Blog Money / Slovník pojmov / Účtovná závierka

Pri účtovnej závierke zostavuje účtovná jednotka súbor finančných výkazov, ktoré informujú o hospodárení za určité časové obdobie. Závierka účtovnej jednotky, ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve sa skladá zo základných výkazov:

  • súvaha,
  • výkaz ziskov a strát
  • a poznámky k účtovnej závierke.

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v jednoduchom účtovníctve zostavuje:

  • Výkaz o majetku a záväzkoch,
  • Výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Pri zostavovaní závierka sa musí účtovná jednotka riadiť zákonom o účtovníctve.

Späť na slovník pojmov