Zverejnená nová verzia Money S3 16.050

Solitea, a.s. | 01. 01. 2016

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.050 (v distribúcii od 1. januára 2016).

[toc]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 16.050![/button]

Nová legislatíva v oblasti DPH

Osobitná úprava uplatňovania dane po prijatí platby

 • Od 1. 1. 2016 Zákon o DPH umožňuje využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane po prijatí platby za dodanie tovaru a služieb. Malí a strední podnikatelia sa môžu rozhodnúť, že tento režim využijú a nebudú platiť DPH z faktúr, ktoré im ich odberatelia nezaplatili. Daňová povinnosť vzniká až v momente, keď príjmu platbu. Súčasne však platí, že DPH z prijatých faktúr si môžu odpočítať až potom, keď zaplatia svojim dodávateľom. Táto zmene ovplyvní aj ich odberateľov - platiteľov DPH v bežnom režime - odpočet DPH si môžu uplatniť až po úhrade takejto faktúry.

Do novej verzie Money S3 sme pripravili nové funkcie, ktoré vám zjednodušia vystavovanie dokladov a evidenciu DPH v tomto režime.

 • Ak ste sa rozhodli pre používanie osobitnej úpravy v Nastavení účtovného roku si môžete vybrať Typ subjektu : Platiteľ - uplatňovanie DPH po prijatí platby. Money potom automaticky všetkým zapisovaným faktúram (záväzkom, pohľadávkam) pre tuzemských partnerov priradí Režim vstupu do DPH "zaplatením".
 • Funkciu Spôsob uplatňovania DPH, ktorá bola k dispozícii na Karte Prijatej faktúry a karte Záväzku sme nahradili novou výberovou funkciou Režim vstupu do DPH. Priamo na doklade tak môžete určiť akým spôsobom a kedy bude doklad vstupovať do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu DPH. Rovnakú funkciu sme pridali aj na kartu Vystavenej faktúry a Pohľadávky. Na Vystavených faktúrach a Pohľadávkach je pole aktívne iba pre agendy, kde je nastavený Typ subjektu Platiteľ - uplatňovanie DPH po prijatí platby.

Z roletovej ponuky si vyberáte z dvoch možností:

- zaúčtovaním - Pri režime „zaúčtovaním“ doklad vstúpi do DPH po jeho vystavení podľa dátumu uplatnenia zadaného  na faktúre.
- zaplatením - V režime "zaplatením" nebude doklad ovplyvňovať DPH ihneď po vystavení. Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo pohľadávky, ktorá bude v režime vstupu do DPH „zaplatením“, Money automaticky vygeneruje interný doklad na vyúčtovanie DPH. Tento interný doklad bude vstupovať do daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu v období, v ktorom došlo k úhrade.

 • Pre doklady, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava uplatňovania dane pri prijatí platby je k dispozícii funkcia Vyúčtovanie DPH. V zozname faktúr, záväzkov, pohľadávok si môžete po stlačení tlačidla Vyúčtovanie DPH prezerať a editovať všetky interné doklady na vyúčtovanie DPH, ktoré boli k príslušnému dokladu pod kurzorom vystavené. V zozname interných dokladov na vyúčtovanie DPH je možné vytvárať aj nové interné doklady.
 • Na kartu vystavenej faktúry a pohľadávky sme pridali nové dátumové polia Dátum dodania a Dátum vstupu do DPH (nahrádza dátum uskutočnenia DPH).
 • Do štandardných formulárov vystavených faktúr sme pridali novú premennú Režim vstupu do DPH. Na faktúrach, ktoré budú v režime "zaplatením" sa tak na výtlačku bude automaticky zobrazovať zákonom predpísaný text "Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby".

Viac o osobitnej úprave uplatňovania dane pri prijatí platby sa dočítate v našom návode.

Pripravené zoznamy 2016

 • Aktualizovali sme Pripravené zoznamy pre založenie nového účtovného roka 2016. Do Nastavenia miezd sme doplnili hodnoty mzdových konštánt platné od januára 2016. Pripravili sme nové účtovné výkazy pre účtovnú závierku malých a veľkých účtovných jednotiek a mikroúčtovných jednotiek za rok 2015 a 2016. Aktuálne definície účtovných výkazov si prevezmete kliknutím na tlačidlo Pripravený zoznam v Zozname definícii účtovných výkazov .

Jednoduchšia orientácia v agendách - vlastný názov agendy

 • V novej verzii Money si teraz môžete pomenovať agendu vlastným názvom, ktorý sa potom bude zobrazovať namiesto obchodného mena firmy vo výberovom zozname agend a na aktívnom informačnom riadku . Vlastné pomenovanie nastavíte na karte Money / Možnosti a nastavenia / Agenda - pole Zobrazovaný názov.

Nové funkcie v Periodickej fakturácii

 • Do Karty nastavenia vzoru periodického dokladu sme pridali novú funkciu Prepočítať predajné ceny položiek podľa cenníkov, cenových hladín a zliav nastavených na karte adresy. Takto sa budú aj pri periodickej fakturácii automaticky preberať ceny platné pre obchodného partnera.
 • Teraz je možné využiť vzor pre generovanie periodickej fakturácie pre viac než jednu adresu zároveň.

Vylepšenia v module Účtovníctvo

 • Rozšírili sme možnosti Uzávierkových operácií. Pri voľbe Odvolať uzávierku vás teraz program informuje o úspešnom odvolaní uzávierky a zároveň máte možnosť ponechať alebo zmazať dátum poslednej uzávierky.
 • V Sprievodcovi tlačou Súhrnného výkazu môžete teraz editovať aj záporné sumy hodnôt.
 • Do zoznamu Členenia DPH (Účtovníctvo / Nastavenie / Účtovné zoznamy) sme pridali novú funkciu Zámena členení v konfiguráciách. Nový aparát vám umožní vymeniť historické členenia DPH, nastavené v konfiguráciách programu (napr. Používateľská konfigurácia, Nastavenie účtovného roka, Predkontácie, Typy dokladov) vymeniť za Členenia DPH platné v zvolenom období DPH.
 • Na karte Zaúčtovanie DPH (Účtovníctvo / Nastavenia / Účtovné zoznamy) sa zobrazujú len nastavenia pre tuzemské obdobia DPH.
 • Na karte Nastavenia tlače v tlačovej zostave Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu (Účtovníctvo / Prehľady a tlačové zostavy) je dostupné tlačidlo Okraje.

Obchod

Doklady

 • V prípade, ak je Faktúra prijatá vytváraná z Dodacieho listu, ktorý spadá do staršieho účtovného roka, potom automaticky dochádza k prevodu sadzieb DPH na aktuálne.
 • Hromadné operácie položiek v dokladoch sme upravili tak, aby sa vždy ponúkali sadzby DPH podľa dátumu dodania, ktoré je na doklade nastavené. Zároveň, ak je zadaný štát MOSS, potom sa ponúkajú sadzby štátu, ktorý je nastavený.

Sklad

 • Optimalizovali sme rýchlosť filtrovania jednoduchým filtrom v zozname Skladových dokladov.

Réžia

Mzdy

 • V súvislosti so zavedením novej odvodovej úľavy na zamestnancov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch sme rozšírili zoznam typov zamestnancov v Karte pracovného pomeru o nový typ "Nezamestnaný (najmenej rozvinuté okresy). Pri prihlasovaní takéhoto zamestnanca do Sociálnej poisťovne sa v Registračnom liste fyzickej osoby bude vykazovať kód 18 v listinnej forme a kód ZECNRO v elektronickej forme.

Ostatné

 • V sprievodcovi importom z iDokladu je teraz možné nastaviť dátum, do ktorého prebehne import faktúr vystavených.
 • XML import objednávok v stave Vybavené je opäť podporovaný.
 • Pripravili sme novú funkciu pre Obchodovanie na internete (Money / Možnosti a nastavenia). V záložke Adresár je teraz k dispozícii nová voľba Zasielať všetky cenové hladiny. Ak prepínač zapnete, pri exporte zásob sa budú do internetového obchodu odosielať všetky Cenové hladiny nastavené na kartách Zásob.
 • V Prístupových právach teraz môžete jednotlivým používateľom nastaviť prístup k Zobrazeniu odkazov na paneli Money.
 • Upravili sme vyhľadávanie súborov pôvodných výtlačkov pri porovnávaní výtlačkov zostáv priamo z karty Nastavenia tlače.
 • Pri klientskej inštalácii sa v sprievodcovi inštaláciou na strane "nastavenia inštalácie" zobrazuje po novom cesta k zdieľaným dátam, namiesto cesty k lokálnym dátam, určeným iba pre inštalovaného klienta.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články