Dane / Daň z pridanej hodnoty/Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu
Seyfor Slovensko, a.s.
22. 02. 2022
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se5
Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Obsah

  Ak platiteľ DPH poskytuje služby alebo dodáva tovar, platí všeobecné pravidlo, podľa ktorého toto plnenie podlieha dani z pridanej hodnoty. Zo všeobecného pravidla existujú výnimky, kedy je plnenie od DPH oslobodené. Jednou zo situácií, kedy môže byť dodanie tovaru oslobodené je situácia, kedy platiteľ DPH dodáva tovar do iného členského štátu. Platiteľ však musí splniť zákonné podmienky pre oslobodenie.

  Aby platiteľ mohol využiť oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského státu (ďalej IČŠ“), musí splniť podmienky uvedené v § 43 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej „ZDPH).

  Je potrebné zdôrazniť, že na využitie výhody oslobodenia, musia byť podmienky splnené presne – ustanovenia § 43 musia byť splnené reštriktívne, čo vyplýva z európskej judikatúry. Pri výklade § 43 by platiteľom malo byť nápomocné nariadenie Rady (EU) 2018/1912 zo 4. decembra 2018 a ďalej Metodické pokyny Finančného riaditeľstva SR uverejnené na www.financnasprava.sk.

  Ako sme už v daniach zvyknutí, nestačí splniť hmotnoprávne podmienky pre oslobodenie, ale je tiež nutné splnenie podmienok pre oslobodenie správcovi dane preukázať. Pokiaľ by platiteľ podmienky pre oslobodenie nesplnil alebo nepreukázal, malo by to pre neho negatívne ekonomické dopady v podobe dorubenia DPH a sankcií s tým spojenými!

  Podmienky oslobodenia od dane

  Dodávateľ, ktorý dodá tovar do iného členského štátu, uplatní oslobodenie od dane, ak splní tieto podmienky:

  • dodávateľ tovaru je platiteľom dane v tuzemsku,
  • odberateľ tovaru je identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte a tovar objedná pod svojim identifikačným číslom pre DPH prideleným v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa začalo odoslanie alebo preprava tovaru, pričom ale nemusí ísť o identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte skončenia odoslania alebo prepravy tovaru,
  • odberateľ oznámil dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH pridelené v inom členskom štáte (môže byť aj oznámené e-mailom),
  • došlo k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník (C-409/04 Teleos),
  • tovar sa v rámci konkrétneho zmluvného vzťahu fyzicky prepravuje z tuzemska do iného členského štátu, pričom odoslanie alebo prepravu tovaru vykonáva buď predávajúci alebo kupujúci,
  • musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.

  1. Oznámenie DIČ odberateľom

  Platí, že dodanie tovaru do IČS je možné oslobodiť, pokiaľ odberateľom je osoba registrovaná na DPH v IČS a pre ktorého je toto nadobudnutie tovaru predmetom dane v IČS.

  Odberateľ oznámi slovenskému dodávateľovi svoje daňové identifikační číslo pre účely DPH a to najneskôr ku dňu, kedy vzniká povinnosti priznať oslobodené dodanie tovaru do IČS. Odporúčame, aby platiteľ mohol doložiť oznámenie odberateľa DIČ (objednávka, korešpondencia) a taktiež je praktické si DIČ overiť v systéme VIES.

  2. Tovar musí opustiť tuzemsko

  Dodávaný tovar je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do IČS, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky:

  a) Prepravu zaisťuje dodávateľ alebo ním poverená osoba 

  Predávajúci musí mať k dispozícii:

  • aspoň dva dôkazy o preprave od dvoch subjektov (podpísaný doklad, CMR, dodací list, faktúra za dopravu) alebo
  • jeden dôkaz o preprave v kombinácii s inými dokladmi (poistka, bankový doklad o úhrade dopravy, notársky zápis, potvrdenie zo skladu).

  b) Prepravu zabezpečuje odberateľ alebo ním poverená osoba

  Predávajúci musí mať k dispozícii:

  • písomné potvrdenie od odberateľa, že tovar bol prepravený s týmito náležitosťami: dátum vystavenia, meno a adresu odberateľa, množstvo a druh tovaru, dátum a miesto ukončenia prepravy a
  • aspoň dva dôkazy o preprave od dvoch rôznych subjektov alebo jeden dôkaz o preprave v kombinácii s inými dokladmi (poistenie, bankový doklad o úhrade dopravy, notársky zápis, potvrdenie zo skladu).

  3. Osoba zabezpečujúca prepravu

  Aby bolo možné dodanie tovaru do IČS oslobodiť, musí prepravu zabezpečiť (= niesť náklady za dopravu) iba tieto soby: 

  • predávajúci alebo
  • kupujúci alebo
  • predávajúcim alebo či kupujúcim poverené tretia osoba. 

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  4. Povinnosť plnenie uviesť do súhrnného hlásenia

  Dodanie tovaru do IČS musí byť uvedené v súhrnnom výkaze. Oslobodenie od dane podľa § 43 ZDPH odsekov 1 a 4 sa neuzná, ak dodávateľ nepodal súhrnný výkaz za príslušné obdobie alebo údaje v podanom súhrnnom výkaze sú nesprávne, nepravdivé alebo neúplné; to neplatí, ak dodávateľ dostatočne odôvodní nepodanie súhrnného výkazu, nesprávnosť údajov alebo neúplnosť údajov v súhrnnom výkaze.

  Ďalšie informácie o dodaní tovaru do iného členského štátu si môžete prečítať v článku Na čo si dať pozor pri dodaní tovaru do iného členského státu.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.