Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.071 a 11.072
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.071 a 11.072

Seyfor Slovensko, a.s.
07. 07. 2010
Doba čtení13 minút čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.063 (v distribúcii od 31.3.2010) a verziou 11.072 (v distribúcii od 13.7.2010).

[toc]

Podpora nových fiškálnych tlačiarní

Od verzie 11.072 Money S3 podporuje komunikáciu s vybranými typmi nových fiškálnych tlačiarní, ktoré sú certifikované podľa zákona č. 289/2008 Z.z. Od 6.7.2010 je možné zakúpiť licenciu pre fiškálne tlačiarne VAROS FT4000, Elcom EFox a UPOS FP T88 US M2. Informácie o ďalších podporovaných zariadeniach budú zverejňované na internetových stránkach https://www.money.sk/regpokladne

Výmena súčasných registračných pokladníc a fiškálnych modulov za nové, alebo ich upgrade je potrebný do konca roka 2010!

Modul Účtovná centrála a Účtovný klient

Účtovná centrála je modul Money S3 určený pre firmy, ktoré na zákazku vedú účtovníctvo iným firmám. Modul Účtovná centrála týmto firmám umožní import dát v elektronickej forme od ich klienta, ktorý tiež využíva Money S3 a ušetrí tak čas, ktorí by účtovník musel stráviť pri ručnom prepisovaní dokladov.

Účtovný klient je modul určený pre firmy, ktorým spracováva účtovníctvo externá firma (Účtovná centrála). Tento modul umožní export dát v elektronickej forme do účtovnej kancelárie.

Výmena dát medzi centrálou a klientom prebieha vo formáte XML. Modul účtovnej centrály je používateľom prístupný len v tom prípade, ak je obsiahnutý v licenčnom čísle.

Predchodcovia a nasledovníci dokladov

Pomocou tlačidla Väzby je možné v mape dokladov zobraziť dve najbližšie úrovne tzv. prechodcov a nasledovníkov jednotlivých dokladov. Predchodcom faktúry môže byť napr. dodací list načítaný do faktúry, jej nasledovníkom je potom pokladničný doklad tvoriaci jej úhradu. Pri „vybavujúcich“ väzbách (napr. vybavenie objednávky prijatej prevzatím do faktúry vystavenej) sa navyše na základe väzieb medzi dokladmi mení zodpovedajúcim spôsobom aj pole Zostáva MJ zdrojových položiek pri zmenách cieľových položiek, a tým aj ich vybavenosť. Nové väzby pri preberaní dokladov vznikajú len v prípade, že na doklade nie sú už nejaké čiastočne vybavené položky. Pomocou tlačidla Väzby je možné sledovať v mape dokladov pri pokladničnom doklade zaúčtovávajúcom predajky, ktoré predajky boli takto zaúčtované. Je možné rovnako sledovať aj väzby na doklady zúčtovávajúce nepeňažné platidlá.


Účtovníctvo

 • Nová funkcia kopírovania príkazov na úhradu umožňuje kopírovať už existujúce príkazy nielen z aktuálneho roku, ale aj z rokov minulých. Pri kopírovaní príkazov z iného než aktuálneho roku je možné v zoznamoch prezerať jednotlivé príkazy pomocou tlačidla Zdroj, nie je možné ich však meniť.
 • Bola pridaná možnosť preberania dodacích listov do pokladničných dokladov, ktorá funguje na rovnakom princípe ako preberanie do faktúr. Pokladničné doklady je možné vytvárať aj priamo z dodacích listov pomocou tlačidla Vytvoriť doklad.
 • Bola rozšíená kontrola pri zaúčtovaní na nulové účy MD a D (000000). Doteraz sa kontrolovalo len zaúčtovanie skladovýh pohybov, teraz je funkcia rozšíená na účtovné doklady (banka, pokladnica, záväok, pohľadávka a interný doklad) a faktúy (FV a FP). Kontrolu je možné zapnúť/vypnúť v menu Nástroje/Nastavenie/Účovný rok/záloža Účovníctvo, kde sú vo voľbe Pri zaúčovaní na „nulové“ účy MD a D možosti Upozorňovať/Neupozorňovať.
 • Po novom je možné pred tlaču Súhrnného výkazu upravovať hodnoty plnenia na jednotlivých riadkoch. V sprievodcovi tlačou na strane 4/5 Editácia súhrnného výkazu je editovateľný zoznam jednotlivýh riadkov súhrnného výkazu. Kliknutím myši alebo na Opraviť je možné otvoriť kartu jednotlivých plnení a upraviť celkovú hodnotu plnenia.
 • Do sprievodcu Pohyby na účtoch (menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy) pribudli filtre pre kontrolingové premenné (stredisko, zákazka a čnnosť).
 • Funkcia automatického generovania preplatkov v zoznamoch bankových a pokladničných dokladov bola rozšírená o možnosť jednoduchšieho dohľadania prehradzujúcich dokladov. Používateľ, ktorý odmietol generovanie preplatkov ihneď po hromadnom spárovaní hradiacich a hradených dokladov alebo ten, ktorý použil import bankového výpisu v dávkovom režime, pri ktorom sa generovanie preplatkov neponúkalo, narazil na problém: program neponúkal jednoduchú možnosť ako prehradzujúce doklady identifikovať a preplatky k nim vygenerovať. Pribudla preto možnosť generovania preplatkov v interaktívnom aj dávkovom režime pri importe bankového výpisu. Zároveň je možné označiť ľubovoľný počet dokladov v zoznamoch pokladničných a bankových dokladov a pri použití funkcie Generovať preplatok otvoriť zoznam kandidátov na preplatky.
 • Pri tlači zoznamu peňažného alebo účtovného denníka sa správne tlačí premenná Firma u všetkých záznamov.
 • Pri tlači zoznamu účtovného denníka je možné nastaviť si v editore formulárov tlač premennej Dátum plnenia DPH.
 • Bola uskutočnená úprava ukladania dát do účtovného denníka. Pri bližšie neurčených okolnostiach mohlo dôjsť k uloženiu záznamu do účtovného denníka, ktorý spôsobil, že tlačové zostavy pracujúce s databázou účtovného denníka boli nepresné. Rozdiely sa pohybovali rádovo v stotinách. Aby k podobným nepresnostiam nedochádzalo, všetky záznamy ukladané do databázy sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
 • Do filtra tlačovej zostavy Účtovníctvo/Tlačové zostavy/Výnosy a Účtovníctvo/Tlačové zostavy/Zisk bola doplnená premenná filtrujúca podľa stavu zákazky.
 • Vo všetkých zoznamoch dokladov je možné filtrovať záznamy podľa Adresných kľúčov.
 • V účtovných dokladoch a faktúrach je nová klávesová skratka Alt + C, ktorá v dokladoch bez položiek umožní zadať celkovú cenu a na dokladoch s položkami otvára kartu korekcie.
 • V sprievodcovi Spracovaním výpisu z účtu (menu Účtovníctvo/Banka/Bankové doklady/Homemanking) sa pri načítaní výpisu z účtu s číslom väčším ako 99 už správne toto číslo zobrazí.
 • Pri rýchlom výbere adresy do dokladu zadaním počiatočných znakov do poľa názvu Adresy sa zobrazuje správa nastavená na adrese.
 • V sprievodcovi tlačou karty Zákazky (menu Nástroje/Zoznamy/Zákazky) sa už plnia hodnoty jázd pre jednotlivé zákazky.
 • Pri načítaní dát z uzávierkových operácií v jednoduchom účtovníctve do tlačovej zostavy Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov sa ignorovalo nastavenie účtovného pohybu v uzávierkovej operácii a všetky príjmové pohyby sa načítali do poľa „Ostatné príjmy“ a všetky výdajové pohyby sa zahrnuli do „Prevádzkovej réžie“. Odteraz sa záznamy z uzávierkových operácii zohľadnia podľa nastaveného účtovného pohybu.

Fakturácia

 • Na skladových položkách typu Sada alebo Komplet v prijatých faktúrach boli na záložke Rozpis cien zamenené popisy základnej a zníženej sadzby.
 • Je opravené chybné plnenie tlačovej premennej Typ čiarového kódu. Aby sa oprava prejavila, je potrebné premennú vyňať a znova vložiť do FRM.
 • V prípade, ak sa do vystavenej faktúry vloží zahraničný odberateľ dochádza automaticky k zmene čísla účtu a kódu banky na medzinárodný formát IBAN a SWIFT. Táto funkcia nefungovala v momente, kedy používateľ pre tvorbu dokladu použil vopred definovaný typ vystavenej faktúry.
 • V prípade, ak faktúra prijatá obsahovala zásobu typu Komplet alebo Sada a zároveň boli na položkách použité vedľajšie náklady, dochádzalo k chybným cenám pri zľave na doklade – opravené.
 • Používateľ používajúci Sady alebo Komplety, ktoré samé obsahovali sadu alebo komplet, narazil na problém s výpočtom cien na faktúre, na ktorej použil zľavu – opravené.
 • Rozpustené náklady aplikované na položky prijatej faktúry sa správne zobrazujú aj na položkách ďalších vytvorených faktúr v poradí.

Adresár

 • Na Karte adresára je v záložke Účtovníctvo nové pole pre zadanie Variabilného symbolu. Ak je karta adresy s vyplneným symbolom vybraná do dokladu, prenesie sa do dokladu aj variabilný symbol z adresy. V opačnom prípade sa variabilný symbol rovná číslu dokladu. Túto funkcionalitu využijú predovšetkým firmy s periodickou fakturáciou na základe zmluvy, kedy je číslo zmluvy vždy variabilný symbol pre konkrétneho zákazníka.
 • Je obnovená funkcia pre overenie IČ DPH podľa databázy VIES.
 • Ak sa pri výbere adresy do vystavenej faktúry pridáva nová adresa do adresára, karta vystavenej faktúry už editovanú kartu adresy nezakrýva.

Sklady

 • Na karte zásoby je možné po novom nastaviť príznak Skryť zásobu. Táto funkcia je povolená len u zásob s nulovým množstvom na sklade. Jej cieľom je umožniť používateľom skryť zásoby, ktoré trvalo alebo dočasne nepotrebujú.
 • V zozname zásob na sklade bola do používateľského filtra pridaná premenná Podľa stáleho dodávateľa.
 • Aj na kartách typu Služba je možné využiť funkciu Stály dodávateľ.
 • Na skladových položkách dokladov je možné pomocou výberového zoznamu vyberať z troch rozšírených popisov, ak sú na Kmeňovej karte zásoby vyplnené. Toto je možné výhodne využiť napr. pri viacjazyčných popisoch zásoby. Východiskovou hodnotou je aj naďalej pole Popis z Kmeňovej karty.
 • V ponuke Sklady/Hromadné operácie/Zmeny konfiguračných údajov zásoby pribudla možnosť hromadne meniť údaje o záručnej dobe.
 • V zozname skupín skladových zásob v menu Sklady/Zásoby na sklade sa už ukladá nastavenie šírky stĺpca Strom. V zozname skladových pohybov sa zmenila funkcia plnenia polí Stredisko, Zákazka a Činnosť. Ak je v hlavičke skladového dokladu použitá niektorá z týchto premenných a zároveň sa v položke dokladu nezadá iná, potom sa automaticky do položky dokladu doplní premenná podľa hlavičky. Ide len o vizualizáciu v zozname pohybov, fyzicky sa do dokladu nedoplňujú.
 • Na karte inventúry sa v záložke Inventúrny súpis po novom zobrazuje evidenčné a inventúrne množstvo s presnosťou na 4 desatinné miesta. Rovnako boli upravené tlačové zostavy inventúr. Algoritmus výpočtu inventúr pre sklad alebo skladovú skupinu vždy načítal všetky zásoby v dátach bez rozdielu skladu a skupiny a až potom sa rozhodoval, ktoré zásoby vyhovujú nastavenému filtru. Výhodu tohto algoritmu bola rýchlosť v prípade, ak používateľ potreboval inventúru zmeniť. Nevýhodou bola rastúca veľkosť databázy inventúrnych položiek – pri veľkých databázach mohla veľkosť tohto dátového súboru narásť do hodnoty, s ktorou si program nedokázal poradiť. Preto sa algoritmus zmenil a teraz sa ukladajú len záznamy vyhovujúce filtru.

Objednávky

 • V akomkoľvek zozname objednávkových dokladov dochádzalo k situácii, kedy neboli v zozname vidieť nové pridané doklady, ktoré vznikli prostredníctvom funkcie OK a nový (stav sa aktualizoval až po opustení zoznamu). Teraz sa všetko aktualizuje ihneď.

Mzdy

 • Do pripravených zoznamov bol pridaný nový záznam v zozname odvodov s platnosťou k 1.7.2010. V tomto zázname boli nastavené nové maximálne vymeriavacie základy pre odvod sociálneho poistenia. Zoznam odvodov si zaktualizujete prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.
 • Pri použití funkcie automatického výpočtu vymeriavacieho základu pri náhrade príjmu pri dočasnej PN (menu Mzdy/Zamestnanci/Karta zamestnanca/záložka Mzdy/Sadzby – „Vypočítať z údajov minulého kal. roka“) dochádzalo k situáciám, keď bol výpočet chybný. Tento problém bol odstránený.
 • V tlačovej zostave Podklady pre výpočet základov nem. dávok sa už správne zobrazuje denný vymeriavací základ aj u zamestnancov, ktorí nastúpili k 1.1. daného roku, za ktorý sa zostava tlačí.

Ostatné

 

 • Pri vyčerpaní počtu zakúpených sieťových licencií program informuje používateľa o prekročení počtu zakúpených licencií a ukončí sa. Už sa nespúšťa v režime ŠTART verzie.
 • Na karte Stavu dátových súborov (ponuka Agenda/Dátove súbory) sú databázy v jednotlivých záložkách nanovo zotriedené vzostupne podľa abecedy. Je tiež možné reindexovať obsah adresárov FORMS a BROWS. Reindexáciu FORMSov a BROWSov je možné zvoliť i pri reindexácii v rámci verifikácie alebo naplánovaných akciách.
 • Na karte Nástroje/Nastavenie/Agenda v záložke Sklad pri hromadnom generovaní PLU zásobám je už rešpektovaný rozsah PLU nastavený na skupinách, do ktorých zásoby patria.
 • Ak sa z nejakého dôvodu stratí adresa z faktúry, je teraz pomocou novej verifikačnej funkcie Obnoviť adresy z faktúr možnosť túto adresu opäť vygenerovať. Táto funkcia sa nachádza v záložke Adresár.
 • Pri zadávaní obrázkov do skladových zásob a zároveň pri exporte tlačových súborov sa používala rovnaká metóda výberu cieľového adresára. Používateľ, ktorý využíval obe funkcie si musel meniť východzie nastavenie. Bola preto uskutočnená úprava, ktorá zabezpečila, že sa východzie cesty do cieľových adresárov týchto dvoch funkcií ukladajú oddelene.
 • Tlač dokladov z programu Money S3 Kasa načítal popisy zásob z karty Zásoby na sklade. Toto pole je ale editovateľné priamo vo vytváranom doklade, v prostredí Kasy, kde si používateľ môže popis zmeniť. Funkcia je preto upravená a teraz sa tlačí popis priamo z dokladu.
 • Na poslednú stranu sprievodcom Exportom dát do registračných pokladníc (menu Sklady /Registračné pokladnice) sa pri voľbe Len vybrané zásoby zobrazuje tlačidlo Dokončiť.
 • Pri XML importe dokladu Predajka – vratka sa použije typ, ktorý pricháda z XML dát. Nedosadzuje sa typ ceny z nastavenia v kmeňových kartách na sklade.
 • Do XML importu prijatých aj vystavených faktúr už spadá aj načítanie textu poznámky na doklade.
 • XML import objednávkových dokladov načíta obsah poľa Poznámka na skladovej položke priamo zo skladovej zásoby, v prípade, ak nie je obsiahnutá priamo v XML dátach.
 • Je opravený problém pri práci s Pripojenými dokumentmi na dokladoch z iného ako z aktuálneho roku.
 • Vo verzii 11.072 bola opravená tvorba predajok cez vzdialené pokladničné komponenty. Pri komunikácii protokolom TCP/IP mohlo dôjsť k prekročeniu veľkosti prenášaného packetu a tým znemožneniu dokončenia a uloženia predajky, pokiaľ je Money spustené na terminál serveri a fiskálny modul na vzdialenom PC.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.