Danove priznanie a ročné zúčtovanie dane: kto má povinnosť ho podať?

Solitea, a.s. | 12. 05. 2021

Každý rok po skončení kalendárneho roka riešia tisíce daňovníkov, najmä živnostníkov a občanov, ktorí majú viacero druhov príjmov, povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Kto musí podať daňové priznanie?

Obsah

  Poďme si spoločne povedať, kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie („ďalej DP“), kedy nie a kedy je možné, aby si zamestnanci nechali vyhotoviť ročné zúčtovanie dane u zamestnávateľa.

  Povinnosť podať daňové priznanie

  O povinnosti podať daňové priznanie hovorí §32 zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. Kedy vzniká povinnosť podať  DP:

  • Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorého príjmy presiahli sumu 50% sumy nezdaniteľnej čiastky dane platnej v danom zdaňovacom období. Výška nezdaniteľnej čiastky dane závisí od výšky životného minima platného v danom zdaňovacom období. V roku 2020 bola hranica na podanie daňového priznania výška zdaniteľných príjmov nad 2 207,10€. V roku 2021 je táto hranica na sume 2 255,72€.

  Okrem toho zákon o dani z príjmov stanovuje povinnosť podať DP v týchto prípadoch:

  • Daňové priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorý nedosiahol zdaniteľné príjmy vo výške viac než 50% zo sumy nezdaniteľnej čiastky dane platnej v danom zdaňovacom období, ale vykazuje daňovú stratu,
  • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti (zo zamestnania) za rok 2021 presiahnu sumu 2 255,72€, ak:
  • plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 zákona,
  • plynú zo zdrojov v zahraničí (okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4, ako napr. príjmy od zahraničného zastupiteľského úradu, ide o zamestnanca Európskej únie),
  • nemožno z týchto príjmov zraziť preddavkov na daň,
  • nepožiadala zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov,
  • požiadala zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ale nepredložila v ustanovenom termíne (t. j. do 15. februára) zamestnávateľovi potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania dane,
  • mala zdaniteľný príjem u viacerých zamestnávateľov, pričom požiadala o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z jedného z nich, ale nepredložila mu potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov,
  • fyzická osoba, ktorá je povinná zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 (t. j. ak bol fyzickej osobe vyplatený predčasný výber z doplnkového dôchodkového sporenia a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnila nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie),
  • fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ale okrem príjmov zo závislej činnosti mala danom roku aj iné druhy zdaniteľných príjmov, a to podľa § 6 až § 8 (napr. aj príjem zo živnosti, príjem z predaja nehnuteľnosti, predaj kryptomien a pod.)

  Okrem toho je potrebné podať daňové priznanie VŽDY na výzvu správcu dane.

  Ročné zúčtovanie dane - kto o ne požiada

  O ročné zúčtovanie dane požiada zamestnanec svojho zamestnávateľa, resp. ktoréhokoľvek svojho zamestnávateľa, pokiaľ ich má viac, a to za týchto okolností:

  • pokiaľ nemá povinnosť podať DP,
  • počas zdaňovacieho obdobia mal príjmy podľa §5 zákona o dani z príjmov od jedného alebo od viacerých zamestnávateľov,
  • zamestnanec, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona (t. j. daň z týchto príjmov je už vysporiadaná, a tak sa tieto príjmy už v ročnom zúčtovaní dane neuvádzajú, ako napr. daň z úrokov z bankového vkladu, príjem zo zmluvy o dielo podľa autorského zákona vysporiadaného zrážkovou daňou)
  • najneskôr do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia požiada písomne o vyhotovenie  ročného zúčtovania dane  ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý mu v danom zdaňovacom období vyplácal príjem.

  Daňovník po požiadaní o vyhotovenie ročného zúčtovania dane musí najneskôr do 15.2. po uplynutí zdaňovacieho obdobia predložiť aj všetky potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak tak neurobí, musí si podať sám daňové priznanie.

  Zamestnávateľ musí vyhotoviť ročné zúčtovanie dane najneskôr do 31.3. Zamestnancovi je povinný odovzdať potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane do 30.4. Zamestnávateľ je zároveň povinný vysporiadať preplatok z ročného zúčtovania zamestnanca najneskôr v zúčtovaní mzdy za mesiac apríl. Nedoplatok musí vysporiadať voči zamestnancovi najneskôr do konca roka.

  Ak zamestnanec o ročné zúčtovanie nepožiada, zamestnávateľ mu musí do 10.3. vystaviť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré uvedie zamestnanec do svojho daňového priznania.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príklad č. 1

  Zamestnanec pracoval u dvoch zamestnávateľov počas roka 2021 a dosiahol zdaniteľný príjem za 15 000€. Keďže potrebuje vysporiadať svoje daňové povinnosti za rok 2021, požiada prvého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a do 15.2.2022 mu predloží Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od druhého zamestnávateľa.

  Príklad č. 2

  Daňovník okrem príjmov zo zamestnania vo výške 16 280€ dosiahol za rok 2021 aj príjmy z podnikania na základe živnostenského oprávnenia vo výške 8 000€.   Musí daňovník podať  daňové  priznanie za rok 2021?

  Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov za rok 2021 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B), a to  v lehote do 31.marca 2022 (prípadne si lehotu na podanie daňového priznania predĺži Oznámením daňovému úradu).  V podanom daňovom priznaní za rok 2021 uvedie tak príjmy zo zamestnania na základe Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, a tiež príjmy z podnikania.    

  Príklad č.3

  Daňovník, ktorý bol celý rok 20201zamestnaný u jedného zamestnávateľa, vyhral v reklamnej súťaži nepeňažnú výhru vo výške 500 eur. Príjem zo závislej činnosti dosiahol vo výške 12 123€. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

  Za zdaniteľný príjem sa v tomto prípade považuje okrem príjmov zo závislej činnosti vo výške 12 123€ aj nepeňažná výhra v sume prevyšujúcej 350 eur (do výšky 350 eur ide o oslobodené príjmy), teda  suma 150 eur.

  Daňovú povinnosť z nepeňažnej výhry je povinný daňovník vyrovnať osobne podaním daňového priznania. Keďže úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za rok 2021 prevýši sumu 2 255,72€ a daňovník dosiahol  okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aj iný druh zdaniteľných príjmov (výhry sa zaraďujú medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona), daňovník má povinnosť vyrovnať daňovú povinnosť zo svojich zdaniteľných príjmov podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2021. V podanom daňovom priznaní daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti (12 500 eur) uvedie aj zdaniteľné  príjmy z nepeňažnej výhry (150 eur).

  Príklad č. 4

  Daňovník dosiahne za rok 2021 príjem z prenájmu vo výške 450€ a príjem zo závislej činnosti vo výške 3500€. Ako vysporiada svoju daňovú povinnosť?

  Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, nakoľko príjem z prenájmu je do výšky 500€ oslobodený a daňovník teda dosiahol len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Daňovník sa môže v tomto prípade rozhodnúť požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

  Príklad č. 5

  Dôchodca - poberateľ starobného dôchodku pracoval v roku 2021 na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej mu plynul príjem vo výške 1 900€. Iné príjmy nemal. Ako vysporiada svoju daňovú povinnosť?

  Daňovník - dôchodca, ktorého príjmy nepresiahnu sumu 2 255,72€ za zdaňovacie obdobie roka 2021, pričom mu zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2021. Je však pre neho výhodné toto daňové priznanie podať, aby mu správca dane na základe podaného daňového priznania vrátil sumu zaplatených preddavkov na daň, nakoľko mu nevznikla povinnosť platiť daň z príjmov.  

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Štítky článku

  Daň z príjmov, Daňové priznanie

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami