Ročné zúčtovanie dane alebo čo musí zamestnanec priniesť zamestnávateľovi?

Solitea, a.s. | 31. 08. 2021

Pre zamestnanca, ktorý má iba príjem zo závislej činnosti, je vždy výhodné požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie ročného zúčtovania dane za predchádzajúci kalendárny rok, avšak musí včas preložiť potrebné dokumenty.

Obsah

  Legislatívny rámec

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej iba ZDP).

  Ročné zúčtovanie dane

  V prípade, že zamestnanec nemá podľa ZDP povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb alebo ho nechce podať dobrovoľne, môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej iba RZD) za predchádzajúci rok.

  Lehoty pro zamestnanca

  Zamestnanec, ktorý poberal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), môže najneskôr do 15. februára 2021 požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

  Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane možno podať:  v písomnej v listinnej forme (osobne, poštou, kuriérom), alebo v elektronickej forme – emailom, ak sa zamestnanec na tejto forme komunikácie predtým so zamestnávateľom dohodol.

  Zároveň je zamestnanec v rovnakom termíne predložiť zamestnávateľovi, ktorého požiadal o RZD aj doklady o príjmoch za uplynulé zdaňovacie obdobie od všetkých predchádzajúcich zamestnávateľov. Ak zamestnávateľ tieto doklady nepredloží, zamestnávateľ nie je povinný mu RZD vyhotoviť.

  Lehoty pre zamestnávateľa

  Ak zamestnávateľ obdrží všetky potrebné doklady k RZD, je zamestnávateľ povinný urobiť RZD do 31.3. nasledujúceho roka. Následne zamestnancovi doručí do 15.4. potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2%, resp. 3% z dane vybraným neziskovým organizáciám, ktoré sú zapísané v zozname prijímateľov podielu na dani a do 30.4. doručiť doklad o vykonaní RZD zamestnancovi.

  Uplatniteľné nároky v RZD

  V RZD si zamestnanec môže uplatniť nároky, ku ktorým je potrebné doložiť nasledovné doklady.

  Nárok na uplatnenie v RZD

  Doklad

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

  Nepredkladá – nárok zo ZDP, iba v prípade, že na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberal niektorý z dôchodkov – predkladá rozhodnutie o dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

  Sobášny list a doklady o príjme manžela/manželky podľa druhu príjmu: rodný list dieťaťa ak sa stará o dieťa do 3 rokov alebo právoplatné rozhodnutie o dieťati zvereného do starostlivosti, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrovanie, potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie, rozhodnutie o invalidite zo Sociálnej poisťovne

  Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

  Potvrdenie o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, resp. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený
  doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

  Daňový bonus na dieťa

  kópia rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom

  Daňový bonus na zaplatené úroky

  potvrdenie vystavené veriteľom (bankou) a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpísať čestné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.

  Zamestnanecká prémia

  čestným vyhlásením o tom, že spĺňa podmienky uvedené v § 32a ods. 1. ZDP

  Viac informácií o ročnom zúčtovaní dane nájdete v článku Ako požiadať o ročné zúčtovania preddavkov na daň.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami