Výsledok hospodárenia: ako účtovať stratu a zisk?

Solitea, a.s. | 24. 02. 2022

Po uzavretí účtovníctva, vyčíslení dane z príjmu a v dobe, kedy je už spracovaná účtovná závierka, je potrebné sa účtovne popasovať s výsledkom hospodárenia. V nasledujúcom článku si zhrnieme základy účtovania, možnosti výplaty podielu na zisku a vysporiadanie účtovnej straty. Zmienime aj rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou, často dva zamieňané pojmy.

Obsah

  Výsledok hospodárenia všeobecne

  Výsledok hospodárenia je veličinou, ktorá ukazuje ekonomickú výkonnosť účtovnej  jednotky. Tato veličina je veľmi často sledovaná externými užívateľmi, ktorí na prvý pohľad môžu zistiť, či spoločnosť vykazuje zisk nebo stratu. Takým užívateľom môže napríklad napovedať, či je vhodné investovať do akcií konkrétnej spoločnosti. Aj finanční analytici ako prvé siahnu po účtovnej závierke, najmä výsledovke – výkaze výnosov a nákladov, a najskôr ich zaujíma výška tržieb (naznačuje veľkosť analyzovaného subjektu) a hneď potom hospodársky výsledok (je kľúčový na zistenie kvality podnikania).

  Ako vypočítať výsledok hospodárenia?

  Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia získame tak, že od výnosov odpočítame náklady. Dostaneme tak výsledok, ktorý je buď kladný – hovoríme o zisku – alebo záporný – ide o stratu.

  Zisk zvyšuje vlastné zdroje krytia majetku účtovnej jednotky, strata ich zase naopak znižuje.

  V priebehu účtovného obdobia sa výsledok hospodárenia neúčtuje na žiadny konkrétny účet. Je o ňom účtované až pri uzatváraní účtovných kníh, a to na účet 710 – Účet zisku a strát.

  Príklad výpočtu zisku

  Spoločnosť Alfa s.r.o. zostavila k 31.12.2020 tento Výkaz  ziskov a strát za rok 2020, ľudovo povedané výsledovku:

  NÁKLADY

  EUR

  VÝNOSY

  EUR

  Účet 502

  100

  Účet 602

  550

  Účet 504

  50

  Účet 604

  100

  Účet 518

  150

  x

   

  CELKOM NÁKLADY

  300

  CELKOM VÝNOSY

  650

  Výsledok hospodárenia vypočítame tak, že od výnosov odpočítame náklady:
  650 (výnosy) – 300 (náklady) = 350

  Spoločnosť za rok 2020 hospodárila s kladným výsledkom hospodárenia, teda ziskom vo výške 350 EUR.

  Účtovanie výsledku hospodárenia bežného účtovného období – zisk

  Prevod konečných zostatkov nákladových účtov

  300

  MD 710

  D 5xx

  Prevod konečných zostatkov výnosových účtov

  650

  MD 6xx

  D 710

  Prevod zisku bežného roku na konečný účet súvahový

  350

  MD 710

  D 702

  Prevod počiatočného zostatku – zisku minulých období na účet „Výsledok hospodárenia v schvaľovaní“ (v ďalšom účtovnom roku)

  350

  MD 701

  D 431

  Příklad výpočtu straty

  Spoločnosť Beta s.r.o. zostavila k 31.12.2020 nasledujúci Výkaz ziskov a strát za rok 2020, teda výsledovku:

  NÁKLADY

  EUR

  VÝNOSY

  EUR

  Účet 501

  10

  Účet 602

  550

  Účet 504

  50

  Účet 604

  100

  Účet 518

  600

  x

   

  CELKOM NÁKLADY

  660

  CELKOM VÝNOSY

  650

  Výpočet výsledku hospodárenia bude rovnaký ako v predchádzajúcom príklade, teda výnosy mínus náklady:

  650 (výnosy) – 660 (náklady) = – 10

  Spoločnosť dosiahla za rok 2020 mínusového výsledku hospodárenia, vykazuje teda za tento rok stratu.

  Účtovanie výsledku hospodárenia bežného účtovného období – strata

  Prevod konečných zostatkov nákladových účtov

  660

  MD 710

  D 5xx

  Prevod konečných zostatkov výnosových účtov

  650

  MD 6xx

  D 710

  Prevod straty bežného roku na konečný účet súvahový

  10

  MD 702

  D 710

  Prevod počiatočného zostatku – straty na účet „Výsledok hospodárenia v schvaľovaní“ (v ďalšom účtovnom období)

  10

  MD 431

  D 701

  Hospodársky výsledok v schvaľovaní

  Hospodársky výsledok minulého obdobia je po otvorení účtovných kníh vykázaný ako počiatočný stav na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

  Na účte 431 je hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia až do doby, kedy je schválený Valným zhromaždením a je rozhodnuté o jeho vysporiadaní. Ku schválení by malo dôjsť do konca bežného zdaňovacieho obdobia. Účet 431 totiž ku koncu zdaňovacieho obdobia musí mať nulový zostatok.

  Podľa § 59 ods. 15 postupov účtovania v PÚ sa na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtuje rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty. Na ťarchu účtu 431 sa účtujú aj tantiémy a dividendy na výplatu podľa rozhodnutia účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku, ak sa netvoria osobitné fondy zo zisku.

  Rozdelenie hospodárskeho výsledku a účtovanie

  Najvyšším orgánom v spoločnostiach s ručením obmedzeným je Valné zhromaždenie - §125 Obchodného zákonníka. V akciových spoločnostiach to je tiež Valné zhromaždenie podľa §187 Obchodného zákonníka, v družstvách je to Členská schôdza, podľa §239 Obchodného zákonníka.

  Obchodný zákonník určuje spôsob, akým sa musí naplniť, resp. dopĺňať Zákonný rezervný fond,  v akciových spoločnostiach  (a. s.) a spoločnostiach s ručením obmedzeným (s.r.o.), v družstvách ide Nedeliteľný fond. Zmluvy v spoločnostiach môžu (spoločenská zmluva v s.r.o, zakladateľská zmluva v a. s.,) túto povinnosť navýšiť nad rámec zákona, ale pravidlá nesmú byť nastavené pod zákonným limitom.

  Zvyšnú časť zisku rozdelia spoločníci, akcionári alebo členovia družstva podľa svojho uváženia, napr. zisk sa rozdelí medzi spoločníkov alebo sa navýši základné imanie, prípadne sa vytvoria fondy zo zisku.

  Účtovanie rozdelenia zisku

  Prídel do rezervného fondu

  MD 431

  D 421

  Prídel do ostatných fondov, ak sú tvorené

  MD 431

  D 42x

  Podiel na zisku (brutto pred zdanením zrážkovou daňou)

  MD 431

  D 364

  Prevod nerozdeleného zisku na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

  MD 431

  D 428

  Účtovanie straty

  Úhrada straty z fondov tvorených z vkladov

  MD 41x

  D 431

  Úhrada straty z rezervného fondu

  MD 421

  D 431

  Úhrada straty spoločníkmi

  MD 354

  D 431

  Prevod straty na účet neuhradených strát minulých rokov

  MD 429

  D 431

  Účtovanie rezervného fondu

  Prídel do rezervného fondu zo zisku minulého roku

  MD 431 / D 421

  Prídel do rezervného fondu z nerozdeleného zisku minulých rokov

  MD 428 / D 421

  Použití rezervného fondu na úhradu straty

  MD 421 / D 429

  Použití rezervného fondu k navýšení základného kapitálu

  MD 421 / D 419

  Vyplatenie zisku spoločníkom

  Podiel na zisku je rozdielový spoločníkom podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Vyplatenie spoločníkom prináša množstvo povinností. Tie sa vzájomne líšia podľa obdobia, za ktoré sa zisk vypláca. Zisk nemusí byť vyplatený spoločníkom hneď v nasledujúcom účtovnom období, teda v prípade, že zostáva v spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období. Je veľmi užitočné, evidovať jednotlivé zisky na analytických účtoch podľa rokov, za ktoré vznikli. Analytické členenie následne uľahčí jednoznačné splnenie povinností vyplývajúcich z rozdelenia zisku. Pre určenie daňových a odvodových povinností nie je dôležité kedy, ale za aké obdobie sa podiel na zisku vypláca.

  V prípade výplaty podielu na zisku fyzickej osobe, ktorá je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je potrebné zraziť daň vo výške 7 %. Táto povinnosť zrážkovej dane sa uplatňuje na výplatu podielu na zisku, ktorý vznikol za roky 2017 a neskôr. Podľa aktuálne platnej legislatívy sa bude takto zdaňovať aj podiel na zisku za rok 2021.

  Pokiaľ je prijímateľom podielu na zisku právnická osoba, tak sa tento podiel ďalej nezdaňuje, nakoľko nie je predmetom dane.

  Spoločnosť odvedie zrážkovú daň daňovému úradu a podá výkaz z zrazení zrážkovej dane do 15. nasledujúceho mesiaca po vyplatení dividendy/podielu na zisku.

  Obchodný zákonník v §179 ods. 4 hovorí, že spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku alebo iných vlastných zdrojov nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom (§ 217), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.

  Účtovná a daňová strata

  Strata ako strata? Zďaleka to nie je to isté. Zatiaľ čo účtovná strata je v podstate rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z účtovníctva, kedy náklady prevyšujú výnosy, strata daňová vzniká transformáciou hospodárskeho výsledku na základ dane v priznaní k dani z príjmu. Ďalej sa budeme venovať daňovej strate.

  Daňová strata je odpočítateľnou položkou od základu dane, avšak musí prísť k splneniu niekoľkých podmienok, aby ako odčítateľná položka mohla byť použitá. V posledných rokoch došlo k niekoľkým zmenám a úpravám pravidiel odpočítania daňovej straty a pandémia COVID-19 tieto pravidlá nesprehľadnila, ale mierne skomplikovala.

  Každopádne, pre rok 2021 platia pravidlá od 1.1.2020. Daňová strata za zdaňovacie obdobie 2020 a neskôr sa v ďalších rokoch umoruje podľa §30 zákona o dani z príjmov nasledujúcich päť rokov bez obmedzenia výšky, avšak len do 50% vykázaného základu dane.

  TIP: Ako na odpočet straty detailne si prečítajte v článku Ako na odpočet daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2020 a neskôr

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Riešenie účtovnej straty

  Pozrieme sa na možnosti riešenia účtovnej straty. Stratu je možné chápať ako určitý dlh, ktorý je potrebné vyrovnať alebo uhradiť.

  V praxi môžeme využiť dve možnosti vyriešenia straty:

  • Interné riešenie
  • Externé riešenie

  Interné riešenie účtovnej straty

  V podstate sa účtovná strata presunie z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na iný účet vlastného kapitálu. Zmení sa štruktúra a zostatky na účtoch vlastného kapitálu v skupine 41x.

  Možné účtovné riešenie:

  Využitie nerozdeleného zisku minulých rokov

  MD 428

  D 431

  Prevedenie straty na účet neuhradenej straty minulých rokov

  MD 429

  D 431

  Využitie zostatku zákonného rezervného fondu

  MD 421

  D 431

  Využitie zostatku iného fondu tvoreného zo zisku, pokiaľ to spoločenská zmluva umožňuje

  MD 42x

  D 431

  Zníženie základného imania na úhradu straty (ide  o najzložitejšie riešenie a mnoho spoločností má iba minimálne základné imanie)

  MD 419

  D 431

  Externí riešenie účtovej straty

  Externí riešenie vždy znamená, že sa na úhrade straty podieľajú externé subjekty, najčastejšie spoločníci. V praxi to znamená:

  • strata v podstate zaťaží iný subjekt, teda spoločníkov
  • súčasne vzrastú aktíva spoločnosti a zvýši sa cash-flow
  • do spoločnosti môže vstúpiť i tzv. tichý spoločník. Ten má nárok na podiel na zisku, ale tiež sa musí podieľať na prípadnej úhrade straty!

  Obchodný zákonník upravuje zmluvu o tichom spoločenstve v ustanoveniach § 673 až § 681.

  Vyskúšajte si účtovný program zadarmo.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Najhľadanejšie

  Money S3 Money S4 Money S5

  Obľúbené články

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami