Podnikanie / Štart podnikania/Tichý spoločník a tichá spoločnosť. Kedy sa oplatí?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Tichý spoločník a tichá spoločnosť. Kedy sa oplatí?

Tichý spoločník a tichá spoločnosť. Kedy sa oplatí?
Seyfor Slovensko, a.s.
06. 09. 2023
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se0
Tichý spoločník a tichá spoločnosť. Kedy sa oplatí?

Obsah

  Najmä v začiatkoch podnikania môže tichý spoločník do firmy diskrétne prispieť potrebnou investíciou. V horších časoch zase pomôže podnikaniu postaviť sa na nohy. Prečítajte si, ako jeho zapojenie podľa zákona funguje, kam siahajú jeho práva a povinnosti a kedy jeho úloha v podniku končí.

  Kto je tichý spoločník a ako funguje

  Tichý spoločník je špecifická forma podieľania sa na podnikaní. Tichý spoločník poskytuje podnikateľovi svoj vklad a má nárok na svoj podiel zo zisku spoločnosti, ale jeho účasť na podnikaní nie je verejne známa. Tichý spoločník nepodlieha povinnosti registrácie v žiadnom registri, nezúčastňuje sa na podnikaní priamo, nemá preto vplyv na rozhodovanie o obchodných záležitostiach podnikateľa.

  Predmetom vkladu tichého spoločníka do podnikania môže byť peňažná čiastka, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota. Okrem peňažného vkladu môže tým pádom tichý spoločník vložiť do podnikania napr. automobil, nehnuteľnosť. Vklad získava podnikateľ bezprostredne po vzniku tichej spoločnosti a môže s ním ihneď nakladať.

  Tichým spoločníkom môže byť fyzická aj právnická osoba, podnikateľ aj nepodnikateľ.

  Práva a povinnosti tichého spoločníka

  Základnou povinnosťou tichého spoločníka je vloženie vkladu, ktorým sa bude po celú dobu trvania tichej spoločnosti podieľať na podnikateľských výsledkoch podnikateľa.

  Okrem toho, že sa tichý spoločník podieľa na zisku, podieľa sa aj na prípadnej strate podnikateľa, a to v dohodnutej výške, prípadne vo výške určenej vzhľadom na výšku vkladu.

  Tichý spoločník tým, že vložil svoju investíciu do podnikania spoločnosti disponuje určitými právami. Okrem práva na podiel na zisku má tichý spoločník aj právo nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania spoločnosti (§ 675 Obchodného zákonníka).

  Podnikateľ je tiež povinný poskytnúť tichému spoločníkovi na požiadanie informácie o

  • podnikateľskom zámere na budúce obdobie,
  • predpokladanom vývoji stavu majetku a financií.

  Kedy prizvať tichého spoločníka do firmy?

  Tichý spoločník sa najčastejšie využíva v začiatkoch podnikania, kedy sú potrebné väčšie finančné investície. Časté je tiež využitie tichých spoločníkov vo chvíli, keď sa podnikateľ dostane do „problémov“ – napríklad vplyvom náhleho poklesu dopytu alebo požiaru, ktorý zničí prevádzkareň.

  Pomoc tichého pomocníka v takýchto prípadoch zostáva diskrétna a o problémoch podnikateľa sa nikto ďalší nedozvie – na rozdiel od poskytnutia úveru.

  Premýšľate o podnikaní?

  Zadajte váš e-mail a získajte účtovné a daňové tipy pre začiatok vášho podnikania. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Čo je tichá spoločnosť

  Tiché spoločenstvo je často označované aj ako „tichá spoločnosť“. Podstatu tichého spoločenstva tvorí záväzkovo – právny vzťah medzi podnikateľom a tichým spoločníkom, v rámci ktorého sa tichý spoločník zaväzuje podieľať sa na podnikateľskej činnosti podnikateľom určitým vkladom a podnikateľ sa zaväzuje vyplatiť mu určitý podiel na čistom zisku dosiahnutom pri výkone svojej podnikateľskej činnosti.

  V čom spočíva tichosť tichého spoločníka a tichej spoločnosti? Existenciu tichého spoločenstva nie je nutné ohlasovať alebo registrovať. Tichý spoločník po dobu trvania obchodného vzťahu zostáva len „v pozadí.“ Nevstupuje do žiadnych obchodných vzťahov s tretími osobami, nemá žiadne právne povinnosti súvisiace s podnikaním.

  Zmluva o tichom spoločenstve

  Právne je inštitút tichého spoločníka zakotvený v Obchodnom zákonníku, v § 673 – 681, ktoré vymedzujú zmluvu o tichom spoločenstve.

  Základnými náležitosťami zmluvy o tichom spoločenstve sú:

  • určenie zmluvných strán (tichého spoločníka a podnikateľa),
  • záväzok tichého spoločníka poskytnúť podnikateľovi vklad, ktorým sa bude podieľať na jeho podnikaní,
  • vymedzenie vkladu (Obchodný zákonník zakotvuje, že predmetom vkladu tichého spoločníka môže byť určitá peňažná suma, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní),
  • vymedzenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania podnikateľa.

  Zmluva o tichom spoločenstve musí mať písomnú formu. Tichý spoločník sa nemôže s podnikateľom ústne dohodnúť, že mu poskytne vklad, za čo mu podnikateľ vyplatí podiel na zisku. Takáto ústna dohoda by bola neplatná.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.