Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky ERP Money 1.11.2.
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky ERP Money 1.11.2.

Zmeny a novinky ERP Money 1.11.2.
Seyfor Slovensko, a.s.
11. 03. 2020
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky ERP Money 1.11.2.

Prehľad noviniek vo verzii 1.11.2.6054 zavedených do Money od verzie 1.11.1.6014

Adresár

 • Zoznam firiem – vo Výbere stĺpcov sú pre zoznam k dispozícii nové stĺpce Dodávateľské/Odberateľské podmienky Incoterms, v ktorých sa zobrazujú údaje uvedené na kartách v záložke Výkazy. Podľa týchto kritérií sa dá zoznam po novom aj filtrovať a podmienky firmám nastaviť prostredníctvom Hromadných operácií.
 • Firma
  • Vo výberových zoznamoch, ktoré program ponúkne na pridelenie v záložke Obchod na karte Firmy, bolo s ohľadom na ľahšie vyhľadávanie Cenníka a Cenových hladín sprístupnené tlačidlo Skupiny.

Fakturácia

 • Faktúry prijaté – s ohľadom na jednoznačnosť podávaných informácií boli v tlačových zostavách zjednotené názvy sumarizačných polí:
  • Spolu na úhradu – bolo premenované na Spolu fakturované
  • Preplatiť bežné faktúry – na Zostáva preplatiť bežné faktúry
  • Preplatiť dobropisové faktúryna Zostáva preplatiť dobropisové faktúry

  Zmena sa týka agend vedených v českej aj slovenskej legislatíve a platí pre nasledovné tlačové zostavy:

  • Kniha vystavených faktúr
  • Kniha vystavených faktúr v cudzej mene
  • Kniha prijatých faktúr
  • Kniha prijatých faktúr v cudzej mene

Sklady

 • Dodací list vystavený – vzhľadom na správnosť zaúčtovania skladových pohybov na pokladničných dokladoch, ktoré vznikli prevzatím dodacieho listu, bolo pole Druh pohybu premenované na Druh skladového pohybu (v poli zostáva pôvodné nastavenie, napr. „spotreba“). Na kartu dodacieho listu bolo ďalej pridané nové pole Druh pohybu (kam sa dá vložiť pohyb potrebný na zaúčtovanie pohybu pokladničného dokladu, napr. „predaj“).
 • Prevodky – možnosť Prevziať do nad zoznamom po novom umožňuje preberanie do Dodacieho listu vystaveného. Uľahčí sa tak súhrnná fakturácia dokladov za určité obdobie.

Objednávky

 • Objednávky prijaté – miestna ponuka nad zoznamom Prevziať do po novom obsahuje možnosť Faktúra vystavená (s textom pred/za cenami), ktorá umožní prenášať do faktúry sprievodné texty zadané na objednávke.

Majetok

 • Tlačové zostavy – v zostavách Pohyby majetku, Odpisy majetku, Celkové porovnanie odpisov a Účtovné a daňové odpisy došlo k zjednoteniu funkcionality poľa Tlačiť aj vyradený majetok. Pole sa po novom volá Tlačiť aj vyradený majetok podľa dátumu a pracuje nasledovným spôsobom:
  • Pole je zaškrtnuté:
   • Do tlačových zostáv popri nevyradenom majetku vstúpi navyše aj majetok, ktorého Dátum vyradenia je väčší alebo rovný údaju zapísanému v poli Od dátumu (na tej istej strane v sprievodcovi).
   • Ak v sprievodcovi nie je doplnený žiadny dátum v poliach Od dátumu / Do dátumu, v zostavách bude uvedený všetok historicky vyradený majetok.
  • Pole nie je zaškrtnuté:
   • Ak je v sprievodcovi vyplnené pole Do dátumu, do tlačových zostáv vstúpi majetok, ktorý nemá stanovený Dátum vyradenia alebo má tento dátum vyšší než údaj v poli Do dátumu.
   • V prípade, že pole Do dátumu doplnené nie je, do tlačových zostáv vstúpi majetok, ktorý nemá určený Dátum vyradenia alebo je tento údaj vyšší než pracovný dátum Money.
 • Celkové porovnanie odpisov – zostava po novom umožňuje porovnať (za)účtované odpisy oproti daňovým. Roletová ponuka v poli Zdroj dát obsahuje novú možnosť Skutočné pohyby (podľa zaúčtovania). Dá sa využiť napríklad vtedy, keď v priebehu odpisovania majetku dôjde k zmene účtovaných odpisov (účtovné/daňové). V zostave sa potom do Účtovných odpisov zahrnie celková suma všetkých zaúčtovaných odpisov bez ohľadu na typ odpisu (teda všetky odpisy, ktoré sú zaúčtované a majú väzbu na interný doklad).

Kasa online

 • Predaj 
  • S ohľadom na obmedzenie prípadov, kedy prihlásený používateľ omylom ukladal predajky do skupiny s nevhodným nastavením, sa od tejto verzie pri otvorení používateľského rozhrania kasy najprv zobrazí karta Nastavení, kde si používateľ musí povinne zvoliť Skupinu predajok vystavených. Pokladničné rozhranie sa na obrazovke aktivuje až po potvrdení karty Nastavení tlačidlom OK.
  • Ponuka položiek na predaj bola zjednotená so štandardnou funkčnosťou Money. Program teraz v kase automaticky zobrazí položky z cenníka, ktorý je v Sprievodcovi nastavením programu určený ako Predvolený cenník používateľa. Ak tento cenník nie je nastavený, potom program použije Predvolený cenník agendy. Množstvo zásob sa preberá z Predvoleného skladu používateľa, ev. Predvoleného skladu agendy, opäť na základe zadania v Sprievodcovi nastavením programu.
  • Program prihlásenému používateľovi nepovolí otvoriť na obrazovke viac pokladničných rozhraní súčasne.
  • Červený indikátor Vratka sa v hlavičke pokladnice objaví tak v prípade, keď sa v pokladnici spracováva položka s označením Vratka, ako aj vtedy, keď je ako vratka označený celý doklad.
 • CSW Automatic – na zaúčtovanie vkladov a výberov uskutočnených na Kase online bol v aplikácii vytvorený v knižnici Zaúčtovania predajok nový zásuvný modul Zaúčtovanie predajok a vkladov/výberov Kasy Online. Akciu je možné nastaviť buď tak, aby účtovala všetky pohyby v kase, alebo len jeden z oboch typov pohybu.

Money Portál

 • Používatelia portálu – v zozname je po novom možné mazať používateľov. Pri odstránení používateľa v Money dôjde aj k zmazaniu používateľa v Money Portáli a je tak automaticky uvoľnená licencia. Vymazané záznamy sa dajú zobraziť voľbou miestnej ponuky.

Business Intelligence

 • Analýzy – bol upravený export tabuliek do Excelu:
  • Pri exporte analýzy tlačidlom XLS sú z výstupného súboru odstránené nepoužité dátové polia umiestnené v oblasti pre odkladanie polí.
  • Na kartu Analýzy bola pridaná nová možnosť exportu XLS (dáta). Výstupný súbor je v tomto prípade optimalizovaný pre následnú analýzu dát kontingenčnej tabuľky a obsah zlúčených polí program duplikuje v jednotlivých bunkách. Funkčnosť je dostupná ako variant tlačidla XLS a umožní napr. lepšie filtrovanie.

Zoznamy

 • Kombinovaná nomenklatúra (Intrastat) – na základe dodatočných zmien zverejnených colnou správou 14. januára bol aktualizovaný zoznam platný pre rok 2020.
 • Dodacie podmienky (Intrastat) – na etalónoch pre dodacie podmienky boli upravené skripty tak, aby sa záznamy opakovane neponúkali na aktualizáciu pripravených zoznamov.
 • Dodacie podmienky Incoterms (Ostatné) – záznamy v zozname boli aktualizované podľa platnej legislatívy:
  • DAT (s dodaním do terminálu) – záznamu bolo nastavené ukončenie platnosti k 31. 12. 2019
  • DPU (s dodaním na miesto vykládky) – nový záznam je platný od 1. 1. 2020

Predajné miesta

 • Predajné miesta Centrály PSQL – ak je výsledkom importu stav Varovanie, program po novom neaktualizuje dátum v stĺpci Posledný úspešný import.

Administrácia

 • Používateľské stĺpce – dĺžka názvu Zoznamu a názvu položky Zoznamu v stĺpcoch typu Zoznam bola obmedzená na 50 znakov.

Ostatné

 • Doklady a položky
  • Na výber konkrétnych dodávok tovaru na položke dokladu slúži záložka Dodávky, ktorá sa zobrazí, ak je na karte položky zaškrtnuté pole Výber z dodávok. S ohľadom na väčší komfort pri voľbe dodávky bolo upravené okno Pohyb zásoby, ktoré sa z tejto záložky otvorí tlačidlom Pridať:
   • Vo Výbere stĺpcov sú k dispozícii nové stĺpce Firma, Názov dokladuDoklad prijatý.
   • Miestna ponuka nad zoznamom (otvorená pravým tlačidlom myši) obsahuje novú možnosť Súvisiace doklady, ktorá umožní zobraziť príslušné doklady priamo zo zoznamu.
  • Na dokladoch bola v zozname položiek rozšírená funkčnosť voľby Pridať podriadenú výberom, dostupná z miestnej ponuky nad položkami. Na takto pridávanej položke sa teraz dá v záložke Väzby položiek zvoliť Druh položky:
   • Príslušenstvo – priamo v záložke sa sprístupní možnosť Pripočítať cenu k nadriadenej položke.
   • Zloženie – možnosť Pripočítať cenu k nadriadenej položke nie je prístupná, pretože Zloženie cenu nadriadenej položky nikdy nenavyšuje.
  • Bola upravená funkcia Výpočet zisku. Teraz dochádza k rovnakému spôsobu výpočtu na doklade aj položkách, a to ako priamo, tak aj prostredníctvom funkcie Prepočítať obrat a zisk.
 • Intrastat – v agendách s platnou licenciou Intrastat došlo k nasledujúcemu rozšíreniu:
  • V zoznamoch dokladov a položiek dokladov (zobrazených na karte dokladu, v detailoch k zoznamu aj ako samostatný zoznam) je po novom k dispozícii stĺpec Vstupuje do výkazu Intrastat. Stĺpce sa štandardne nezobrazujú a je potrebné ich do zoznamov vložiť z karty Výber stĺpcov.
  • Vo filtroch týchto zoznamov je nová premenná Doklad/Položka ovplyvňuje Intrastat.
 • Uzamknuté záložky – v novej verzii je zaistené zachovanie systému uzamknutých záložiek, ktoré boli za určitých okolností uzavreté pri neštandardných situáciách, ku ktorým došlo počas aktualizácie systému, pri kritickej chybe, odhlásení používateľa alebo zmene jazyka.
 • Jazyk – bola aktualizovaná a doplnená anglická verzia programu, na ktorú sa prostredie prevedie voľbou tlačidla Jazyk.
 • Pripravené zoznamy – na základe legislatívneho balíčka pre rok 2020 boli aktualizované nasledovné zoznamy:
  • Dodacie podmienky (Zoznamy / Intrastat)
  • Kombinovaná nomenklatúra (Zoznamy / Intrastat) – došlo k odstráneniu neplatných záznamov a doplneniu nových a na už existujúcich kartách boli aktualizované Štatistické znaky

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.