Podnikanie / Legislatíva/Slovník eKasa pojmov
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Slovník eKasa pojmov

Slovník eKasa pojmov
Seyfor Slovensko, a.s.
02. 05. 2019
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se6
Slovník eKasa pojmov

Schválením novely Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vznikla povinnosť online pripojenia všetkých registračných pokladníc k databáze finančnej správy. Tzn., že finančná správa bude mať informáciu o nákupe, resp. transakcii okamžite, nakoľko vydaný doklad z registračnej pokladnice bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Aby ste sa vyznali v jednotlivých pojmoch, ktoré eKasa prináša, pripravili sme pre vás prehľadný slovník eKasa pojmov:

Systém eKasa

Prostredie zriadené finančným riaditeľstvom, ktoré slúži na evidenciu dátových správ zasielaných prostredníctvom pokladnice eKasa klient.

Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

VRP je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktoré je prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke FR SR bezplatne, a ktoré komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a je poskytované výlučne prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle. Koncovým zariadením je elektronické zariadenie (počítač, notebook, smartfón, tlačiareň), ktoré umožňuje prístup do prostredia VRP a tlač dokladov.

Elektronická registračná pokladnica (ERP)

ERP musia používať podnikatelia, ak prijímajú tržby v hotovosti do 30.6.2019, po tomto termíne ju musia nahradiť online registračnou pokladnicou (ORP). Používanie elektronickej registračnej pokladnice sa týka predaja tovaru alebo zákonom vymedzených služieb.

Online registračná pokladnica (ORP)

Je súbor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, certifikovaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom eKasa prostredníctvom integračného rozhrania zverejneného finančným riaditeľstvom na webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa zákona č. 289/2008 Z. z.

Pokladničný program

Pokladničný program je program online registračnej pokladnice, ktorý zabezpečuje splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2.

Chránené dátové úložisko (CHDÚ)

CHDÚ má zabezpečiť najmä ochranu neodoslaných dátových správ pred ich modifikáciou alebo zmazaním. Má taktiež zabezpečiť ukladanie iných dokladov (napr. predbežných účtov), ktorých odovzdanie zákazníkovi za prijatú tržbu je aj dnes v rozpore so zákonom, avšak niektorí podnikatelia tieto doklady zneužívajú a obchádzajú tak evidenciu tržieb. Má zabezpečiť, aby ak takéto doklady boli vydané, boli uložené a slúžili ako dôkazný prostriedok v konaní o uložení pokuty. Chránené dátové úložisko má minimalizovať možnosti vydávania „falošných“ dokladov a chrániť tak poctivých podnikateľov, ktorí si plnia svoje zákonné povinnosti.

Aplikácia Overenie pokladničného dokladu

Slúži pre jednoduchú kontrolu pokladničných dokladov vystavených vo virtuálnej registračnej pokladnici (podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.4.2015).

Unikátny identifikátor kupujúceho (UIK)

Je číselný znak alebo alfanumerický reťazec slúžiaci na identifikáciu kupujúceho (napr. daňové identifikačné číslo/DIČ). Ide o nepovinný údaj uvádzaný na pokladničnom doklade, ktorý musí byť predložený kupujúcim ešte pred zaevidovaním tržby v online registračnej pokladnici.

Predajné miesto

Je miesto, kde sa prijíma tržba. Z definície pojmu „predajné miesto“ vyplýva, že ide o akékoľvek miesto, v rámci ktorého podnikateľ za predaj tovaru alebo za poskytnutie vymedzenej služby prijíma tržbu v hotovosti, napr. stála prevádzka, meniace sa predajné miesto (predaj na trhových miestach, poskytnutie služby u zákazníkov a pod.).

Identifikačné údaje

Ide o súbor údajov potrebných na vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ktoré jednoznačne identifikujú on-line registračnú pokladnicu podnikateľa.

Autentifikačné údaje

Údaje, ktoré umožňujú overiť identitu online registračnej pokladnice pri komunikácii so systémom eKasa.

Podnikateľ

Jednou z podmienok pre povinnosť používať ERP, VRP alebo ORP je podnikateľská činnosť vykonávaná podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Podnikateľom podľa § 2 Obchodného zákonníka je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, tzv. samostatne hospodáriaci roľník.

Tovarom – je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom.

Výrobkom – je vyrobená vec, látka a pod., produkt (napr. priemyselný výrobok, poľnohospodársky, hutnícky alebo mliečny výrobok), polotovarom je čiastočne spracovaný, opracovaný tovar, napr. predávané potraviny pripravené na dokončenie varením, pečením (napr. mrazené polotovary a pod.), materiálom je látka (napr. na šaty) alebo súhrn jednoduchých výrobkov, z ktorých sa niečo vyrába (napr. stavebný materiál), surovinou je spracovaný východiskový materiál určený na výrobu (napr. nerastné suroviny, priemyselné suroviny, druhotné suroviny určené na opätovné spracovanie), tovarom sú výrobky ako predmet kúpy a predaja určené na uspokojenie potrieb človeka (napr. priemyselný, spotrebný tovar, drobný, kusový tovar, luxusný tovar).

Službou – je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej „ŠKEČ), ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP.

Potrebujete riešiť eKasu no neviete ako ďalej?

Radi Vám pomôžeme. Stačí, ak si vyplníte krátky dotazník alebo priamo formulár a my sa vám ozveme.

Chcem zistiť, ako riešiť eKasu

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.