Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky ERP Money 1.11.4
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky ERP Money 1.11.4

Zmeny a novinky ERP Money 1.11.4
Seyfor Slovensko, a.s.
28. 05. 2020
Doba čtení14 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky ERP Money 1.11.4

Prehľad noviniek vo verzii 1.11.4.6146 zavedených do Money od verzie 1.11.2.6054  

Vzhľadom k tomu, že firma Microsoft k 14. 1. 2020 ukončila podporu operačného systému Windows 7, ani ERP Money nebude od verzie 1.11.9 (september 2020) podporovať prevádzku na tomto systéme. Venujte tejto informácii prosím zvýšenú pozornosť a v prípade nejasností kontaktujte technickú podporu na telefóne 02 49 212 344.

Účtovníctvo

 • Účtovný rozvrh – v zozname pribudol nový detail Zostatky. Informácie, ktoré sú v ňom uvedené odpovedajú detailu Zápisy, ale navyše sú tu tieto informácie:
  • Priebežný zostatok – v stĺpci sa pre vybraný účet kumulovane zobrazujú priebežné zostatky v domácej mene, čiastky sa prepočítavajú automaticky.
  • Priorita radenia v účtovnom denníku – tento stĺpec zabezpečí zoradenie účtovných zápisov s ohľadom na uzávierkové účtovné operácie, tak aby takéto zápisy boli radené vždy na začiatku, alebo na konci. Stĺpec môže obsahovať hodnoty 1–3, kde hodnotu 1 majú účtovné zápisy súvisiace s otvorením účtovného obdobia, 2 sa prideľuje bežným účtovným zápisom získaným v priebehu účtovného obdobia a 3 majú účtovné zápisy súvisiace s uzatvorením účtovného obdobia.
  • V záhlaví detailu je uvedený Počiatočný stav zobrazujúci počiatočný zostatok vybraného účtovného obdobia.

  Pozor: Detail je použiteľný iba pre účty vedené primárne v domácej mene.

 • Prehľad pohľadávok / záväzkov (Pohľadávky a záväzky) – na prvej strane sprievodcu obomi zostavami bola rozšírená voľba Prehľad počítať k dátumu. Zostavu je možné teraz vytvoriť buď k dátumu vystavenia (súčasná voľba), alebo po novom k dátumu účtovného prípadu. Rozšíria sa tak možnosti rýchle zistiť údaje, ktoré požadujú rôzne inštitúcie, ako sú banky alebo audítori.
 • DPH – v rámci úprav legislatívy pre rok 2020 sa sprísnili podmienky pre preukázateľné zdokumentovanie overení firiem v aplikácii VIES. V Money došlo preto k nasledujúcim zmenám:
  • Informácie o platiteľovi v registri platcov DPH VIES – kartu otvoríte v zozname Firiem tlačidlom On-line info / Register platcov DPH – kontrola firmy. Ak takto overujete platiteľa DPH z členského štátu EU, pre ktorý nemáte v agende platnú registráciu k DPH, na karte je dostupné tlačidlo Tlač, pomocou ktorého si môžete online vytlačiť Overenie DIČ pre účely DPH prostredníctvom systému VIES, kde je uvedené unikátne číslo konzultácie.
  • História overení IČ DPH – túto novú tlačovú zostavu nájdete v ponuke tlačidla Tlač nad zoznamom Firiem. V poli Tlačiť návrh zostavy sú k dispozícii dva dizajny:
   • História overení IČ DPH firmy v registroch platiteľov DPH
   • Posledné overenia IČ DPH v registroch platiteľov DPH
  • Priznania a uzávierky DPH – z poslednej strany Sprievodcu priznaním a uzávierkou DPH sa dá vytlačiť zostava Kontrola firiem v registroch platiteľov DPH s možnosťou podrobného nastavenia online kontroly. V zostave sa pri firmách overených cez VIES po novom uvádza aj Unikátne číslo konzultácie.
 • Zoznam bankových účtov – na kartu Bankového účtu sa pridalo pole Interné číslo účtu. Dôvodom je Citibank, ktorá používa pri exporte dát interné čísla odlišné od štandardného čísla účtu. Money pri importe dát cez homebanking interné číslo použije prednostne.

Fakturácia

 • Faktúry vydané / prijaté
  • Na kartu dokladu v záložke Položky bol do Výberu stĺpcov doplnený stĺpec Vlastná hmotnosť v kg. Ten je teda dostupný nielen zo zoznamu Položiek faktúr vydaných/prijatých, ale aj z detailu Položky nad zoznamom dokladov.
  • Možnosť výberu nového stĺpca platí aj pre položky Zálohových faktúr vydaných a prijatých.
 • Faktúry vystavené – ak sa do faktúry preberá niekoľko Dodacích listov vystavených súčasne, program po novom doplní dátumy Plnenia DPH a Dodania z dokladu, ktorý má najnovší dátum Skladového pohybu.

Sklady

 • Katalóg
  • Pri vkladaní zložených Položiek katalógu (sada, komplet alebo položka s príslušenstvom) do dokladov bola zavedená kontrola na nedeliteľné množstvo a následné prepočítanie počtu kusov podriadených komponentov. Program pritom vychádza z pomeru množstva komponentov k celku (nastavuje sa v poliach Počet prvkovNa počet celku na karte Zloženie alebo Príslušenstvo v zloženej karte) a tiež z Nedeliteľného množstva (je zadané na zdrojovej Položke katalógu zloženia alebo príslušenstva). Program pri uložení položky dokladu vypočíta najbližší násobok množstva komponentov tak, aby jeho počet vyhovoval nedeliteľnému množstvu, a zobrazí otázku, či chcete množstvo zmeniť na základe výpočtu, alebo ponechať pôvodný pomer. Množstvo nadriadenej položky sa pritom neupravuje. Kontrola prebieha ako pri pridaní novej položky do dokladu, tak aj pri evidencii položky podriadenej
  • V detaile Zoznam pohybov je v miestnej ponuke (otvorené pravým tlačidlom myši) možné voľbou Súvisiace doklady zobraziť zdrojový doklad, ktorým bol pohyb vytvorený. Program po novom umožňuje tento zdrojový doklad tiež upraviť.
  • V detaile Cenníky sa teraz pri variantných položkách zobrazujú ceny bez ohľadu na to, či v zdrojovom zozname Cenníkových cien je, alebo nie je aktivované tlačidlo Varianty.
  • S ohľadom na minimalizáciu možnosti straty zapísaných dát je po novom znemožnené vymazanie Položky katalógu v prípadoch, kedy bola vložená do objednávkového dokladu alebo zálohovej faktúry (teda do dokladov, v ktorých je možné Položku katalógu uvádzať bez väzby na sklad).
 • Skladové zásoby
  • V detaile Zoznam pohybov bola vykonaná rovnaká úprava ako v katalógu a voľbou Súvisiace doklady je teda teraz možné upraviť zdrojový doklad. Funkčnosť využijete v prípadoch, kedy je potrebné porovnať pohyby skladových zásob tak, aby nedochádzalo k pohybom do mínusu.
  • Vo Výbere stĺpcov (voľbu otvoríte pravým tlačidlom myši nad hlavičkou stĺpcov) sú po novom k dispozícii stĺpce Dodávateľský názov a Dodávateľský kód. Zobrazujú sa z nich údaje uvedené pri Hlavnom dodávateľovi na zdrojovej karte Položky katalógu.
  • Do jednoduchých aj pokročilých filtrov boli pridané dve nové premenné Parameter a Hodnota parametra. S ich pomocou sa dá rýchlo zistiť množstvo zásob jednotlivých variantov tovaru (napr. konkrétna farba alebo veľkosť).
 • Skladové doklady
  • Na kartu dokladu v záložke Položky pribudol do Výberu stĺpcov stĺpec Vlastná hmotnosť v kg. Nový stĺpec sa týka týchto zoznamov:
   • Príjemky a výdajky
   • Dodacie listy prijaté/vydané
   • Predajky vydané/prijaté
   • Skladové položky (tu je po novom možné filtrovať aj podľa premennej Hmotnosť položky)
 • Skladové pohyby – vo Výbere stĺpcov je k dispozícii nový stĺpec Výrobca. Jeho zobrazením sa dá zvýšiť komfort pri kontrole predaja.

Objednávky

 • Objednávky vydané/prijaté – do jednoduchých aj pokročilých filtrov pribudla možnosť filtrovať zoznam podľa Hmotnosť jednotková [kg] a Hmotnosť celkom [kg].
 • Objednávky vydané – do miestnej ponuky nad zoznam Prevziať do boli doplnené voľby Prevodka (bez vybavovania) a Prevodka (s vybavovaním). Teraz je umožnené ľahko prevádzať položky z objednávok medzi skladmi.
 • Položky objednávok vydaných/prijatých – v zozname položiek objednávok bol pridaný stĺpec Celková hmotnosť [kg]. Tento stĺpec je skrytý a je dostupný z karty Výber stĺpcov. Podľa tejto premennej je možné tiež filtrovať pomocou jednoduchého a pokročilého filtru.

Služby

 • Reklamácie vydané/prijaté – rozšírili sa možnosti filtrovania v reklamačných dokladoch. Po novom je možné pomocou jednoduchého a pokročilého filtra dohľadať doklady, ktoré obsahujú položky s podrobnou evidenciou (výrobné číslo, séria, exspirácia).
 • Servisné doklady aj tu je ľahšie vyhľadávanie položiek s podrobnou evidenciou ako je vyššie uvedené pri Reklamačných dokladoch.
  • Zoznam po novom umožňuje vytvárať doklady na základe pripravených šablón. Ide o rovnakú funkčnosť, aká je dostupná napr. v zoznamoch faktúr – do režimu prípravy vzorových dokladov sa dostanete prostredníctvom tlačidla Šablóny, nové doklady na ich základe potom vytvoríte tlačidlom Pridať podľa šablóny.

Business Intelligence

 • Dátové zdroje – konfigurácia prednastavených dátových zdrojov Účtovný denník aÚčtovný denník 2 boli rozšírené tak, že do analýz nad nimi vytvorených sú po novom doplnené dátové polia Názov účtov a súvisiace alternatívne názvy Jazyk 1, 2, 3 (nastavenie pre alternatívne názvy je dostupné z karty Účet). Praktické zobrazenie ocenia predovšetkým užívatelia s prepracovanými analytickými účtami.
 • Analýzy – do zoznamu pripravených analýz boli pridané nové analýzy:
  • Predaj podľa faktúr – analýza rieši predaj čisto z faktúr a tým sa odlišuje od analýz Predaj podľa odberateľovPredaj podľa produktov. Vďaka vylepšenému vzhľadu a doplneniu niektorých údajov do dátového poľa (napr. informácie o obchodníkovi) uľahčí orientáciu v reporte.
  • Nákup podľa dodávateľov, Nákup podľa produktov – svojím východiskovým nastavením aj funkčnosťou odpovedajú analýzam Predaj podľa odberateľovPredaj podľa produktov.
 • Analýza – tlačidlo Export do Excelu na karte Zobrazenie analýzy obsahuje v ponuke novú možnosť exportu do formátu CSV. Tento typ exportu vynecháva nepoužité polia, nedochádza pri ňom k zlučovaniu buniek a hodnoty sa prevádzajú bez formátovania.

Kasa Online

 • Predaj
  • Na pokladničnej kase došlo k týmto vylepšeniam:
   • Po novom sa v prípade používania funkcie Pridať výberom upravilo chovanie položiek tak, aby si program po znovuotvorení pamätal poslednú otvorenú záložku.
   • Kvôli prehľadnosti boli zredukované stĺpce na Detail zásoby u položiek s podrobnou evidenciou (Výrobné čísla, Výrobné série, Exspirácia).
   • Na rovnakom detaile je východzia hodnota Množstvo nastavená na „0“. Hodnotu v tomto stĺpci možno editovať pomocou tlačidiel mínus/plus, zadaním hodnoty alebo snímačom. Po novom sa v prípade výberu konkrétnej položky celý riadok graficky označí.
   • Funkcie – v tejto záložke sú dve nové tlačidlá Poznámka a Popis, určené na rýchle zadávanie textov, ktoré majú byť vložené do Predajky vystavenej.
   • Nastavenie – na karte je po novom možné zvoliť Skupinu vkladov a výberov.
   • Doklad – po novom nie je možné na doklad pridať Položku katalógu, ktorá je hlavným variantom, ale iba jej podradené karty s konkrétnymi parametrami.
  • Vklady a výbery Kasy Online
   • Po zaúčtovaní vkladu alebo výberu už nebude možné doklad ďalej editovať. Na karte sa zároveň objaví oranžový pruh s informáciou, ktorým dokladom bolo zaúčtované.
   • Na nástrojovej lište zoznamu je po novom dostupné tlačidlo Skupiny. Z nastavenia skupiny je možné na karty doplniť nasledujúce údaje:
    • Popis
    • Číselný rad pre vklady
    • Číselný rad pre výbery

   Poznámka: V zozname Číselných radov nie je pre Vklady a výbery Kasy Online pripravená špeciálna skupina, v prípade potreby si ju nastavte podľa vlastných požiadaviek.

  • Zoznam je po novom možné filtrovať podľa všetkých zobraziteľných stĺpcov. K dispozícii sú jednoduché aj pokročilé filtre.
  • S ohľadom na lepšiu zrozumiteľnosť bol stĺpec Počet nepeňažných platidiel (v ktorom sa zobrazuje množstvo použitých druhov nepeňažných platidiel) premenovaný na Druhov nepeňažných platidiel. Tento stĺpec je teraz skrytý a je dostupný z karty Výber stĺpcov.
  • V zozname sa namiesto neho zobrazuje nový stĺpec Počet nepeňažných platidiel, v ktorom sa uvádza reálny súčet kusov všetkých nepeňažných platidiel.

Zoznamy

 • Banky (Bankové zoznamy)
 • Aktualizácia názvu banky First Data Slovakia, s.r.o., pobočka zahraničnej banky na SIA Slovakia, s.r.o.

Administrácia

 • Import z XML (Výmena dát)
  • Aby bolo na prvý pohľad vidieť nadefinované konfigurácie, boli do karty XML import v časti Zoznam objektov doplnené do Výberu stĺpcov nasledujúce stĺpce:
   • Použiť primárny kľúč ako spájajúci údaj
   • Kľúč neexistuje
   • Kľúč existuje
   • Kľúč chýba
   • Kľúč duplicitný
 • Užívatelia (Prístupové práva)
  • Nakoľko je príprava pracovného prostredia časovo náročná bola nástrojová lišta nad zoznamom doplnená o nové tlačidlo Načítať užívateľské nastavenia. Funkcia umožňuje preniesť kompletné užívateľské nastavenie jedného užívateľa k inému. Ide predovšetkým o:
  • Záložky (napr. zobrazené záložky, ich poradie, zámky)
  • Zoznamy (napr. viditeľnosť stĺpcov, ich poradie, veľkosť)
  • Detaily (napr. viditeľnosť detailov, ich poradie, stĺpce v detailoch a ich poradie)
  • Zobrazenie skupín na zoznamoch
  • Užívateľské filtre
  • Obľúbené položky

  Poznámka: Prenáša sa vždy kompletné užívateľské nastavenie (nie je možné vybrať si iba jednu časť, napr. Obľúbené položky). Prevod sa uskutočňuje pre jedného užívateľa. Pre viac užívateľov je preto nutné prenos užívateľských nastavení spracovať postupne. Po aplikácii zmien sa znova prihláste.

Ostatné

 • Export do Excelu
  • Aby nebolo nutné prevádzať hodnoty na číslo, tak na karte Nastavenie exportu do Excelu došlo k zmene východzieho nastavenia v poli Spôsob exportu textu z voľby Text na voľbu Hodnota.
 • E-mail
  • Koniec nudným a krátkym doménam v e-mailových adresách. Využite nové možnosti programu Money a odosielajte z e-mailových domén v dĺžke až 63 znakov.
 • Doklady – zobrazenie zoznamu položiek na kartách dokladov bolo upravené tak, aby poskytovalo používateľom prehľadnejšie informácie a ľahšiu prípravu tlačových výstupov:
  • Zoznam má k dispozícii niekoľko nových nástrojov, ktoré slúžia na úpravu poradia položiek na doklade.
   • Na tlačových výstupoch dokladov sú položky prednostne zoradené podľa čísla Poradia. To je položkám pridelené tak, ako boli postupne vložené do dokladu. Program pritom rozlišuje jednotlivé úrovne hierarchickej štruktúry (zvlášť sú číslované nadradené položky na hlavnej úrovni, zvlášť podradené, a to na každej úrovni zvlášť).
   • Na nástrojovej lište nad zoznamom položiek sú k dispozícii dve nové tlačidlá Nahor a Dolu, pomocou ktorých sa dá meniť pozícia položky pod kurzorom. Program pritom automaticky prečísluje poradie.
    Poznámka: Táto funkcia nie je prístupná na Bankových výpisoch a Expedičných dokladoch.
   • Položky sa dajú presúvať len v rámci tej istej hierarchickej úrovne. To znamená, že nadradená položka sa presunie aj so všetkými podriadenými. Ak takto presuniete podriadenú položku, jej pohyb je umožnený iba medzi položkami, ktoré patria do rovnakej skupiny.
   • Podľa tohto princípu položky triedia aj existujúce funkcie miestnej ponuky Poradie podľa triedenia. V tomto prípade sa položky automaticky prečíslujú podľa aktuálneho zobrazenia, ktoré ste získali napríklad zoradením položiek podľa ceny (kliknutím myši na hlavičku stĺpca Cena).
   • Tak ako predtým je možné priamo na karte Položky zmeniť číslo v poli Poradie.
  • V zozname sa teraz dajú zobraziť nové stĺpce, vďaka ktorým sa pri podriadených položkách (ktoré tvoria príslušenstvo alebo súčasť kompletu či súboru) dá na prvý pohľad zistiť ich vplyv na doklad. Ide o stĺpce:
   • Pričítať cenu k nadradenej položke
   • Zobrazovať na výstupe 

    Stĺpce si do zoznamu individuálne vložíte z karty Výber stĺpcov (otvoríte ho pravým tlačidlom myši nad hlavičkou stĺpcov v zozname položiek na doklade). Program si nastavenie zapamätá a v príslušnom zozname sa tieto stĺpce budú potom zobrazovať na všetkých kartách.

 • CSW Automatic – do nastavenia objektu zásuvného modulu Synchronizácia bola pridaná možnosť odosielať informačný protokol o spracovaní e-mailom.

Novinky vo verzii pre tlač si môžete stiahnuť TU.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.