Podnikanie / Štart podnikania/Hlavná a vedľajšia činnosť SZČO: V čom sú hlavné rozdiely?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Hlavná a vedľajšia činnosť SZČO: V čom sú hlavné rozdiely?

Hlavná a vedľajšia činnosť SZČO: V čom sú hlavné rozdiely?
Seyfor Slovensko, a.s.
17. 01. 2024
Doba čtení9 minút čítania
Líbilo se0
Hlavná a vedľajšia činnosť SZČO: V čom sú hlavné rozdiely?

Obsah

  Ako samostatne zárobkovo činná osoba môžete vykonávať hlavnú alebo vedľajšiu činnosť. Výhodnejšie je mať podnikanie ako vedľajšiu činnosť, pretože potom platíte menšie poplatky na sociálne aj zdravotné poistenie. Zákon vám ale presne stanovuje, za akých podmienok môžete činnosť vykonávať ako vedľajšiu.

  Podnikanie, ako hlavná činnosť

  Ak ako SZČO vykonávate hlavnú činnosť ste podnikateľom na „plný úväzok“. Živnosť je vašou hlavnou pracovnou náplňou a hneď od prvého mesiaca podnikania musíte platiť aspoň minimálne preddavky na zdravotné poistenie, pričom minimálny odvod pre rok 2023 je vo výške 84,77 € mesačne.

  Po skončení roka sa tieto preddavky porovnajú so sumou poistného, ktorá vyšla na základe dosiahnutého základu dane, a živnostníkovi tak môže vyjsť aj nedoplatok. Naopak platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa netýka začínajúceho živnostníka hneď, najskôr je to od 1. júla nasledujúceho roka. Vznik tejto povinnosti závisí od výšky dosiahnutých príjmov a povinnosť vám vznikne najskôr po podaní daňového priznania a prekročení zákonom stanovenej hranice príjmu pre konkrétny rok.

  Sadzba sociálneho poistenia je 33,15 % z vymeriavacieho základu. Sadzba zdravotného poistenia je 14 % z vymeriavacieho základu. Minimálny mesačný vymeriavací je v roku 2023 je stanovený vo výške 605,50 €.

  Ako SZČO platíte aj daň z príjmu. Daň sa vypočíta ako násobok základu dane a sadzby dane, máme 3 sadzby dane:

  1. 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka sú za zdaňovacie obdobie vo výške neprevyšujúcej 49 790 €,
  2. 19% ak zdaniteľné príjmy sú vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 € tak z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41,445.46 €,
  3. 25% pri zdaniteľných príjmoch nad sumu 49 790 €z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41,445.46 €.

  Podnikanie, ako vedľajšia činnosť

  SZČO vykonávajúce podnikateľskú činnosť ako vedľajšiu to majú jednoduchšie – nemusia totiž platiť preddavky v minimálnej výške a ich poplatky sú všeobecne nižšie. Nevzťahuje sa na Vás minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotného poistenia, preto si začínajúca SZČO, ktorá má podnikanie ako vedľajšiu činnosť môže určiť výšku preddavku na zdravotné poistenie sama. V každom prípade platí, že vedľajšiu činnosť môžete prevádzkovať, ak splníte aspoň jednu z týchto podmienok

  • ste študent do 26 rokov,
  • ste zamestnaní a zamestnávateľ za vás odvádza poistné (aspoň z minimálnej mzdy),
  • poberáte rodičovský príspevok,
  • poberáte materskú z nemocenského poistenia zamestnancov,
  • ste starobný alebo invalidný dôchodca.

  Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne je rovnaké ako pri hlavnej činnosti, vznik tejto povinnosti závisí od výšky dosiahnutých príjmov (v roku 2023 ide o hranicu príjmov 7 824 eur ročne bez odpočítania výdavkov).

  Dane platíte rovnako ako SZČO, ktorá vykonáva hlavnú činnosť, uplatňujú sa rovnaké sadzby daní.

  Ako na registráciu SZČO

  Ohlásenie živnosti prebieha priamo na jednotnom kontaktom mieste alebo elektronicky. Za každú voľnú živnosť je stanovený poplatok vo výške 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú činnosť je stanovený poplatok vo výške 15 eur. Osvedčenie o živnostenskom podnikaní vydáva príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania do troch pracovných dní. Daňový úrad automaticky zaregistruje daňovníka aj k dani z príjmov. Ak bude SZČO vykonávať svoju činnosť za pomoci zamestnancov, stane sa aj platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. Ďalej sa môže dobrovoľne zaregistrovať ako platiteľ dane z pridanej hodnoty.

  Formy podnikania

  V nasledujúcej časti článku sa zameriame na nasledujúce časté formy podnikania:

  • podnikanie na živnosť ako fyzická osoba (SZČO),
  • spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.),
  • akciovú spoločnosť (a. s.),
  • verejnú obchodnú spoločnosť (v. o. s.).

  Podnikanie na živnosť – jednoduchý začiatok

  Podnikanie na živnosť často volia freelanceri, remeselníci a ďalší ľudia, ktorí podnikajú samostatne a na svoje meno. Sú podnikajúcimi fyzickými osobami, nebudujú firmu.

  Výhody:

  • Rýchle a lacné založenie živnosti.
  • Peniaze, ktoré si zarobíte, sú vaše – môžete si vziať z pokladne ľubovoľnú čiastku (všetky ale samozrejme evidujete a zdaníte).
  • Možnosť pozastavenia živnosti.
  • Jednoduchšia administratíva – ako SZČO nemusíte viesť účtovníctvo.

  Nevýhody:

  • Za podnikanie ručíte celým svojim majetkom, vrátane toho osobného.
  • Nemáte firmu, ktorú by ste v budúcnosti predali. Prevod živnostenského podnikania na inú osobu je výrazne komplikovanejší.

  Typy živností

  K SZČO podnikaniu (ale aj ďalším formám podnikania) potrebujete získať živnosť. Existuje viacero typov:

  Ohlasovacie živnosti:
  • voľné (predajca, fotograf, grafik, konzultant, lektor, prekladateľ a pod.)
  • remeselné (inštalatér, zámočník, kozmetička, kaderníčka, mäsiar, pekár, hostinský a pod.)
  • viazané (geológ, reštaurátor, optik, projektant, účtovník, BOZP špecialista, psychológ, masér a pod.)

  Pri voľnej živnosti na úrade nepredkladáte žiadne špeciálne dokumenty, pri remeselnej a viazanej musíte doložiť odbornú spôsobilosť.

  Koncesované živnosti

  Na ich prevádzkovanie potrebujete špeciálne povolenie, tzv. koncesiu. Preto založenie koncesovanej živnosti trvá dlhšie ako založenie ohlasovacej živnosti.

  Medzi koncesované živnosti patrí napríklad výroba liehovín, zbraní, streliva, palív, cestná doprava vrátane taxislužby, činnosť cestovnej kancelárie, prevádzkovanie pohrebnej služby alebo krematória.

  Ako na založenie živnosti

  Ohlásenie živnosti je možné realizovať elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) alebo osobne na mieste príslušnom okresnom úrade. Všeobecnými podmienkami, ktoré je potrebné splniť, aby ste mohli založiť živnosť, je dosiahnutie veku 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Vyplníte formulár podľa toho, či ste fyzická alebo právnická osoba a zaplatíte poplatok. Okrem identifikačných údajov, uvádzate vo formulári aj svoju zdravotnú poisťovňu, zároveň môžete požiadať aj o registráciu pre daň z príjmov. Počkáte na doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení poštou na vašu adresu.

  Poistenie a dane u SZČO

  Ako SZČO, ktorá podniká na hlavnú činnosť platíte priebežne zálohy na sociálne a zdravotné poistenie. Výnimkou je iba prvý rok podnikania – v ňom platíte iba preddavky na zdravotné poistenie. Minimálna výška poistenia je každý rok iná, pretože sa odvíja od minimálneho vymeriavacieho základu.

  Ďalej sa SZČO týka % daň z príjmov. Máme 3 sadzby dane:

  1. 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka sú za zdaňovacie obdobie vo výške neprevyšujúcej 49 790 €,
  2. 19% ak zdaniteľné príjmy sú vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 € tak z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41,445.46 €,
  3. 25% pri zdaniteľných príjmoch nad sumu 49 790 €z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41,445.46 €.

  Ďalšou daňou, ktorá sa vás môže týkať, je daň z pridanej hodnoty. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39 zákona o DPH.

  Podnikanie ako SZČO je zo všetkých foriem administratívne najmenej náročné.

  Odoberajte tipy pre začínajúcich podnikateľov

  Zadajte váš e-mail a získajte účtovné a daňové tipy pre začiatok vášho podnikania. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Podnikanie ako s. r. o.

  Ďalším variantom je založenie právnickej osoby, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri založení spoločnosti tvoria vklady spoločníkov tzv. základné imanie, ktorého výška je minimálne 5 000 €. Výška vkladu jedného spoločníka je minimálne 750 €.

  Výhody:

  • Spoločníci ručia za záväzky s. r. o. svojím osobným majetkom len do výšky nesplateného vkladu.
  • Firmu môžete v budúcnosti predať.
  • Na klientov môžete pôsobiť solídnejšie.

  Nevýhody:

  • Musíte viesť účtovníctvo.
  • Máte povinnosť zverejňovať účtovnú závierku firmy.
  • Nemôžete si len tak vziať z pokladne peniaze – nie sú to vaše peniaze, ale vašej firmy (právnickej osoby).
  • Založenie s. r. o. trvá dlhšie a stojí viac.

  Založenie akciovej spoločnosti (a. s.)

  Akciová spoločnosť je vhodná forma podnikania pre väčšiu firmu. V budúcnosti takú firmu môžete uviesť na burzu a jej akcie tam obchodovať.

  Na založenie akciovej spoločnosti potrebujete základné imanie minimálne vo výške 25 000 eur. V súlade s § 175, ods. 1 Obchodného zákonníka musí byť pred vznikom spoločnosti upísaná celá hodnota základného imania, teda minimálne 25 000 eur a splatených najmenej 30% z peňažných vkladov.

  Aj pri založení a. s. vás čaká návšteva notára. Pokiaľ ste jediným majiteľom, potrebujete zakladateľskú listinu. Ak bude mať akciová spoločnosť viac vlastníkov, nechajte si spracovať zakladateľskú zmluvu. Ďalej potrebujete na živnostenskom úrade získať pre a. s. živnostenské oprávnenie.

  Medzi povinné orgány akciovej spoločnosti patrí predstavenstvo, valné zhromaždenie a dozorná rada.

  Výhody:

  • S akciami firmy môžete obchodovať.
  • Majitelia neručia svojim osobným majetkom.

  Nevýhody:

  • Potrebujete vysoký základný kapitál.
  • Zložitejšia administratíva ako pri s. r. o.
  • Povinne musíte mať webové stránky.
  • Povinne vediete účtovníctvo.

  Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.)

  Verejná obchodná spoločnosť je spoločnosť aspoň dvoch osôb, ktoré sa zúčastňujú na jej podnikaní. Za dlhy v. o. s. ručia spoločne a nerozdielne. Ak má firma v názve meno jedného zo spoločníkov, postačí k názvu pridať označenie „a spol.“ – nie je už nutné povinné uvádzať v. o. s.

  Spoločníci na začiatku uzavrú spoločenskú zmluvu. Pokiaľ tento dokument presne nevymedzuje ich podiely, počíta sa, že sú ich podiely rovnaké. Verejná obchodná spoločnosť vzniká okamihom zápisu do obchodného registra.

  Výhody:

  • Nepotrebujete základné imanie.
  • Rovnocenné postavenie spoločníkov – všetci sú štatutárnymi orgánmi spoločnosti.

  Nevýhody:

  • Rovnako ako SZČO ručíte celým majetkom.

  Aké informačné softvéry budete potrebovať?

  Podnikatelia a spoločnosti často využívajú nasledujúce programy:

  • fakturačný program,
  • mzdový systém podniku,
  • CRM – systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi.

  Mnoho firiem namiesto samostatných softvérov volí jeden centrálny – účtovný program. V ňom majú tvorbu faktúr, účtovníctvo, adresár klientov, evidenciu skladu, mzdovú agendu a ďalšie. Medzi osvedčené účtovné programy patrí Money S3. Výhodou je, že si ho podnikatelia môžu vyskúšať zadarmo.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.