Daň z príjmu 15 % v roce 2021: kto má na ňu nárok?

Solitea, a.s. | 29. 01. 2021

Koncom roka 2020 bola schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov[1], ktorá, okrem iných zmien, zásadným spôsobom zmenila podmienky pre uplatnenie sadzby dane z príjmov fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vo výške 15%. V legislatíve sa s touto sadzbou prvýkrát stretávame v novele zákona z roka 2019, s platnosťou od roka 2020. Podmienky môžu byť trochu zmätočné, preto si postupne prejdime situácie, kedy sa môže uplatniť spomínaná zvýhodnená sadzba dane.

Obsah

  Novela spresnila, že pri skúmaní nároku na sadzbu dane 15% sa budú posudzovať iba zdaniteľné príjmy, resp. výnosy. Táto úprava sa týka už zdaňovacieho obdobia 2020, čo znamená, že aktuálne sa bude posudzovať hranica zdaniteľných príjmov pri podávaní daňových priznaní za rok 2020.

  Hranice zdaniteľných príjmov právnických a fyzických osôb

  Pre zdaňovacie obdobie 2020 platí, že hranica zdaniteľných príjmov fyzických osôb podľa §6 ods.1 a 2 a právnických osôb musí dosiahnuť maximálne 100 000€, aby daňovník mohol použiť sadzbu dane 15%. Avšak, novelou sa zmenila hranica pre zdaňovacie obdobie 2021 a neskôr, a to na sumu 49 790€. Táto hranica nie je v §15 zákona o dani z príjmu priamo uvedená, ale je spomenutá nepriamo odvolávkou na §4 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., ktorý hovorí o hranici obratu daňovníka na povinnú registráciu na DPH. Ak sa zmení táto hranica na povinnú registráciu na DPH, zmení sa aj hranica príjmov na uplatnenie 15%-nej sadzby dane.

  Zároveň platí, že ak daňovník presiahne stanovenú hranicu zdaniteľných príjmov, nie je možné použiť sadzbu 15% na časť príjmov do 100 000€ resp. 49 790€ a na príjmy presahujúcu uvedenú hranicu vyššiu sadzbu. Podmienka zdaniteľných príjmov do 100 000€ v roku 2020 a do 49 790€ v roku 2021 je absolútna a neznamená progresiu v zdaňovaní.

  Je potrebné upozorniť, že hranica zdaniteľných príjmov 49 790€ nesúvisí s kategóriou mikrodaňovníka, ktorá sa prvýkrát zavádza do praxe v zdaňovacom období 2021, a s ktorou sa často mylne viaže možnosť použiť sadzbu dane 15%. Podmienky na získanie kategórie mikrodaňovníka sú:

  • hranica príjmov 49 790€ (zákon o dani z príjmov odkazuje na zákon o DPH)
  • neexistuje žiadna kontrolovaná transakcia medzi závislými osobami[2] za zdaňovacie obdobie a mikrodaňovníkom
  • mikrodaňovník nemôže byť v likvidácii ani v konkurze
  • mikrodaňovník existuje celé zdaňovacie obdobie.

  Inak povedané, nielen mikrodaňovník si môže uplatniť v roku 2021 sadzbu dane 15%.

  Fyzické osoby a výpočet dane v roku 2020 a 2021

  Fyzické osoby – podnikatelia s príjmami zaradenými do §6 ods. 1 a fyzické osoby s príjmami podľa §6 ods.2 si môžu uplatniť sadzbu dane z príjmov za rok 2020 vo výške 15%, ak ich zdaniteľné príjmy nepresiahli 100 000€. Zjednodušene môžeme povedať, že ide o aktívne príjmy: príjmy z poľnohospodárskej výroby, živností, z vytvorenia diela podľa Autorského zákona a vytvorenia a šírenia diela na vlastné náklady, z činností ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, z činnosti znalcov a tlmočníkov.

  Pre rok 2021 sa hranica týchto zdaniteľných príjmov znížila na 49 790€. Ak daňovník dosiahne vyššie zdaniteľné príjmy, pri zdanení uplatní daňové sadzby 19% alebo 25%. Nad základ dane vo výške 176,8-násobku životného minima[3], čiže pre rok 2021 je to suma 37 981,94€, sa uplatní sadzba dane 25%. Do tohto základu dane sa použije sadzba dane 19%. Na príklade si porovnajme výšku dane z príjmu pre živnostníka so zdaniteľnými príjmami 100 000€ v roku 2020 a v roku 2021.

  Príklad výpočet dane z príjmu fyzickej osoby:

  V roku 2020 má živnostník Jozef Mak iba príjmy zo živnosti (§6 ods.1 písm. b) vo výške 100 000€. Uplatňuje si skutočné výdavky vo výške 50 000€. Akú daň z príjmu za rok 2020 zaplatí?

  Zdaniteľné príjmy: 100 000€

  Skutočné výdavky: 50 000€

  Nezdaniteľná časť dane: 0€[4]

  Základ dane: 50 000€

  Daňová sadzba: 15%

  Daň z príjmu v roku 2020: 7 500€

  V roku 2021 má živnostník Jozef Mak iba príjmy zo živnosti (§6 ods.1 písm. b) vo výške 100 000€. Uplatňuje si skutočné výdavky vo výške 50 000€. Akú daň z príjmu za rok 2021 zaplatí?

  Zdaniteľné príjmy: 100 000€

  Skutočné výdavky: 50 000€

  Nezdaniteľná časť dane: 0€[5]

  Základ dane: 50 000€

  Daňová sadzba zo základu dane do výšky 37 981,94€: 19%

  Daň zo základu dane 37 981,94€: 7 216,57€

  Daňová sadzba zo základu dane od 37 981,94€ do 50 000€: 25%

  Daň zo základu dane od 37 854€ do 50 000€: 3 004,52€

  Celkom daň z príjmu v roku 2021: 10 221,09€

  Je zrejmé, že od roku 2021 sa podstatne zúži skupina fyzických osôb – podnikateľov a SZČO s príjmami podľa §6 ods. 1 a 2, ktorí budú aj naďalej môcť použiť sadzbu 15% na zdanenie príjmov. Pri podávaní daňového priznania zo rok 2020, tlačivo FO typ B, sa suma zdaniteľných príjmov na testovanie výšky daňovej sadzby uvedie na riadku 95.

  Pre ostatné druhy príjmov, ako je príjem zo závislej činnosti (§5), príjem z prenájmu (§6 ods.3), príjem z použitia diela a umeleckého výkonu (§6 ods.4), sa sadzba dane 15% nemôže uplatniť v žiadnom zdaňovacom období a daňovník zdaňuje tieto príjmy „štandardne“ sadzbami 19% alebo 25% v závislosti od výšky základu dane.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Právnické osoby a výpočet dane z príjmu v roku 2020 a 2021

  Pre právnické osoby platia rovnaké pravidlá použitia sadzby dane z príjmu podľa §15 zákona o dani z príjmov, čiže v roku 2020 je hranica zdaniteľných výnosov na použitie sadzby dane z príjmu 15% 100 000€ a v roku 2021 je to 49 790€. Ak spoločnosť dosiahne zdaniteľné príjmy vyššie než spomínané hranice, použije sadzbu dane z príjmu 21%.

  Na príklade si ukážeme, ako zmena zákona ovplyvní výšku dane z príjmu právnickej osoby v roku  2020 a 2021.

  Príklad výpočet dane z príjmu právnickej osoby:

  Spoločnosť Prvá s.r.o. dosiahla v roku 2020 a aj v roku 2021 celkové výnosy vo výške 152 000€. Súčasťou výnosov je aj dividenda od inej spoločnosti vo výške 60 000€, ktorá je v daňovom priznaní vylúčená zo základu dane ako položka znižujúca výsledok hospodárenia, nakoľko ide o výnos, ktorý nie je predmetom dane. Po tejto úprave je výška zdaniteľných výnosov vo výške 92 000€. Výška nákladov spoločnosti bola 50 000€. Akú daň z príjmu spoločnosť zaplatí v roku 2020 a v roku 2021?

  Celkové výnosy 2020: 152 000€

  Celkové náklady: 50 000€

  Výsledok hospodárenia pred zdanením: 102 000€

  Zníženie výsledku hospodárenia (riadok 210): 60 000€

  Základ dane:   42 000€

  Zdaniteľné príjmy (riadok 560): 92 000€

  Sadzba dane v roku 2020: 15%

  Daň z príjmu 2020: 6 300€

  Sadzba dane z príjmu v roku 2021: 21%

  Daň z príjmu 2021: 8 820€

  Vynikajúcou pomôckou na vyplnenie daňového priznania pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby sú účtovné systémy MONEY S3 a MONEY S4, v ktorých je možné vypočítať obsah jednotlivých riadkov priamo zo zaúčtovaných dokladov, vygenerovať tlačivo aktuálneho daňového priznania vo formáte xlm na import do portálu www.financnasprava.sk alebo ho vytlačiť vo formáte pdf.

   

  [1] Kompletné znenie zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595

  [2] Podľa n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov

  [3] Hranica základu dane na uplatnenie 25% sadzby dane z príjmu FO sa vypočíta ako 176,8-násobok platného životného minima platného 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Od 1.7.2020 do 30.6.2021 je životné minimum 214,83€.

  [4]Ak je základ dane v roku 2020 vyšší než 92,8-násobok sumy životného minima, potom nezdaniteľná časť je rozdiel 44,2-násobku životného minima a ¼ základu dane , čiže 9 290,84- ¼ základu dane. V našom príklade to je 9 290,8-12 500,  čiže výsledok je nižší než 0 a nezdaniteľná časť dane je 0. (pre rok 2020 je suma životného minima 210,20€)

  [5] Ak je základ dane v roku 2021 vyšší než 92,8-násobok sumy životného minima, potom nezdaniteľná časť je rozdiel 44,2-násobku životného minima a ¼ základu dane , čiže 9 495,48- ¼ základu dane. V našom príklade to je 9 495,48-12 500,  čiže výsledok je nižší než 0 a nezdaniteľná časť dane je 0.  (pre rok 2021 je to suma 214,83€)

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami