Blog Money / Slovník pojmov / Audit účtovnej závierky

Zákon o účtovníctve stanovuje, ktoré účtovné jednotky majú povinnosť mať účtovnú závierku overenú nezávislým autorom. K týmto účtovným jednotkám patrí napríklad obchodná spoločnosť, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 Eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
  2. čistý obrat presiahol 2 000 000 Eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Audítor nezávisle overuje účtovné výkazy a stanovuje, či sú v súlade so zákonmi. Výsledkom auditu je audítorská správa, v ktorej audítor hodnotí správnosť predloženej účtovnej závierky.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Business Intelligence