Mzdy a personalistika/Zamestnávanie študentov na dohodu v roku 2024
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zamestnávanie študentov na dohodu v roku 2024

Zamestnávanie študentov na dohodu v roku 2024
Norbert Seneši
05. 04. 2024
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se5
Zamestnávanie študentov na dohodu v roku 2024

Obsah

  Brigádnická práca študentov je obľúbeným pracovnoprávnym vzťahom, ktorý je výhodný obojstranne – pre zamestnávateľa i zamestnanca. Dôvodom sú predovšetkým flexibilita, nízke náklady pre zamestnávateľa a nízke zrážky zo mzdy pre zamestnanca.

  S kým možno uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov

  Dohoda o brigádnickej práci študentov je upravená v § 227 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ale týkajú sa jej aj iné jeho ustanovenia.

  Dohodu o brigádnickej práci študentov je možné uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá dosiahla 15 rokov, skončila povinnú školskú dochádzku a nedosiahla 26 rokov, ak:

  • má štatút žiaka strednej školy alebo
  • má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia.

  Na účely dohody o brigádnickej práci študentov má štatút žiaka strednej školy aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého roka. Podobne má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého roka. Svoj štatút v tomto období preukazuje dokladom o riadnom ukončení štúdia. Po skončení strednej školy a bakalárskeho štúdia vysokej školy je teda možné s týmito absolventmi uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov (prípadne v nej pokračovať). V ich prípade je to však limitované 31. októbrom. Ak by nepokračovali v ďalšom vzdelávaní po tomto dátume, nemôžu na dohodu o brigádnickej práci študentov od 1. novembra ďalej pracovať.

  Pri uzatváraní dohody o brigádnickej práci študentov zamestnanec nemôže mať 26 a viac rokov. Ak tento vek počas trvania pracovnoprávneho vzťahu dosiahne, môže prácu na základe tej istej dohody o brigádnickej práci študentov vykonávať najneskôr do konca tohto kalendárneho roka, v ktorom dosiahne 26 rokov veku.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Uzatvorenie a skončenie dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2024

  Dohoda o brigádnickej práci študentov musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Jedno jej vyhotovenie musí dostať aj zamestnanec.

  Povinnými náležitosťami dohody o brigádnickej práci študentov sú:

  • dohodnutá práca,
  • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
  • dohodnutý rozsah pracovného času a
  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

  Príslušné potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo štatúte študenta dennej formy vysokoškolského štúdia je neoddeliteľnou súčasťou (prílohou) dohody.

  Ak priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca presiahne tri hodiny v štyroch po sebe nasledujúcich týždňoch, tak dohoda o brigádnickej práci študentov musí obsahovať aj miesto výkonu práce alebo pravidlo, že ho určuje zamestnanec. Ak to neobsahuje dohoda, musí zamestnávateľ zamestnanca v prípade splnenia spomínanej podmienky do siedmich dní písomne informovať aj o splatnosti a výplate mzdy vrátane výplatných termínov.

  Dohoda o brigádnickej práci študentov môže byť uzatvorená najviac na 12 mesiacov.

  V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia a ak v nej nie je, možno ju skončiť buď dohodou zamestnávateľa a zamestnanca k určitému dňu, alebo jednostranne výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou (začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane). Okamžité skončenie dohody je možné len v prípadoch, kedy je možné takto skončiť pracovný pomer – zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo porušil závažne pracovnú disciplínu.

  Pracovný čas pri dohode o brigádnickej práci študentov

  Na dohodu o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne v priemere. Tento priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Zamestnanec tak napríklad pri dohode uzatvorenej na 12 mesiacov (52 týždňov) môže počas troch letných mesiacov (12 týždňov) odpracovať aj po 160 hodín mesačne (spolu 480 hodín), ak počas ostatných 40 týždňov odpracuje spolu len 10 hodín týždenne. V priemere za celé trvanie dohody je to stále menej ako 20 hodín týždenne.

  Okrem toho platí, že pracovný čas študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín (u zamestnanca do 18 rokov v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín). S týmito zamestnancami nemožno dohodnúť ani im nariadiť prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť.

  Zamestnávateľ je povinný zamestnanca pri uzatvorení dohody písomne informovať o:

  • dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od neho vyžadovať výkon práce a
  • lehote, v ktorej má byť zamestnanec zo strany zamestnávateľa informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

  Uvedenú informačnú povinnosť zamestnávateľ voči zamestnancovi nemá, ak:

  • si zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas,
  • začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné, a to najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň, alebo
  • priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca nepresiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov.

  Mzda zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2024

  Aj študentovi pracujúcemu na dohodu o brigádnickej práci študentov patrí mzda najmenej v sume minimálnej mzdy, ktorá v roku 2024 je vo výške 4,31 eura za hodinu. Nepatrí mu však už minimálna mzda určovaná v závislosti od stupňa náročnosti práce.

  Pri brigádnickej práci študentov patrí zamestnancovi v roku 2024 popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie:

  • za prácu v sobotu najmenej 2,155 eura za hodinu (ak sa u zamestnávateľa vyžaduje pravidelná práca v sobotu, tak je to najmenej 1,9395 eura za hodinu),
  • za prácu v nedeľu najmenej 4,31 eura za hodinu (ak sa u zamestnávateľa vyžaduje pravidelná práca v nedeľu, tak je to najmenej 3,879 eura za hodinu),
  • za prácu v noci najmenej 1,724 eura za hodinu (ak sa u zamestnávateľa vyžaduje prevažná práca v noci, tak je to najmenej 1,5085 eura za hodinu),
  • za prácu vo sviatok najmenej 4,31 eura za hodinu.

  Zamestnávateľ musí mzdu za vykonanú prácu zamestnancovi vyplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

  Vyskúšajte si zadarmo účtovný program Money S3
  S ním môžete jednoducho viesť účtovníctvo, vystavovať faktúry či evidovať sklad pre kamenný i online predaj
  Money S3

  Daň, zdravotné a sociálne poistenie pri brigádnickej práci študentov

  Ohľadom dani z príjmov nemá študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov žiadnu výnimku. Základ dane z príjmov (mzdu po odpočítaní poistenia) si môže znižovať o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne vo výške 470,54 eura. K tomu musí zamestnávateľovi predložiť „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“. V tom istom mesiaci si však nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka môže uplatňovať len u jedného zamestnávateľa.

  Zo základu dane z príjmov (prípadne zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka) nepresahujúceho 3 961,50 eura mesačne odvedie zamestnávateľ za študenta 19 % daň z príjmov. Po prekročení tejto sumy základu dane z príjmov je z presahujúcej časti odvádzaná daň z príjmov v sadzbe 25 %.

  Čo sa týka poistenia, tak zdravotné poistenie neplatí z príjmu na základe dohody o brigádnickej práci študentov ani zamestnávateľ, ani zamestnanec.

  Zamestnanec platí sociálne poistenie spolu vo výške 7 % a zamestnávateľ za neho platí sociálne poistenie spolu vo výške 22,80 %.

  Zároveň sa vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia (s výnimkou garančného a úrazového poistenia plateného zamestnávateľom) pri dohode o brigádnickej práci študentov znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku v sume 200 eur mesačne. Takže z časti hrubej mzdy nepresahujúcej 200 eur sa pri tejto dohode žiadne odvody neplatia okrem garančného a úrazového poistenia spolu vo výške 1,05 %. Na uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky je zamestnanec povinný predložiť zamestnávateľovi „Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – Študenti“.

  Odvodovú odpočítateľnú položku si zamestnanec môže v jednom kalendárnom mesiaci uplatňovať len na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľovi pritom musí oznámiť nielen začatie, ale aj ukončenie jej uplatňovania.

  Výpočet mzdy a mzdových nákladov pri študentských brigádach v roku 2024

  V nižšie uvedenom ilustračnom príklade zamestnanec na dohodu o brigádnickej práci študentov dostával minimálnu mzdu 4,31 eura a odpracoval 80 hodín, takže jeho hrubá mzda bola 344,80 eura. Uplatní si odvodovú odpočítateľnú položku aj nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Čistá mzda zamestnanca aj celková cena práce pre zamestnávateľa sú uvedené v posledných riadkoch tabuľky.

  Výpočet mzdy a mzdových nákladov pri študentských brigádach v roku 2024
  Výpočet mzdy a mzdových nákladov pri študentských brigádach v roku 2024

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.