Podnikanie / Štart podnikania/Ako si založiť živnosť v roku 2024 (osobne, písomne a elektronicky)
Money S3 v akcii so zľavou 50%
Zistiť viac
Akcia -50% končí za:
dní
hod.
min.
Akcia -50 %

Ako si založiť živnosť v roku 2024 (osobne, písomne a elektronicky)

Ako si založiť živnosť v roku 2024 (osobne, písomne a elektronicky)
Norbert Seneši
04. 07. 2024
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se0
Ako si založiť živnosť v roku 2024 (osobne, písomne a elektronicky)

Obsah

  V nasledujúcich riadkoch si každý záujemca o živnostenské podnikanie nájde návod na to, ako získať živnostenské oprávnenie (kedysi známe ako živnostenský list). Článok je venovaný fyzickým osobám a prevedie vás od základných podmienok na založenie živnosti, cez poplatky až po vybavovanie oprávnenia.

  Druhy živností na Slovensku a ich zoznam

  Predpisom upravujúcim živnostenské podnikanie na Slovensku je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“ v príslušnom tvare).

  Podľa toho, či a ako sa pri živnosti preukazuje odborná spôsobilosť, sa živnosti členia na:

  • voľné živnosti – odborná spôsobilosť nie je podmienkou prevádzkovania živnosti,
  • remeselné živnosti – odborná spôsobilosť je podmienkou prevádzkovania živnosti a získava sa vyučením v odbore,
  • viazané živnosti – odborná spôsobilosť je podmienkou prevádzkovania živnosti a získava sa iným spôsobom ako vyučením v odbore.

  Zoznam remeselných živností je v prílohe č. 1 živnostenského zákona.

  Zoznam viazaných živností je v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

  Zákonný zoznam všetkých voľných živností neexistuje. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť akýkoľvek predmet podnikania, ktorý patrí medzi živnosti a nejde pritom o remeselnú alebo viazanú živnosť. Ministerstvo vnútra však vypracovalo zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností s ich obsahovým vymedzením, kde veľmi pravdepodobne svoju voľnú živnosť nájdete a uľahčí vám to ďalšie hľadanie. Ak nie, môžete si ju nazvať aj sami, ale názov činnosti musí byť dostatočne určitý a zrozumiteľný.

  Všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

  Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • bezúhonnosť (nesmiete byť právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania).

  Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti je potrebné splniť pre každý druh živnosti. Ak ide o voľnú živnosť, po splnení všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti nie je potrebné splniť nič navyše.

  Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť, ktorými je potrebné disponovať len pre remeselné a viazané živnosti:

  • Odborná spôsobilosť pre remeselné živnosti sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného odboru. Tento doklad je možné nahradiť iným dokladom ustanoveným v § 22 živnostenského zákona. Napr. dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a šesťmesačnou praxou v odbore, dokladom o absolvovaní rekvalifikačného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe alebo dokladom o šesťročnej praxi v odbore.
  • Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená alebo ustanovená priamo prílohou živnostenského zákona so zoznamom viazaných živností. Najčastejšie sa preukazuje osobitným osvedčením, oprávnením alebo vzdelaním.

  Ak osobitné podmienky pre prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti sami nespĺňate, môžete v týchto predmetoch podnikania podnikať za predpokladu, že si pre ne ustanovíte zodpovedného zástupcu. Ide o osobu, ktorá tieto podmienky spĺňa a zabezpečí pre vás odborné vykonávanie týchto činností.

  Správne poplatky za založenie živnosti v roku 2024

  Za ohlásenie živnosti sa platia nasledujúce poplatky, ktorých výška sa odvíja nielen od druhu živnosti, ale aj od toho, akým spôsobom živnosť ohlásite. Od 1. apríla 2024 sa sadzba poplatkov menila a nižšie uvádzame ich aktuálnu výšku.

  Druh živnosti Spôsob ohlásenia živnosti Výška poplatku
  voľná živnosť osobne alebo písomne 7 eur za každú živnosť
  elektronicky každá živnosť je bez poplatku
  remeselná živnosť osobne alebo písomne 22 eur za každú živnosť
  elektronicky 11 eur za každú živnosť
  viazaná živnosť osobne alebo písomne 22 eur za každú živnosť
  elektronicky 11 eur za každú živnosť

  Možnosti založenia živnosti v roku 2024

  Živnosť je možné si založiť jedným z troch spôsobov:

  • osobne,
  • písomne,
  • elektronicky.

  Osobné založenie živnosti na živnostenskom úrade

  Ak chcete začať podnikať, môžete prevádzkovanie živnosti ohlásiť aj osobne. Je potrebné pre to navštíviť živnostenský úrad miestne príslušný podľa vášho bydliska. Nájdete ho ako súčasť okresného úradu a po novom aj ako súčasť klientskeho centra.

  K osobnému ohláseniu živnosti je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz. Formulár ohlásenia živnosti nepotrebujete, pretože všetky potrebné údaje oznámite zamestnancovi živnostenského úradu, ktorý ich priamo zaznamená do systému. Ak budete ohlasovať remeselnú alebo viazanú živnosť, potrebujete si so sebou priniesť aj doklady, ktoré preukazujú vašu odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vášho zodpovedného zástupcu. V prípade ustanovenia zodpovedného zástupcu sa vyžaduje aj listina, kde je jeho súhlas s ustanovením do tejto funkcie.

  V prípade, že miesto podnikania bude odlišné od vášho bydliska, musíte živnostenskému úradu preukázať aj oprávnenie užívať túto nehnuteľnosť (ak nie ste jej vlastníkom). Môže to byť nájomná zmluva, ktorá užívanie nehnuteľnosti ako miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako miesta podnikania do živnostenského registra (jeho podpis musí byť úradne osvedčený).

  Správne poplatky najjednoduchšie zaplatíte cez kiosk (samoobslužný automat na úhradu správnych poplatkov) umiestnený v budove živnostenského úradu. Alternatívne si eKolok môžete kúpiť cez mobilnú či webovú aplikáciu alebo na pošte.

  Písomné založenie živnosti zaslaním ohlásenia poštou

  Ďalšou možnosťou ohlásenia živnosti je zaslať všetky dokumenty poštou na adresu živnostenského úradu miestne príslušného podľa vášho bydliska.

  V prvom rade nesmiete zabudnúť k zásielke priložiť vyplnený formulár ohlásenia živnosti. Ostatné dokumenty sa nijako nelíšia v porovnaní s tým, keď by ste živnosť ohlasovali osobne. V prípade remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné priložiť doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť vašu či vášho zodpovedného zástupcu. V prípade jeho ustanovenia je jeho súhlas s ustanovením do tejto funkcie súčasťou formuláru na ohlásenie živnosti a musí ho podpísať. A ak bude miesto podnikania odlišné od adresy bydliska, tiež to nezabudnite preukázať rovnako ako pri osobnom ohlásení živnosti.

  Okrem toho je potrebné pri založení živnosti poštou priložiť do zásielky aj eKolok zakúpený vo výške správnych poplatkov. Najjednoduchším riešením zrejme bude zakúpiť si ho priamo na pošte, keď tam budete živnostenskému úradu zásielku posielať.

  Premýšľate o podnikaní?

  Zadajte váš e-mail a získajte účtovné a daňové tipy pre začiatok vášho podnikania. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Založenie živnosti elektronicky (online) cez www.slovensko.sk

  Moderným spôsobom založenia živnosti je elektronicky cez portál www.slovensko.sk. Správne poplatky sú v tomto prípade najnižšie, resp. v prípadne voľnej živnosti nulové. Nutne však k tomu potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu) a určité softvérové a hardvérové vybavenie.

  Na portáli www.slovensko.sk si vyhľadáte službu ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba, vyberiete príslušný okresný úrad podľa vášho bydliska a prejdete na službu. Krok za krokom vyplňte elektronický formulár ohlásenia živnosti a priložte k nemu prípadné prílohy v elektronickej podobe (napríklad naskenované). V prípade remeselnej alebo viazanej živnosti ide najmä o doklady preukazujúce vašu odbornú spôsobilosť. Ak si ustanovíte pre ne zodpovedného zástupcu, musíte k ohláseniu priložiť aj doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť a jeho súhlas s ustanovením do tejto funkcie (musí ním byť podpísaný vlastnoručne alebo elektronicky). Ak bude miesto podnikania inde ako je adresa vášho bydliska, priložte aj dokument, ktorý vás oprávňujúci užívať túto nehnuteľnosť rovnako ako pri osobnom založení živnosti.

  Po vyplnení formulára a priložení všetkých príloh k nemu ho elektronicky podpíšete a odošlete. Oznámenie o výške správneho poplatku vám vzápätí príde do elektronickej schránky. Buď ho uhradíte platobnou kartou, alebo bankovým prevodom.

  Kedy je možné začať podnikať po ohlásení živnosti

  Podľa živnostenského zákona vzniká fyzickým osobám oprávnenie prevádzkovať živnosť už dňom ohlásenia. Inými slovami povedané, ako fyzická osoba môžete začať podnikať už v ten deň, keď živnosť živnostenskému úradu ohlásite.

  Ak živnostenský úrad posúdi, že vaše ohlásenie spĺňa všetky náležitosti, vydá vám osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Zároveň vám bude pridelené aj IČO. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám bude doručené poštou, prípadne elektronicky do elektronickej schránky, ak ste živnosť ohlasovali online.

  Kde všade je potrebné oznámiť založenie živnosti

  V súčasnosti už nemusíte založenie živnosti oznamovať žiadnemu ďalšiemu úradu. Keďže vo formulári na ohlásenie živnosti vyplníte časť týkajúcu sa oznámenia obchodného mena svojej zdravotnej poisťovne, oznámi vznik živnosti vašej zdravotnej poisťovni živnostenský úrad za vás. Sociálna poisťovňa založenie živnosti vedieť nepotrebuje, pretože sociálne poistenie môžete začať platiť až po prekročení určitej hranice príjmov (8 580 eur pre príjmy za rok 2024). A daňový úrad sám zistí, že ste si založili živnosť. Zaregistruje vás pre daň z príjmov automaticky a oznámi vám pridelené DIČ.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Money S3 v akcii so zľavou 50%
  Zistiť viac
  Akcia -50%
  platí len
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavrieť reklamu
  Money S3 v akcii so zľavou 50%
  Akcia platí len do 31.7.2023.