Mzdy a personalistika / Mzdová evidencia/Čo sú zrážky zo mzdy a ako sa účtujú
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Čo sú zrážky zo mzdy a ako sa účtujú

Čo sú zrážky zo mzdy a ako sa účtujú
Seyfor Slovensko, a.s.
04. 09. 2023
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se0
Čo sú zrážky zo mzdy a ako sa účtujú

Obsah

  So zrážkami sa ako mzdoví účtovníci stretnete pri každom výpočte mzdy zamestnanca. Zatiaľ čo niekomu z výplaty zrážate len daň a platby na sociálne a zdravotné poistenie, iní zamestnanci takto splácajú svoje dlhy na výživnom alebo exekúcii. Prečítajte si, aké zrážky môžu byť, aké práva a povinnosti zamestnávateľa sa s nimi spájajú a ako ich správne spočítať a zaúčtovať.

  Zákonné zrážky zo mzdy

  Zrážky zo mzdy sú upravené v Zákonníku práce a v Exekučnom poriadku.

  Skupiny zrážok zo mzdy a ich poradie je podrobnejšie upravuje § 131 Zákonníka práce, ktorý hovorí, že zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

  Až po ich zabezpečení môže realizovať zrážky na základe rozhodnutí súdu, exekučných príkazov, dohôd o zrážkach zo mzdy uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka a dohôd o zrážkach zo mzdy uzatvorených medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

  Ďalšie zrážky zo mzdy

  Po vykonaní prednostných zrážok môže zamestnávateľ podľa § 131 ods. 2 Zákonníka práce zraziť zo mzdy:

  1. preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,
  2. sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
  3. peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
  4. neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
  5. nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
  6. náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
  7. náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
  8. náhradu mzdy podľa § 142 ods. 5 alebo jej časť, na ktorú zamestnancovi nevznikol nárok,
  9. sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4,
  10. nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“).

  Zrážky zo mzdy na základe dohody

  Zamestnávateľ môže vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, avšak v niektorých prípadoch sa na tento postup vyžaduje aj súhlas zamestnanca, t. j. uzatvorenie dohody o zrážkach zo mzdy. Existujú dva druhy dohôd:

  • dohody o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka – dohody medzi zamestnancom a veriteľom na zabezpečenie pohľadávky veriteľa predložené zamestnávateľovi (veriteľom zamestnanca je spravidla banka alebo nebanková spoločnosť, ktorá prostredníctvom dohody o zrážkach zo mzdy zabezpečuje pohľadávku zo spotrebiteľského úveru),
  • dohody o zrážkach zo mzdy podľa § 20 Zákonníka práce medzi zamestnancom a zamestnávateľom na zabezpečenie pohľadávky zamestnávateľa.

  Na základe uzavretej dohody o zrážkach zo mzdy vzniká teda zamestnávateľovi právo vykonať zrážky zo mzdy. Ak nastane zmena platiteľa mzdy, právo zostáva zachované voči novému platiteľovi mzdy. Dohoda o zrážkach zo mzdy musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Výška dohodnutých zrážok zo mzdy nesmie byť vyššia, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia.

  Účtovanie zrážky zo mzdy

  Vykonávanie zrážok má na starosti mzdová účtovníčka zamestnávateľa, ktorej musí zamestnanec oznámiť všetky potrebné informácie – treba to, že mu zrážky zo mzdy nariadil súd (napr. v prípade exekúcie či splácania výživného).

  Dôležité je, že zrážky možno uplatňovať nielen zo mzdy, ale z akéhokoľvek príjmu – teda aj z odstupného, dôchodku, rodičovského príspevku či podpory v nezamestnanosti.

  O hrubej mzde zamestnancov sa účtuje na účte 521 – Mzdové náklady, súvzťažne s účtom 331 – Zamestnanci.

  Poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platené zamestnávateľom za zamestnanca sa účtuje na nákladovom účte 524 – Zákonné sociálne poistenie, súvzťažne s účtom záväzkov  336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia.

  Poistné platené zamestnancom sa účtuje ako zrážka zo mzdy, teda na účte 331 – Zamestnanci, súťažne s účtom 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia.

  Preddavok na daň z príjmov sa podobne, ako poistné platené zamestnancom, účtuje ako o zrážke zo mzdy, teda na účte 331 – Zamestnanci (prípadne účet 366 ak ide o spoločníka/ konateľa), súvzťažne s účtom záväzkov 342 – Ostatné priame dane.

  Úhrada čistej mzdy, preddavku na daň z príjmov a poistného do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa účtuje na účte príslušného záväzku súvzťažne s účtom 221 – Bankové účty.

  Pripravujte správne mzdy a kvalitne zodpovedajte personálne otázky vďaka našim aktuálnym informáciám

  Zadajte váš e-mail a naše novinky z prostredia personalistiky a miezd aj aktuálne dianie zo sveta Money vám budeme posielať priamo na e-mail. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Výpočet zrážky zo mzdy

  Zrážky zo mzdy a z iných príjmov na základe núteného výkonu rozhodnutia sa vykonávajú zo zvyšku čistej mzdy povinného, ktorý sa určí z čistej mzdy a z príjmov povinného. Pri výpočte sa používa tzv. tretinový systém podľa Exekučného poriadku a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Čistá mzda pre účely exekúcií sa vypočíta tak, že od hrubej mzdy povinného sa odpočíta:

  • preddavok na zdravotné poistenie,
  • poistné na sociálne poistenie,
  • preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb,
  • príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

  Ďalej je potrebné vypočítať nepostihnuteľné sumy na povinného a vyživované osoby. Podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády č. 268/2006 základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Pri výpočte nepostihnuteľnej sumy na vyživované osoby je potrebné určiť počet vyživovaných osôb (za vyživované osoby sú považované manžel, manželka a deti povinného). Povinný sa do tohto počtu nezahŕňa. Podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 268/2006 na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa do nepostihnuteľnej sumy na ďalšie posudzované osoby započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

  Samotný výpočet tretinového systému je definovaný v § 71 ods. 1 Exekučného poriadku. Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

  Zrážky zo mzdy v Money S3

  Pokiaľ používate mzdový softvér, výrazne vám pri počítaní zrážok zo mzdy uľahčí prácu. Ak zamestnávate napríklad človeka, ktorý je v exekúcii alebo spláca výživné na deti, program sám vypočíta hodnotu a zohľadní pri tom nepostihnuteľnú  čiastku.

  V účtovnom programe Money S3 na to slúži modul Mzdy a personalistika, ktorý umožňuje výpočet exekúcií a hromadné zadávanie zrážok zo mzdy.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.