Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.900

Solitea, a.s. | 16. 11. 2021

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.802 a verziou 21.900

Nový vzor Registračného listu fyzickej osoby

 • Sociálna poisťovňa zverejnila nový vzor Registračného listu FO, ktorý bude platný od 17.11.2021.

  Doplnili nové údaje týkajúce evidencie druhu pomeru, k doteraz existujúcim druhom (pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer), ktoré sa už na registračnom liste vykazovali,  pribudli:
  -  zmluva o profesionálnom vykonávaní športu (je možné reálne použiť až od 1.1.2022)
  -  iný právny vzťah.
  Tieto údaje sa povinne uvádzajú pri type zamestnanca "Zamestnanec", neuvádzajú sa napr. pri dohodách o vykonaní práce, pracovnej činnosti a pod.

  Aby ste údaje mohli správne vykazovať, rozšírili sme kolónku Typ pomeru na Karte pracovného pomeru, tak aby obsahovala všetky hodnoty požadované Sociálnou poisťovňou. Z nastavenia pracovného pomeru sa budú tieto údaje preberať do Registračného listu FO .

  Pripravili sme zároveň nový formulár Registračného listu a upravili export pre elektronické podanie, aby zodpovedal novej schéme.

 

Vylepšené funkcie pre Priznanie k DPH OSS

 • V Zozname podaní pri Priznaní k DPH OSS je tlačidlo Opraviť, ktoré informuje, že po zostavení daňového priznania došlo k zmene údajov uloženého daňového priznania. Toto tlačidlo sa automaticky zapne, ak vykonáte zmeny na dokladoch, ktoré spadajú do zdaňovacieho obdobia daného priznania. V takom prípade je potrebné buď nahradiť aktuálne Priznanie k DPH OSS alebo opraviť Priznanie k DPH OSS z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Opravy sa vykonávajú pomocou Karty opravy, ktorú zapíšete ručne do priznania za aktuálne obdobie. Tlačidlo Opraviť je možné zapínať / vypínať aj ručne. Po pridaní Karty opravy sa na opravovanom priznaní automaticky tlačidlo Opraviť vypne. Podľa tlačidla Opraviť sa riadia aj pripomienky na opravy a nahradenie Priznania k DPH OSS v Pripomienkovači.

  Pripomienkovač vás po novom upozorní na termín podania Priznania k DPH OSS, prípadne aj na jeho nahradenie alebo opravu. 

 

Nové formuláre pre tlač Stavu záväzkov a pohľadávok

 • Pre tlačovú zostavu Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu sme vytvorili nové formuláre SDZA_POF.frm, SDZP_CMF.frm, SDZPKCMF.frm, SDZAVPOF.FRE a SDZP_CMF.FRE, v ktorých sa teraz tlačí aj názov firmy dodávateľa, resp. odberateľa. Nové formuláre si môžete vybrať pred tlačou zostavy v Nastavení tlače.

 

Obchodovanie na internete

 • Zásoby, ktoré sa obchodujú na internete môžete na webovú časť namapovať 1:1. Použitím funkcie bude usporiadanie kategórií a zásob v e-shope zodpovedať usporiadaniu v Money S3. Každá kategória má svoj jedinečný kód, ktorý predstavuje väzbu medzi Money S3 a webovou časťou predajne (e-shopom). Tento kód kategórie sa nebude meniť ani pri pridaní alebo odstránení niektorých skladových skupín, z ktorých pri generovaní vznikajú kategórie.

 

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články