Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov za rok 2023 (v daňovom priznaní podávanom v roku 2024)
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov za rok 2023 (v daňovom priznaní podávanom v roku 2024)

Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov za rok 2023 (v daňovom priznaní podávanom v roku 2024)
Norbert Seneši
15. 01. 2024
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se9
Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov za rok 2023 (v daňovom priznaní podávanom v roku 2024)

Obsah

  Ako už z názvu vyplýva, nezdaniteľné časti základu dane výrazným spôsobom znižujú základ dane z príjmov, čo v konečnom dôsledku znamená nižšiu daň z príjmov. Uplatniť si ich môžu len fyzické osoby. V článku sa dočítate, aké podmienky je potrebné pre nezdaniteľné časti základu dane splniť, akým spôsobom a v akej výške si ich môžete uplatniť za rok 2023.

  Tri druhy nezdaniteľných častí základu dane z príjmov

  Fyzické osoby si môžu základ dane z príjmov znížiť o:

  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela,
  • nezdaniteľnú časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

  O nezdaniteľné časti základu dane z príjmov je možné si znížiť len základ dane vypočítaný z tzv. „aktívnych príjmov“, čiže čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti + čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Nie je možné si uplatniť nezdaniteľné časti základu dane z príjmov na tzv. „pasívne príjmy“, z ktorých sa vyčísľuje čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, čiastkový základ dane z ostatných príjmov a osobitný základ dane z kapitálového majetku.

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2023

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je základnou nezdaniteľnou časťou základu dane, ktorú si môže uplatniť takmer každý. Jej výška sa vypočítava ako 21-násobok životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. To bolo k 1. januáru 2023 vo výške 234,42 eura.

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2023:

  • je vo výške 4 922,82 eura pre daňovníka, ktorý v roku 2023 dosiahol súčet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti rovný alebo nižší ako 21 754,18 eura (92,8-násobok životného minima),
  • je vo výške rozdielu medzi sumou 10 361,36 eura (44,2-násobok životného minima) a sumou jednej štvrtiny základu dane z príjmov pre daňovníka, ktorý v roku 2023 dosiahol súčet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 21 754,18 eura (92,8-násobok životného minima), pričom pri dosiahnutí zápornej hodnoty je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nula.

  Obmedzenie v uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa týka tých, ktorí boli poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia. Ak daňovník bol k 1. januáru 2023 poberateľom niektorého z týchto dôchodkov alebo mu bol niektorý z týchto dôchodkov v priebehu roka spätne priznaný k 1. januáru 2023 alebo k 1. januáru predchádzajúcich rokov, môže si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť len vo výške rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a sumou vyplateného dôchodku. Ak bola teda takémuto daňovníkovi dôchodok za rok 2023 vyplatený v sume vyššej ako je suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, tak na ňu nemá nárok. Naopak, ak bol niekomu dôchodok priznaný v priebehu roka 2023 (nie k 1. januáru 2023), tak si môže uplatniť plnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

  Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné si ako jedinú uplatňovať už počas roka vo výške 1/12 jej celoročnej maximálnej sumy, avšak môže tak urobiť len zamestnanec u svojho zamestnávateľa. Musí mu na to predložiť vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Poberateľ niektorého z uvedených dôchodkov si môže nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka priebežne počas roka uplatňovať len vtedy, ak nebol poberateľom tohto dôchodku k 1. januáru, ale stal sa ním až v priebehu roka. Ak si aj zamestnanec nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nebude uplatňovať u svojho zamestnávateľa počas roka, nepríde o ňu. Uplatní sa mu v ročnom zúčtovaní, ktoré mu vykoná jeho zamestnávateľ, ak ho o to do 15. februára požiada a predloží mu k tomu všetky potrebné doklady.

  V prípade, že daňovník má príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ide o zamestnanca, ktorý si bude z určitého dôvodu podávať daňové priznanie, je možné si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť v daňovom priznaní. V súvislosti s ňou nie je potrebné k daňovému priznaniu prikladať žiadnu prílohu.

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela za rok 2023

  Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2023 si môže daňovník uplatniť len na manželku (manžela), ktorá s ním žila v domácnosti a spĺňala aspoň jednu z týchto podmienok:

  • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (vo všeobecnosti ide o dieťa do troch rokov, resp. do šiestich rokov v osobitných prípadoch),
  • poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • považovala sa za občana so zdravotným postihnutím,
  • považovala sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

  Ak sú vyššie uvedené podmienky splnené len jeden alebo niekoľko mesiacov v roku, tak si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len vo výške 1/12 jej celoročnej sumy za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli podmienky splnené.

  Ak daňovník za rok 2023 dosiahne súčet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:

  • rovnajúci sa alebo nižší ako 41 445,46 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou 4 500,86 eura (19,2-násobok životného minima) a vlastným príjmom manželky (manžela) – ak je výsledok záporný, nezdaniteľná časť je nula,
  • vyšší ako 41 445,46 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou 14 862,23 eura (63,4-násobok životného minima) a sumou jednej štvrtiny základu dane z príjmov, ktorý sa ešte zníži o vlastný príjem manželky (manžela) – ak je výsledok záporný, nezdaniteľná časť je nula.

  Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem (aj ten, ktorý je od dane z príjmov oslobodený) znížený o poistné povinne zaplatené z tohto príjmu. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa jedine zamestnanecká prémia, daňový bonus na vyživované dieťa, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

  Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže ten, kto mal v roku 2023 len príjmy zo závislej činnosti, uplatniť po skončení roka v rámci ročného zúčtovania u svojho zamestnávateľa. Na to je mu povinný predložiť doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na jej uplatnenie a čestné vyhlásenie o výške vlastného príjmu manželky (manžela). V ostatných prípadoch je možné si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) uplatniť v podanom daňovom priznaní. V tomto prípade sa k nemu žiadne súvisiace doklady neprikladajú.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na tretí pilier za rok 2023

  Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj zaplatené príspevky na:

  • doplnkové dôchodkové sporenie podľa slovenských predpisov (tzv. „tretí pilier“),
  • doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého/porovnateľného druhu,
  • celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa slovenských predpisov a
  • celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého/porovnateľného druhu.

  Tieto príspevky sú nezdaniteľnou časťou základu dane v tej sume, v akej boli zaplatené, najviac však v sume 180 eur za rok. Podmienkami na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane sú:

  • príspevky zaplatil daňovník na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte alebo (v prípade doplnkového dôchodkového sporenia) na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené.

  Ak bol daňovník počas roka len zamestnancom (mal len príjmy zo závislej činnosti), môže si nezdaniteľnú časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie alebo celoeurópsky osobný dôchodkový produkt uplatniť po skončení roka v rámci ročného zúčtovania u svojho zamestnávateľa. Ak tieto príspevky za zamestnanca neodvádzal jeho zamestnávateľ, tak je mu zamestnanec povinný predložiť doklad vystavený oprávneným subjektom (napr. výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa). V ostatných prípadoch je možné si nezdaniteľnú časť základu dane v podobe týchto príspevkov uplatniť v podanom daňovom priznaní. Pri využití tejto možnosti sa k nemu žiadne preukazujúce doklady neprikladajú.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.