Účtovníctvo/Ako viesť evidenciu majetku podniku
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako viesť evidenciu majetku podniku

Ako viesť evidenciu majetku podniku
Seyfor Slovensko, a.s.
19. 07. 2023
Doba čtení10 minút čítania
Líbilo se2
Ako viesť evidenciu majetku podniku

Majetok podniku tvorí súhrn takmer všetkých aktív firmy a poskytuje prehľad o jej kapitáli. Účtovné predpisy rozlišujú niekoľko typov majetku podniku: základné delenie je na hmotný majetok (hnuteľný a nehnuteľný) a nehmotný majetok. Oba druhy majetku môžeme ešte rozdeliť na dlhodobý a krátkodobý. Samostatnú kategóriu potom tvorí finančný majetok a pohľadávky. Prečítajte si, aké sú medzi nimi rozdiely.

Čo je to evidencia majetku podniku

Účelom účtovnej evidencie majetku podniku je mať prehľad o tom, aký má firma kapitál, tzn. čo všetko a v akej hodnote firma vlastní. Každý podnikateľ, ktorý vedie účtovníctvo, musí všetok svoj majetok evidovať, tzn. zaviesť do svojich účtovných kníh.

Evidenciu majetku musí viesť aj SZČO, ktorá vedie daňovú evidenciu. Jedine podnikateľ – SZČO, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, nemusí komplexnú evidenciu majetku riešiť. Nevedie totiž daňovú evidenciu, stačí mu, že eviduje príjmy, pohľadávky (vystavené faktúry) a zásoby.

Ako viesť evidenciu majetku

Málokto dnes vedie fyzickú evidenciu majetku vo forme zošitov a kníh. Ak váš majetok nie je rozsiahly, dá sa bez problémov viesť evidencia majetku podniku napríklad v Exceli. Napr. pre SZČO s daňovou evidenciou môže byť tento spôsob celkom dostatočný.

Ak ale vediete účtovníctvo a firemný majetok sa vám rozrastá, bude lepšie, ak si na evidenciu majetku podniku zaobstaráte účtovný software. Ten vám pomôže nielen s evidenciou majetku, ale s mnohými ďalšími účtovnými úkonmi, ako sú napr. mzdy, odpisy alebo účtovná závierka.

Takto vyzerá karta majetku v účtovnom programe Money S3. Na karte na prvý pohľad vidíte, že majetok na karte je zaevidovaný ako dlhodobý, vidíte, ako sa odpisuje jeho obstarávacia cena a aj to, kto z firmy ho má aktuálne v užívaní.

Hmotný majetok vs. nehmotný majetok

Hmotným majetkom sa rozumie fyzicky existujúci majetok, napr. firemná nehnuteľnosť, služobné auto, vybavenie kancelárií a pod. Nehmotným majetkom sú ‚‚abstraktné‘‘ aktíva – môžu to byť napr. licencie, práva alebo patenty.

Ako hmotný, tak aj nehmotný majetok môže byť krátkodobý alebo dlhodobý. Krátkodobý majetok sa v účtovníctve definuje ako majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom je najviac jeden rok. Ide o obežný majetok, prípadne sa môžete stretnúť aj s pojmom obežné aktíva.

Samostatnú kategóriu majetku predstavuje finančný majetok a pohľadávky – nespadajú ani pod hmotný ani pod nehmotný majetok. Aj finančný majetok a pohľadávky môžu byť dlhodobé alebo krátkodobé.

Dlhodobý majetok

Pri dlhodobom majetku je potrebné dať si pozor na to, či ho definujete podľa zákona o dani z príjmu, alebo podľa zákona o účtovníctve, resp. postupov účtovania. Daňové a účtovné predpisy môžu vymedzovať dlhodobý majetok odlišne.

Podľa zákona o dani z príjmu sa za dlhodobý hmotný majetok považujú:

 • samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti viac ako tri roky,
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov,
 • iný majetok podľa § 22 ods. 6 zákona o dani z príjmov (napríklad otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie po splnení určitých podmienok).

Dlhodobým nehmotným majetkom podľa daňových predpisov je dlhodobý nehmotný majetok podľa účtovných predpisov, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Podľa účtovných predpisov sú dlhodobým hmotným majetkom:

 • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov,
 • samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma podľa daňových predpisov (1 700 eur),
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti viac ako tri roky,
 • základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
 • otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobým nehmotným majetkom podľa účtovných predpisov sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako je suma podľa daňových predpisov (2 400 eur) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

Na účely účtovných predpisov však možno aj samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a nehmotný majetok s nižším ocenením a s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na základe rozhodnutia účtovnej jednotky zaradiť do dlhodobého majetku. Minimálne ocenenie takéhoto dlhodobého majetku stanovené nie je (účtovná jednotka si ho určuje sama internou smernicou).

Firmy v praxi často vo svojom účtovníctve stanovujú rovnakú cenovú hranicu pre samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí aj nehmotný majetok, s ktorou pracujú daňové predpisy (t. j. 1 700 eur, resp. 2 400 eur). Účtovanie si tým zjednodušia.

Príklad:

Zaobstaráte si do firmy software za 4 000 eur. Vaša interná účtovná smernica kopíruje daňové predpisy a stanoví minimálne ocenenie pre dlhodobý nehmotný majetok na hranicu viac ako 2 400 eur.

Náklady na nový software účtovne zaevidujete pod dlhodobý nehmotný majetok a účtovne a daňovo ho budete odpisovať podľa pravidiel stanovených vašou internou účtovnou smernicou. Podľa zákona o dani z príjmov sa dlhodobý nehmotný majetok aj na účely daňových predpisov odpisuje v súlade s účtovnými predpismi.

>> Viac o tom, ako správne zaúčtovať dlhodobý hmotný aj nehmotný majetok, sa dočítate tu.

Definovať dlhodobý majetok je dôležité najmä kvôli daňovým a účtovným odpisom. Účtovným odpisom sa viac venujeme v tomto článku, problematike odpisov majetku všeobecne sme sa zase venovali tu.

A čo so samostatnými hnuteľnými vecami alebo nehmotným majetkom, ktoré ste síce obstarali lacnejšie ako 1 700 eur, resp. 2 400 eur, ale budete ich používať dlhšie ako rok? Ako už bolo spomenuté, všetko záleží od vašej internej účtovnej smernice. Buď položky tohto typu zaúčtujete ako tzv. drobný dlhodobý majetok a budete ho odpisovať alebo samostatné hnuteľné veci zaúčtujete ako zásoby a nehmotný majetok ako služby. Typicky sú to pracovné stoly, notebooky, tlačiarne a lacnejší software. Napríklad účtovná smernica môže stanoviť aj dolnú hranicu na evidenciu drobného dlhodobého majetku. Môže to byť napr. 500 eur (čokoľvek s ocenením pod túto sumu sa zaúčtuje ako okamžitá spotreba).

Krátkodobý majetok / obežný majetok

Krátkodobý majetok patrí medzi obežné aktíva. Je to všetok majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom je najviac jeden rok. Vo všeobecnosti ho teda ‚‚spotrebujete‘‘ do jedného roka od jeho obstarania. Napr. výrobca detského oblečenia si nakúpi látky na rok dopredu, z ktorých bude postupne šiť.

Finančný majetok

Finančný majetok je len účtovný pojem, zákon o dani z príjmu ho síce spomína, ale odkazuje pri ňom práve na zákon o účtovníctve. Ide o majetok podniku finančného charakteru, typicky sem spadajú cenné papiere, podiely v sesterských/dcérskych firmách, pôžičky alebo hotovosť v pokladnici a na bankových účtoch.

Dlhodobý finančný majetok predstavuje firemnú investíciu do budúcna (niekedy sa preto stretnete aj s pojmom investičný majetok). Podiely v iných firmách alebo cenné papiere so zámerom dlhodobého investovania sú typickým príkladom dlhodobého finančného majetku.

Krátkodobý finančný majetok môže byť hotovosť v pokladnici alebo peniaze na firemnom účte. Takisto sem patria aj cenné papiere určené na obchodovanie.

Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

Pohľadávky

Pojem pohľadávka nie je vysvetlený ani v daňových ani v účtovných predpisoch. Pohľadávkou je možné rozumieť právo jednej osoby požadovať určité plnenie od inej osoby. Pohľadávky sú súčasťou majetku a môžu byť dlhodobé alebo krátkodobé.

Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom viac ako jeden rok. K dlhodobej pohľadávke môže dôjsť napríklad vtedy, ak niekomu niečo predáte a bude vám to splácať viac ako jeden rok. Naopak, krátkodobé pohľadávky majú dohodnutú dobu splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom najviac jeden rok. Typickým príkladom krátkodobej pohľadávky je faktúra za predaný tovar alebo službu so 14-dňovou splatnosťou.

Investičný majetok

Termín investičný majetok je mimo daňové aj účtovné predpisy – ide o pojem, s ktorým sa stretnete najmä v učebniciach ekonómie.

Investičný majetok zahŕňa majetok svojou povahou dlhodobý, ktorý je investíciou do ďalšieho rozvoja podnikania firmy. Môže sem spadať napr.:

 • dlhodobý nehnuteľný majetok (nové sídlo firmy),
 • dlhodobý hnuteľný majetok (nové služobné auto),
 • dlhodobý nehmotný majetok (webové stránky alebo e-shop na mieru),
 • dlhodobý finančný majetok (cenné papiere).

Do investičného majetku radia ekonómovia aj tzv. goodwill. To je hodnota značky, tzv. brand value. Spadá sem pozícia firmy na trhu, jej reputácia, zákaznícka základňa, dobré meno a ďalšie ukazovatele, ktoré nie je možné jednoducho kvantifikovať a môžu predstavovať významnú konkurenčnú výhodu.

Druhy majetku podniku – zhrnutie

Ak sa v druhoch majetku strácate, pomôže vám naša tabuľka:

TYP MAJETKU VARIANTY
Hmotný majetok
 • Hnuteľný (napr. výrobný stroj)
 • Nehnuteľný (napr. výrobná hala)
 • Dlhodobý (napr. výrobný stroj alebo aj výrobná hala)
 • Krátkodobý (napr. materiál potrebný na výrobu)
Nehmotný majetok
 • Dlhodobý (napr. software)
 • Krátkodobý (napr. licencia na pol roka)
Finančný majetok
 • Dlhodobý (napr. investičné cenné papiere)
 • Krátkodobý (napr. peniaze na účte)
Pohľadávky
 • Dlhodobé (napr. z predaja majetku na splátky so splatnosťou 3 roky)
 • Krátkodobé (napr. z vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní)
Investičný majetok
 • Hnuteľný (napr. výrobná linka)
 • Nehnuteľný (napr. nový sklad)
 • Hmotný (napr. nové sídlo firmy)
 • Nehmotný (napr. podiel v inej firme)

z povahy veci vždy dlhodobý

V zásade platí, že:

 • daňového hľadiska potrebujete majetok rozdeľovať na krátkodobý a dlhodobý najmä preto, že dlhodobý majetok si môžete z daní odpisovať po dobu viacerých rokov;
 • daňového hľadiska vás zaujíma predovšetkým hmotný majetok, všetko o nehmotnom majetku s výnimkou minimálnej vstupnej ceny sa na daňové účely preberá priamo z účtovných predpisov;
 • účtovného hľadiska sa majetok podniku delí na krátkodobý (obežný) a dlhodobý – účtovná definícia dlhodobého majetku sa môže zhodovať s daňovou, ale nemusí;
 • účtovné predpisy pracujú aj s nehmotným majetkom;
 • zvláštnou podkategóriou je drobný dlhodobý majetok a tzv. okamžitá spotreba;
 • finančný majetok má najčastejšie podobu cenných papierov, podielov, peňažných prostriedkov a delíme ho rovnako na dlhodobý a krátkodobý;
 • pohľadávky predstavujú nárok požadovať od niekoho určité plnenie a delíme ich podľa doby splatnosti alebo vyrovnania na dlhodobé a krátkodobé;
 • investičný majetok je teoretická kategória prelínajúca sa všetkými druhmi majetku, ktoré sme dosiaľ vymenovali a je vždy dlhodobý.
Komplikované právne predpisy neprepíšeme. Ale s evidenciou majetku vám pomôže účtovný program Money S3. Vyskúšať si ho môžete zadarmo.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.