Mzdy a personalistika / Odmeňovanie/Minimálna mzda v roku 2022 a 2023 a stupne náročnosti práce
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Minimálna mzda v roku 2022 a 2023 a stupne náročnosti práce

Minimálna mzda v roku 2022 a 2023 a stupne náročnosti práce
Seyfor Slovensko, a.s.
08. 12. 2022
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se29
Minimálna mzda v roku 2022 a 2023 a stupne náročnosti práce

Obsah

  Ako zamestnávateľ ste povinný vyplácať minimálnu mzdu podľa zaradenia do stupňov náročnosti práce. Minimálna mzda stanovuje najnižšiu možnú mzdu za ľubovoľnú prácu. Stupne náročnosti práce ju upresňujú pre jednotlivé profesie podľa ich náročnosti. V článku sa dozviete, aká je nová výše minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti práce pre rok 2022 a 2023, ako sa členia jednotlivé profesie podľa náročnosti a čo všetko patrí do výpočtu minimálnej mzdy.

  Čo je minimálna mzda

  Minimálna mzda je podľa Zákonníka práce najnižšia prípustná mzda. Vzťahuje sa na všetky typy pracovných pomerov, teda aj na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, brigádnickej práce študenta, ľudovo povedané dohodárov. Nerozlišuje sa, či ide o zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú. Minimálna mzda sa týka všetkých profesií a odborov.

  Každý zamestnávateľ má povinnosť vyplácať minimálnu mzdu so správnym zaradením do stupňa náročnosti práce. Nedodržanie správneho zaradenia mzdy patrí medzi časté pochybenie firiem, ktoré kontroluje inšpektorát práce.

  Čo sú stupne náročnosti práce

  Ako zistíme, do ktorej skupiny patria zamestnanci podľa stupňov náročnosti práce? Všeobecnú definíciu pracovných skupín nájdete v prílohe č.1 Zákonníka práce, zákon č. 311/2001 Z. z. Konkrétne profesie a pracovné zaradenia si každý zamestnávateľ upraví vo vnútropodnikovej smernici.

  Uveďme si aspoň všeobecne popisy jednotlivých stupňov náročnosti práce:

  1. stupeň náročnosti práce: Patria sem základné manipulačné alebo prípravné práce, ktoré sú podľa určitých presných postupov alebo pokynov nadriadeného. Väčšina prác, pri ktorých zamestnávatelia uplatňujú minimálnu mzdu patrí do prvého stupňa. Príklady: upratovačka, operátor výroby

  2. stupeň náročnosti práce: Spadajú tu rutinné odborné práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou. Ďalej tu môžeme zaradiť jednoduché remeselné činnosti alebo prácu v zdravotníctve a výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko-správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov. Príklady: administratívny pracovník, predavačka

  3. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme menej zložité agendy. Spadajú tu aj rôzne druhy tvorivých remeselných prác, riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody. Príklad: zdravotná sestra, účtovníčka

  4. stupeň náročnosti práce: Patria sem rôzne odborné agendy a práce, ktoré charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb
  Príklady: oblastný manažér, hlavný účtovník

  5. stupeň náročnosti práce: Tu patria práce, ktoré charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia, Príklad: manažér výroby, všeobecný lekár pre dospelých

  6. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme práce, ktoré charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. Príklady: výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ

  Popis a príklady majú len informatívny charakter. Každá pracovná pozícia ma špecifickú náplň práce, preto nie je možné na 100% určiť, do ktorého stupňa náročnosti práce patria.

  Napríklad, čašníčka, ktorej pracovnou náplňou je roznášanie jedál a nápojov k stolom, bude mať pravdepodobne zaradenie do prvého stupňa náročnosti práce. V prípade, že bude zodpovedná aj za inkasovanie úhrad od zákazníkov a bude mať hmotnú zodpovednosť za pokladnicu, jej zaradenie sa viac blíži k druhému stupňu náročnosti práce.

  Koeficienty minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti

  Aké sú koeficienty minimálnej mzdy podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce si pozrite v tabuľke:

  Stupeň náročnosti práce

  Koeficient

  1.

  1

  2.

  1,2

  3.

  1,4

  4.

  1,6

  5.

  1,8

  6.

  2

  Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.

  Praktické príklady výpočtu minimálnej mzdy

  Uveďme si na príklade výpočet minimálnej mzdy pre 3. stupeň náročnosti práce za rok 2022:

  V roku 2020 bola minimálna mzda 580 €

  V roku 2022 je minimálna mzda 646 €

  Výpočet: 646 – 580 + (580 * 1,4) = 878 €

  Rovnakými pravidlami sa riadi hodinová minimálna mzda, kde je základom pre výpočet vždy hodinová minimálna mzda pri ustanovenom týždennom pracovnom čase
  40 hodín. V roku 2022 je táto hodinová mzda 1/174 z minimálnej mzdy 646€, čo he 3,713€/ hod. Prepočet podľa stupňov náročnosti práce sa vykoná rovnakým spôsobom ako a s rovnakými koeficientami ako pri výpočte minimálnej mzdy.

  Uveďme si na príklade výpočet hodinovej minimálnej mzdy pre 3. stupeň náročnosti práce za rok 2022:

  V roku 2020 bola minimálna mzda 580 €, čo je na hodinu 1/174, čiže 3,334 €.

  V roku 2022 je minimálna mzda 646 €, čo je na hodinu 1/174, čiže 3,713 €

  Výpočet: 3,713 – 3,334 + (3,334*1,4) = 5,046 €/hod

  Aká je výška minimálnej mzdy v roku 2022 a 2023

  Stupeň náročnosti práce

  Minimálna mzda v roku 2022

  Minimálna hodinová mzda v roku 2022

  Minimálna mzda v roku 2023

  Minimálna hodinová mzda v roku 2023

  1.

  646 €

  3,713 €

  700 €

  4,023 €

  2.

  762 €

  4,379 €

  816 €

  4,690 €

  3.

  878 €

  5,046 €

  932 €

  5,356 €

  4.

  994 €

  5,713 €

  1 048 €

  6,023 €

  5.

  1 110 €

  6,379 €

  1 164 €

  6,690 €

  6.

  1 226 €

  7,046 €

  1 280 €

  7,356 €

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Doplatok do minimálnej mzdy

  V súlade s § 3 ods. 1 zákona o minimálnej mzde, ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, napriek tomu, že zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou.

  Pri výpočte doplatku k minimálnej mzde sa podľa § 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde nezahŕňa do dosiahnutej mzdy:

  • mzda za prácu nadčas,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a cez víkend,
  • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
  • mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, a
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

  Za mzdu sa nepovažuje napr. odstupné, odchodné, cestovné náhrady, daňová bonus, náhrada pri pracovnej neschopnosti a pod. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

  Vyskúšajte zdarma účtovný program Money S3 Start. Jeho súčasťou je modul Mzdy a personalistika, v ktorom nájdete kompletne pokrytú mzdovú agendu. Systém pravidelne aktualizujeme tak, aby jeho parametre zodpovedali legislatívnym zmenám. 

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.