Dane/Daňové odpisy v roku 2023: Ako zaradiť majetok do správnej skupiny + praktické príklady
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Daňové odpisy v roku 2023: Ako zaradiť majetok do správnej skupiny + praktické príklady

Daňové odpisy v roku 2023: Ako zaradiť majetok do správnej skupiny + praktické príklady
Norbert Seneši
26. 06. 2023
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se8
Daňové odpisy v roku 2023: Ako zaradiť majetok do správnej skupiny + praktické príklady

Obsah

  Daňové odpisy sú daňovým výdavkom. Ide o pomerne rozsiahlu problematiku, ktorej zvládnutie si vyžaduje poznať to, ktorý majetok je vôbec daňovo odpisovaný, správne ho oceniť, správne ho zaradiť do odpisovej skupiny a zároveň poznať mnohé ďalšie ustanovenia zákona. Samotné odpisy už za vás vypočíta šikovný softvér, ale všetky parametre potrebné na to, aby to správne urobil, mu musíte zadať vy. Tento článok vás prevedie tým najdôležitejším, čo musíte poznať.

  Majetok, ktorý (nie) je predmetom daňových odpisov

  Daňové odpisy upravuje § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Na úvod je vhodné povedať, že tento zákon upravuje len daňové odpisy hmotného majetku. Nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovnými predpismi a takto vypočítané odpisy sa zároveň považujú za daňový výdavok. Patrí sem softvér, oceniteľné práva, aktivované náklady na vývoj a iný. Vstupná cena nehmotného majetku musí byť vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako rok.

  Hmotným majetkom odpisovaným na účely zákona o dani z príjmov sú:

  • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
  • budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva (vrátane oplotení na tento účel),
  • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktorými sú ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha, ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 1 000 kríkov na 1 ha, chmeľnice a vinice,
  • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov,
  • iný majetok podľa 22 ods. 6 zákona o dani z príjmov (napríklad otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, technické rekultivácie, technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur).

  V § 23 zákona o dani z príjmov je vymenovaný majetok, ktorí je z odpisovania vylúčený. Patria sem napríklad pozemky, umelecké diela, vody, lesy, jaskyne, predmety múzejnej a galerijnej hodnoty.

  Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín

  Na účely daňového odpisovania sa hmotný majetok zaraďuje do jednej zo siedmich odpisových skupín s dobou odpisovania od 2 do 40 rokov. Konkrétnu odpisovú skupinu hmotného majetku určuje príloha č. 1 zákona o dani z príjmov. Rozhodujúcim na správne zatrieďovanie sú štatistická klasifikácia produktov a štatistická klasifikácia stavieb. V prípade, že hmotný majetok nie je možné takýmto spôsobom zaradiť do žiadnej odpisovej skupiny a jeho doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, tak sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2.

  Odpisová skupina Počet rokov odpisovania Príklady hmotného majetku
  0 2 roky osobný elektromobil alebo osobný plug-in hybrid
  1 4 roky benzínový osobný automobil, notebook, fotoaparát
  2 6 rokov chladnička, nábytok, kotly ústredného kúrenia
  3 8 rokov elektrické motory, generátory, transformátory
  4 12 rokov lode, lietadlá, železničné lokomotívy
  5 20 rokov budovy pre obchod, priemysel, poľnohospodárstvo
  6 40 rokov bytové budovy, hotely, budovy pre administratívu

  Po zaradení do príslušnej odpisovej skupiny sa hmotný majetok odpisuje metódou:

  • rovnomerného odpisovania (majetok všetkých odpisových skupín) alebo
  • zrýchleného odpisovania (len majetok odpisovej skupiny 2 a 3).

  Len v prípade hmotného majetku zatriedeného do odpisových skupín 2 a 3 sa daňovník môže rozhodnúť, či ho bude odpisovať metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania. Ten majetok, ktorý patrí do odpisových skupín 0, 1, 4, 5 a 6 sa povinne odpisuje rovnomerne.

  Rovnomerné daňové odpisy hmotného majetku

  Pri rovnomernom odpisovaní majetku sa v prvom kroku vypočíta ročný odpis podľa nižšie uvedenej tabuľky. Jednoducho sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania v rokoch podľa príslušnej odpisovej skupiny. Výsledok sa zaokrúhli matematicky na eurocenty.

  Odpisová skupina Ročný odpis
  0 1/2 vstupnej ceny
  1 1/4 vstupnej ceny
  2 1/6 vstupnej ceny
  3 1/8 vstupnej ceny
  4 1/12 vstupnej ceny
  5 1/20 vstupnej ceny
  6 1/40 vstupnej ceny

  Následne sa v prvom roku odpisovania z vypočítaného ročného odpisu vypočítava jeho pomerná časť, teda časť, ktorá pripadá na počet mesiacov jeho používania v príslušnom roku. Do počtu mesiacov používania majetku sa na tieto účely započítava už mesiac jeho zaradenia do užívania. Znamená to, že vypočítaný ročný odpis vydelíme 12 mesiacmi (výsledok zaokrúhlime matematicky na eurocenty) a potom tento výsledok vynásobíme počtom mesiacov používania majetku v príslušnom roku. Ak bol napríklad majetok zaradený do užívania v priebehu apríla, uplatní sa v tomto prvom roku odpisovania daňový odpis vo výške 9/12 z vypočítaného ročného odpisu.

  V prípade technického zhodnotenia sa na účely odpisovania zvyšuje jeho vstupná cena v roku jeho dokončenia a zaradenia do užívania. V odpisovaní sa ďalej pokračuje rovnakým spôsobom, ako bolo uvedené vyššie. Doba odpisovania sa tým však predĺži.

  Rozdiel medzi celoročným odpisom a pomernou časťou ročného odpisu uplatnenou v prvom roku odpisovania (teda neuplatnená pomerná časť ročného odpisu) hmotného majetku sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku. V prípade vykonania technického zhodnotenia v inom ako prvom roku odpisovania sa majetok jednoducho doodpisuje do výšky vstupnej ceny zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie.

  Príklad na výpočet rovnomerných daňových odpisov

  Osobný automobil so spaľovacím motorom so vstupnou cenou 20 000 eur bol zaradený do užívania v apríli 2023. Patrí do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky.

  Rok Výpočet Daňový odpis Zostatková cena skutočná
  2023 20 000 / 4 = 5 000; 5 000 / 12 = 416,67; 416,67 x 9 3 750,03 16 249,97
  2024 20 000 / 4 5 000 11 249,97
  2025 20 000 / 4 5 000 6 249,97
  2026 20 000 / 4 5 000 1 249,97
  2027 x 1 249,97 0

  Zrýchlené daňové odpisy hmotného majetku

  Ako už bolo uvedené, zrýchleným spôsobom sa môže odpisovať len hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 2 a 3. Zrýchlené daňové odpisy majú klesajúcu tendenciu, čiže v prvých rokoch sú vyššie. Na účely zrýchleného odpisovania sa majetku priraďujú tzv. „koeficienty odpisovania“, ktoré sa používanú pri výpočte odpisov v jednotlivých rokoch.

  Odpisová skupina Koeficient odpisovania v prvom roku odpisovania Koeficient odpisovania v ďalších rokoch odpisovania Koeficient odpisovania pre zvýšenú zostatkovú cenu
  2 6 7 6
  3 8 9 8

  Postup odpisovania pri zrýchlenej metóde je zložitejší:

  • V prvom roku odpisovania sa najskôr vypočíta ročný odpis ako podiel vstupnej ceny a koeficientu platného v prvom roku odpisovania (výsledok sa zaokrúhli na eurocenty matematicky). Potom sa vypočíta pomerná časť z ročného odpisu podľa počtu mesiacov používania majetku v prvom roku používania počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania. Na to sa predtým vypočítaný ročný odpis vydelí 12 mesiacmi (výsledok sa zaokrúhli na eurocenty matematicky) a potom sa takto vypočítaný mesačný odpis vynásobí počtom mesiacov používania majetku v príslušnom roku.
  • V ďalších rokoch odpisovania sa odpisy vypočítajú podľa vzorca: (2 x zostatková cena) / (koeficient platný v ďalších rokoch odpisovania – počet rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval). Pozor však na to, že v tomto vzorci sa zostatková cena len na účely odpisovania vypočítava tak, ako keby bol tento majetok v prvom roku odpisovania zaradený do užívania už v januári tohto roka, čiže sa nezohľadňuje pomerná časť z ročného odpisu.

  Pri zrýchlenom odpisovaní sa v prípade technického zhodnotenia vykonaného v prvom roku odpisovania o jeho hodnotu zvyšuje vstupná cena majetku a postupuje sa vyššie uvedeným spôsobom (ako keby technické zhodnotenie nebolo vykonané). Ale ak je technické zhodnotenie vykonané v ďalších rokoch odpisovania, tak sa zvyšuje jeho zostatková cena a postupuje sa takto:

  • V roku vykonania technického zhodnotenia sa odpis vypočíta podľa vzorca: (2 x zvýšená zostatková cena) / koeficient zrýchleného odpisovania platný pre zvýšenú zostatkovú cenu. Presný spôsob výpočtu zvýšenej zostatkovej ceny uvádzame nižšie.
  • V ďalších rokoch odpisovania po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy vypočítajú podľa vzorca: (2 x zvýšená zostatková cena) / (koeficient zrýchleného odpisovania platný pre zvýšenú zostatkovú cenu – počet predchádzajúcich rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny).

  Rozdiel medzi celoročným odpisom a pomernou časťou ročného odpisu uplatnenou v prvom roku odpisovania (teda neuplatnená pomerná časť ročného odpisu) hmotného majetku sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku. Ak bolo vykonané technické zhodnotenie v inom ako prvom roku odpisovania, tak v roku vykonania technického zhodnotenia neuplatnená pomerná časť ročného odpisu v prvom roku odpisovania zvyšuje zostatkovú cenu vypočítanú len na účely odpisovania. To znamená, že v roku vykonania technického zhodnotenia sa na účely výpočtu odpisov zvýšená zostatková cena vypočítava takto: zostatková cena vypočítaná len na účely odpisovania + neuplatnená pomerná časť ročného odpisu v prvom roku odpisovania + hodnota vykonaného technického zhodnotenia.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príklad na výpočet zrýchlených daňových odpisov

  Kotol ústredného kúrenia so vstupnou cenou 5 000 eur bol zaradený do užívania v apríli 2023. Patrí do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov. Podľa rozhodnutia podnikateľa sa bude odpisovať zrýchlenou metódou.

  Rok Výpočet Daňový odpis Zostatková cena len na účely odpisovania Zostatková cena skutočná
  2023 5 000 / 6 = 833,33; 833,33 / 12 = 69,44; 69,44 x 9 624,96 4 166,67 4 375,04
  2024 (2 x 4 166,67) / (7 – 1) 1 388,89 2 777,78 2 986,15
  2025 (2 x 2 777,78) / (7 – 2) 1 111,11 1 666,67 1 875,04
  2026 (2 x 1 666,67) / (7 – 3) 833,34 833,33 1 041,70
  2027 (2 x 833,33) / (7 – 4) 555,55 277,78 486,15
  2028 (2 x 277,78) / (7 – 5) 277,78 0 208,37
  2029 x 208,37 x 0

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.