrady

 • Zoznamy miest, stravného a cestovných náhrad je možné aktualizovať pomocou tlačidla Pripravený zoznam.
 • Pri preberaní častej jazdy (v Knihe jázd alebo Cestovnom príkaze) sa neprenášal rozpis km v poli „z toho v meste“, tento problém je už vyriešený.

Mzdy

 • Do zoznamu odvodov bol pridaný nový záznam s platnosťou od 1.1.2011.
 • V súvislosti so zmenami v Zákone o sociálnom poistení bol v karte pracovného pomeru doplnený nový typ zamestnancazamestnanec s neprav. príjmami.  Údaje z pracovného pomeru sa preberajú do tlačovej zostavy Registračný list FO. V karte Registračného listu FO bola pridaná možnosť nastaviť typ činnosti zamestnanca s nepravidelným príjmom. Bol pridaný nový vzor formulára Registračného listu FO, platný od 31.12.2010. Aktualizovaná bola transformačná šablóna pre elektronický podaj RLFO.
 • Na karte Mzdy sa pri zamestnancoch s nepravidelnými príjmami (a pri vyplácaní príjmov po skončení pracovného pomeru) zobrazuje  nová záložka Nepravidelné príjmy, kde je možné voliť obdobie, na ktoré sa príjmy rozpočítavajú. Program automaticky vyčísli vymeriavacie základy pre každý mesiac obdobia a vypočíta poistné.
 • Bola upravená karta Mzdy. Navýšenia základu dane boli po novom premenované na Nepeňažné príjmy a vstupujú (s výnimkou DDP za zamestnávateľa) do základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotného poistenia.
 • Na kartu Zaúčtovania miezd boli pridané nastavenia adresy a variabilného symbolu platné pre zaúčtovanie záväzku voči Sociálnej poisťovni pre odvod poistného za zamestnancov s nepravidelnými príjmami.
 • Bol aktualizovaný formulár Mesačného výkazu poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne.
 • Bola pridaná nová tlačová zostava Výkaz poistného a príspevkov, vrátane elektronického exportu.
 • Bol aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane. Zohľadnené sú už konštanty (výška životného minima, minimálna mzda, maximálna hodnota zamestnaneckej prémie) platné pre zúčtovanie za rok 2010, upravená bola aj tlačová zostava.

Ostatné

 • Pri preberaní Objednávky prijatej s položkami obsahujúcimi výrobné čísla do vystaveného dodacieho listu, predajky alebo vystavenej faktúry sa do cieľového dokladu na záložku Intrastat prenáša hmotnosť.
 • V priebehu prenosov skladových dokladov medzi agendami centrály a pobočky sa aktualizujú stavy zásob na sklade pobočky.
 • V menu Agenda  / Dátové súbory / Nastavenie agend je možné si zvoliť už nepoužívané agendy, ktoré nebudú podliehať hromadným operáciám s dátovými súbormi. Nastavením nepoužívaných agend sa dá ušetriť čas pri hromadných operáciách ako je Reindexácia a záloha dát v menu Nástroje / Nastavenie naplánovania opakovaných akcií, Celková údržba dát v menu Agenda / Dátové súbory alebo Automatická údržba dát pri prechode na novú verziu programu.
 • Zložku, ktorú si používateľ zvolí pre export tlače, si program zapamätá a pri nasledujúcom exporte tlače ju použije znova. Do predvoleného názvu súboru rýchleho exportu tlače dokladov bolo pridané aj číslo dokladu.
 • Export tlače správne funguje aj v prípade, keď sa do názvu súboru dostal niektorý z nepovolených znakov  / : * ? “ < >.
 • Money po novom zobrazuje upozornenie na prichádzajúce správy v záložke Informačný kanál. Na informačnom kanále je teraz možné pomocou tlačidla Konfigurácia nastaviť ako často sa majú informácie sťahovať a je tu možné tiež vypnúť upozorňovanie na nové správy.
 • Parametrické spustenie Money v režime E-shop konektor neodoberá licenciu.
 • V menu Nástroje / Nastavenie / Prístupové práva – pri skopírovaní používateľa si kópie prevzali aj nastavenia prístupových agend.
 • Pri použití komunikácie Money S3 a fiskálnych modulov prostredníctvom vzdialených pokladničných komponentov dochádzalo v niektorých situáciách k nesprávnemu zobrazeniu sumy Vrátené a Zaplatené na fiskálnom doklade.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia