Najdôležitejšie zmeny v zákonoch platné od 1.1.2018

Solitea, a.s. | 02. 01. 2018

Ani rok 2018 nebude iný. Ako každý rok, tak aj tento prichádzajú hneď z kraja zmeny v zákonoch. Je ich hneď niekoľko, my pre Vás vyberáme tie najdôležitejšie. 

Od 1. januára 2018 nadobúdajú účinnosť tieto zákony:

 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Platné zmeny – Novela zákona o dani z príjmov:

 • Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.1.2018 – uplatňovanie daňovej licencie. Právnické osoby, ktorým vznikla povinnosť platiť daňovú licenciu ju budú poslednýkrát platiť za zdaňovacie obdobie 2017. Nárok na odpočet daňových licencií zaplateným v rokoch 2015 – 2017 však nezaniká a právnické osoby si ju budú môcť odpočítať tak ako doteraz.

Platné zmeny – Novela zákona o účtovníctve:

 • Predĺženie doby archivácie účtovné doklady sa musia v súlade s týmto zákonom uchovávať po dobu desiatich rokov.
 • Zrušenie živnostenského oprávnenia – pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu daňový úrad uloží pokutu a zároveň môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Navrhované zmeny Novela zákona o dani z pridanej hodnoty:

 • Zmeny pre trojstranné obchodyzmenia sa podmienky pre prvého odberateľa, ktorý doteraz nesmel byť registrovaný pre DPH v členskom štáte druhého odberateľa, po novom nesmie mať v tomto štáte sídlo ani prevádzkáreň.
 • Úprava odpočtu dane pri investičnom majetku táto úprava sa rozširuje na všetky stavby.
 • Zmena zdaňovania prirážky cestovných agentúr rozšíri sa okruh príjemcov, pri ktorých bude potrebné zdaniť prirážku pri poskytovaní služieb cestovného ruchu. Po novom sa bude týmto spôsobom zdaňovať prirážka, ak je príjemcom zdaniteľná osoba, ktorá obstaráva služby cestovného ruchu na účely svojho podnikania alebo za účelom pracovnej cesty.
 • Zrušenie limitu pri vybraných komoditách ruší sa limit 5 000 eur pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri vybraných komoditách.
 • Zavedenie možnosti vystaviť súhrnnú faktúru aj pre zahraničné zdaniteľné osoby súhrnná faktúra sa vyhotovuje za obdobie najviac 12 mesiacov za nájomné, dodávky elektriny, plynu a pod.
 • Povinnosť podávať súhrnný výkaz pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a táto povinnosť sa týka osôb registrovaných podľa daných paragrafov, ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode.
 • Odvedenie dane zo zaplatenej zálohy v poslednom zdaňovacom období bude musieť platiteľ dane odviesť DPH, ktorú si odpočítal z titulu zaplatenia za tovar či službu pred ich dodaním v prípade, že tieto tovary a služby neboli dodané.

Platné zmeny Novela daňového poriadku:

 • Index daňovej spoľahlivosti ide o zavedenie nového pojmu. Tento index bude predstavovať hodnotenie subjektov z hľadiska plnenia povinností voči finančnej správe.
 • Súhrnný protokol nový § 19a. Finančné riaditeľstvo bude môcť v odôvodnených prípadoch vyhotoviť súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov.
 • Index daňovej spoľahlivosti nový § 53d. Daňový úrad bude subjektom s vysokým indexom spoľahlivosti posielať oznámenia o možnostiach osobitných daňových režimov, na ktoré im vznikne nárok v súvislosti s daným indexom.
 • Zníženie ceny za vydanie záväzného stanoviska cena za vydanie záväzného stanoviska sa zníži o 50 %.
 • Zmeny v prechodných ustanoveniach zákona nové § 165g a § 165h.

V súvislosti s platnými ako aj navrhovanými zmenami v zákonoch, je potrebné v praxi vždy používať platné znenia zákona v aktuálnom období.

PF 2018 Seyfor Slovensko, a.s. Veľa úspechov

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami