Zverejnená nová verzia Money S3 13.103

Solitea, a.s. | 28. 01. 2013

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 13.021 (v distribúcii od 1. januára 2013) a verziou 13.103 (v distribúcii od 28. januára 2013).

[div class=info]

[/div]

[toc]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2013" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 13.103![/button]

Nová tlačová zostava Evidenčný list dôchodkového poistenia

 • Rozšírili sme funkcionalitu modulu miezd a personalistiky o novú tlačovú zostavu Evidenčný list dôchodkového poistenia.

Automaticky aparát vytvorí evidenčný list dôchodkového poistenia zamestnanca podľa údajov z miezd a personalistiky. Jednotlivé obdobia poistenia môžete ľubovoľne upravovať a dopĺňať. Tlačová zostava je k dispozícii v karte Réžia / Zamestnanci / Sociálne poistenie.

Rozšírenie funkcionality mzdových príplatkov

 • Nový zoznam mzdových príplatkov využijú najmä spoločnosti, kde sa vyžaduje podrobnejšie členenie príplatkov alebo poskytujú svojim zamestnancom aj príplatky nad zákonom stanovenú hranicu. Príplatky už nie sú definované staticky, ale každému zamestnancovi je teraz možné pridať až 8 vlastných mzdových príplatkov (v € alebo percentuálnych).Jednotlivé typy mzdových príplatkov môžete vyberať na kartu zamestnanca alebo priamo na mzdu z pripraveného zoznamu zákonných príplatkov alebo si definovať vlastné.

Legislatívne zmeny v mzdách od Januára 2013

 • Pripravili sme nové nastavenie miezd s platnosťou od januára 2013. Nové nastavenie zohľadňuje legislatívne zmeny mzdových konštánt platných pre tento rok : zmena maximálnych vymeriavacích základov pre odvod všetkých typov poistenia, nová nezdaniteľná čiastku, hodinová aj mesačná sadzba minimálnej mzdy, zavedenie limitov pre odvod dôchodkového poistenia pri zamestnávaní študentov.

Nové nastavenie miezd môžete do vašej agendy prevziať prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

 • Spracovanie miezd je pripravené na legislatívne zmeny v sociálnom poistení pri zamestnávaní študentov. Ide o výnimku na platenie dôchodkového poistenia, ktoré má študent možnosť využiť u jedného zamestnávateľa a jednu dohodu. Pri príjme, ktorý nepresahuje zákonom stanovený limit (pre tento rok 66 € pre študentov do 18 rokov a 155 € nad 18 rokov), zamestnanec ani zamestnávateľ neplatí dôchodkové poistenie. Pri príjme, ktorý presiahne stanovený limit sa vypočítava poistné iba zo sumy prevyšujúcej limit.
 • V tejto súvislosti sme zaviedli sme špeciálne typy zamestnancov, ktoré môžete pri vytváraní pracovného pomeru využiť : - dohoda o brigádnickej činnosti študentov (pre študentov bez výnimky z platenia dôchodkového poistenia), dohoda o brigádnickej činnosti študentov – neplatí DP(pre študentov, ktorí si uplatňujú výnimku z platenia dôchodkového poistenia a nedosahujú limit príjmu) a dohoda o brigádnickej činnosti študentov – oslobodené od DP do limitu (pre študentov, ktorí si uplatňujú výnimku z platenia dôchodkového poistenia a ich príjem prevyšuje zákonný limit). Pri takýchto zamestnancoch program kontroluje príjem a výpočet odvodov na dôchodkové poistenie zohľadňuje zákonný limit príjmu.
 • Aktualizovali sme tlačové zostavy mesačného výkazu, výkazu pre nepravidelné príjmy a registračného listu FO podľa nových vzorov vydaných Sociálnou poisťovňou pre rok 2013.
 • Aktualizovali sme tlačivo Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre rok 2012.
 • Aktualizovali sme tlačovú zostavu Oznámenie o zmene platiteľa na ZP podľa vzoru platného pre rok 2013.

Prehľadnejší peňažný denník v jednoduchom účtovníctve

 •  Peňažný denník teraz môžete tlačiť aj v „Zjednodušenom tvare“. Všetky dôležité údaje sú tak vytlačené na jednom liste A4 (na šírku). Príjmy a výdaje neovplyvňujúce daň sú zlúčené do jedného stĺpca. Pre presne zistenie druhu pohybu v agregovaných stĺpcoch je na formulári k dispozícii premenná Skratka pohybu. Pripravené sú formuláre pre tlač peňažného denníka podľa vzoru pre rok 2013 a aj staršie účtovné obdobia.
 • Nová tlačová zostava Bilancia vám umožní vytlačiť  samostatne záverečný prehľad peňažného denníka. Je dostupná v karte Účtovníctvo / Peňažný denník / Tlač / Bilancia.
 • Pripravili sme nové tlačové zostavy pre tlač peňažného denníka v plnom rozsahu , ktoré obsahujú nové kolónky (stĺpce – služby, zásoby, ostatné daňové výdavky) platné od roku 2013: PD20132P.FRM (pre tlač pravej strany peňažného denníka A3, PD20132L.FRM (pre tlač ľavej strany pen. denníka A3), PD20133S.FRM (pre tlač strednej strany peň. denníka A4), PD2013PR.FRM (pre tlač záverečného prehľadu peň. denníka). Vhodný formulár si teraz môžete vybrať  priamo v sprievodcovi tlačou peňažného denníka.

Nová tlačová zostava Poznámky k účtovnej závierke

 • Pripravili sme novú zostavu, ktorá vám umožní jednoducho a pohodlne zostaviť Poznámky k účtovnej závierke. V stromčekovom menu si môžete vybrať, ktoré časti poznámok sa majú použiť. Vybrané údaje sa načítajú z účtovného denníka alebo nastavenia agendy.

Export prílohy do Excelu ponúka možnosť ďalšej editácie zostavy a jej tlač.

Money

Money Dnes

 • V Money Dnes môžete prevziať grafy vytvárané účtovnými alebo skladovými analýzami.

Možnosti a nastavenia

 • Používateľskej konfigurácii si teraz môžete nastaviť farbu kurzoru v zoznamoch.
 • Číselné rady a Typy dokladov pre zoznamy Servis a Opravy sa teraz prenášajú do novo založeného roku v prípade, ak si používateľ v novom roku nezaloží nové.

Účtovníctvo

DPH

 • Tlačidlo Kontrola dokladov DPH ponúka novú tlačovú zostavu Kontrola obdobia zaúčtovania a priznania, ktoré dokáže vytlačiť zoznam dokladov ovplyvňujúcich priznanie k DPH a spadajúcich do zvoleného obdobia dátumom zaúčtovania, ale nie dátumom plnenia DPH.

Obchod

Adresár

 • Rozšírili sme funkciu služby Creditcheck. Po novom sú špeciálne (šedým semaforom) označené firmy, ktoré ukončili svoju činnosť.

Servis

 • Aktualizovali sme preberanie adries medzi dokladmi v zoznamoch Servis a Oprava. Ak je predmetom opravy neskladová položka, k preberaniu adries medzi dokladmi nedochádza. Ak je ale predmetom opravy zásoba, kmeňová karta alebo majetok, potom ide o jednoznačne identifikovateľnú položku a správanie sa programu je iné – ak bola takáto položka už v minulosti opravovaná, potom sa pri vygenerovaní dokladu použije posledná adresa, ktorá bola v spojení s touto zásobou použitá.

Ostatné

 • Money teraz umožňuje XML import zásob figurujúcich na skladoch typu Cenník.
 • Klávesové skratky je možné používať aj v prípade, keď sa schová celý pás kariet.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články