Faktúra

Čo je to faktúra?

Faktúra je účtovný doklad, ktorým sa preukazuje a overuje zrealizovaná práca alebo dodaný tovar. Slovo faktúra pochádza z latinského facere – urobiť.

Obsah faktúry a jej náležitosti určuje zákon o DPH. Pri vystavení faktúry je potrebné riadiť sa aj zákonom o účtovníctve, tak aby bola zároveň platným účtovným dokladom.