Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Obstarávacia cena hmotného majetku
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Obstarávacia cena hmotného majetku

Obstarávacia cena hmotného majetku
Seyfor Slovensko, a.s.
28. 10. 2021
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se3
Obstarávacia cena hmotného majetku

Obsah

  Obstarávacie cena je nepochybne najčastejším typom vstupnej ceny hmotného majetku. Aj keď je drvivej väčšine podnikateľov problematika určenia obstarávacej ceny známa, dovolíme si upozorniť na niektoré situácie, ktoré stanovenie obstarávacej ceny môžu skomplikovať.

  Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „ZDP“) vymedzuje aké majetkové hodnoty považuje za hmotný majetok, ako sa tento hmotný majetok odpisuje, ktorý majetok je z odpisovania vylúčený, kto môže majetok odpisovať. Aby boli odpisy – myslíme daňové odpisy – správne uplatnené, musí byť okrem iného správne stanovená obstarávacia cena.

  Aké vstupné ceny podľa § 25 ZDP poznáme:

  • obstarávacia cena – cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (OC) ak ide o majetok nadobudnutý kúpou alebo prevodom
  • obstarávacia cena u majetku vylúčeného  z odpisovania u darcu pri vyradení z dôvodov darovania
  • obstarávacia cena u majetku vylúčeného  z odpisovania zistená u darcu , ktorý je fyzickou osobou pri vyradení z obchodného majetku, ak bol zahrnutý u darcu v obchodnom majetku, pričom pri predaji v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa §9 zákona o dani z príjmov
  • obstarávacia cena,  ak ide o majetok nadobudnutý od fyzickej osoby darom, pričom ide o majetok, ktorý nebol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku a v prípade jeho predaja uskutočneného v deň darovania, by sa naň vzťahovalo oslobodenie podľa § 9 zákona o dani z príjmov
  • všeobecná cena pri hmotnom a nehmotnom majetku nadobudnutom dedením (cena stanovená v dedičskom konaní) a cena podľa osobitného predpisu pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom darovaním (znalecký posudok)
  • všeobecná cena, ak ide o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ktorá sa určí ako cena stavby zistená podľa Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov … v znení neskorších predpisov bez prihliadnutia na kategóriu kultúrnej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, ktoré sú jej súčasťou
  • suma vo výške vlastných nákladov
  • suma vo výške pohľadávky, ktorá je zabezpečená prevodom vlastníckeho práva k hmotnému hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, ktorý pri nezaplatení pohľadávky alebo jej časti prechádza do vlastníctva veriteľa znížená o čiastku splateného úveru alebo pôžičky
  • zostatková cena zistená u darcu, ktorý tento majetok vyradil z obchodného majetku v dôsledku darovania, okrem majetku vylúčeného z odpisovania
  • zostatková cena zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, po vyradení z obchodného majetku, pričom v prípade jeho predaja uskutočneného v deň darovania, by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 zákona o dani z príjmov, okrem majetku vylúčeného z odpisovania.
  • pri komponentnom odpisovaní obstarávacia cena alebo cena určená podľa kvalifikovaného odhadu alebo posudkom znalca
  • obstarávacia cena, suma vo výške vlastných nákladov alebo všeobecná cena pri predaní majetku z osobného užívania FO do obchodného majetku alebo u daňovníka nezriadeného na podnikanie  pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane

  Podľa uvedeného prehľadu vidíme, že vstupná cena je odvodená od spôsobu obstarania hmotného majetku. Obstarávacia cena sa použije v prípade, ak bol majetok obstaraný odplatne, tzn. kúpou, prípadne darovaním, ak by sa pri predaji u darcu neuplatnilo oslobodenie podľa §9 ZDP.

  Obstarávacia cena (OC) je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny. Obstarávacia cena je vstupnou cenou hmotného majetku, ak ide o majetok

  • nadobudnutý kúpou alebo prevodom,
  • nadobudnutý od fyzickej osoby darom (ak ide o majetok, ktorý nebol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku a v prípade jeho predaja uskutočneného v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 zákona o dani z príjmov),
  • nadobudnutý darom od právnickej osoby, ktorý bol u darcu vylúčený z odpisovania a vyradený z dôvodu darovania,
  • nadobudnutý od fyzickej osoby darom, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku a vylúčený z odpisovania, pričom pri jeho predaji u darcu uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 zákona o dani z príjmov

  Súčasťou obstarávacej ceny je aj DPH, ak

  • nie je daňovníka platiteľom DPH
  • je daňovník platiteľom DPH a nemôže si DPH odpočítať
  • je daňovník platiteľom DPH a uplatňuje si nárok na odpočet DPH koeficientom, a to časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty

  DPH nie je súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu.

  Súčasťou obstarávacej ceny sú aj výdavky na technické zhodnotenie hmotného majetku, ktoré v úhrne za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 1 700 eur, alebo aj ak neprevyšujú túto sumu a daňovník sa rozhodne ich považovať za technické zhodnotenie.

  Výdavky na technické zhodnotenie zvyšujú obstarávaciu cenu hmotného majetku

  • pri použití rovnomerného spôsobu odpisovania majetku,
  • pri použití zrýchleného spôsobu odpisovaní majetku, ak technické zhodnotenie bolo vykonané v prvom roku odpisovania.

  Technické zhodnotenie zvyšuje obstarávaciu cenu v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.

  Technické zhodnotenie je dôležité posúdiť v rôznych situáciách, podľa ustanovení nájomných zmlúv. Ustanovenie §17 ods. 20 a 21 hovorí o nepeňažnom príjme prenajímateľa, ak neuhradí technické zhodnotenie vyhotovené nájomcom.

  Čo je nájomný vzťah pre účely ZDP

  Definícia nájomného vzťahu pre účely úpravy základu dane u prenajímateľa o nepeňažný príjem z titulu nájomcom vykonaného technického zhodnotenia a opráv na prenajatom majetku bola od  1.1.2015 spresnená o ďalšie nájomné vzťahy, pri ktorých dochádza k užívaniu cudzej veci. Za nájomný vzťah sa považuje:

  • nájomný vzťah uzatvorený podľa § 664 až 669  Občianskeho zákonníka,
  • nájomný vzťah na základe nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka,
  • užívací vzťah na základe vecného bremena uzatvorený podľa  §151n až 151p Občianskeho zákonníka,
  • nájomný vzťah podľa § 6 zákona  č.116/1990 Zb. o nájme a  podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (podnájomný vzťah) a pod.

  Zdaniteľným príjmom prenajímateľa podľa §17 ods. 20 a 21, ktorý je vlastníkom prenajatej veci, je suma vo výške výdavkov vynaložených nájomcom na technické zhodnotenie a výdavky na opravy tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve alebo inej zmluve, na základe ktorej dochádza k užívaniu cudzej veci, avšak po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, v zdaňovacom období, v ktorom

  • bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
  • došlo k skončeniu nájmu, pričom nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie  pri použití rovnomerného spôsobu odpisovania,
  • boli opravy tejto veci vykonané.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príklad č.1: Zvýšenie vstupnej ceny u prenajímateľa po vykonaní TZ nájomcom
  Nájomca mal prenajaté priestory na dobu 5 rokov. Nájomca s písomným súhlasom prenajímateľa vykonal v r. 2020 stavebné úpravy v hodnote 20 000 € a o výšku technického zhodnotenia v roku jeho vykonania zvýšil prenajímateľ vstupnú (zostatkovú) cenu predmetu nájmu. Ako bude postupovať prenajímateľ pri zdanení ?

  Riešenie: Ak prenajímateľ po zaradení TZ  vykonaného a uhradeného nájomcom zvýši  vstupnú cenu predmetu nájmu, v roku jeho zaradenia do užívania – v r. 2020 ide o jeho nepeňažný príjem, ktorý je predmetom zdanenia a uvádza sa na riadku 110 tlačiva daňového priznania právnických osôb. Do nákladov dostane prenajímateľ zvýšenú vstupnú cenu predmetu nájmu prostredníctvom odpisov.

  Príklad č. 2: Bezplatné odovzdanie TZ vykonané nájomcom na prenajatom majetku pri ukončení nájomného vzťahu

  V r. 2020 bola ukončená  nájomná zmluva administratívnej budovy medzi prenajímateľom a nájomcom.  Nájomca vykonal v r.2016  na budove TZ. Odpisoval ho s písomným súhlasom prenajímateľa.  Pri ukončení nájomnej zmluvy v r. 2020 majetok vo výške daňovej zostatkovej ceny nájomca odovzdal  prenajímateľovi bezodplatne. Uplatní prenajímateľ ustanovenie § 17 ods. 20 a 21 zákona o dani z príjmov?

  Riešenie: TZ vykonané na prenajatom majetku môže nájomca odpisovať do daňových výdavkov len počas doby prenájmu. V prípade, že pri ukončení nájomného vzťahu nájomca neuviedol prenajaté priestory do pôvodného stavu, ani sa s prenajímateľom nedohodol na odkúpení zostatkovej ceny TZ, a  toto  bolo  bezplatne odovzdaná prenajímateľovi, ide o nepeňažný príjem prenajímateľa  v roku ukončenia nájomnej zmluvy. Nájomca zostatkovú cenu TZ nezahrnie do daňových výdavkov.

  Z vyššie uvedených modifikácií je zrejmé, že pre správne stanovenie PC je vhodné byť veľmi ostražitý v situáciách, kedy bol obstarávaný majetok technicky zhodnocovaný a bol predmetom nájomnej zmluvy. Pri fyzických osobách je ďalej dôležité sledovať dátum obstarania majetku.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.