Mzdy a personalistika / Odmeňovanie/Minimálna mzda pre rok 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť o novej sume
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Minimálna mzda pre rok 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť o novej sume

Minimálna mzda pre rok 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť o novej sume
Norbert Seneši
23. 10. 2023
Doba čtení10 minút čítania
Líbilo se9
Minimálna mzda pre rok 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť o novej sume

Obsah

  Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa dohodli na novej sume minimálnej mzdy pre rok 2024. Minimálna mesačná mzda sa pre rok 2024 zvýši zo súčasných 700 eur na 750 eur. Primerane k tomu sa smerom nahor upraví aj minimálna hodinová mzda a príplatky za prácu.

  Ako sa určila suma minimálnej mzdy na rok 2024

  Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov sa minimálna mzda určuje podľa vopred predpísaných pravidiel, pričom sa postupuje nasledovne:

  • Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení minimálnej mzdy na nasledujúci rok najneskôr od 1. apríla. Ak sa na nej dohodnú do 15. júla, minimálna mzda na nasledujúci rok bude v takej sume, na akej sa dohodli.
  • Ak nedôjde k dohode podľa prvého bodu, nasledujú rokovania na úrovni Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, kde v rámci tzv. „tripartity“ do rokovaní o minimálnej mzde k zástupcom zamestnávateľov a zástupcom zamestnancov vstupuje aj štát. Aj na týchto zasadnutiach sa môžu zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnúť na určení minimálnej mzdy na nasledujúci rok najneskôr do 31. augusta. Ak sa tak stane v tomto termíne, minimálna mzda bude v takej sume, na akej sa dohodli.
  • V prípade, že k dohode na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok medzi sociálnymi partnermi nedôjde ani podľa predchádzajúceho bodu, určí sa podľa vzorca. Minimálna mzda bude 57 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mesačnej mzdy.

  V roku 2023 napokon až v rámci tripartity došlo historicky druhýkrát k dohode medzi sociálnymi partermi na sume minimálnej mesačnej mzdy na rok 2024 a štát ju musí akceptovať. Ak by sa tak nestalo, podľa automatického vzorca by sa určila vo výške 744 eur.

  Minimálna mzda od roku 2024 (mesačná a hodinová)

  Minimálna mesačná mzda od 1. januára 2024 bude 750 eur. Uplatí sa pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Oproti minimálnej mesačnej mzde platnej pre rok 2023 v sume 700 eur došlo k jej zvýšeniu o 50 eur, čo je zvýšenie približne o 7,14 %.

  Minimálna hodinová mzda od 1. januára 2024 bude 4,31 eura za každú odpracovanú hodinu. Platí pre zamestnanca, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Vypočítala sa ako 1/174 z minimálnej mesačnej mzdy zaokrúhlená na tri desatinné miesta. V porovnaní s minimálnou hodinovou mzdou platnou pre rok 2023 v sume 4,023 eura došlo na rok 2024 k zvýšeniu minimálnej hodinovej mzdy o 0,287 eura.

  Na definitívnu sumu minimálnej mesačnej aj minimálnej hodinovej mzdy vplýva aj ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca.

  Minimálna mzda od roku 2024 podľa týždenného pracovného času

  Minimálnu mesačnú mzdu 750 eur v roku 2024 dostane len ten zamestnanec, ktorý pracuje na ustanovený týždenný pracovný čas, tzv. „na plný pracovný úväzok“. Ak má zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo ak neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí mu minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času (úmerne sa znižuje). Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na desať eurocentov. Napríklad zamestnanec, ktorý je odmeňovaný minimálnou mesačnou mzdou a pracuje na „polovičný pracovný úväzok“, by mal dostať v prípade odpracovania všetkých pracovných dní v príslušnom mesiaci minimálnu mzdu v sume 375 eur.

  Ako už bolo spomenuté, zamestnancovi odmeňovanému hodinovou mzdou bude patriť v roku 2024 minimálna mzda v sume 4,31 eura za hodinu vtedy, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas bude 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za hodinu sa úmerne zvýši a výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. To je prípad napríklad tých zamestnancov, ktorí sú v práci osem hodín denne, ale polhodinu z toho tvorí prestávka. Ich ustanovený týždenný pracovný čas je 7,5 hodiny x 5 dní = 37,50 hodiny.

  Minimálna hodinová mzda v roku 2024 podľa ustanoveného týždenného pracovného času
  Ustanovený týždenný pracovný čas v hodinách Minimálna hodinová mzda
  40 4,31 eura
  38,75 4,449 eura
  37,5 4,597 eura
  33,5 5,146 eura
  20 8,62 eura

  Minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti práce

  Zamestnanci môžu vykonávať rôzne druhy prác. Z hľadiska zložitosti práce, samostatnosti v práci, zodpovednosti za prácu a podobne môže vykonávať niekto menej a niekto viac náročné práce. Aby boli podľa toho zamestnanci odmeňovaní spravodlivo, existujú tzv. „minimálne mzdové nároky“. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ v príslušnom tvare) je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie upravené v kolektívnej zmluve, povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. A minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce vychádzajú práve zo sumy minimálnej mzdy.

  Upozornenie: Na mzdu v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce majú nárok len zamestnanci v pracovnom pomere (pracujúci na základe pracovnej zmluvy). Zamestnanci pracujúci na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú bez ohľadu na náročnosť ich práce nárok len na minimálnu mzdu, čiže ako keby vykonávali len prvý stupeň náročnosti práce.

  Rozlišuje sa šesť stupňov náročnosti práce, ktorým sú priradené koeficienty minimálnej mzdy od 1 po 2 odstupňované po dvoch desatinách. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje. Riadi sa pritom charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

  Minimálne mzdové nároky v roku 2024 zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v závislosti od stupňa náročnosti práce sa vypočítajú podľa nasledujúceho vzorca: (minimálna mesačná mzda pre rok 2024 – minimálna mesačná mzda pre rok 2020) + (minimálna mesačná mzda pre rok 2020 x koeficient minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce). Výsledok sa zaokrúhľuje na najbližších 10 eurocentov. Ak by mal takýto zamestnanec dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo ak by v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas, tak sa mu suma minimálnych mzdových nárokov úmerne zníži.

  Minimálna mesačná mzda v roku 2024 podľa stupňa náročnosti práce
  Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda
  1 1 750 eur
  2 1,2 866 eur
  3 1,4 982 eur
  4 1,6 1 098 eur
  5 1,8 1 214 eur
  6 2 1 330 eur

  Pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou so 40-hodinovým ustanoveným týždenným pracovným časom sa minimálne mzdové nároky počítajú ako 1/174 z minimálnych mzdových nárokov zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou vypočítaných vyššie (zaokrúhlenie je na tri desatinné miesta). Ak má takto odmeňovaný zamestnanec ustanovený kratší týždenný pracovný čas, tak sa pre neho minimálne mzdové nároky úmerne zvyšujú, čiže sa počítajú takto: 40 / počet hodín kratšieho ustanoveného týždenného pracovného času x minimálne mzdové nároky pre príslušný stupeň náročnosti práce pri 40-hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase (zaokrúhlenie na tri desatinné miesta).

  Minimálna hodinová mzda v roku 2024 podľa stupňa náročnosti práce a týždenného pracovného času
  Stupeň náročnosti práce 40-hodinový týždenný pracovný čas 38,75-hodinový týždenný pracovný čas 37,5-hodinový týždenný pracovný čas 33,5-hodinový týždenný pracovný čas 20-hodinový týždenný pracovný čas
  1 4,31 eura 4,449 eura 4,597 eura 5,146 eura 8,62 eura
  2 4,977 eura 5,138 eura 5,309 eura 5,943 eura 9,954 eura
  3 5,644 eura 5,826 eura 6,02 eura 6,739 eura 11,288 eura
  4 6,31 eura 6,514 eura 6,731 eura 7,534 eura 12,62 eura
  5 6,977 eura 7,202 eura 7,442 eura 8,331 eura 13,954 eura
  6 7,644 eura 7,891 eura 8,154 eura 9,127 eura 15,288 eura

  Príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci odvodené od minimálnej mzdy

  Od hodinovej minimálnej mzdy sa podľa Zákonníka práce odvíja aj:

  • mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v sobotu,
  • mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v nedeľu,
  • mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v noci.
  Minimálne sumy mzdových zvýhodnení (príplatkov) v roku 2024
  mzdové zvýhodnenie (príplatok) % minimálnej hodinovej mzdy výsledná suma
  za hodinu práce v sobotu 50 % 2,155 eura
  za hodinu práce v sobotu (znížená suma) 45 % 1,9395 eura
  za hodinu práce v nedeľu 100 % 4,31 eura
  za hodinu práce v nedeľu (znížená suma) 90 % 3,879 eura
  za hodinu práce v noci pre nerizikovú prácu 40 % 1,724 eura
  za hodinu práce v noci pre nerizikovú prácu (znížená suma) 35 % 1,5085 eura
  za hodinu práce v noci pre rizikovú prácu 50 % 2,155 eura
  Poznámka: Uvedené znížené sumy mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu alebo v nedeľu je možné dohodnúť u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu alebo v nedeľu. O príplatku za nočnú prácu to platí v tom prípade, ak sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca.

  Sumy mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci platia pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či pracujú na pracovnú zmluvu alebo dohodu. Čo sa týka príplatku za prácu vo sviatok, ten sa u zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy odvíja od ich priemerného zárobku. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, Zákonník práce ustanovuje, že im patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu. Uvedené znamená, že v roku 2024 budú dohodári za každú hodinu práce vo sviatok popri dohodnutej mzde poberať aj mzdové zvýhodnenie (príplatok) v sume najmenej 4,31 eura.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Čistá mzda z minimálnej mzdy a celkové náklady zamestnávateľa z nej v roku 2024

  Mnohých zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou bude zaujímať to, o koľko sa im vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy od roku 2024 zvýši ich čistý prijem. Naopak, zamestnávateľov v tejto súvislosti bude zaujímať nárast celkovej ceny práce takéhoto zamestnanca. Tieto údaje v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

  Položka výpočtu Rok 2023 Rok 2024
  Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
  Hrubá mzda 700 eur 750 eur
  Sociálne poistenie 65,80 eura 176,40 eura 70,50 eura 188,99 eura
  Zdravotné poistenie 28 eur 70 eur 30 eur 75 eur
  Daň z príjmov 37,23 eura x 34 eur x
  Čistá mzda 568,97 eura x 615,50 eura x
  Celková cena práce x 946,40 eura x 1 013,99 eura

  Z vyššie uvedených výsledkov je možné interpretovať záver, že pre zamestnanca odmeňovaného minimálnou mesačnou mzdou dôjde od roku 2024 k nárastu čistej mzdy o 46,53 eura. Pre svojho zamestnávateľa však bude od roku 2024 tento zamestnanec „drahší“ o 67,59 eura mesačne. Iné by boli výsledky pri zamestnancovi odmeňovanom minimálnou hodinovou mzdou, ktorého hrubá mzda závisí od počtu odpracovaných hodín v príslušnom mesiaci, čiže v niektorom mesiaci môže byť vyššia a v niektorom aj nižšia ako suma minimálnej mesačnej mzdy.

  Uľahčite si prácu s novými mzdami

  Money S3 prišlo v roku 2023 s úplne novým modulom pre mzdy, ktorý zabezpečuje lepšiu legislatívnu podporu. Podľa druhu pracovného pomeru a ďalších údajov zamestnanca automaticky nastaví správne odvody bez potreby manuálneho nastavovania.

  Nový modul je tiež rozšírený o výkonnú funkciu na zadávanie a generovanie miezd pre viacerých zamestnancov súčasne. Vďaka tejto funkcii budete môcť oveľa rýchlejšie spracovávať mzdové úkony, ktoré ste predtým museli robiť ručne.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.