Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky ERP Money 1.11.1.
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky ERP Money 1.11.1.

Zmeny a novinky ERP Money 1.11.1.
Seyfor Slovensko, a.s.
04. 02. 2020
Doba čtení12 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky ERP Money 1.11.1.

Prehľad noviniek vo verzii 1.11.1.6014 zavedených do Money od verzie 1.10.11.5936

Účtovníctvo

 • Priznanie k DPH platné od 1.1.2020 – V súvislosti s legislatívnymi zmenami v zákone o DPH platí od roku 2020 nový vzor Daňového  priznania k dani z pridanej hodnoty DPHv20. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní daňového priznania k DPH za Január 2020 (tzn. do 25.2.2020). V novom vzore dochádza najmä k nasledovným zmenám:
  • Mení sa náplň riadku č. 18. Po novom sa v ňom bude uvádzať daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona v prípadoch, keď sa pri surovej rope a minerálnych olejoch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane.
  • Daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa § 81 zákona, ktorá sa v predchádzajúcich vzoroch tlačiva uvádzala v riadku č. 18 sa po novom uvedie v riadkoch č. 1 až 4.
  • V riadku č. 15 sa po novom uvádza aj základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu s oslobodením od dane napr. podľa § 44 zákona.
 • Súhrnný výkaz k DPH platný od 1.1.2020 – k dispozícii je aj nový vzor Súhrnného výkazu. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní Súhrnného výkazu DPH za Január 2020 (tzn. do 25.2.2020), resp. za 1. štvrťrok 2020. Najdôležitejšom zmenou je pridanie časti II. pre evidenciu dodávok tovarov v režime call-off stock. Ak používate tento osobitný režim, pri preprave alebo odoslaní tovaru dohodnutému kupujúcemu v EÚ, oznamujete tieto skutočnosti a ich zmeny v súhrnnom výkaze v časti II. Tieto transakcie (IČ DPH dohodnutého nadobúdateľa, IČ DPH pôvodného nadobúdateľa, vrátenie a opravy) môžete doplniť priamo v Sprievodcovi tlačou a exportom súhrnného výkazu – strana 3/4.

Poznámka: Pojmom call-off stock sa označuje situácia, pri ktorej dodávateľ premiestňuje do iného členského štátu EÚ tovar pre vopred známeho odberateľa (nadobúdateľa), ktorému tovar dodá neskôr. Typicky konsignačné sklady v zahraničí. Pri splnení podmienok uvedených v zákone o DPH sa pri takejto preprave alebo odoslaní môže použiť zjednodušenie a premiestnenie sa nebude považovať za dodanie tovaru a nebude podliehať DPH.

 • Odpočet záloh – na Faktúrach prijatých, Interných dokladoch Záväzkových dokladoch bol upravený spôsob zaúčtovania odpočtu záloh na vyúčtovacích dokladoch v cudzej mene vystavených tuzemským platiteľom DPH. Teraz program v súlade s legislatívnymi požiadavkami preberá sumy pre odpočet zálohy z Daňového dokladu k platbe. Takto vzniknuté kurzové rozdiely sú automaticky zaúčtované na účet záloh alebo záväzkov a dôjde tak k vyrovnaniu salda.
 • Rozpis DPH – došlo k niekoľkým úpravám v spôsobe rozpisovania DPH na tlačových výstupoch dokladov:
  • Na kartách dokladov je v záložke DPH nový filter Členenie DPH. V roletovej ponuke sú uvedené všetky členenia DPH použité na doklade, pričom zaškrtnuté sú len tie, ktorých sumy vstupujú do DPH. Zmenou zaškrtnutia je možné do rozpisu zaviesť i sumy bez vplyvu. Táto vlastnosť je užitočná v prípadoch, kedy je na doklade položka s vplyvom v 0% sadzbe a súčasne i odpočet zálohy bez vplyvu, pretože v štandardnom rozpise DPH sa takéto sumy vynulujú. V návrhu tlačových zostáv je možné dátové pole s rozpisom DPH preberaným z hlavičky dokladu nahradiť týmto detailným rozpisom.
  • Na karty Členenie DPH (Zoznamy/Účtovné) bolo doplnené pole Uvádzať na dokladoch text. Do neho je možné vložiť popis, ktorý ma byť v súlade so zákonom o DPH uvedený na daňových dokladoch (napr. pre reverse charge či zvláštny režim RPDP). Následne je možné upraviť tlačové zostavy vydaných daňových dokladov tak, aby sa tieto texty tlačili pri jednotlivých položkách alebo rozpisoch DPH. Rozpis sa v tomto prípade rozpadne podľa členenia s rôznymi sprievodnými textami.

Ak preferujete aby sa na dokladoch netlačilo označenie nulovej sadzby DPH, máte teraz možnosť v Sprievodcovi nastavením programu v záložke Ostatné v sekcii DPH nastaviť voľbu Netlačiť nulovú sadzbu DPH na SK daňových dokladoch. Po jej aktivácii sa v agendách vedených v SK legislatíve prestane na tlačových výstupoch dokladov uvádzať údaj „0%“, teda informácia o percentuálnej výške sadzby. Konkrétne sumy na doklade samozrejme budú uvedené. 

Pozn.: hore uvedené zmeny sa automaticky zobrazia na štandardných formulároch dokladov v SK agendách. V agendách s CZ legislatívou, alebo na vašich individuálnych tlačových zostavách sa tieto zmeny neprejavia.

 • Reverse charge – pri podriadených skladových položkách došlo k rozšíreniu logiky uplatnenia režimu prenesenej daňovej povinnosti. Položky typu Zloženie alebo Príslušenstvo teraz vstupujú do reverse charge iba v prípade, ak je na nich aktivovaná voľba Pripočítať cenu k hlavnej položke a súčasne hlavná položka nemá Typ ceny nastavený ako Iba základ a nie je v 0% sadzbe DPH. Ak nemajú podriadené položky zaškrtnutú voľbu Pripočítať cenu k hlavnej položke, do reverse charge nikdy nevstupujú.
 • Bankové výpisy – pokiaľ je na položku importovaného bankového výpisu ručne doplnená Predkontácia, program automaticky doplní aj Členenie DPH nastavené na jej karte.
 • Pokladničné doklady

Tvorba Výdajových pokladničných dokladov bola uľahčená novou možnosťou preberať Dodacie listy prijaté. Funkcia je dostupná  z karty Výdajového pokladničného dokladu voľbou Pridať dokladom, tak aj zo zoznamu Dodacích listov prijatých voľbou miestnej ponuky Prevziať do.

Ak sa na pokladničný doklad pridá úhrada z hradeného alebo uhrádzaného dokladu, suma úhrady sa vygeneruje na základe nastavenia v záložke Konfigurácia párovania úhrad na karte Nastavenia skupiny pokladničných dokladov. Po novom je možné párovať aj pokladničné doklady s celkovou nulovou sumou. V takomto prípade program vždy prevezme sumu úhrady z hradeného dokladu (ako pri ručnom výbere, tak aj pri automatickom párovaní) bez ohľadu na nastavenie Konfigurácie párovania úhrad.

Adresár

Firmy

 • Firma – pre rok 2020 boli v rámci Európskej únie sprísnené legislatívne požiadavky na kontrolu zahraničných partnerov pri uplatnení oslobodenia pri intrakomunitárnom dodaní tovaru. V Money preto došlo k nasledujúcej úprave spôsobov overovania partnerov:
  • Všetci zahraniční partneri z EÚ (s IČ DPH krajiny, pre ktorú nemá vaša agenda platnú registráciu k DPH), sú automaticky overovaní v registri VIES.
  • Pri overení si Money stiahne Unikátne číslo konzultácie a na karte Firmy ho uloží v záložke Register DPH. Údaj je doplnený dátumom a presným časom overenia. Vďaka uloženým údajom tak môžete jednoduchšie preukázať, že váš obchodný partner z EÚ je riadnym zaregistrovaným platiteľom DPH.

Pozn.: V niektorej z budúcich verzií Money sprístupníme funkciu, ktorou bude možné unikátne číslo konzultácie vrátane dátumu vykonania kontroly vytlačiť.

Slovenskí platitelia v agendách s SK registráciou k DPH (rovnako ako českí v agendách s CZ registráciou) sú aj naďalej overovaní v Registri platcov DPH.

Zmena spôsobu overenia sa uplatní na všetkých existujúcich miestach, teda pri kliknutí na IČ DPH partnera, pri použití tlačidla Register platcov DPH v zozname Firiem či na Príkaze k úhrade, v CSW Automatic atď.

Fakturácia

 • Faktúra prijatá – správanie programu pri zmene dátumu vystavenia bolo na karte faktúry uvedené do súladu s logikou používanou na ostatných dokladoch. Pri znížení dátumu Vystavenia sa zmene prispôsobí dátum Uplatnenia DPHDodania, pri navýšení dátumu sa prispôsobí len dátum Uplatnenia DPH.

Sklady

 • Katalóg – do filtrov bola doplnená nová podmienka Použité v dokladoch. Vďaka nej sa dajú rýchlo zistiť nepoužívané položky, ktoré chcete zo zoznamu odstrániť. Rovnaká funkčnosť je preto dostupná aj v zoznamoch Cenníkových cienSkladových zásob, pretože tieto súvisiace položky je nutné zmazať skôr, ako tak urobíte v Katalógu.
 • Skladové zásoby
  • Filtre – do ponuky filtrov pribudla nová premenná Druh položky katalógu zásoby, ktorá zoznam filtruje podľa stavu poľa Druh položky katalógu na karte Zásoby.
  • Súčasne bolo upravené správanie existujúcich premenných Druh položky katalógu, ktoré teraz zoznam zásob filtruje podľa stavu poľa Druh položky katalógu na karte zdrojovej Položky katalógu.
  • Detaily – v detaile Rezervácie je po novom dostupný stĺpec Priorita. Zobrazíte ho pomocou funkcie Výber stĺpcov, ktorú otvoríte pravým tlačidlom myši nad záhlavím stĺpcov. Pozn.: Funkčnosť sa prejaví len používateľom modulu Sklady, ktorí majú v Sprievodcovi nastavením programu v záložke Sklady aktivované pole Použiť funkcionalitu RaB (rezervácie a blokácie).
 • Skladové položky – pre jednoduchšiu kontrolu zaúčtovania je v zozname k dispozícii nový stĺpec Druh položky katalógu (zobrazíte ho z ponuky Výber stĺpcov). Rovnakú položku nájdete aj vo filtroch.
 • Detailný obrat podľa kritérií (Tlačové zostavy / Obraty zásob) – kvôli lepšej prehľadnosti sa vo výslednej tlačovej zostave zoraďujú doklady v rámci jednotlivých sumárnych skupín podľa dátumu vystavenia.

Služby

 • Reklamácie prijaté – s ohľadom na zlepšenie používateľského komfortu bol upravený rozsah prenášaných informácií na dokladoch preberaných medzi sebou v rámci modulu Služby:

Pri prevzatí Reklamácie prijatej do Reklamácie vystavenej sa prevedie aj text zapísaný v záložke Popis reklamácie.

Pri prevzatí Reklamácie prijatej do Servisného dokladu sa text zo záložiek Popis reklamáciePopis reklamácie interný kopíruje do záložiek Popis servisu zákazníkomPopis servisu interný.

Preberané texty je samozrejme možné na novom doklade ľubovoľne upraviť alebo vymazať.

 • Na všetkých typoch dokladov v module (Reklamácie prijaté/vystavené Servisné doklady) bola s ohľadom na zjednotenie funkčnosti programu zneprístupnená možnosť uložiť doklad bez položiek pomocou klávesovej skratky.

Majetok

 • Účtovné a daňové odpisy – v zostave bol upravený výpočet zostatkov vyradeného majetku tak, aby miesto sumy odpisov zobrazoval nulovú hodnotu.
 • Odpisové skupiny (iba SK legislatíva) – zoznam bol aktualizovaný pre rok 2020:

Pribudla nová odpisová skupina 0 určená pre rovnomerné odpisy elektromobilov.

Spôsob zaokrúhlenia jednotlivých odpisov bol upravený z celých eur smerom hore na dve desatinné miesta matematicky.

Zoznamy

 • Kombinovaná nomenklatúra (Intrastat) – do zoznamu bolo v súlade s legislatívou roku 2020 pridaných 47 nových záznamov. Existujúcim 92 záznamom bola ukončená platnosť.
 • Dodacie podmienky (Intrastat) – zoznam bol aktualizovaný podľa číselníku Colnej správy platného pre rok 2020.
 • Sviatky (Ostatné) – do zoznamu boli doplnené sviatočné dni vyhlásené pre rok 2020.
 • Náhrady (Kniha jázd a jazdy) – podľa legislatívy roku 2020 sa zmenila výška sadzieb náhrad za jednotlivé typy vozidiel.
 • Stravné tuzemsko (Kniha jázd a jazdy) – pre rok 2020 boli zmenené minimálne a maximálne hodnoty stravného, ktoré zamestnancom prináležia pri rôznych dĺžkach pracovných ciest.
 • Stravné zahraničie (Kniha jázd a jazdy) – podľa vyhlášky platnej pre rok 2020 bola upravená výška stravného pri cestách do Talianska, Španielska, USA, Austrálie, Dánska, Nórska, Írska, Luxemburska, na Island a Maltu.

Pomôcky

 • Daňový kalendár – v súlade s podkladmi vydanými finančnou správou bolo do Money zavedených všetkých 156 daňových povinností, ktoré daňovníkov čakajú v roku 2020.

Administrácia

 • Import z XML (Výmena dát) – pre uľahčenie komunikácie boli upravené e-mailom odosielané reporty o priebehu importu uskutočneného prostredníctvom aplikácie CSW Automatic (konkrétne knižníc CSW Importer CSW Importer DB):
  • V texte správy sú teraz uvedené len základné údaje o stave importu.
  • Všetky podrobnosti vrátane chybových hlásení sú rozpísané v pripojenom PDF súbore.
 • Automatické akcie – akcie zaisťujúce preberanie dokladov boli upravené tak, aby sa medzi dokladmi prenášal stav poľa Vstupuje do výkazu Intrastat.
 • Fronta importu z XML (Výmena dát) – v zozname boli realizované nasledujúce zmeny:
  • Na hlavnej nástrojovej lište je nové tlačidlo Spustiť import. Jeho prostredníctvom sa dá uskutočniť okamžitý import označených front, bez nutnosti čakania na spustenie cez CSW Automatic.
  • V zozname bol realizovaný rad ďalších drobných úprav – pribudli nové stĺpce Vytvorenie záznamu Posledná zmena záznamu, rozšírila sa ponuka v Hromadných operáciách a pod.
 • Úpravy sa prejavili aj na karte Fronta importu z XML v týchto záložkách:
  • XML – po zaškrtnutí poľa Formátovať sa načítaný text prevedie do podoby štandardného XML zápisu.
  • Reportpo novom nie je povolená editácia, ale je umožnené Zobrazenie v HTML.
  • Poznámkaúplne nová záložka je určená pre zápis interných informácií.
  • Fronta exportu do XML – na karte je v záložke Všeobecné nové pole Kód konfigurácie exportu.

Ostatné

 • Doklady – Money teraz povoľuje uložiť doklad s dátumom splatnosti nižším, ako je dátum vystavenia. Týmto spôsobom je možné napríklad preúčtovať dlho vymáhané pohľadávky na nový pohľadávkový doklad. Pri uložení takto nastaveného dokladu Money vždy zobrazí upozornenie s otázkou , či chcete pokračovať alebo akciu radšej ukončíte.
 • Dobropisy – do dobropisu sa teraz preberajú hodnoty všetkých typov používateľských stĺpcov v podobe, v akej sú uložené v zdrojovom doklade.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.