Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 1?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 1?

Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 1?
Seyfor Slovensko, a.s.
24. 01. 2023
Doba čtení7 minút čítania
Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 1?

Obsah

  Pre  zaúčtovanie pohľadávok využívame účtovú skupinu 3 – Zúčtovacie vzťahy. Ide o pomerne rozsiahlu účtovú skupinu a my sa v tomto článku pozrieme na náplň jednotlivých účtov, konkrétne v účtovných skupinách 31 – 34.

  Pohľadávky všeobecne

  Pohľadávka v podstate znamená právo alebo nárok osoby (fyzickej alebo právnickej) požadovať od inej osoby plnenie z istého záväzku. Pohľadávka vzniká najčastejšie splnením či realizáciou hmotného i nehmotného plnenia alebo na základe uzavretej zmluvy.

  Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou, čo je hodnota, akú mali ku dňu svojho vzniku. Pokiaľ  je pohľadávka nadobudnutá kúpou, oceňuje sa cenou obstarania.

  V účtové skupine 3 – Zúčtovacie vzťahy sa pohľadávky, na rozdiel od záväzkov, evidujú ako krátkodobé, tak dlhodobé.

  Na dlhodobé a krátkodobé sa delia pohľadávky podľa ich splatnosti:

  • krátkodobé pohľadávky – so splatnosťou do 1 roka
  • dlhodobé pohľadávky – so splatnosťou dlhšou než 1 rok

  Aj keď dlhodobé aj krátkodobé pohľadávky účtovne evidujeme v jednej účtovnej skupine, v praxi je vhodné rozlišovať ich pomocou analytických účtov. Budú nám nápomocné pri zostavovaní súvahy, jedného z výkazov účtovnej závierky.

  V súvahe sa totiž pohľadávky dlhodobé a krátkodobé evidujú v iných oddieloch. Vždy je pozeráme na dĺžku splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

  PRÍKLAD

  Účtovná závierka zostavená ku dňu

  Splatnosť pohľadávky

  Vykázanie v pohľadávkach

  31.12.2020

  20.5.2021

  krátkodobých

  31.12.2020

  31.12.2022

  dlhodobých

  Náplň a účtovanie na jednotlivých účtoch skupín 31 – 34

  31 – POHĽADÁVKY (KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ)

  311 – Odberatelia (účet aktívny)

  Na tomto účte účtuje účtovná jednotka pohľadávky voči odberateľovi. K prvému dňu účtovného obdobia zodpovedá zostatok tohoto účtu skutočným pohľadávkam voči odberateľom doloženým inventarizačným zápisom, najčastejšie súpisom neuhradených vydaných faktúr.

  Na stranu MD sa účtuje vznik pohľadávky voči odberateľovi z titulu plnení hmotných aj nehmotných či na základe zmlúv. Na stranu D sa účtujú úhrady týchto pohľadávok.

  V praxi je vhodné k tomuto účtu evidovať pomocou analytických účtov predovšetkým pohľadávky podľa jednotlivých mien a tiež pohľadávky dlhodobé a krátkodobé.

  Ku koncu účtovného obdobia sa zostatok účtu rovná skutočným pohľadávkam voči odberateľom, ktoré doložíme inventarizačným súpisom neuhradených faktúr.

  PRÍKLAD

  1. Faktúra vystavená za nájomné

   MD 311

  D 602

  2. Úhrada faktúry bankovým prevodom

   D 221

  MD 311

  312 – Zmenky na inkaso (účet aktívny)

  Na tomto účte účtovná jednotka účtuje príjem cudzích zmeniek, zmeniek cudzích na vlastný rad a vlastných zmeniek prijatých od odberateľov a od iných dlžníkov.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – postúpenie zmenky banke

  MD 313

  D 312

  2. Interný doklad – zvýšenie hodnoty zmeny o úrok

  MD 312

  D 662

  3. Interný doklad – zúčtovanie opravnej položky k zmenke na inkaso pri trvalom vyradení zmenky z účtovníctva

  MD 391

  D 312

  313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere (účet aktívny)

  Účtujú sa pohľadávky za zmenky odovzdané banke na zaplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj iné cenné papiere odovzdané na eskont banke.

  1. Interný doklad – prevod krátkodobých cenných papierov na obchodovanie na eskont banke

  MD 313

  D 251

  314 – Poskytnuté preddavky – dlhodobé a krátkodobé (účet aktívny)

  Na účte poskytnutých preddavkov sú účtované poskytnuté preddavky ešte pred poskytnutím plnenia zmlúv zo strany dodávateľa, ktoré nie sú preddavkom na dlhodobý majetok, zásoby nebo na zvieratá.

  PRÍKLAD

  1. Úhrada zálohovej faktúry za elektrinu bankovým prevodom

  MD 314

  D 221

  2. Faktúra prijatá za elektrinu s odpočítanou uhradenou zálohou

   MD 502

  D 321

  – odpočítanie preddavku

  MD 321

  D 314

  315 – Ostatné pohľadávky (účet aktívny)

  Na účte 315 evidujeme ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad nárok na vysporiadanie reklamácie, pohľadávky voči prevádzkovateľom platobných terminálov, čiastky určené k prefakturácii nákladov za služby, energie atď. Pro iný subjekt, refundácia miezd.

  PRÍKLAD

  1. Predpis nároku na náhradu reklamovaného tovaru dodávateľom

  1.000,-

  MD 315

  D 132

  2. Dobropis od dodávateľa na reklamovaný tovar

  1.000,-

  MD 315

  D 321

  PRÍKLAD

  1. Faktúra prijatá za elektrinu určená k preúčtovaniu nájomníkovi

  1.000,-

  MD 315

  D 321

  2. Faktúra vystavená za elektrinu nájomníkovi

  1.000,-

  MD 311

  D 315

  316 – Čistá hodnota zákazky (účet aktívny aj pasívny)

  Čistá hodnota zákazky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje rozdiel medzi požadovanými sumami za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku podľa osobitného predpisu so súvzťažným zápisom na účet 606 – Výnosy zo zákazky. V prospech účtu 316 – Čistá hodnota zákazky sa účtuje rezerva na predpokladanú stratu zo zákazkovej výroby so súvzťažným zápisom na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Zrušenie rezervy na stratu zo zákazkovej výroby podľa § 30 ods. 14 sa účtuje na ťarchu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. V čase ukončenia zákazkovej výroby sa podľa charakteru zúčtuje zostatok na účte 316 – Čistá hodnota zákazky.

  PRÍKLAD

  1. Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka MD 316 D 606
  2. Zníženie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka MD 606 D 316
  3. Tvorba rezervy na stratu zo zákazkovej výroby MD 548 D 316
  4. Zrušenie rezervy na stratu zo zákazkovej výroby MD 316 D 548

  Informácie o účtovaní záväzkov na účtoch 321, 322, 323, 324, 325, 326, 331,333, 341,342, 346 a 347 nájdete v rozsiahlom samostatnom článku  

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  32- ZÁVÄZKY (KRÁTKODOBÉ)

  321 – Dodávatelia (účet pasívny)

  322 – Zmenky na úhradu (účet pasívny)

  323 – Krátkodobé rezervy (účet pasívny)

  324 – Prijaté preddavky (účet pasívny)

  325 – Ostatné záväzky (účet pasívny)

  326 – Nevyfakturované dodávky (účet pasívny)

  33 – ZÚČTOVANIE SO ZAMESTNANCAMI A ORGÁNMI SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

  331 – Zamestnanci (účet pasívny)

  333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom (účet pasívny)

  335 – Pohľadávky voči zamestnancom (účet aktívny)   

  Na účte pohľadávok voči zamestnancom sa účtuje napríklad vyplatenie zálohy na drobné nákupy, ale aj  omylom uhradené súkromné nákupy zverenou firemnou kartou.

  PRÍKLAD

  1. Bankový výpis – omylom uhradená súkromná platba zamestnanca firemnou platobnou kartou

  MD 335

  D 221

  2. Vrátenie  platby zamestnancom na účet

  MD 221

  D 335

  Odberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  34 – ZÚČTOVANIE DANÍ A DOTÁCIÍ

  341 – Daň z príjmu (účet pasívny)

  342 – Ostatné priame dane (účet pasívny)

  343 – Daň z pridanej hodnoty (účet aktívny aj pasívny)

  Tento účet môže byť aktívny aj pasívny. Účtovná jednotka – platiteľ DPH – využíva analytické účty, na ktorých sleduje a účtuje na nich o DPH na výstupe a o DPH na vstupe.

  Vhodné je využiť aj sumárny účet, kam pri každom podaní daňového priznania k DPH preúčtujeme DPH na vstupe a výstupe a ktorý nám bude vykazovať buď nadmerný odpočet DPH (aktívny zostatok, pohľadávka voči finančnému úradu) alebo daňovú povinnosť DPH (pasívny zostatok, záväzok voči finančnému úradu).

  PRÍKLAD

  Daňová povinnosť

  1. Faktúra vydaná za služby

  – Základ DPH

  – DPH 20%

  1.200,-

  1.000,-

  200,-

  MD 311

  D 602

  D 343200

  2. Faktúra prijatá za energie

  – Základ DPH

  – DPH 20%

  60,-

  500,-

  100,-

  MD 502

  MD 343100

  D 321

  3. Interný doklad – zúčtovanie DPH

  – DPH vstup 20%

  – DPH výstup 20%

  – DPH – daňová povinnosť

  100,-

  200,-

  100,-

  MD 343200

  D 343100

  D 343900

  4. Odvod DPH – daňová povinnosť na finančný úrad bankovým prevodom

  100,-

  MD 343900

  D 221

  346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu (účet pasívny)

  347 – Ostatné dotácie (účet pasívny)

  V ďalších článkoch rozoberieme náplň a účtovanie pohľadávok a záväzkov na ostatných účtoch tzv.„trojkových“ účtov, a to skupiny 35 až 39.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.