Účtovníctvo / Daňová evidencia/Infoservis: Denná, prehľadová a intervalová uzávierka z registračnej pokladnice
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Infoservis: Denná, prehľadová a intervalová uzávierka z registračnej pokladnice

Infoservis: Denná, prehľadová a intervalová uzávierka z registračnej pokladnice
Seyfor Slovensko, a.s.
03. 07. 2013
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se2
Infoservis: Denná, prehľadová a intervalová uzávierka z registračnej pokladnice

Viete aké sú Vaše povinnosti, ak používate registračnú pokladnicu? Prinášame Vám prehľad týkajúci sa uzávierok z registračnej pokladnice pripravený v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer.

Podnikateľ je v zmysle zákona o ERP povinný z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovovať dennú uzávierku, pričom uzávierku vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu. Denná uzávierka sa vyhotovuje vždy raz za deň, a predstavuje tlačový výstup obsahujúci údaj o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby.

Denná uzávierka sa vyhotovuje len raz za deň, pričom ak bola v pokladnici v daný deň evidovaná tržba a do 24:00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, tak doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred touto 24:00 hodinou bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky. Doklady vyhotovené po 24:00 hodine budú započítané do dennej uzávierky nasledujúceho dňa (§4 ods. 2 písm. a).

Osobitným prípadom je situácia, ak bude denná uzávierka vyhotovená napr. dňa 15. januára o 8:00 hodine ráno za tržby prijaté v predchádzajúci deň, t. j. za deň 14. 1. a v ten istý deň bude večer vykonaná i denná uzávierka z tržieb prijatých dňa 15. 1. V takomto prípade však nedôjde k porušeniu ustanovenia umožňujúcom vykonanie dennej uzávierky len raz za deň, nakoľko sa každá z nich považuje za jednu samostatnú uzávierku, t. j. v takomto prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok v jeden deň (vyplýva to z ustanovenia §4 ods. 2 písm. a). Naopak o dve uzávierky by išlo vtedy, ak by podnikateľ za tržby prijaté v tento deň vyhotovil najprv jednu uzávierku o 15:00, a ďalšiu o 20:00 hodine.

Pre prevádzky s nočnou alebo nepretržitou službou je pomerne náročné vykonávať jednu dennú uzávierku do 24:00 hodiny daného dňa. Preto majú takýto podnikatelia možnosť vykonávať dennú uzávierku kedykoľvek v priebehu dňa.

Denná uzávierka musí v zmysle zákona o ERP obsahovať najmenej tieto údaje:

a) ochranný znak,
b) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
c) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom DPH,
d) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom DPH,
e) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
f) dátum a čas vyhotovenia,
g) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
h) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
i) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
j) obrat,
k) záporný obrat,
l) kumulovaný obrat,
m) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom DPH,
n)  súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom DPH,
o) súčet stornovaných položiek a ich počet,
p) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
r) súčet vrátení tovaru a ich počet,
s) súčet záporných položiek a ich počet,
t) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v písm. b) až f), h) až k) a m) až t).

Intervalová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v písm. h) až n) a p) až t) vrátane dátumu a času jej vyhotovenia a údajov uvedených v §4 ods. 4 písm. a) a b) druhom až ôsmom bode uložené vo fiškálnej pamäti.

Nezabudnite

Od 1. januára 2013 je každý podnikateľ na požiadanie daňového alebo colného úradu povinný v lehote nimi určenej vytlačiť intervalovú alebo prehľadovú uzávierku, pričom táto povinnosť trvá až do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. V prípade nedodržania stanovenej lehoty daňový alebo colný úrad uloží podnikateľovi pokutu v rozmedzí od 30 do 3 300 EUR, a pri opakovanom porušení až do výšky 6 600 EUR.

Ing. Ivana Redekyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.