Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 16.000
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 16.000

Zverejnená nová verzia Money S3 16.000
Seyfor Slovensko, a.s.
26. 10. 2015
Doba čtení12 minút čítania
Zverejnená nová verzia Money S3 16.000

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.000 (v distribúcii od 26. októbra 2015).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 16.000![/button]

Odložené zaúčtovanie dokladov, vám umožní vystavovať doklady a zaúčtovanie odložiť na neskôr.

Do novej verzie Money S3 sme pripravili novinku, ktorá vám zjednoduší vystavovanie dokladov. Zadávanie predkontácií a členenia DPH na doklade hneď pri jeho vystavení už nemusí byť povinné a môžete sa rozhodnúť, či tieto údaje vyplníte alebo zaúčtovanie dokladu odložíte do príchodu účtovníka.

Režim zaúčtovania dokladu teraz môžete každému používateľovi priradiť v Prístupových právach. Na výber sú tri možnosti:

 1. Účtovať vždy je voľba, ktorá zachováva doterajšiu funkčnosť povinného účtovania dokladu, na ktorú ste boli zvyknutí v predchádzajúcich verziách programu.
 2. Ak má používateľ nastavené Neúčtovať, potom pri jeho práci nikdy nevznikajú zápisy v denníku.
 3. Pri voľbe Účtovať voliteľne sa doklad zaúčtuje do účtovného /peňažného denníka iba v prípade, ak na doklade vyplníte predkontáciu.

Nezaúčtované doklady  sú v zoznamoch dokladov odlíšené kurzívou. Je ich možné tiež vyfiltrovať pomocou jednoduchého filtra Len nezaúčtované v jednotlivých zoznamoch dokladov alebo prostredníctvom tlačovej zostavy Nezaúčtované doklady (Účtovníctvo / Prehľady a tlačové zostavy / Ďalšie zostavy).

Kontrola platnosti IČ DPH obchodných partnerov

 • Do Money sme zabudovali novú funkciu, ktorá vás upozorní na platnosť a stav registrácie DPH vašich obchodných partnerov.

Program overí, či je IČ DPH partnera zadané na doklade alebo v Adresári platné a informuje vás aj o ďalších dôležitých údajoch, napr. či nie je partner zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých boli zistené dôvody na zrušenie registrácie DPH. Kontrola môže prebiehať automaticky (nastavíte ju v Používateľskej konfigurácii) alebo môžete overenie IČ DPH spúšťať jednotlivo priamo na vystavovanom doklade.

Hromadnú kontrolu platnosti IČ DPH sme integrovali do Sprievodcu tlačou a podaním Kontrolného výkazu DPH. Jednoducho tak overíte platnosť a stav všetkých IČ DPH z dokladov, ktoré vstupujú do Kontrolného výkazu DPH.

Overovanie prebieha voči informačným zoznamom, ktoré poskytuje Finančná správa SR, pre českých platiteľov DPH je to Registr plátců DPH, ktorý prevádzkuje Finanční správa ČR, a IČ DPH partnerov z ostatných krajín EÚ sa overí v systéme VIES od Európskej komisie.

Jednoduchšia práca s dokladmi minulých rokov

 • V zoznamoch Faktúr prijatých  a vystavených podporuje Money po novom prácu s dokladmi z minulých rokov.  V zoznamoch sú teraz záložky, v ktorých je možné prepnúť sa do iného roku. V zvolenom roku je možné s dokladmi ďalej pracovať – kopírovať, vytvárať dobropisy alebo jazdy, či vyúčtovať zálohy. Nové doklady sa vytvoria v aktuálnom roku.
 • V zoznamoch objednávok bolo možné doteraz len nahliadnúť do minulých rokov pomocou záložiek s rokmi kvôli tzv. preberanie starších objednávok do objednávok v aktuálnom roku. Tieto funkcie sme rozšírili o možnosť objednávky z minulých rokov kopírovať a vytvárať nadväzujúce doklady (funkcia Vytvoriť doklad)  v aktuálnom roku.

Automatické generovanie vyúčtovacích faktúr

 • Nová funkcia, ktorú sme do Money S3 pridali vám ušetrí čas pri vyúčtovaní záloh. Táto funkcia vám umožní vygenerovať vyúčtovacie faktúry k existujúcim zálohám hromadne. Umožňuje generovať vyúčtovacie faktúry obsahujúce normálne položky s plnením aj položky odpočtu záloh (a to aj zo zálohových faktúr bez položiek).

Automatické generovanie vyúčtovacích faktúr je k dispozícii v zozname Vystavených a Prijatých faktúr pod voľbou Vytvoriť doklad / Vyúčtovať zálohy. Faktúry sa vytvoria pre všetky označené záznamy alebo pre doklad pod kurzorom. Pri uložení prvej vyúčtovacej faktúry môžete určiť, či sa majú zobrazovať jednotlivé karty vyúčtovacích faktúr, karty pre zaúčtovanie, prípadne karty pre Nastavenie tlače (voľba OK). Ak zvolíte tlačidlo OK-všetko zobrazí sa len prvá vyúčtovacia faktúra, ďalšie karty sa už nezobrazujú. Vygenerované vyúčtovacie faktúry sa uložia do zoznamu faktúr vystavených / prijatých.

Zisk už aj na položkách dokladov

 • Informáciu o zisku sme pridali aj na položky dokladov. Na položkách všetkých dokladov predajného charakteru sa teraz zobrazuje zisk danej položky. Je vyjadrený číselnou alebo percentuálnou hodnotou – medzi obidvoma spôsobmi zobrazenia sa môžete ľubovoľne prepínať.

Jednoduchý servis

 • Modul Servis sme rozšírili o novú jednoduchšiu metódu evidencie servisu. Od verzie 16 máte možnosť vybrať si, či chcete pokračovať v doterajšej funkčnosti (pokročilý servis) alebo využiť nový jednoduchý servis. Metódu servisu si vyberiete v Nastavení agendy / záložka Servis.

Pri jednoduchom servise nie je nutné vytvárať doklad Oprava a vždy sa do servisu prijíma iba jedna servisovaná položka. Všetky operácie od prijatia predmetu servisu cez opravu až po vybavenie servisu zadávate na jednom doklade Servisnom protokole.

Zároveň sme rozšírili možnosti úhrad za servis. K pôvodnej fakturácii sme teraz pridali aj možnosť uhradiť servis Pokladničným dokladom.

Vylepšenia pre doklady v režime MOSS

Sadzby DPH všetkých štátov EÚ kontrolujeme  za vás

 • Nová verzia Money S3 vám umožní jednoduchšie a komfortnejšie vystavovanie dokladov v režime MOSS. Pre každý štát EÚ sme teraz doplnili zoznam platných sadzieb DPH. Sú k dispozícii na karte Nastavenia agendy v novej záložke  Sadzby DPH MOSS. Pre každý štát a každé obdobie si môžete nastaviť menu a spôsob výpočtu DPH, ktoré sa potom použijú na dokladoch. Jednotlivé obdobia DPH a zoznam štátov budú vždy aktualizované programom podľa platnej legislatívy.

Na doklady (napr. vystavené faktúry, bankové a pokladničné doklady atď) sme pridali novú funkciu MOSS. Po stlačení tlačidla MOSS si môžete vybrať štát, z ktorého váš odberateľ pochádza. Po výbere štátu MOSS sa na cenový panel dokladu automaticky prevezmú sadzby DPH platné pre zvolený štát MOSS. Na týchto dokladoch sme zaviedli aj kontrolu, ktorá vám umožní vybrať iba správne členenie DPH, ktoré má zapnutý prepínač „zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta (MOSS)“.

 • Nové funkcie sme pridali aj do Priznania k DPH MOSS. Po novom ho  môžete uložiť do Zoznamu podaní, vytvoriť k nemu opravné priznanie a vygenerovať Záväzkový doklad pre zaúčtovanie odvodu dane Daňovému úradu, prípadne Pohľadávku pre zaúčtovanie preplatku dane.

[poll id=“3″]

 

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 16.000![/button]

 

Ostatné zmeny a novinky Money S3 verzia 16

Money Dnes

 • Na kartu Nastavenie / záložka Aktuálnosť dát sme pridali novú funkciu Dáta aktualizovať iba manuálne. Dáta sa budú aktualizovať iba v prípade, ak kliknete na tlačidlo pre obnovu dát. Kurzový lístok sa bude naďalej aktualizovať automaticky pri spustení programu a pri zmene agendy.

Možnosti a nastavenia

 • V Sprievodcovi pridaním agendy teraz môžete vyplniť ďalšie údaje – číslo mobilného telefónu, e-mailovú adresu, webovú adresu, číslo bankového účtu vo formáte IBAN a SWIFT.
 • Pri pridávaní nového Členenia DPH do zoznamu členení DPH otvoreného z poľa „Povinnosť priznať daň“ karty Reverse Charge Money automaticky nastaví typ plnenia na „Uskutočnené zdaniteľné plnenie“.
 • Rozšírili sme možnosti nastavenia tlačových formulárov. V Tlačových formulároch / Konfigurácia tlačových zostáv teraz môžete nastaviť  predvolený formulár samostatne pre doklady v domácej a cudzej mene, vyúčtovacie faktúry či doklady so zaúčtovaním.
 • Zväčšili sme kartu Nepeňažného platidla tak, aby sa na nej zobrazovali všetky ovládacie prvky aj pri editácii.

Správa dát

 • Optimalizovali sme funkciu vytvárania záloh a pripojených dokumentov, program teraz dokáže vytvoriť zálohu, ktorej celková veľkosť  presahuje 2 GB alebo zazálohovať pripojené dokumenty, ktorých veľkosť presahuje 2 GB.

Účtovníctvo

Pokladnica a banka

 • Príkaz na úhradu vygenerovaný pomocou ABO FIO banky, orezáva správu pre príjemcu na 35 znakov tak, aby aj nová webová aplikácia FIO banky takýto príkaz dokázala spracovať.
 • Hradiace Pokladničné doklady , ktoré vznikajú automaticky pri ukladaní faktúr načítajú rozpis cien zo zodpovedajúceho obdobia DPH.
 • Na Výdavkovom pokladničnom doklade sme pridali novú klávesovú skratku Alt+C, ktorá na doklade bez položiek umiestni kurzor do poľa „Cena celkom“ a na doklade s položkami otvára kartu Korekcie. Klávesová zkratka Ctrl+D otvára zoznam Dodacích listov k prevzatiu.

DPH

 • Do Súhrnného výkazu pri zapnutom prepínači „prechádzať aj minulý rok“ v sprievodcovi tlačou vstupujú aj doklady z minulého roka, ktorých dátum zdaniteľného plnenia DPH, prípadne dátum uplatnenia DPH, spadá do zvoleného zdaňovacieho obdobia.
 • Optimalizovali sme sprievodcu pre tlač zostavy Účtovníctvo / Priznanie k DPH pri nastavení 125 % veľkosti textu.

Obchod

Predaj/Nákup

 • Pridali sme nové kontroly, ktoré skontrolujú, či doklad spĺňa podmienky, aby mohol byť dobropisovaný aj pri ukladaní dobropisovaného dokladu s väzbou na dobropisujúci doklad. Po novom sa pri ukladaní dobropisujúcich dokladov zobrazujú informácie o vytvorení, nevytvorení alebo zrušení väzby na dobropisovaný doklad.
 • V mape dokladov sa zobrazujú väzby medzi zálohovými faktúrami a dodacími listami zo strany zálohových faktúr.
 • Ak zálohová faktúra obsahuje položky, potom je možné na nej použiť funkciu hromadných operácií položiek.
 • Optimalizovali sme prácu so zoznamom dokladov otvorených cez tlačidlo Zdroj v Zozname neuhradených dokladov.

Sklad

Tlačové zostavy

 • Zrýchlili sme tlač tlačových zostáv Sklad / Prehľadové zostavy.

Nástroje

Výmena dát

 • V zozname Vystavených a Prijatých faktúr a na karte Nástroje teraz nájdete podporu formátu ISDOC. Formát ISDOC je štandard pre elektronickú fakturáciu. Pomocou tohto formátu je možné prenášať faktúry medzi dodávateľom a odberateľom. Vystavená faktúra sa u odberateľa importuje ako faktúra prijatá. S tým formátom ziskalo Money S3 v rámci fakturácie neobmedzenú možnosť dátovej výmeny s klientmi a obchodnými partnermi, ktorí využívajú iný ekonomický systém, ktorý formát ISDOC podporuje.
 • Po Xml importe vystavenej faktúry sa Prepravca a Typ zásielky na záložke Expedícia zobrazujú vždy aj bez nutnosti opustenia zoznamu faktúr.
 • Rozšírili sme množinu dokladov, ktoré je možné importovať z iDokladu do Money S3. Novým dokladom je dobropis, ktorý sa po importe automaticky viaže na pôvodný dobropisovaný doklad.
 • Program teraz umožňuje XML import skladových dokladov a faktúr v režime „vratka“, ktoré obsahujú aj Zásoby s evidenciou výrobných čísel.

Výpočty a bankové formuláre

 • Daňovú kalkulačku sme upravili pre výpočet súm jednotlivých sadzieb DPH pre všetky štáty MOSS.
 • Na kartu Nástroje / Výpočty a bankové formuláre sme pridali novú funkciu Konvertor formátu účtov. Konvertor formátu účtov vám umožní previesť tuzemské bankové spojenie na medzinárodný formát IBAN a SWIFT a naopak.

Ostatné

 • Nová voľba Elektronické podanie na karte Nastavenie tlače –  táto voľba vám umožní priamy export vybraných tlačových zostáv do súboru vhodného pre elektronické podanie na portále FS SR, prípadne export s priamym spustením aplikácie eDane. Tlačidlom spustíte export, ktorý patrí konkrétnej daňovej zostave.
 • Prekročenie maximálnych alebo minimálnych limitov nastavených na Zásobách teraz program zobrazuje rovnakými ikonami ako v zozname Zásoby na sklade aj v zozname položiek na kartách Skladových dokladov, Faktúr vystavených/prijatých a Objednávkových dokladov.
 • Na prekročenie maximálnych alebo minimálnych limitov nastavených na Zásobách vás program upozorní aj v informačnom dialógu, ktorý sa zobrazuje pri preberaní skladových položiek z iných dokladov.
 • Pomocou parametov Príkazového riadku je po novom možné určiť agendu, do ktorej má program vstúpiť podľa IČO alebo kódu agendy. Je možné tiež určiť aj rok, do ktorého má program vstúpiť podľa čísla účtovného roka alebo podľa dátumu, ktorý spadá do rozsahu hospodárskeho roka.
 • Potvrdzovacie dialógy sme upravili tak, aby ste ich mohli ovládať z klávesnice Alt+podčiarknuté písmeno. Je možné používať klávesové skratky aj ovládanie pomocou šípok apod. (napr. dialóg pri uzatvorení Money, Prepočítaní cien na faktúre …).
 • Pomocou klávesu + a klávesových skratiek  Shift + PageUP alebo Shift + PageDown sa v zoznamoch vyfiltrovaných pomocou Rozšíreného vyhľadávania (spúšťa sa pomocou klávesovej skratky Shift+Ctrl+F) označia len tie záznamy, ktoré sú v zozname aktuálne zobrazené.
 • Pri tlači Objednávkových a Skladových skladov v Cudzej mene sa kumulujú aj položky používajúce vedľajšie MJ, ak spĺňajú všetky podmienky pre kumuláciu ( v Nastavení účtovného roka je zapnutá voľba Kumulovať položky faktúr, skladových dokladov a objednávok pri tlači, položky majú zhodné číslo kmeňovej karty, skladu, cenu, typ ceny, sadzbu DPH a použitú MU, prípadne katalógové číslo)
 • K záznamom v programe je teraz možné pripojovať kopírovaním alebo presunom do úložiska aj dokumenty s dlhými názvami.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 16.000![/button]

 

Prirucka_zmeny_novinky_verzia_16_small

Prevezmite si PDF príručku popisujúcu novinky Money S3 verzia 16  (3MB)

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia