• Domov > Dane a účtovníctvo > Čo robiť, keď ste podcenili platby na sociálne a zdravotné poistenie. Penále a pokuty dlh predražia

Čo robiť, keď ste podcenili platby na sociálne a zdravotné poistenie. Penále a pokuty dlh predražia

Solitea, a.s. | 24. 08. 2021

V súvislosti s platením sociálneho poistenia a preddavkov na zdravotné poistenie existuje množstvo povinností, ktorých porušenie môže Sociálna poisťovňa alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyhodnotiť ako nesplnenie povinností, či ste zamestnávateľ, SZČO alebo samoplatca v zdravotnom poistení.

Obsah

  Pokuty v sociálnom poistení

  V prípade porušenia povinností ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže Sociálna poisťovňa uložiť na základe § 239 zákona pokutu až do 16 596,96 EUR.  Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.

  Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne môže uložiť pokutu za porušenie nasledovných povinností, ustanovených zákonom:

  • povinnosť fyzickej a právnickej osoby uvádzať variabilný a špecifický symbol pri platení poistného,
  • povinnosť poistenca preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia a povinnosť poistenca plniť ďalšie povinnosti ustanovené zákonom,
  • povinnosť určiť si v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu o brigádnickej práci študentov , ak si fyzická osoba chce uplatniť právo na určenie dohody o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 228 zákona,
  • odhlasovaciu povinnosť fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) zákona podľa § 229 ods. 1 zákona,
  • povinnosti zamestnávateľa podľa § 231 zákona,
  • povinnosti ďalších právnických osôb podľa § 233 zákona.  

  Pre fyzickú a právnickú osobu platí princíp druhej šance v prípade, ak osoba nesplní svoju povinnosť v zákonom stanovených lehotách, avšak ju splní dodatočne v ďalšej sedemdňovej lehote. V prípade splnenia povinnosti v „dodatočnej lehote“ jej nebude Sociálnou poisťovňou uložená pokuta.

  Pokuty v zdravotnom poistení

  Pokutu do výšky 165 € môže Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou uložiť v týchto prípadoch:

  • ak poistený neuhradil zdravotnú starostlivosť, ktorú mu zdravotníci poskytli preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky,
  • ak nebolo doplatené dlžné poistné,
  • ak bola podaná prihláška do viac ako jednej zdravotnej poisťovne.

  Pokutu až 331 € môže dostať ten, kto si nesplnil:

  • povinnosť podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia
  • oznamovacie povinnosti podľa zákona o zdravotnom poistení č. 208/2004 Z. z.

  Mám dlh v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni

  Možné dôsledky neplatenia zdravotného poistenia včas:

  • vznik nákladov na úroky z omeškania, poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov, trovy exekúcie
  • uvádzanie v zozname dlžníkov, ktorý je zverejňovaný na internete – z toho môže vyplývať ťažší prístup k úverom, dotáciám, prostriedkom z eurofondov a pod.
  • dlžníkom (fyzickým osobám) je poskytovaná úhrada len neodkladnej zdravotnej starostlivosti okrem zákonom stanovených výnimiek
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť platiteľovi pokutu za nesplnenie povinnosti napr. odvádzať preddavky riadne a včas.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Čo robiť, pokiaľ mám dlh v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni

  • KOMUNIKOVAŤ s poisťovňou, vysvetliť situáciu a DOHODNÚŤ SA na možnostiach riešenia dlhu
  • PREBERAŤ zásielky – poisťovňa vás, skôr ako pristúpi k vymáhaniu pohľadávky, upozorňuje na existenciu dlhu. Zasiela výzvu na úhradu nedoplatkov, výkaz nedoplatkov a predexekučnú výzvu, čím šetrí aj peniaze dlžníka, keďže pri vymáhaní exekútorom sa dlh navyšuje o trovy exekúcie.
  • REAGOVAŤ na výzvy poisťovne, kontaktovať poisťovňu s cieľom riešenia dlhu. Existuje aj možnosť dohodnúť si splátkový kalendár
  • Pri úhradách uvádzať SPRÁVNE číslo účtu, správny variabilný symbol a špecifický symbol kvôli jednoznačnej identifikácii a priradeniu platby
  • V prípade akýchkoľvek nejasností alebo nezrovnalostí vždy čo najskôr kontaktovať poisťovňu, resp. jej pobočku.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Najhľadanejšie

  Money S3 Money S4 Money S5

  Obľúbené články

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami