Podnikanie / Legislatíva/Online komunikácia so štátom, daňovým úradom a poisťovňami
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Online komunikácia so štátom, daňovým úradom a poisťovňami

Online komunikácia so štátom, daňovým úradom a poisťovňami
Seyfor Slovensko, a.s.
25. 05. 2021
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se1
Online komunikácia so štátom, daňovým úradom a poisťovňami

Obsah

  Ste povinný komunikovať s úradmi elektronicky? Musíte podávať výkazy a daňové priznania online? Ako sa zriaďujú prístupy do portálov si prečítajte v článku.

  Čo je to elektronická schránka

  V záujme efektívnejšej online komunikácie občanov a podnikateľov s orgánmi a úradmi štátu bol vytvorený portál www.slovensko.sk. Zriadenie elektronických schránok prostredníctvom tohto portálu je povinné pre podnikateľské subjekty. Aj občania majú vytvorené elektronické schránky, avšak ich aktivácia je dobrovoľná, avšak po jej aktivácii úrady zasielajú dokumenty prednostne do elektronickej schránky občana. Občan si môže svoju elektronickú schránku aj deaktivovať, avšak jej opätovní aktivácia je spoplatnená.

  Môžeme povedať, že elektronická schránka funguje ako e-mailová schránka, avšak s vyšším stupňom identifikácie prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu na občianskom preukaze.

  Z obsah na portály www.slovensko.sk je zodpovedné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

  Ako sa používa elektronická schránka

  Do elektronickej schránky sa prihlásite svojim občiansky preukazom s elektronickým podpisom. Elektronický podpis si vybavíte na Jednotnom kontaktom mieste alebo na príslušnom oddelení polície, kde získate svoj BOK. Na prihlásenie potrebujete čítačku kariet a mať nainštalovaný príslušný software, ktorý si stiahnete priamo z portálu www.slovensko.sk.

  Aby ste boli vždy včas informovaný o novej správe v elektronickej schránke, môžete si priamo v schránke v časti Nastavenia nastaviť doručovanie notifikácií o nových správach do svojho emailu alebo na svoj mobilný telefón.  V schránke máte k dispozícii aj úložný priestor vo veľkosti 1 GB, zväčšenie úložného priestoru je za poplatok. Zálohovanie správ a dokumentov schránka neposkytuje a svoje dokumenty si budete musieť zálohovať jednotlivo a manuálne.

  V e-schránke si môžete nastaviť prístup aj pre inú osobu. Túto funkciu oceníte pokiaľ ste  veľká právnická osoba, kde ste viacerí členovia štatutárneho orgánu a potrebujete uložiť prístup niektorým zamestnancom, napríklad sekretárke.

  Môže nastať situácia, že budete potrebovať elektronickú správu poslať niekomu inému. Vtedy sa vám zíde funkcia preposlania elektronickej správy na e-mail.

  Deaktivoať e-schránku si môžete deaktivovať iba ak ste fyzická osoba alebo ak ste fyzická osoba podnikateľ – SZČO (prípadne ak ste právnická osoba nezapísaná v Obchodnom registri SR do 1. júna 2020 – t. j. do ich povinnej aktivácie zo zákona o e-Governmente) , a to prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorá je dostupná priamo vo vašej elektronickej schránke v sekcii „Nastavenia“ v časti „Informácie o schránke“. Pri položke „Stav schránky“ je možnosť „Deaktivovať schránku“.

  Elektronická schránka sa zrušiť nedá. Schránka bude zrušená a jej obsah vymazaný iba v prípade smrti jej majiteľa, resp. zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci, a to po uplynutí 3 rokov odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvie zriaďovateľ z príslušného referenčného registra.

  Ako sa používa elektronická schránka

  Pri doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk sa uplatňuje vždy fikcia doručenia. Elektronická správa sa považuje za doručenú, ak potvrdíte notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení ste v tejto lehote nepotvrdili.

  V prípade, ak vám orgán verejnej moci nedoručuje rozhodnutie do vlastných rúk, považuje sa správa za doručenú deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia (okamih, odkedy je rozhodnutie objektívne dostupné vo vašej elektronickej schránke). 

  Na aké situácie môžete použiť doručovanie cez e-schránku. Uveďme si zoznam vybraných elektronických služieb:

  1. Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri
  2. Výpis z obchodného registra
  3. Ohlásenie živnosti
  4. Žiadosť o výpis zo živnostenského registra
  5. Výpis alebo odpis z registra trestov
  6. Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu
  7. Vydanie nového občianskeho preukazu s čipom
  8. Prihlásenie na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt
  9. Vydanie úradného výpisu matričného dokladu
  10. Späťvzatie priezviska po rozvode

  Komunikácia s daňovým úradom

  Na online komunikáciu s daňovým úradom nebudete používať e-schránku cez www.slovensko.sk, ale portál finančnej správy www.financnasprava.sk. Cez tento portál budete podávať všetky povinné výkazy a daňové priznania, a to povinne, pokiaľ ste právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak ste registrovaný na daň z príjmov. Online komunikácia je dobrovoľná pre občianske združenia a neziskové organizácie a pre pozemkové spoločenstvá, avšak odporúčame ju. Pokiaľ osoba povinná komunikovať s daňovou správou zašle povinný výkaz alebo daňové priznanie v papierovej podobe, daňový úrad vyzve túto osobu na podanie výkazu alebo daňového priznania online.

  V prípade, že chcete svojho účtovníka alebo inú osobu splnomocniť na komunikáciu s daňovým úradom online, môžete tak urobiť na základe plnej moci, ktorá nemusí byť overená u notára.

  Ak ste účtovník alebo zastupujete iné subjekty pred daňovým úradom, môžete mať na jedno ID prístup na viac subjektov, čiže viac DIČ. Stačí sa autorizovať na podávanie za ďalšie subjekty. Môžete to urobiť buď osobne na daňovom úrade, alebo môžete podať žiadosť priamo cez portál finančnej správy z OIZ – Osobnej Internetovej zóny (ak vlastníte kvalifikovaný elektronický podpis – KEP/eID) – Prihlásite sa do OIZ a v ponuke „Autorizácie a zastupovania – Moje autorizácie k subjektom“ nájdete tlačivo „Žiadosť o autorizáciu“, v ktorom vyplníte potrebné údaje a dáte „Potvrdiť“. K žiadosti o autorizáciu je potrebné priložiť plnú moc, ak nie ste štatutár.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Akým spôsobom sa registrujem na portál daňovej správy

  Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používateľa. Na www.financnasprava.sk vyplníte elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje ako sú meno, priezvisko, rodné číslo/ alebo číslo identifikačnej karty/ alebo číslo pasu (povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo), ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je zadáte aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov), ktoré si sami zvolíte. Stlačíte tlačidlo Registrovať.

  O úspešnom prijatí registračných údajov  dostanete aktivačný e-mailom. Súčasťou aktivačného e-mailu je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hod od zaslania tohto e-mailu) dochádza k potvrdeniu aktivácie a dostanete notifikačný e-mail, obsahujúci všetky identifikačné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii a zároveň vás informuje o jeho ďalšom postupe. Pre dokončenie procesu registrácie máte dve možnosti:

  1. Potvrdenie registrácie bez KEPu: je potrebné, aby ste sa dostavili k správcovi dane (s platným občianskym preukazom), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.
  2. Potvrdenie registrácie KEPom: v prípade, že máte certifikát, máte možnosť aktivovať registráciu KEPom. Zjednoduší to celý registračný proces a nemusíte navštíviť na dokončenie registrácie a vygenerovanie prístupu pracovisko daňového úradu. Po kontrole údajov a podpísaní žiadosti o aktiváciu systém vygeneruje potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.

  Komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami online

  Okrem uvedených spôsobov online komunikácie existuje online portál Sociálnej poisťovne, prostredníctvom ktorého zasielate online výkazy a oznámenia. Na vybavenie komunikácie so Sociálnou poisťovňou je potrebné navštíviť pobočku a uzavrieť zmluvu, resp. dohodu o elektronickej komunikácii. Pokiaľ ste splnomocnenou osobou, je potrebné preložiť notársky overené plnomocenstvo.

  Poznámka: Upozorňujeme právnické osoby, ktoré začnú zamestnávať prvého zamestnanca, že získavajú postavenie zamestnávateľa a ako zamestnávatelia sú povinní prihlásiť sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ sa prihlasuje do Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu zamestnávateľa, a to do ôsmich dní odo dňa, kedy začal zamestnávať prvého zamestnanca. Registračný list zamestnávateľa – prihlášku nie je možné zasielať v elektronickej podobe.

  Na online komunikáciu so zdravotnými poisťovňami môžete použiť online zriadenie prístupu do elektronických pobočiek, avšak je potrebné na ich weboch skontrolovať si postup, ako prevziať overovací nástroj – či už GRID kartu alebo ako aktivovať aplikáciu. Pokiaľ bude prístup zriaďovať splnomocnená osoba, bude musieť predložiť overenú plnú moc a navštíviť pobočku príslušnej zdravotnej poisťovne osobne.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.